12 Haziran 2011 Seçimleri Sandık Görevlisi Başkan Üye Ücretleri YSK

Çarşamba, 11 Mayıs 2011, 15:11 | Genel | 3 Comments
by admin

12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde Sandık Başkanı, Üye ve Bina Sorumlularına Yapılacak Net Ödeme Belli Oldu. işte 12 Haziran 2011 Seçimlerinde Sandık Kurulu Başkanı, Memur Üyeler, Siyasi Parti Üyeleri ve Bina Sorumlularına ödenecek ücret miktarları:

Sandık Kurulu Başkanları: 3*56=168 TL

Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye: 2*49=98 TL

Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyesi ile siyasi parti üyelerine: 1*49=49 TL

Bina sorumlularına: 3*56=168TL

TC  Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı

Karar No                     : 289

Karar Tarihi                 : 01/04/2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3/3/2011 günü, 73 üncü Birleşiminde 987 sayı ile karar verilmiş ve bu karar 4/3/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kurulumuzca; 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili seçim sürecinde yasalarda yapılması gerekli görülen iş ve işlemleri kapsamak ve bunların zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile hazırlanan “SEÇİM TAKVİMİ” Yüksek Seçim Kurulunun 7/3/2011 tarihli, 157 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuş olup, bu takvim gereği Yurt genelinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Hazırlanan ve uygulanmakta olan seçim takvimine göre seçimin başlangıç tarihi 14 Mart 2011 olarak belirlenmiş ve bu tarihten itibaren seçim sonuçlarının kesin olarak alınmasına kadar ki süreçte il, ilçe ve gümrük kapıları ilçe seçim kurulu başkanlarımız ile seçim iş ve işlemlerinde görev yapan diğer tüm personel yoğun bir çalışma ortamına girmiştir.

Bütün bu işler belirli bir süreye tabi olduğundan, ön görülen işlerin zamanında yerine getirilmesi hatta seçim takvimi süresince gerektiğinde mesai saatinden sonra da seçim kurulu başkanlarımız, büro personelimiz ve 298 sayılı Kanunun 31. maddesinin son fıkrası gereği dışardan çalıştırılacak personel tarafından yerine getirilecektir

Bu nedenle, yapılacak seçimin sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi için, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde görev alacak kişilere ödenecek gündelik miktarı ile sair harcamaların belirlenerek, tüm yurt genelinde birlikteliğin sağlanması bakımından, seçim harcamalarındaki usul ve esasların saptanması amacıyla oluşturulan komisyon çalışmalarını tamamlamış olmakla, komisyon raporu incelenerek:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde görev alacak kişilere ödenecek gündelik miktarı ile sair harcamalara ilişkin usul ve esasların belirlenerek açıklığa kavuşturulması için Yüksek Seçim Kurulunun 26/3/2011 tarihli, 261 sayılı kararıyla oluşturulan Komisyon çalışmalarını tamamlayarak sunduğu karar taslağı Kurulumuzca da benimsenerek uygulamaya konulması kararlaştırılmıştır.

Teklifte de vurgulandığı gibi, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi, öncelikle bu işlerde görevli seçim kurulu başkanları ile seçmen kütük bürosu personeli ve ayrıca sandık kurulu başkanı ve üyelerinin çalışmalarıyla sağlanabilecektir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 20. maddesiyle, sandık kurullarının oluşturulması görevi ilçe seçim kurullarına verilmiştir.

Örnek:139 sayılı Genelgemizde, sandık kurulu başkanı ile kurulun memur üyesinin eğitiminin ilçe seçim kurulu başkanı hakim tarafından bizzat yerine getirilmesi öngörülmüştür.

Ayrıca, 298 sayılı Kanunun 74. maddesi uyarınca; üçten fazla sandık konulan binalardaki bina sorumlularının görev esasları Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilmektedir. Anılan maddeden anlaşılacağı üzere, aynı binada üçten fazla sandık kurulu görev ifa edecek ise sandıkların konulacağı binanın yöneticisi veya yardımcısının bu işle görevlendirilmesi gerekmektedir. Sandıkların konulduğu binaların bina sorumluları, genelde o binanın yöneticisi konumunda bulunan kişilerden olduğu ve Pazar günü sandık kurullarının görevi bittikten sonra binaların eski durumuna getirilmesini sağlamak işlemini geç saatlere kadar sürdürdüğü de bilinmektedir.

