Eğitim Öğrenim Özrü Tayinleri Tamamen Kaldırıldı Kılavuzda Yer Verilmedi

Salı, 1 Ocak 2013, 15:13 | Eğitim ve Öğretim | 110 Comments
by admin

2013 Şubat Ayı Özür Grubu Yer Değiştirme Kılavuzu Yayınlandı. Öğrenim Özrüne Yine Yer Verilmedi !!!

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin özür durumundan yer değiştirme kılavuzu yayınlandı. 31 Ocak -6 Şubat 2013 tarihleri arasında alınacak olan özür grubu atamalarında sadece eş ve sağlık özür grubu atamaları yapılacak. Öğrenim özrü atamaları yeni Milli Eğitim Bakan’ı Nabi AVCI döneminde de yapılmamıştır. Bütün öğrenim özrü mağduru öğretmenleri dava açmaya, sendikalara baskı yapmaya davet ediyoruz. Aşağıda örnek dava dilekçelerine ve açıklamalara ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki öğrenim özrü mağdurları facebook grubuna katılmaya davet ediyoruz. (31 Ocak 2013 )

———————————–

Öğrenim durumu özründen yer değiştirme hakkı verilmedi

 

2013 Şubat Dönemi Özür Durumunda Yer Değiştirmeye İlişkin Basın Duyurusuna göreÖmer Dinçer döneminde başlayan ve yönetmelikte olmasına karşılık kılavuz ve açıklamalarda yer verilmeyen haklar kervanına Nabi Avcı döneminde de devam edileceği anlaşılmaktadır.

 

MEB’in yayınladığı özür durumu yer değiştirme duyuru için tıklayınız.

 

Dağ fare doğurmuş öğretmenlerin beklediği il/ilçe emri ile hakkı verilmemiştir. Sayın bakanınil/ilçe emrinin ne olduğu hakkında bürokratlarından acilen bilgi istemesi akabinde Sayın Başbakanımızın “Muvazaaya fırsat verilmezse, bu tür adımları daha rahat atarız.” açıklamasına istinaden özür durumu yer değiştirme duyurusuna il/ilçe emrini, öğrenim özrünü eklemesi yerinde olacaktır.

 

İl/ilçe emri nedir?

 

Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerden tercihlerine yerleşemediği takdirde ilan edilen diğer eğitim kurumlarına tercih dışı kura ile atanmayı kabul etmeleri halinde bu eğitim kurumlarına da atanamadıkları takdirde, oluşabilecek ihtiyaç halinde eğitim kurumlarına atamaları yapılmak üzere özrünün bulunduğu il/ilçe emrine atanma hakkına il/ilçe emri denilmektedir.

Bu durum 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Atamalar” başlıklı 37. maddesi 6. fıkrasında ise; “Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir? Şeklinde yer almaktadır.

 

Geçen yılkı (2011) Öğretmenlerin il/ilçe emrine atanma bulunmasına rağmen 2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunda öğretmenlere il/ilçe emrine atanma hakkı verilmemiş fakat öğretmenlere, Bakanlıkça tanınan tercih haklarının ve seçeneğinin tamamını kullanmalarına rağmen hizmet puanı yetersizliğinden dolayı atanamamaları ve istekleri hâlinde Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre aylıksız izin kullandırılacaktır.

 

Özür durumundan yer değiştirme istekleri yerine getirilemeyen öğretmenlere Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’nin “Diğer izinler” başlıklı 18.maddesindeki; “a) Özre bağlı yer değiştirme istekleri norm kadro yetersizliği sonucu yerine getirilemeyen öğretmenlere istekleri üzerine 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre, diğer memurlardan eşlerinin bulunduğu yere ataması yapılamayanlara ise istekleri üzerine 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesine göre izin verilebilir.” Hükümlerine göre izin verilecektir.

Öğrenim durumu özrü bulunan öğretmenler Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Öğrenim durumu özrü” başlıklı 38. maddesinde yer alan hükümlere göre yer değiştirmektedirler.

06.05.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Öğrenim durumu özrü” başlıklı 38. Maddesindeki; “(1) Bu Yönetmelikle öngörülen zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden; yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine kayıtlı olan öğretmenler, lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere görev yerlerinin değiştirilmesini isteyebilirler.

(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden lisansüstü öğrenim hakkı kazananların lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanmayı kabul etmeleri durumunda bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamış olma şartı aranmaz. Bunların yer değiştirme istekleri atanmak istedikleri yerlerdeki alanlarındaki norm kadro açığı ölçüsünde ağustos ayı içinde değerlendirilir.

