POMEM Sınav Konuları

Cuma, 4 Ekim 2013, 18:13 | Genel | 0 Yorum
by ucak

Pomem sınav konuları nerelerden çıkacak müfredat kapsamı, POMEM Mülakat sınavı soruları hangi konulardan nerelerden çıkacak

Polis olmayı hedefleyen 3 bin 300 üniversiteli  ilginç sorular karşılaşacak. Yapılacak sınavda adaylara atasözü ve özdeyişlerin anlamının sorulacağı belirtiliyor. Fanatik taraftar bu sınavda elenerek polis olamayacak.

Bugün alınan bilgilere göre; Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü 13. dö­nem Po­lis Mes­lek Eği­tim Mer­kez­le­ri­’ne (PO­MEM) alı­na­cak 3 bin 170 er­kek ile 130 ba­yan ada­yın Ekim ayı için­de ya­pı­la­cak ele­me­ mü­la­kat so­ru­la­rı­nı ha­zır­lamış bulunuyor.Hazırlanan sorular üni­ver­si­te­li po­lis aday­la­rını terletecek. 80 so­ru için­de aday­la­ra çok sa­yı­da ata­sö­zü öz­de­yiş ve öz­lü sö­zün an­la­mı ve içe­ri­ğinin so­ru­la­cağı belirtildi.

Mülakatta Sorulacak Sorular

Aday­la­ra Av­ru­pa Bir­li­ği­’n­den, in­ter­ne­tin fay­da ve za­rar­la­rı­na, Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si­’nin ku­ru­luş ama­cın­dan, ak­tif din­le­me­ye, eko­lo­jik den­ge­den em­pa­ti­ye, çev­re kir­li­li­ğin­den ko­ru­yu­cu he­kim­li­ğe ka­dar bir­çok alandan soru sorulacağı bildirildi. Mü­la­kat­ta aday­la­ra ‘S­por­da fa­na­tik­lik hak­kın­da ne dü­şü­nü­yor­su­nu­z’ di­ye de so­ru­la­cak. Fa­na­tik ta­raf­tar ol­du­ğu­nu söy­le­yen­ler ele­ne­cek.

Deyim ve Atasözü Anlamları da Sorulacak

Adaylara sorulması beklenen bazı atasözleri ve özdeyişler şöyle:

*Açık yaraya tuz dökülmez

*Baş başa vermeyince ince taş yerinden kalkmaz

*Öfkeyle kalkan, zararla oturur

*Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır

*Aslan yattığı yerden belli olur

*Ayranım ekşidir diyen olmaz

*Altın yere düşmekle pul olmaz

POMEM Sınav Konuları Hakkında Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.