Bu açıklamalar karşısında;

12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimine münhasır olmak üzere;

I- GENEL HÜKÜMLER

1) Seçim harcamalarında kullanılmak üzere gönderilen ödeneklerde tasarruf ilkelerine özenle uyulacak ve harcama konularıyla ilgili bu kararımızdaki esaslar çerçevesinde hareket edilecektir.

2) Seçim iş ve işlemlerinde görev verilenlere ödenecek ücretler, Kurulumuzun 8/1/2011 tarih ve 27 sayılı ücret kararında belirtilen ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

3) Seçimin yapılmasını müteakip en geç (15) onbeş gün içinde; Seçimin başlangıç tarihi olan 14/03/2011 tarihinden başlayarak seçimlerin bitimine kadar yapılan tüm harcamaları gösteren Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgesi (ödeme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın) kararımıza uygun bir şekilde SEÇSİS üzerinden düzenlenerek yazı ekinde Başkanlığımıza ulaştırılacaktır. Kesinlikle faks çekilmeyecektir, çekilen fakslar işleme konulmayacaktır. Gerçek harcamaları yansıtmadığı anlaşılan Örnek: 104 sayılı harcama çizelgeleri kesinlikle dikkate alınmayacak, Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgeleri, sandık kurullarından gelen ücret bordroları ile tutanak defterleri kontrol edilip, sandık kurullarında çalışanların kesin sayılarının tespit edilmesinin ardından gönderilecektir.

4) Gündelik ödenmesinde ana ilke; gündeliğe hak kazandıracak bir işin resmi çalışma saatlerinin tamamını kapsayacak süre içinde yapılmış olmasıdır. Yapılan işin niteliği çalışma tutanağına ayrıntılı olarak yazılacaktır.

5) Seçimlerde, sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapanlara yapılacak ödemeler, ilçe seçim kurulu adına açılacak vadesiz bir hesaptan yapılacak olup, kesinlikle elden ödeme yapılmayacaktır. Hak sahiplerinden hesap açtırılması istenmeyecek, hak sahibinin kimlik kartını bankaya ibraz ederek ödemesinin yapılabilmesi sağlanacaktır. Ayrıca banka ile yapılacak anlaşmada herhangi bir kesinti yapılmasına izin verilmeyecektir.

6) Milletvekili Genel Seçimi için gönderilecek ödeneklerden hak sahiplerine yapılacak ödemeler 16/12/2011 tarihine kadar devam edecektir. Buna rağmen ödenmeyen miktar olursa, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği göz önünde bulundurularak, seçim çalışmalarından dolayı hak edişlerini alamayanların ücretlerini almaları mümkün olduğundan, ödenmeyen paraların 2011 yılı sonu itibariyle mal müdürlüklerinin emanet hesabına yatırılması ve bu tarihe kadar hak edişlerini alamayanların listesinin çıkartılarak ilgili mal müdürlüğüne yazı ile bildirilmesi ve seçimlerde görevli olup hak edişini alamayan kişilerin seçmen kütük bürosuna müracaat etmeleri halinde mal müdürlüklerinden hak edişini alabilmelerinin sağlanması gerekmektedir.

7) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili olarak, seçimlerden sonra itirazlar için yapılacak çalışmalar da dahil olmak üzere, seçimlerde görev verilenlere aşağıda belirtilen miktarda gündelik ödenecektir.

II- İLÇE SEÇİM KURULLARI TARAFINDAN YAPILACAK HARCAMALAR

1) İlçe Seçim Kurulu Başkanlarına Yapılacak Ödemeler:

Seçmen sayısı 25.000’e kadar olan ilçelerde (30 ), Seçmen sayısı 50.000’e kadar olan ilçelerde (50 ), Seçmen sayısı 75.000’e kadar olan ilçelerde (60 ), Seçmen sayısı 100.000’e kadar olan ilçelerde (70 ), Seçmen sayısı 150.000’e kadar olan ilçelerde (75 ), Seçmen sayısı 150.000’den fazla olan ilçelerde ise (80)

gündelik ödenecektir.