(3) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde yüksek lisans öğrenimi hakkı kazananların, özel öğrenci statüsünde lisansüstü eğitim derslerine devam etmekte olanlar ve kayıtlarını bir yıl süreyle dondurmuş olanlar ile lisans düzeyinde bir yükseköğrenim programına kayıt hakkı kazanan öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz. Yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yaptıkları alanda ikinci kez lisansüstü öğrenim kazananlar ile bir defadan fazla yapılan yüksek lisans ya da doktora öğrenimleri yer değiştirmelerde dikkate alınmaz.

(4) Bu madde kapsamında yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;

a) Yer Değiştirme Formu,

b) Başvuru tarihi itibarıyla hazırlık sınıfı, lisansüstü öğrenimine kayıtlı ve halen devam etmekte olduğunu gösterir belge.” hükümleri gereğince; yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine kayıtlı olan öğretmenler, lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere görev yerlerinin değiştirilmesini isteyebilmektedirler.

Yönetmelikte Öğrenim durumu özründen dolayı öğretmenlerin yer değiştirme hakkı bulunmasına rağmen 2013 Şubat Dönemi Özür Durumunda Yer Değiştirmeye İlişkin Basın Duyurusunda öğretmenlere Öğrenim durumu özründen dolayı başvuru hakkı verilmemiştir.

Bu durumdaki öğretmenlerimizin ekte hazırladığımız dilekçe örneği ile kurumlarına başvurmaları gerekmektedir. Dilekçe örneği için tıklayınız.

 Not: Dilekçenize İl Milli Eğitim cevap verirse O cevabı ekleyin dilekçenizi bu sefer bir üst dilekçe ile direkt olarak MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne siz iadeli taahhütlü olarak direkt gönderiniz.

Hatırlanacağı üzere Aralık 2011 tarihinde yapılan özrü durumu atamalarında da yine Öğrenim durumu özründen dolayı hak verilmemiş idare mahkemelerine açılan davalarda olumlu kararlar çıkmıştı.

Van 1. İdare Mahkemesi 2012/47 Esas Sayılı yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız.

Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi 2012/63 Esas ve 22.02.2012 tarihli kararı için tıklayınız.

Adana 1. İdare Mahkemesi 2012/144 Esas, 2012/1083 Karar ve 22.06.2012 tarihli kararı için tıklayınız.

Van Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığının Van 2. İdare’nin kararını bozarak 2012/250 YD İtiraz Nolu yürütmenin durdurulmasına karar verdiği 17.08.2012 tarihli kararı için tıklayınız.

Facebook !! Tıklayın Facebook Öğrenim Özrü Mağdurları Grubuna Katılın

Bakanın yukarıdaki ifadelerini de göz önünde bulundurduğumuzda ; eokulegitim.com olarak , öğrenim özründen atama bekleyen öğretmenlere naçizane tavsiyemiz haklarını hukukî yollardan aramalılardır. Her yeni güne bir yönetmelik ya da genelge değişikliğiyle başlayan Ömer DİNÇER’in kılavuzun yayınlanmasıyla 2012 Ağustos  döneminde öğrenim özründen tayinleri yapmayacağı artık kesin olarak anlaşılmıştır. Kısa bir süre sonra çıkması beklenen Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde öğrenim özrü tayinlerinin yer almayacağı kesinlik kazanmıştır. Bu durumda olan öğretmenler için hukuki yollardan başka çare kalmamıştır.

Öğrenim Özrü İle İlgili Son Haberler ve Tartışmalar İçin Öğrenim Özrü Facebook Grubuna Katılmanızı Bekliyoruz

Not: Dava açmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki yorum kutucuğu aracılığıyla süreç ile ilgili sorularınızı bizlere yöneltebilirsiniz. Size, hiçbir avukata ihtiyaç duymaya gerek kalmadan dava açmanız için yardımcı olacağız. Bizzat tarafımızdan açılmış olan dava dilekçesini sizlerle paylaşacağız ve ne yapmanız gerektiğini anlatacağız. Dava açmak 160-200 TL arası dosya giderleri + 2 Saat zamanınızı alır. Bunu çok görmeyin. (eokulegitim.com editörü )

Tarafımıza Gelen Dava Dilekçesi Taleplerini Göz Önüne Alarak Dava Dilekçesini ve Usulü Açıklıyoruz !!!

