Kamu Ortaklığı Fonu

Perşembe, 9 Mayıs 2013, 21:30 | Bilgi Paylaşımı | 0 Yorum
by admin

Kamu ortaklığı fonu nedir

Kamu Ortaklığı Fonu, istikrarlı ve güve­nilir gelir verilmesi yoluyla tasarrufları özendirerek, sağlanacak ek finansman kay­naklarıyla kamu yatırımlarının hızla gerçekleştirilmesi için Mart 1984’te 2983 sayılı yasayla oluşturulan kamu fonu. Fonun kul­lanılmasıyla ilgili bütün işlemler başbakanlı­ğa bağlı, kamu tüzel kişiliği niteliğindeki Kamu Ortaklığı İdaresi’nce (KOİ; 1991 öncesinde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi [TKKOİ]) yürütülür. Fonun hesap­larının tutulmasıyla ilgili usul ve esaslar da KOİ tarafından belirlenir. Fonun kullanımıy­la ilgili ilkeler daha önce Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu tarafından saptanırken 1987 sonunda bu kurul kaldırılarak görevlerinin Yüksek Planlama Kurulu’nca (YPK) yürütülmesi kararlaştınlmıştır. Kamu Ortaklığı Fonu’nun kaynakları, ka­mu kurum ve kuruluşlarına ait altyapı tesisleri için YPK kararıyla çıkarılan gelir ortaklığı senetleri, kamu iktisadi teşebbüs­leri (KIT) ile bunlara ait tesislere gerçek ve tüzel kişilerin ortak olması için çıkarılacak hisse senetleri, bu tesislerin gerçek ve tüzel kişilerce işletilmesinden elde edilen işletme hakları ile altyapı tesislerinin işletilmesin­den sağlanan gelirlerden ve akaryakıt tüke­tim vergisi hasılatının belirli bir bölümün­den oluşmaktadır. Özelleştirilmesine karar verilen kuruluş, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak devlete ait hisselerinin tamamı bedel alınmadan KOİ’ye devredilir. PETKİM, Petrol Ofisi ve Türk Hava Yolları özelleştirilmek üzere KOİ’ye devredilen kuruluşlar arasındadır.

Kamu Ortaklığı Fonu 1985 ve 1986’da yüzde 100’e varan gelir artışları elde ederek kamu fonları arasında büyüklük bakımın­dan birinci sıraya yerleşmiştir. Kamu fonlarının 1987’de yüzde 34’ü, 1988’de yüzde 29’u, 1989’da da yüzde 34’ü bu fonda toplanmıştır. 1984-86 arasında fonun top­lam gelirlerinin yüzde 54,9’unu gelir ortak­lığı senetlerinden sağlanan gelirler, yüzde 33,9’unu işletme gelirleri, yüzde 11,2’sini ise öteki gelirler oluşturmuştur. Fon, iç borçlanma yanında proje kredisi niteliğin­deki dış borçlardan da kaynak sağlamakta­dır. Bu özelliğiyle açık vermekte ve açığın büyüklüğü öbür fonları da etkilemektedir. Fondan yapılan gelir payı ödemeleri fon giderleri arasında önemli bir yer tutarak fonun amaçlarının gerçekleşmesini engeller duruma gelmiştir. Kamu Ortaklığı Fonu yasası

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.