Seçim takvimi sürecinde belli dönemlerde izinli veya sıhhi raporlu olanlar ile tayin atamaları nedeniyle görev yeri değişen ilçe seçim kurulu başkanlarına, toplam alınacak gündelik X Fiilen çalışılan gün sayısı/ Seçim takvimi süresi formülüyle yapılan hesaplama sonrasında belirlenen gündelikler ödenecektir.

Örneğin : Toplam 30 gündelik X 55 günlük fiili çalışma / 90 günlük seçim takvimi süresi, 30 X 55 = 1650 / 90 = 18,33 (18 gündelik) ödenecektir.

Birden fazla ilçeye bakan ilçe seçim kurulu başkanlarına, bu ilçelerin toplam seçmen sayısına göre gündelikler belirlenecektir.

2) İlçe Seçim Kurulu Üyelerine Yapılacak Ödemeler:

Seçmen sayısı 100.000’e kadar olan ilçelerde (10 ),

Seçmen sayısı 100.000’den fazla olan ilçelerde ise (15 )

gündelik ödenecektir.

3) Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkan ve Üyelerine Yapılacak Ödemeler:

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanına otuz (30), Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Üyelerine ise on (10) gündelik ödenecektir.

4) Ön Seçim veya Aday Yoklaması Yapan İlçe Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarına Yapılacak Ödemeler:

Gündelik Miktarı

(6) Gündelik, (3) Gündelik, (3) Gündelik, (2) Gündelik, (1) Gündelik, (1) Gündelik,

Ön seçim veya aday yoklaması yapan ilçelerde ilçe seçim kurulu başkanları ile üyelerine bu seçim ödemelerinden ayrıca ve sandık kurullarında görev alacaklara aşağıda gösterilen gündelikler miktarı kadar ödeme yapılacaktır.

İlçe seçim kurulu başkanı

İlçe seçim kurulu üyeleri

Sandık kurulu başkanı

Sandık kurulu memur üye (Kurs verilmişse)

Sandık kurulu memur üye (Kurs verilmemişse)

Sandık kurulu siyasi partili üye

Ön seçim veya aday yoklaması yapan ilçe seçim kurulları ön seçim veya aday yoklaması çalışmaları için ayrı bir harcama çizelgesi düzenleyip gönderecektir.

5) Gümrük kapılarında kurulan İlçe Seçim Kurulları ve Sandık kurullarına yapılacak ödemeler:

Gündelik Miktarı

(20) gündelik, (15) gündelik, (34) gündelik, (34) gündelik,

Gümrük kapılarında oy verme işlemi 10/5/2011 tarihinde başlayıp, 12/6/2011 tarihinde sona erecektir.

İlçe seçim kurulu başkanına İlçe seçim kurulu üyelerine Sandık kurulu başkanına Sandık kurulu üyelerine

ödenecektir.

Büro personeline görev yaptıkları ilçelerden gündelik tahakkuk ettirileceğinden, ayrıca gümrük kapıları çalışmaları için gündelik ödenmeyecektir.

Yüksek Seçim Kurulunca gümrük kapılarında kurulan ilçe seçim kurullarının yapacağı çalışmalar için gereken ödenek, bağlı bulundukları ilçe seçim kurullarına gönderilecek ve ödemeler buradan yapılacaktır.

Gümrük kapıları için ayrı bir Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgesi düzenlenecektir.

6) Sandık Kurullarına Yapılacak Ödemeler:

Sandık kurullarında görev verileceklere ödenecek ücretler, Kurulumuzun 8/1/2011 tarih ve 27 sayılı ücret kararında belirtilen ücret tarifesi doğrultusunda yapılacaktır.

a) Sandık kurulu başkanlarına (3) Üç, Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye (2) iki, eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyesine (1) bir ve siyasi parti üyelerine (1) bir gündelik ödenecektir.

Sandık kurullarının bir üyesinin Devlet memuru olması gerekir. Sandık kurullarının oluşturulması için seçim günü görevlendirilenlere partili üyelere ödendiği gibi (1) bir gündelik ödenecektir.