Dava açacak olan arkadaşlar öncelikle atama döneminde okulunuza öğrenim gördüğünüz şehire atamanızın yapılmasını belirten bir dilekçe veriyorsunuz. Eğer siz böyle bir dilekçe okula vermediyseniz. Öncelikle buraya tıklayarak indirdiğiniz dilekçeyi kendi bilgilerinize göre değiştirerek okul idaresine veriniz ve size cevap verilmesini bekleyiniz. Cevap süresi birkaç gün olabileceği gibi 1 ayı da bulabilir. Dilekçenize ret gerekçesi olarak 2013 Şubat ayı özür durumu atama kılavuzu ile 2011 Eylül’de çıkarılan KHK gösterilecektir. Velhasıl , size verilen ret gerekçesiyle birlikte ilgili ekleri dava dilekçesine iliştirerek en yakın idare mahkemesine davanızı açın.  Buraya tıklayarak dava dilekçesini indiriniz. İlgili yerleri kendinize göre düzenledikten sonra ( ekleme çıkarma yapabilirsiniz)  gerekli ekleri iliştirin. Daha sonra yanınıza 200 TL kadar dosya harç masrafı para alınız idare mahkemesine gidiniz. İdare mahkemesi “Kalem” birimine giderek dava açacağınızı belirtin onlar sizi yönlendirecektir. Yoğunluğa göre 20 dakika ile 2 saat arasında bir sürede davanız açılmış olacaktır.

Önemli : Dava açan arkadaşlar, aşağıdaki yorum kutucuğundan dava açtığınıza dair bilgilendirme yaparsanız , ne kadar çoğalındığı hakkında bir fikir yürütebiliriz… Aklınıza takılan noktaları çekinmeden sorabilirsiniz …

Soruegitim.com editörü

Öğrenim Grubu Özrü İl Dışı Tayinleri Kalkacak Ne Zaman Hangi Tarihte Kaldırılacak nihayet kalktı 2012

Güncellenme : Şubat 2013

 Öğrenim Durumu Grubu Özür Tayinleri kaldırılması hakkında aşağıdan yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz …

110 yorum yazılmış, sizde hemen aşağıdan yorum yazabilirsiniz "Eğitim Öğrenim Özrü Tayinleri Tamamen Kaldırıldı Kılavuzda Yer Verilmedi"

 1. Elif dedi ki:

  Merhaba,
  ÇOMÜ Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans programına 2013 Eylül ayında kayıt oldum.
  Meslekte ve İstanbul’da 2001 yılından beri görev yapmaktayım.
  Dava açmayı planlıyorum.
  Verdiğiniz öneriler hala geçerli midir?

 2. mrdöz dedi ki:

  sayın admin ben meb de vhki memurum. DGS sınavı ile fırat üni. bilgisayar öğretmenliğine geçiş yaptım ancak öğrenim özrünü meb personellerine de kaldırdılar ve reddettiler.. benim akademik öğrenim hayatım yarım kalmış oluyo dava açsam nasıl bir sonuç alırım bana bilgi veririmisiiniz.

 3. büşra dedi ki:

  sayın admin, ben 11 eylülde göreve başladım ve aday öğretmenim ağustosta öğrenim özrü yapılırsa aday öğretmen mi sayılırım başvurabiliyormuyum lütfen bilgi verin

 4. ben bilmem dedi ki:

  Ben Eylül 2012de yüksek lisansa kayıt oldum yani Ağustos 2012 mağduru deilim.Şubattaki atamaya dava açacağım ama zorunlu hizmet yükümlüsüyüm.Ama yönetmelikte zorunlu hizmet yükümlüsü olanlar Ağustosta değerlendirilir diyor.Yani ben şu an dava açamıyor muyum Şubat atamasına.

 5. seçil dedi ki:

  eğitim özürü atamaları gerçekleirse bu atamalar yalnızca kendi alanında yaptığın yüksek lisans için mi geçerli. yani ben ingilizce öğretmeniyim ve başka bir alandan yapmak istiyorum yani ben yüksek lisansımı illa ki kendi alanımdan mı yapmam gerekiyor?

 6. emine dedi ki:

  eğitim özründen dava açmak için doğu görevini yapmış olmak gerekiyor dediler bu yüzden dava açmadım admin yardımcı olur musun

  • admin dedi ki:

   Zorunlu hizmeti olanlar da eğitim özründen dava açabilirler. Ancak zorunlu hizmeti olanlar yönetmeliğe göre yazın yapılacak olan atamalara başvurabilirler. Bu sebeple 2013 yaz özür atamasını bekleyin, oraya başvurup aldığınız ret cevabıyla dava açın.

   • metin dedi ki:

    Nasıl yani ? Ben de zorunlu hizmete tabiyim. Bu durumda bende mi dava açamayacağım.

