Dulkadıroğulları Beyliği Konusunda Bilgiler

Çarşamba, 29 Şubat 2012, 16:56 | Bilgi Paylaşımı | 0 Yorum
by admin

Dulkadıroğulları Beyliği Konusunda Bilgiler Hakkında , Dulkadıroğulları Beyliği Konusunda Bilgiler , Dulkadıroğulları Beyliği Konusunda Bilgiler İle İlgili Bilgiler

Dulkadıroğulları Beyliği

Büyük Anadolu Beyliklerinden biri idi Dulkadiroğulları, Mısır’daki Türkmen Memluk devletleri arasında güçlü ve uzun ömürlü bir beylik olarak görülmüştür Kurucusu, Dulkadıroğlu Zeyniddin Ahmed Karaca Bey’dir Bazen Memlüklere, bazen Osmanlılara tabi olmuş, fakat en çok Osmanlılarla işbirliği yapmış ve Osmanlı sarayı ile akrabalık kurmuşlardır

Elbistan başkent olmak üzere Maraş, Kayseri, Elazığ, Ayıntap, Malatya, Adıyaman vilayetlerinde hüküm sürdü 1522 yılında Osmanlı topraklarına katıldı
Dulkadırlılar Oğuzların Bozok kolundandır Onların ilk reisi Zeyneddîn Karaca Bey, Eratna Bey’in elinden Elbistan’ı zabtetmiş ve Memlûk saltanı Melik el-Nâsır Muhammed’den nâiblik menşuru alarak Dulkadırlı Beyliği’ni kurmuştu

Karaca Bey, zaman zaman Memlûk sultanlarına itaat, bazan da onlardan ayrılarak Haleb şehrini tehdid ediyordu Ayrıca Sis Ermeniler ile başarılı mücadelelerde bulunmuştu Halep taraflarında da bir çok yer zapteden Karaca Bey bu başarılarına güvenerek “Melik üz-Zâhir” unvanı ile hüküdarlığını ilân etti (1348) Ancak Memlûk Devleti’ne isyan eden Haleb valisi Bay-Buğa’yı sultana teslim etmemesi onun ortadan kaldırılmasına yol açtı Karaca Bey’den sonra oğlu Halil Bey ve Mehmet bey Memlûklular tarafından, Elbistân valiliğine tayin edildi

Timur’un Elbistân, Malatya ve Besni’yi alıp tahribi üzerine Mehmed Bey ona itaate mecbur oldu Mehmed Bey Çelebi Mehmed Sultan ile iyi münasebetlerde bulundu Buna mukabil Ramazanoğulları ve Karamanoğulları’na karşı daimî surette savaştı Memlûklular bu hizmetine karşılık ona Kayseri şehrini verdiler

Mehmed Bey, 1442den sonra yerine oğlu Süleymân Bey geçmişti Süleyman Bey Osmanlılar ve Memlûklulara kız vererek akrabalık tesis etti ve bu devletlerle olan dostluğunu sürdürerek Dulkadırlı Beyliği’nin varlığını korudu Daha sonra beyliğe zaman zaman Osmanlı ve Memlûklu Devletleri’nin müdahale ederek kendi adaylarını Dulkadırlı beyi tayin ettirmişlerdir Alâaddin Devle Bozkurt Bey (1479-1515) Osmanlıların desteğini sağlayarak beyliğin başına geçmişti

Ancak o da Osmanlılara cephe alınca dört oğlu ile beraber öldürüldü Yerine Ali bey tayin edildi Ali Bey, Sultan I Selim’in Mısır seferinde ve daha sonra Şam valisi Canberdi Gazâlî isyanında Osmanlılara önemli hizmetlerde bulundu, fakat kıskanç Ferhat Paşa’nın onu sultana fitnelemesi üzerine öldürüldü

Beyliğin kurucusu Zeyneddin Karaca Ahmed Bey, Hasan Dulkadır Beyin oğlu ve Halil Bey Türkmen’in torunudur 11 Aralık 1353’te Kahire’de seksen üç yaşlarında öldürülmüştür Orhan Gazi ile çağdaştır Yerine oğulları Garseddin Halil ve Şaban Süli Beyler geçmiştir Halil Bey, doksan altı yaşlarında öldürülmüştür Süli Bey, Kadı Burhâneddin’in kızı Habîbe Selçuk Hatun’la evlenmiştir ki, bu Hatun 1447’de ölmüştür Karaca Bey’in diğer oğulları Sârimeddin İbrahim, İsa, Osman, Dâvûd beylerdir, Dâvûd Bey’in oğlu Tuğruk Bey’dir İbrahim Bey, 1416’da saltanata hak iddia etmiş ve Osmanlılar’a iltica eylemiştir 1386’da Harput beyi olmuştur

Süli Bey’in oğlu Sadaka Bey, 30 Mayıs 1398’den 2 Eylül 1399’a kadar l sene, 3 ay, 3 gün saltanata hak iddia etmiştir Süli Bey’in 3 kızı vardır: Büyük kızı, Râhatoğlu Alâeddin Ali Bey’le, diğeri Kadı Burhâneddin’le, küçüğü de (Devlet Hatun), Yıldırım Sultan Bâyezid’le evlenmiştir

Süli Bey’in yerine Halil Bey’in oğlu Nâsıreddin Mehmed Bey geçmiştir 1443’te 77 yaşında ölünceye kadar 45 yıl saltanat sürmüştür Kadı Burhâneddin’in kızı Mısır Hatun’la ve Râhatoğlu Alâeddin Ali Bey’in kızı ile evliydi Kardeşi Ali Bey’in oğlu Hamza Bey, 1436’da ölmüştür