Sandık kurullarında görev alanlara ilişkin olarak, her sandık kurulunda seçim günü fiili çalışanların tespitine ve ücretlendirilmesine esas olmak üzere; Örnek 4 nolu bordronun, sandık kurulu başkanları tarafından mutlaka T.C kimlik numaraları ile birlikte bordroda imzaları alınıp eksiksiz doldurularak seçim gecesi ilçe seçim kuruluna teslimi sağlanacaktır.

Milletvekili Genel Seçimine ilişkin Örnek: 104 Harcama Çizelgeleri düzenlenirken bu bordrolar esas alınacaktır.

b) Sandık kurulu partili üyelerinden gelmeyenlerin yerine yedekleri alınır. Ancak siyasi partilerin sandıkta görevli asıl ve yedek partili üyelerinin gelmemesi ve gelmeyen üyelere rağmen üç sandık kurulu üyesinin varlığı halinde üyeliklerin seçmen üye yoluyla tamamlanması yoluna gidilmeyecek olup, buna rağmen fazla yapılan görevlendirme olursa bu görevlendirmelere ücret ödenmeyecektir. Bu durum sandık kurulu başkanlarına verilecek kursta özellikle belirtilecektir. Bir sandıkta aynı partiden hem asıl, hem de yedek üyeye görev verilmeyecek, T.C. kimlik numarası yazılmamış ve tespiti de mümkün olmayan sandık görevlilerine ödeme yapılmayacaktır.

7) Büro Personeline Yapılacak Ödemeler:

a) Seçim çalışmalarının, seçimin başlangıç tarihi olan 14/3/2011 tarihinden itibaren 19/6/2011 tarihine kadar devam edeceği varsayılarak; büro personeline (müdür, zabıt katibi, hizmetli) sadece seçim takvimi içindeki hafta sonu ve resmi tatil günlerinin tamamında yapacakları çalışmalardan dolayı çalıştıkları günler esas alınarak en fazla (29) yirmidokuz gündelik ödenecektir.

Seçim takvimi sürecinde (14/3/2011-19/6/2011) yapılabilmesi muhtemel siyasi parti kongresi, muhtarlık seçimi ve ön seçim gibi çalışmalar için büro personeline ayrıca gündelik ödenmeyecektir. Gündelik ödenmişse, ödenen gündelikler toplam gündelik sayısından düşülerek gündelik tahakkuk ettirilecektir.

b) Başkanlığımızın 13/3/2007 tarihli, 2007/4 sayılı genel yazısı ile; Fazla Çalışmalara İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelgemiz çerçevesinde; Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personele yaptırılacak olan fazla çalışma karşılığında fazla çalışma ücretinin ödenmesine imkan sağlanmıştı.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle de, yukarıda belirtilen Fazla Çalışmalara İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelgede belirtilen ilkeler çerçevesinde, taşra teşkilatımızda görevli tüm personelimize uygulamalarda olduğu gibi ayda 50 saati geçmeyecek şekilde fazla çalışma ücreti ödenecektir.

c) Adli teşkilatı kapatılan ilçeler ile bugüne kadar adli teşkilatı hiç kurulmamış olan ilçe seçim kurullarının seçim iş ve işlemleri için büro personeline ayrıca gündelik tahakkuk ettirilmeyecektir.

8) Bina Sorumlularına Yapılacak Ödemeler:

Bina sorumlularına (3) üç gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 4 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

Ayrıca; cezaevlerine kurulan sandık bölgesi ile öğrenci yurtları v.b yerlere konulan sandık alanları içinde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

9) Sandık Kurulacak Okullardaki Hizmetlilere Yapılacak Ödemeler :

Sandıkların kurulacağı okullarda görev alacak hizmetlilerin listesi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçe milli eğitim müdürlüğünden istenilecek, istenilen listeler doğrultusunda, okullarda görev alacak hizmetlilere (2) iki gündelik ödenecektir. Birden fazla hizmetli görevlendirmesinin yapıldığı okullarda ise en fazla iki hizmetli görevlendirilecek ve (2)’ şer gündelik ödenecektir.