 7. metin dedi ki:

  Sayın admin tekrar yazıyorum. MEB İnsan kaynaklarından bana olumsuz cevap geldi. Dolayısıyla mahkemeye dava açacağım. Sitenizde buna ilişkin dava dilekçesi var ancak malumunuz olduğu üzere şubat ayında danıştayın vermiş olduğu kararlar vardı ( KHK nın yılda bir kez özür ataması ve öğrenim özrüne ilişkin lehte verilen karar) Dilekçemde bu kararlardan da bahsetmek istiyorum ve de yanlış yazmak istemiyorum. Dava dilekçesi hakkında bana yardımcı olursanız sevinirim.

  • admin dedi ki:

   Davalı idare aleyhine Sayın Mahkemenizde açmış olduğum bu davada, davamızın haklılığı açısından son derece önem arz eden ve mağduriyetim ile aynı konuyu ihtiva eden farklı iki davada Yürütmeyi Durdurma ile ilgili Danıştay 2. Dairesi şu kararı vermiştir: ”2012/Temmuz Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun 1.1. maddesinde (öğrenim özrüne yer verilmemesi nedeniyle eksik düzenlemede) 2577 sayılı Yasanın 27/2. maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmiş olduğundan, bu maddeye ilişkin yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne,” şeklinde iki farklı davada karar vermiştir. Danıştay 2. Dairesi’nin bu kararlarını Sayın Mahkemenize sunuyorum.(EK-1 ve EK-2)

   Koyu belirttiğimiz bu alanı dilekçenizde uygun bir yere yerleştirin. Ve ek 1 ya da 2 – kaç olacaksa bunu da ayarlayarak, düzeltmelerle birlikte sunabilirsiniz….

 8. Önder dedi ki:

  Adminim il milli eğitim cevap verirse bunu üst dilekçe ile bakanlığa gönderin denilmiş. acaba bunun sebebi nedir.
  Atama dönemlerinde bakanlığın kendi yetkisini il milli eğitimlere vermesi red cevabına dava için yeterli değilmidir???

 9. metin dedi ki:

  Selamlar sayın editör.
  Okulumdan MEBin red cevabi yazısını aldım. Mahkemeye vereceğim ama sitenizdeki dava dilekçesi danıştay kararlarından önce ( KHK nın yılda bir kez özür atamasının iptali ve eğitim özrüyle ilgili olumlu kararı)yazıldığından bana güncel olarak bir dilekçe örneği gönderebilirmisiniz? Yanlış yapmak istemiyorum.

  Teşekkürler.

  • Önder dedi ki:

   Metin Bey Meb derken insan kaynaklarından mı geldi cevap ve ne diyor yazarmısınız bende sizinle aynı aşamadayım da

   • metin dedi ki:

    Evet hocam dediğiniz gibi MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden cevap gelmiş. Cevabın son paragrafını aynen aktarıyorum:
    Bilindiği üzere; Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 2013 Yarıyıl tatili Öğretmenlerin Özür Durumundan Yer Değiştirmelerine ilişkin Açıklamalar çerçevesinde özür durumuna bağlı başvurular alınmış ve 08 Şubat 2013 tarihinde atamalar gerçekleştirilmiş olup, öğrenim özrüne yer verilmemiştir.
    Bu çerçevede, ilgili hakkında her hangi bir işlem yapılması mümkün olamamıştır.
    Bilgilerinizi rica ederim.

    Bu şekilde bana cevap verilmiş. Eğer elinizde danıştayın şu son kararlarından da bahsedecek şekilde dava dilekçesi varsa beni bilgilendirebilir misiniz?

 10. master dedi ki:

  yorumların çoğuna baktım da, doğuda görev yapan çoğu insan ordan kaçmak için yüksek lisansı bir kaçış olarak görmekteler. Arkadaşlar ben yüksek lisans yapıyorum şu an tez aşamasındayım, herkese ne kadar da kolay geliyor yüksek lisans yapmak ya! ben öğretmen değilim ama çok iyi bir akademisyen olacağıma inanıyorum, akademisyenlerin hiçbir özlük haklarının olmamasına karşın, Türkiye’nin en doğusu da olsa giderim. o yüzden öğretmen arkadaşlar herşeyi basite indirgemeyin, bu iş özveri işidir bir koltuğa iki karpuz sığmaz!

 11. akmer dedi ki:

  arkadaşlar zorunlu hizmet yükümlüsü olan 1 yıllık öğretmenim.Öğrenim özründen dava açacam ancak 38. madde ağustos ayı içinde değerlendirilir diyor.kazanma olasılığım nedir.bir de dilekçe verme süresi var mı

 12. metin dedi ki:

  Merhaba ADMİN malum süre kısıtlı. Dilekçemi hazırladım ne olur ne olmaz bugün teslim edeceğim. Size bir soru soracağım:
  Eğitim özrü sebebiyle kaybedilen davalar varmıdır? Varsa nedendir? Bilgilendirirseniz sevinirim.