Mehmed Bey’in yerine büyük oğlu Süleyman Bey geçmiştir 1454’te öldürülmüştür Kardeşleri 1500’de ölen Elbistan beyi Rüstem Bey (bunun kızı Şems Hatun’dur), Dâvûd Bey, 1440 sıralarında genç ölen Feyyaz Bey’dir 3 de kızkardeşi vardır: Emine Hatun, Çelebi Sultan Mehmed’le evlenmiştir Bu izdivaçtan Fâtih’in babası II Sultan Murad doğmuştur Diğer kızı, Mısır-Suriye Türk-Memlûk İmparatoru Sultan Çakmak’la, öbürü de Memlûk emirlerinden Câne Bey Sûfî ile 1437’de evlenmiştir

Süleyman Bey’in yerine sırasıyla 4 oğlu Melik Arslan, Şâh Budak, Şehsuvâr ve Alâuddevle Bozkurd Beyler geçmiştir Süleyman Bey’in diğer çocukları 1516’da Osmanlılar’ın Köstendil sancakbeyi iken ölen Abdürrezzak Bey, İsa Bey, Hudâdâd Bey, Yahya Bey, Erduvâne Bey, Selmân Bey, Yûnus Bey, Moğol Bey’dir Kızları, Sitti Hatun, 1449’da Edirne’de müstakbel Fâtih Sultan Mehmed’le evlenmiştir; esasen Fâtih’in büyük dayısının kızı olur 1467’de Edirne’de ölmüş ve birçok hayır eseri yaptırmıştır Şehsuvâr Bey, 1472 Ağustosunda Kahire’de ölmüş, yerine ikinci kere kardeşi Şâh Budak Bey tahta geçmiştir Şâh Budak Bey, tahttan indirildikten sonra 1492 yıllarında ölmüştür Oğulları 1516’da Memlûkler’in Humus valisi iken öldürülen Zeyneddin Melik Arslan Bey’le 1484’te amcası Bozkurd Bey tarafından gözlerine mil çektirilen Şâh Kubâd Bey’dir

Bozkurd Bey, 12 Haziran 1515’te 87 yaşında ölmüştür Bu hanedan azasının çok yaşadıkları anlaşılmaktadır Yerine Şehsuvâr Bey’in oğlu Ali Bey geçmiştir Paşa titri ile Osmanlılar’ın Dulkadır denen Maraş beylerbeyisi iken 1522’de oğulları Sarı Arslan, Dîvâne Veled, Üveys Beyler ile beraber öldürülmüştür Onunla Dulkadıroğulları bitmiştir Kardeşi Kasım Bey, Osmanlılar’ın Sultânönü yani Eskişehir sancakbeyi idi

Yavuz’un ana tarafından büyükbabası olan Bozkurd Bey’in çocukları, Kırşehir sancakbeyi olup amcası Şâh Budak Bey tarafından 1472’de gözlerine mil çektirilen Şâhruh Bey, Hısn-ı Mansûr (Adıyaman) beyi Durak Bey, Osmanlılar’ın Bozok yani Yozgat sancakbeyi olup 1514’te öldürülen Süleyman Bey, 1507’de öldürülen Erduvâne Bey, aynı yıl öldürülen Sarı Kaplan Kasım Bey, Ahmed Bey, Şah ismail Safevî’nin talip olduğu Beğli Hatun, 1506’da Memlûk emîri Kayıtmerk Bey’le evlenen bir Hatun, nihayet 1469 civarında müstakbel II Sultan Bâyezid’le evlenip Yavuz Sultan Selim’i doğuran ve Trabzon’da Yavuz sancakbeyi iken ölen Ayşe Hatun’durŞâhruh Bey’in oğulları Mehmed Han, Ali ve Ahmed beylerdir Mehmed Han Paşa, 1569’da Osmanlı beylerbeyi ve hanedan reisi olarak ölmüştür Ali Bey de sancakbeyi olup 1536’ya doğru ölmüştür Ali Bey’in oğlu Kara Han Bey, onun da oğlu Cafer Bey’dir Cafer Bey, Çorum sancakbeyi idi; 1600’e doğru Kayseri’de ölmüştür

Dulkadıroğulları:
1 Dulkadıroğlu Zeyneddin Ahmed Karaca Bey (1337-1353)
2 Garseddin Halil Bey (1386-?)
3 Şâban Süli Bey (1386-1398)
4 Nâsıreddin Mehmed Bey (1398-1443)
5 Süleyman Bey (1443-1454)
6 Melik-Arslan Bey (1454-1466)
7 Şâh-Budak Bey (1466-1468/1472-1480)
8 Şehsuvâr Bey (1468-1472)
9 Alâuddevle Bozkurd Bey (1480-1515)
10 Ali Bey (Paşa) (1515-1522)

Bundan sonra Dulkadırlı toprakları Osmanlıların bir beylerbeyliği oldu (1522)

Dulkadıroğulları başlıca merkezleri Maraş ve Elbistân olmak üzere birçok şehirlerde imâr faaliyetlerinde bulunmuşlardı Bugün halen onlardan kalmış olan; Elbistan Ulu Câmii, Maraş Ulu Câmii, Maraş Hâtûniye Câmii, Dârende Ulu Câmii, Gaziantep Alâeddevle Câmii, Maraş İklime Hâtûn Mescidi, Kayseri Hâtûniye Medresesi, Maraş Taş Medrese Künbeti ve Hacı Bektaş Balım Sultan Kümbeti gibi eserler vardır.

Dulkadıroğulları Beyliği Hakkında Bilgi
Dulkadıroğulları Beyliğini kim kurdu
Dulkadıroğulları Beyliği ne zaman kuruldu
Dulkadıroğulları Beyliği nerede kuruldu
Dulkadıroğulları Beyliği hakkında bilgi

 

Dulkadıroğulları Beyliği Konusunda Bilgiler Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.