10) Askı Yeri Görevlileri:

İlçe seçim kurulu başkanı, askı devam ettiği sürece, seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerini incelemelerinde yardımcı olmak üzere, köy ve mahalle muhtarı veya ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinden birisini görevlendirecek bu şekilde görevlendirilen askı yeri görevlilerine 18/3/2011 – 31/3/2011 tarihleri arasındaki çalışmaları için (4) dört gündelik ödenecektir.

11) Seçmen Bilgi Kağıdı Dağıtım Görevlilerine Yapılacak Ödemeler:

Yüksek Seçim Kurulunun 7/3/2011 tarihli, 158 sayılı kararıyla kabul edilen Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek:140/I sayılı Genelgenin 17. maddesinin (a) fıkrasına göre; Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı ilçe seçim kurulu başkanının görevlendireceği kişiler eliyle yapıldığı takdirde dağıtım işinde çalışanlara dağıttığı her seçmen bilgi kağıdı için (6 Kr. ) ödenecektir. Posta idaresince yapılacak dağıtımda daha düşük bir ücret belirlenebilir.

12) Araç Şoförleri ve Araç Görevlendirmelerine İlişkin Hususlar:

a) Seçim takvimi sürecinde ihtiyaç dahilinde kamu kurum ve kuruluşlarından taşıt görevlendirilmesi (yakıt giderleri mümkün olduğunca ilgili kamu kuruluşundan karşılanmak üzere) yapılabilecektir. Taşıt kullanımında ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine uyulması takip edilecek, seçim sonuçlandıktan sonra taşıtların kurumlarına bekletilmeksizin iade edilmesi sağlanacak ve sonucundan il seçim kurulu başkanlıklarına bilgi verilecektir.

b) Bu şekilde görevlendirilen araç şoförlerine her gün için (1) bir gündelik tahakkuk ettirilecek, bunlar geç saatlere kadar çalışmış olsalar dahi bir günde birden fazla gündelik ödenmeyecektir.

c) İlçe Seçim Kurulları, gerekli hallerde seçim sandıklarının dağıtılması ve toplanılması için, ayrıca uzak mahallerde (köylerde) görev yapacak sandık kurulu görevlilerinin görev yerlerine götürülüp getirilmesi amacıyla, kamu kurumlarından yeterli sayıda araç temin edemezlerse (sadece seçim günü veya seçimden önceki (2) iki günde dahil olmak üzere en çok (3) üç gün için), tasarruf ilkelerine uymak kaydıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 (d) maddesi gereğince piyasadan taşıt kiralayarak benzin ve kira bedelini gönderilen ödenekten karşılayabileceklerdir.

d) Sandık kurulu görevlilerinin görev yerlerine götürülüp getirilmesinde kişilerin özel araçlarının benzin giderleri karşılanmayacaktır.

13) Dışarıdan Görevlendirilen Geçici Personel:

Seçim işlerinin, seçmen kütük bürolarındaki daimi görevliler tarafından yapılması asıl olmakla beraber;

Kadrolu elemanı bulunmayan veya sayıca personeli yetersiz olan ilçe seçim kurullarında 298 sayılı Kanunun 31. maddesinin son fıkrası gereği sosyal güvenliğe sahip olmak koşuluyla ve Başkanlığımızdan izin alınmak kaydıyla personel çalıştırılacak ve gündelikleri ödenecektir. Başkanlığımızdan izin alınmadan yapılacak görevlendirmeler için ise kesinlikle ödeme yapılmayacaktır. İl seçim kurulları için yapılacak görevlendirmeler için de ayrıca izin istenecektir.

14) Geçici Olarak Görevlendirilen Personele Yapılacak Ödemeler:

Personeli bulunmayan bazı ilçelerimizde, 298 sayılı Kanunun 182. maddesinin son fıkrası gereğince, diğer ilçelerden geçici olarak görevlendirilen zabıt katiplerine görevli oldukları sürece Harcırah Kanunu hükümlerine göre yolluk tahakkuk ettirilecek ve yolluk bedelleri bütçemizin 08.69.00.04.01.9.9.00.1.03.3. Yolluklar harcama kaleminden karşılanacaktır.

Bu maddeye göre yolluk alan seçim personeline (II.7) maddesinde belirtilen hafta sonu gündelikleri ödenmeyecektir.