  • admin dedi ki:

   Kaybedilen dava elbetteki vardır. Ancak bu kaybedilen davalar 2012 Şubat döneminde açılan davalar, gerekçe olarak ise genel olarak KHK’ya göre tayinlerin yazın yapıldığı ve Bakanlığın takdirinde olduğu gösterilmiştir. Eylül ayında açılan davalarda ise, şu ana kadar olumsuz olarak Yürütmeyi Durdurma Ret kararları çıkmıştır, ancak esastan görüşme devam etmektedir. Hükümet tarafından kontrol altına alınmamış bir hakime (mahkemeye) denk gelmeniz halinde kazanma ihtimaliniz haklı olarak oldukça yüksek. Ancak hükümet yanlısı hakimler maalesef %100 haklı olduğunuz bir durumda bile, size ret verebiliyor. Size önerimiz mücadelenizi verin. Şansınızı %50 olarak görün. Kolay gelsin

   • ali dedi ki:

    sadece şunu soracağım. öğrenim özrü için derse devam zorunluluğu önemli bir kriter mi.yani yeterli krediyi alınca tez aşamasına geçiyorsun. Sadece yüksek lisansa kayıtlı olmak yeter mi?

 13. metin dedi ki:

  Okula vereceğimiz dilekçe ekinde ekran çıktısı yazıyor. Bu tam olarak neyi ifade ediyor. Zira 2013 şubat özür grubu ilk başvuru tarihi olan çarşamba günü girdim. İl dışı özüre tıkladım. Sadece iki özür çıktı( eş, sağlık )Bu durumdaki ekran çıktısı mı olacak. Eğer öyleyse perşembe ve cuma bu şekilde çıktı almak istedim ama il dışı atamayı tıkladığımda herhangi bir şey olmuyor. Bunun için ne yapmam lazım. Son olarak şunu da soracaktım. Malum sömestr tatilinde olduğumuz için okula vereceğim dilekçeyi illaki 03.02.2013 tarihine kadar mı vermem gerekiyor. Yoksa okulların açılış tarihi olan 11.02.2013 tarihinde versem bi sorun olur mu?

  • metin dedi ki:

   Cevabınızı bekliyorum sayın site editörleri.

   • admin dedi ki:

    Ekran çıktısı almaya gerek yoktur, farkeden durum yok çünkü öğrenim özründen atama yapılmadığı belgelerle ortadadır. Siz dilekçenize sadece öğrenci belgenizi iliştirin yeterlidir. Ayrıca dilekçenizi okulunuza mutlaka 6 Şubat 2013 tarihine kadar vermeniz gerekir. Başvuru süreci içerisinde başvurunun yapılması önemlidir.

    • metin dedi ki:

     Cevabınız için teşekkür ederim. Ben yine de ekran çıktısını aldım. Şu il dışı özür atamalarında eğitim özrünün gözükmediği belli olsun diye. 6 şubat 2013 tarihine kadar başvurumun yapılmasını söylemişsiniz. Bu durumda yarın (P.tesi) başvuruyu yapmasam bir sıkıntı olur mu?

 14. ays01 dedi ki:

  öğretmen olmak okuldan eve evden okula gitmekse ben memnunum olduğum yerden, ama eğer öğretmenlik mesleğini geliştirmekse ve bulunduğun yerde buna imkan yoksa… o zaman noluyor size söyleyeyim insanlar mutsuz, verim desen çok düşük, öğretmene bakıyorsun çaresiz, ve bir süre sonra kendini geliştirme isteğini bırak öğrenciye yardımcı olma isteğini dahi kaybedebiliyor. insanları mutlu olmadığı yerde tutmak neden?

 15. belgin dedi ki:

  merhabalar ben kurumuma dilekçe verdim ve 60 günü geçmesine rağmen red cevabı gelmedi şimdi nasıl dava açacağım? teşekkürler…

 16. sabırya dedi ki:

  yüksek lisans yapanlara yorum yapanlar önce gitsin yüksek lisans yapsın sonra karşıma çıkıp yorum yapsın. Dava açtım, herkes dava açmalı.

