Abdurrahman Nesib Efendi Kimdir Hayatı

Salı, 31 Ocak 2012, 10:26 | Bilgi Paylaşımı | 0 Yorum
by admin

Abdurrahman Nesib Efendi Rufâî tarîkatinin Gülşenî koluna mensup evliyâdır. Son devir Osmanlı şeyhülislâmlarındandır. 1842 (H.1258) senesinde Üsküp’te doğdu. 1914 (H.1332) senesinde istanbul’da vefât etmiştir.

Abdurrahman Nesib Efendi;Üsküp Nâibi Halil Fevzi Efendinin oğlu, Tırhala kâdısı Ahmed Sâdık Efendinin torunudur. Babası, oğlunun doğumundan birkaç ay önce vefât etmiştir.

Abdurrahman Nesib Efendi ailenin Liphova’ya taşınması üzerine ilk tahsîlini orada yaptı. Yanyalı Şeyh Ömer ve Abdüllatif efendilerden ders aldı. Ergiri’de medreseye devâm etti. Liphovalı Süleymân Efendiden hat dersleri aldı. Dînî ilimlerde ilerledi. Bu arada Rufâî tarîkati şeyhlerinden Liphovalı Şeyh Mehmed Resmî hazretlerinin derslerine devâm etti. Yine aynı tarîkatin Gülşeniye koluna mensup meşhur velîlerden Edirneli Şerefüddîn Şuayb Efendiye bağlanarak sohbetlerine devâm etti. Tasavvuf makamlarında ilerledi icâzet, diploma aldı.

Abdurrahman Nesib Efendi 1863’te İstanbul’a giderek Fâtih dersiâmlarından Mustafa Şevket Efendinin derslerini tâkib etti, daha sonra Rumeli sadâreti Dâiresinde zabıt kâtipliğinde bulundu. 1868’de Nevrokop nâibliğine, 1871’de Bosna vilâyeti merkez nâibliğine tâyin edildi. 1876-1909 yılları arasında Rodos, Diyarbakır, Erzurum, Yanya, Selânik, Şam ve Haleb nâiblikleriyle Rodos, Yanya, Edirne veİstanbul vilâyetleri mahkeme reisliği, temyiz âzâlığı ve Mısır kâdılığı görevlerinde bulundu. Bu vazîfeleri sırasında hareket-i altmışlı (Süleymâniye Medresesinde 12 olan okutma yolu silsilesinin sekizinci mertebedeki müderrislerine verilen ünvan), mûsile-i Süleymâniye, İzmir, Bursa, Haremeyn ve İstanbul pâyelerini elde etti. 31 Aralık 1911’de şeyhülislâmlığa getirildi. Bu görevde yedi ay kadar kaldıktan sonra 20 Temmuz 1912’de İttihât ve Terakkî Partisinin baskısı sonucu Saîd Paşa kabînesinin istifâsı ile o da görevinden ayrıldı. 11 Mart 1914’te 72 yaşında vefât eden Abdurrahmân Nesîb Efendinin kabri Bakırköy mezarlığındadır.

Abdurrahmân Nesîb Efendi, altmış seneye yaklaşan memuriyet hayâtında bulunduğu yerlerde dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile iyi bir intibâ bıraktı. Her hareketi İslâmiyet’e, Resûlullah efendimizin yaşayış ve sözlerine uygundu. Kendisini görenler ve hâline vâkıf olanlar; “İşte Müslüman böyle olur.” derlerdi. O yaşayışı ile İslâmiyeti yayan, insanlara doğru yolu gösteren bir zâttı.
Muhyiddîn-i Arabî’yi çok seven Abdurrahmân Nesîb Efendi onun eserlerinden yaptığı bâzı tercümeleriMüntehebât adıyla Tercümân-ı Hakîkat‘ta yayımlamıştır.

Abdurrahman Nesib Efendi Kimdir, Hakkında Bilgi Abdurrahman Nesib Efendi Kimdir, Hakkında Bilgi Abdurrahman Nesib Efendi Kimdir Abdurrahman Nesib Efendi Hakkında Bilgi Abdurrahman Nesib Efendi ABDURRAHMÂN NESÎB

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.