15) Uyap görevlilerine yapılacak ödemeler

İl merkezlerinde görevlendirilecek UYAP görevlileri il seçim kurulu başkanının denetiminde, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile irtibata geçilerek belirlenecek ve görevlendirilecek görevlilere (3) üç’ er gündelik ödenecektir.

16) Kolluk Güçlerinin Ücret ve Araç Taleplerine İlişkin Hususlar:

Güvenlik güçlerinin yaptığı görevler asli hizmetleri arasında bulunduğundan seçim ödemeleri adı altında ücret tahakkuk ettirilmesine yasal olarak imkan bulunmamaktadır. Ayrıca güvenlik güçlerinin araç ihtiyaçları mülki idare amirleri tarafından karşılanması gerektiğinden, hiçbir suretle araç kiralaması ve görevlendirmesi ile yakıt giderleri ilçe seçim kurulu başkanlıkları tarafından karşılanmayacaktır.

17) Seçim döneminde seçmen kütük büroları dışındaki mekanlarda çalışmalarını sürdürecek ilçe seçim kurullarının yapacakları ödemelere ilişkin hususlar:

Seçim sürecinde adliye ve hükümet konağı dışındaki mekanlarda yapılacak seçim çalışmaları için seçim çalışmaları bittikten sonra kapattırılmak üzere geçici bir telefon bağlatılabilecektir.

Ayrıca, seçim çalışmalarının yürütüldüğü söz konusu mekanın, seçim çalışmalarının yürütüldüğü süreç içerisinde elektrik ve yakıt gibi ortak kullanıma yönelik giderlerinin, ödenmesine katkı yapılmasında sakınca bulunmamaktadır.

III- İL SEÇİM KURULLARI TARAFINDAN YAPILACAK ÖDEMELER

İl seçim kurulu başkanlarının yapacağı çalışmalar ilçelere göre sınırlı olduğundan, itirazlar ve ön seçim – aday yoklaması çalışmaları dahil olmak üzere seçim sonuna kadar il seçim kurulu başkanlarına aşağıdaki şekilde ödeme yapılacaktır.

Seçmen sayısı 150.000’e kadar olan illerde Seçmen sayısı 300.000’e kadar olan illerde Seçmen sayısı 300.000’den fazla illerde

İl seçim kurulu üyelerine ise,

Seçmen sayısı 150.000’e kadar olan illerde Seçmen sayısı 300.000’e kadar olan illerde Seçmen sayısı 300.000’den fazla illerde

Gündelik Miktarı

(30) gündelik, (40) gündelik, (55) gündelik,

(15) gündelik, (20) gündelik, (30) gündelik,

ödenecektir.

IV) MİLLETVEKİLİ SEÇİM HARCAMASINA İLİŞKİN ÖRNEK: 104 HARCAMA ÇİZELGESİ GÖNDERİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

1) Görevlendirilen araçların benzin giderleri, araç kiralamaları ve toner alımlarına ilişkin harcamaların faturalarının birer örneği Örnek: 104 Harcama Çizelgesi ile birlikte Başkanlığımıza gönderilecektir.

2) Telefon harcamaları yine üçer aylık dilimler halinde gönderilmeye devam edilecek, milletvekili seçim harcamalarını gösterir Örnek: 104 Harcama Çizelgesinde gösterilmeyecektir.

3) Askı yeri, büro personeli ve dışarıdan çalıştırılanlara yapılacak ödemeler de diğer ödemeler gibi seçim sonunda toplu olarak yapılacaktır.

4) Seçim sonrası Örnek: 104 Harcama Çizelgeleri ayrıntılı sarf kararı ile birlikte gönderilecek, sarf kararında Başkanlığımızdan izin alınarak dışarıdan çalıştırılmış olanların isim listesi ile çalıştıkları süreler mutlaka belirtilecektir. Seçim günü dışarıdan çalıştırılanlar için SEÇSİS’den alınacak Örnek:104 Harcama Çizelgelerine gerekli sütun eklenmiş olup, bunlara ilişkin bilgi girişleri bu sütuna yazılacaktır.