 17. EDA dedi ki:

  arkadaşlar yeteri kadar ısrarcı değiliz.Sesimiz cıkmıyor. Sanırım kaderimize razı olup oturduk hepimiz. Anayasal hakkımıza bile sahip cıkamayan öğretmenler olduk. Ne acı…

 18. mustafa dedi ki:

  merhaba arkadaşlar.. ben 2011 güz döneminde tezli y. lisansa başladım.. o zamanlar kaldırılma durumu yoktu.. yani mağduruz.. bu durumda ben dilekçe ile birlikte öğrenci belgemle başvuru yapacağım onaylanmadığı takdir de ise dava açacağım. bakınımız göz göre göre yönetmeliğe karşı çıkıyor.
  lütfen başka neler yapabilirim yardım edin sizde

 19. FADİME dedi ki:

  Merhabalar,
  Ben Erzurumda öğretmenlik yapıyorum bu sene Marmara Üniversitesi yüksek lisansına kabul edildim fakat kılavuzda eğitim özrüne yer verilmemiş.Araştırırken forumda yazılanlara rastladım ve hem bu dava süreciyle alakalı hem de genel konuyla alakalı napmam gerektiği konusunda yardımcı olabileceğinizi düşündüm.Gerçekten ne yapacağımı bilemiyorum yardım rica ediyorum…

 20. kenan türkmen dedi ki:

  davalar açalım da hiç dayanaksız eğitim özrünü kaldıranlar geri adım atar mı

 21. mehmet dedi ki:

  Ben Van’da öğretmenim. Ankara üniversitesinde de doktora yapıyorum.Sayın bakanımıza göre herkesin bulunduğu ildeki üniversitede yüksek lisans ve doktora yapması gerekiyor. Fakat şu an doktora yaptığım alan ile ilgili Yüzüncü Yıl üniversitesinde bölüm yok. Mecburen Ankara Üniversitesine gitmek zorunda kaldım. Tek ümidimde öğrenim özrü tayin istemeydi. Bu da kaldırıldı. şimdi ne yapacam bilmiyorum. Ya doktorayı bırakacam ya öğretmenliği. Doktorayı bırakmak istemiyorum çünkü çok emek harcadım. öğretmenliği bıraksam 4 kişilik bir aile ile aç kalacağız. Ne yapmalıyım Allah aşkına biri bana bir yol göstersin.

 22. Ferhat dedi ki:

  diyelim ki dilekçemizi ağustos ayında özür takvimi tarihlerinde idareye verdik ve red cevabımızı aldık bölge idare mahkemesine dava açtık ancak ilerleyen tarihlerde sayın bakanımız dinçer bey bu esnada uyanıklık yapıp öğrenim özrü tayin olmak için referans gösterdiğimiz yönetmelikten de klavuzda olduğu gibi öğrenim özrünü kaldırırsa eğer, sorum şu; bizim açtığımız davadan red cevabımı alırız yoksa biz dava açtığımızda daha önceki yönetmelik yürürlükte olduğu için dava devam edip lehimize sonuçlanabilir mi?

 23. fatma dedi ki:

  Merhaba ,
  Memurlar.nette yayınlanan dilekçeyi okulumuza bizzat bizim mi vermemiz gerekiyor fax çekebilir miyiz.Şu an çalıştığım ilde bulunmuyorum.Beni bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.

 24. öğrenim mağduru dedi ki:

  milli eğitim bakanlığında öğretmenlerin eğitim hakkı yok bu ne tezattır. ömer dinçer insafa gel yeter sizden çektiğimiz…

 25. çağdaş dedi ki:

  öğrenim özrü hakkının kaldırılmasına kesinlikle katılmıyorum.bu hak yemekten başka birşey değildir.

  • kagan dedi ki:

   hak yemek diyorsun… çalış gir sende yap. ben tezli yüksek lisans yapıyorum. amacım akademik kariyer ancak bakanlık önüme engel koyuyor. maddi durumum iyi olsa istifa eder hedefime doğru ilerlerdim ancak bunuda yapamıyorum bunun neresi hak yemek açıklar mısın????

 26. VATAN dedi ki:

  Bazı arkadaşlarımız Yüksek Lisans kaydını ilkokula kayıt yaptırır gibi yapıldığını zannediyor.
  Halbuki durum öyle değil birçok sınav ve elemelerden sonra yapılabiliyor. Hangi Üniversitede yapabileceğinin sonucu bu sınavlardan sonra belli oluyor. Dolayısiyle bu kayda göre yer değiştirme talebinde bulunuyor.
  Eğitimli toplum, donanımlı öğretmenlere sahip olmak istiyen Milli Eğitim Bakanının bu taleplere kulak tıkamaması gerekir.

 27. betul dedi ki:

  merhaba. ben 3 yıldır mardinde çalışan resim öğretmeniyim. çanakkale üniversitesinde kendi alanımda tezli yüksek lisans yapmak istiyorum.bir ay sonra başvuru yapacaktım. ama bu haberi gördükten sonra moreli bozuldu. şimdi ben alanımda ilerleyemeyecek miyim yani? etrafımda resimden anlayan insanlar olmadığı için yüksek lisans yapmak istiyorum zaten. millieğitimde köreliyorum. herkes resmi bos ders olarak görüyor. bıktım artık. o yüzden eğitimime devam etmek istiyorum. belki üniversitede resim bölümünde öğretmenlik yaparım diye hayallerim var. şimdi bunlardan vaz mı geçeyim???

 28. derin dedi ki:

  ARKADAŞLAR LÜTFEN CVP YAZIN…
  örneğin antep te öğretmenlik yapıyorum. çevre yakın illerdeki üniversitelere tayin istememek koşuluyla yüksek lisans başvurusu yapabiliyor muyum yoksa sadece antepteki üniversiteye mi başvuru ypabilirim……?????

 29. mustafa dedi ki:

  Arkadaşlar hepinize selamlar.benim sizlere bir sorum olacak.Eşim 2008 yılında sözleşmeli müzik öğrt.olarak Erzurum iline atandı.2011 yılında çıkan khk ile kadroya geşti.aynı dönemde kadroya geçtiği için il dışı tayin hakkı doğdu ve il dışı tayinle 2011 yazında İstanbul iline tayin oldu.Şu anda Sdü de yüksek lisans yapmaktadır.eğer bu şekilde yeni atandığı İst ilinde 1 yılını doldurmadan eğitim özründen tayinini isteyebilirmi ve isterse ve red cevabı gelirse bu durumu dava yolu ile hukuk platformuna taşıyabilirmi?
  Lütfen sağlıklı cevaplar verebilirseniz sevinirim.Şimdiden teşekkürleriiSalıcakla kalın….

 30. Boksör dedi ki:

  Birilerinin bir yerlere gitmesi demek, birilerinin o yerlere gidememmesi demek. Ne yani bir yere tayin olabilmek için herkes yükseğe mi başlasın? Hem herkes aynı yaş ve olanakta mı? Benim derdim puanıyla, çalıştığı yıl ile, çocuğunun kazandığı okul nedeni ile önce HAK tayinleri yapılsın. Sonra eğitim özrü tayini de yapılsın. Fakat bunun önceliği eğitim özrü olmamalı. Bizim yıllar boyu büyük sıkıntılarla topladığımız puanlar ne olacak? Biraz insaflı ve vicdanlı olalım.

 31. müsteşar dedi ki:

  Batıdan doğuya yüksek lisans için başvuru yapacak olan var mı? Batı derken Kiraz’ın köyünü kastetmiyoruz. Orası doğudan da beter.

 32. Murat dedi ki:

  Ayrıca çok kolaysa tüm bakanlıkları doğuya taşıyalım da biraz da onlar fedakarlık yapsın. Öğretmeni mutant olarak mı görüyolar ne anlamadım ben. İnsanüstü varlıklar mıyız ki biz her zorluğa göğüs gerebilelim. Tabiki de rahat yaşamak isteyecez bundan doğal bir şey mi var?
  Madem çıkar yolu yok o zaman seçim öncesinde vaadettikleri doğu tazminatını ödesinler. Doğuda çalışan öğretmen en az 750 tl fazla maaş alsın. Biz de en azından para kazanıyoruz deyip biraz teselli bulalım. Neden yapılmıyor bunlar hani nerde hükümet?
  Ahh kurunun yanında yaş yanmayacaktı aslında ki oy verenlerin durumlarını büyük bi zevkle seyredecektim. Ama işin ucu bize de dokundu. Herkes perişan oldu. Günahı bunları başımıza getirenlerin boynuna olsun.

  • ali fuat dedi ki:

   afedersin arkadaşımda bu ömer dinçere bişi batıyoda ne anlamadım çünkü öğretmenin kafası rahat olmassa eğitimi nası vercek doğuya gönderdiği öğretmenlerin çoğu sözlü ve yüzeysel şiddet görüyo e o zaman öğretmenlerin başına her birine bi polis versinler doğudaki arkadaşların çoğu aynı durumdan mağdur …burlarda bi laf var ömer dinçer kofalak kofalak konuşma ……. baya uygun düşüyo