5) Örnek: 104 Harcama Çizelgesinde görev yapan memur ve partili üye sayıları birlikte toplu olarak değil ayrı ayrı kendi sütunlarında gösterilecektir.

6) Milletvekili Genel Seçimi harcamalarına ilişkin Örnek: 104 Harcama Çizelgeleri düzenlenirken eksik ödeme kalmamasına özen gösterilecek ve daha önce Başkanlığımıza bildirimi yapılan harcamalar tekrar gösterilmeyecektir.

V-DİĞER HUSUSLAR

1) Bugüne kadar adli teşkilatı hiç kurulmamış ilçelerin ödenekleri, onlar adına işlemi yürüten, yetkili ilçeler emrine gönderilecek,

Adli teşkilatı kapatılan ilçelerin ödenekleri ise, kendi adlarına gönderilecek ve harcamalar için ayrı ayrı Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgesi düzenlenecektir.

2) İlçe seçmen kütük bürosunda seçim müdürlüğü kadrosu münhal olan ilçelerde; zabıt katiplerine yaptıkları görevlerden dolayı seçim müdürü ücretinden tahakkuk yapılmayacak ve bu kişilere sadece kendi unvanlarında öngörülen ücret üzerinden ödemede bulunulacaktır.

3) Seçmen kütük bürosunda bulunan telefon; tasarruf ilkelerine uyulmak, ilçe seçim kurulu başkanının (harcama yetkilisi) denetimi altında sürekli resmi görüşmelerde kullanılmak kaydıyla şehirlerarası görüşmelere açtırılabilecek, görüşme ücretleri ise 08.69.00.04.01.9.9.00.1.05.3.1.07 seçim giderlerinden karşılanacaktır.

4) Seçim çalışmaları sonrasında düzenlenip Başkanlığımıza gönderilecek olan Örnek: 104 Harcama Çizelgesinde ilçe seçmen sayısının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede; XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde yapılacak her türlü harcamanın yukarıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılmasına karar verilmelidir.

S O N U Ç :

Açıklanan nedenlerle;

1- XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde yapılacak her türlü harcamanın yukarıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılmasına,

2- Karar örneğinin Kurulumuz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak gönderilmesine,

1/4/2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

12 Haziran 2011 Seçimleri Sandık Görevlisi Ücretleri,YSK 12 Haziran 2011 Seçimlerde Görev Alan Memurlara Ödenecek Ücretler,12 Haziran 2011 Seçimleri Sandık Kurulu Başkanı Ücreti,YSK Seçim Görevli Ücretleri 12 Haziran 2011

Tagged with: ,

3 yorum yazılmış, sizde hemen aşağıdan yorum yazabilirsiniz "12 Haziran 2011 Seçimleri Sandık Görevlisi Başkan Üye Ücretleri YSK"

 1. Ramazan Ersoy dedi ki:

  -Seçmen üye ne demektir ?
  -Göreve gitmesi zorunlu mudur ?
  -Mazeret beyanını kime nasıl yapmalıdır ?

 2. ayşe dedi ki:

  ben hala almış değilim …

 3. ALİ5 İHSAN KALEMCİ dedi ki:

  12 HAZİRANDA SANDIK BAŞINDA GÖREV ALDIM.ASIL GÖREV ALAN ARKADAŞ GELMEYİNCE YERİNE YEDEK OLARAK PARTİNİN SEÇİM SORUMLUSU BİZİ SANDIK BAŞINA ALDI.VE ASIL GİBİ GÖREVİMİZİ YAPARAK 7-8 YERE İMZA ATTIK.AMA ÖDEMELERİ ALMAYA GİTTİĞİMİZDE SİZİN İSMİNİZ GÖZÜKMÜYOR.DEDİLER.ŞİMDİ SORUYORUM.SABAHIN 6 SINDAN AKŞAMIN 5 İNE KADAR GÖREV ALIYORUZ.ÜCRET ÖDENMİYOR.VE MAHALLE SORUMLUSU BİZE HİÇBİRŞEY DEMİYOR.BÖYLE DURUM VARMIŞ,BİZE NEDEN BİLDİRMİYOR.ŞİMDİ BİZİM HAKKIMIZ YENİLMİYORMU.BU KUL HAKKINA GİRMEZMİ?

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.