 33. Murat dedi ki:

  2010 Aralık atamasıyım.. 2011 Aralıkta sadece eş durumu özrü değil de öğrenim de açılsaydı şimdi yüksek lisansımın olduğu ilde öğretmenliğime devam ediyor olacaktım. 2008 tarihinde yüksek lisansa girdim. Tez döneminde atamam gerçekleşti ve bırakmak zorunda kaldım. Bazılarının dediği gibi kaçmak için lisansüstü eğitim yapmıyoruz. Çoğumuz öğretmenlikten çok daha önce başlamış oluyor. Hiçbirimiz de pat diye girmedik. Bir sürü sınav geçiyoruz üniversitelere kabul edilmek için. Zeka ortalaması düşük arkadaşlar bu başarıyı gösteremiyor diye üstlerine vazife olmayan yorumlarda bulmasınlar. Onlar için gelinebilecek en üst nokta üniversite mezunu bir öğretmen olmak olabilir belki ama biz kendimizi geliştirmek istiyoruz. Ayrıca bu ülkede en önemli şey evlenip çocuk sahibi olmak sanki. Bütün haklar onlara sağlanıyor. Öğrenim özrünü çok gördükleri bizler geliştirebilirz asıl bu ülkeyi. Bunu unutmasınlar.
  Ha şunu da söyliyim bulunduğum ilde yüksek lisansı geçtim bölümümle ilgili lisans programı bile yok. Olsa bile nerde yüksek lisans yapacagıma ben karar veririm Ömer Dinçer değil.

  • ali fuat dedi ki:

   aynen katılıyıyorum bu ülkenin öğretmenden fazla proflara iihtiyacı var bu elden alınırsa ülkenin gelecek 10 yıl içinde profesör sayısının yarıya düştüğünü göreceksiniz tabandan yetişen insanlar olmayacak ve arada uçurumlar olacak üniversiteler tekel olacak hükümet yanlısı bi prof nereye gider bilmiyoz bide bi dahaki seçimlerde farklı bi parti gelirse oda değiştirirse ortalık karıştı demek hükümetin kafasına göre yada hükümetlerin kafasına göre bu devam ederse üniversiteler partilere dönüşürür ,bilişim yerine itişen kurumlar olacak !!!!!!!

  • BOKSÖR dedi ki:

   Zeki kardeşim benim. Biz de yükseği bıraktık ama kimseye geri zekalı demedik. Haddinizi aşmadan yorum yapın. Kimse kimseye küstahlık yapmasın. Sorununuzu çözmek için kimseyi incitemezsiniz. Üstelik yüksek yapmak için de süper falan olmak gerekmiyor. Memleket bir maşa bile icat edememiş prof.larla dolu. Lütfen daha kibar yaklaşalım.

  • boksör dedi ki:

   Ne kadar da dertliyiz. Kasap et derdinde, keçi can derdinde. Benim vicadımda tekbir öğretim özrü tayini var, o da çocuğun eğitim durumu. Böylece hem sosyal devletin gereğini yerine getirerek, aille bütünlüğüne katkı yapacaksın; hem de uzun yıllar boyu büyük puanlar ve umutlarla bekleyenlerin umutlarını çalmayacaksın. Senin askerliğin kadar bizim çarşı iznimiz var. Yüksek lisansı ben tez aşamasında bıraktım. Benim için öncelik öğretmenlikti. 20 yıl oldu, 246 puanla beklemedeyim. Yüksekçiler ve sahte nikahçılar yüzünden tayin isteyemiyorum. Bir de yüksek lisansı yapmak için deha falan olmak gerekmiyor. Çok zeki olsaydın, zaten bu bölümde okumazdın. Senin profların falan da deha değiller. Bir çoğu maç ve araba konuşmaktan başka bişey yapmazlar. Aldıları maaşı hak eden kaç prof var? Sana tavsiyem odur ki, kimsenin zekasını test etmeye kalkma. Sadece mağduriyetini dillendir. Yoksa sana yazılacak yazılar nedeni ile site kapanabilir. Biraz saygı, biraz da insaf. Milli eğitim senin gibilerin basamağı olmayacak. Haddini bil. İstikamet kampüs marş marş.

 34. nurdan dedi ki:

  kızım istanbulda burslu okuyacagı özel liseyi kazandı hiç tereddüt etmeden anneannesine gönderdim çünkü en uzun mesafede şubat tayininde kızımın egitim özüründen dolayı tayinim çıkıcak diye beklerken bu yazılanlardan agustosta bile sorun yaşayabilecegimi anlıyorum.kızımın velayeti benim üzerime neler yapmalıyım yol gösterirseniz sevinirim.

 35. hakanım58 dedi ki:

  Ben Ağrı patnosta görev yapmaktayım Sivas ta yüksek lisans yapıyorum ..2 eylül 2010 da göreve başladım ….. 2 gün yüzünden öğrenim özründen faydalanamadım..şubatta açılmadı …. ben dava açmadım…..geçmi kaldım….cevap yazarsanız sevinirim…..

  • ali fuat dedi ki:

   davada geç kalınmaz arkadaşım çünkü türk aile yapısıyla ve eğitim refahıyla alakalı maddeler vr bi idari avukat la bi konuş derim

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.