>Türkçe Sorularında Yorum Nasıl Yapılır SBS YGS LYS

Cumartesi, 17 Nisan 2010, 23:16 | Genel | 0 Yorum
by admin

>

Yorum, sahip olduğunuz bilgiyle ilgili yeni düşünceler geliştirebilme ve bu bilgiye değişik açılardan bakabilme kabiliyetine verilen isimdir. Test çözme tekniğinizin gelişmesinde yorum gücünüzün önemi büyüktür. Test yönteminde sunulan seçenekler doğru cevaba ulaştıran birtakım ipuçları vermektedir. İlk bakışta, konuyla ilgili

bilgi sahibi olmadan da bazı soruların mantık yürüterek çözülebileceği düşünülebilir. Ancak sizin hazırlandığınız sınavın geleceğiniz açısından bu tarz bir riske giremeyeceğiniz kadar önemli bir sınav Olduğu göz önünde bulundurulduğunda soruyu cevaplamanız için yine de somut bilgiye sahip olmanız gerektiği açıktır. Ayrıca bu tarz sınavlarda en akılcı olan yalnızca emin olunan sorulara cevap vermektir.

Ancak kimi zaman öyle sorularla karşılaşırsınız ki, doğrudan doğruya mantık yürüterek ve yorumda bulunarak doğru cevaba ulaşabileceğinizi hissedersiniz. Bir noktadan konuya aşina olmayı ve yine belli bir seviyede bilgiye sahip olmayı gerektiren bu tür soru örneklerini gözden geçirelim:
Örnek 1:
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin göstergelerinden biri değildir?
A) Toprakta tarım ilaçlarının birikmesi
B) Havadaki C02 oranının artması
C) Havadaki nem oranının artması
D) Sularda petrol atıklarının görülmesi
E) Yağışlardaki asit oranının artması

Sorunun cevabını net bilen kişi seçeneklere bakar bakmaz doğru cevabı görür. Cevaptan emin olamayan kişi ise seçenekler üzerinde tek tek düşünerek cevaba gitmeyi deneyebilir. Şimdi bu metotla seçenekleri gözden geçirelim:
Toprakta aşırı miktarda tarım ilacı kullanılmasının toprak kirliliğine neden olduğu doğrudur. Hatta bu topraklarda bitkiler yetişememekte, toprağı havalandırarak ürünlere yarar sağlayan hayvanlar yaşayamamaktadır. C02 gaz oranı artışının çevreye, hatta sağlığa
doğrudan zarar verdiği de bir gerçektir. Petrol atıkları ise su kirliliğini oluşturan etmenlerin başlarında gelmektedir. Diğer kirleticiler gibi petrol atıkları da deniz kenarındaki bitki ve alg gibi kaynakları yok etmektedir. Hatta bu yüzden denizlerdeki hayvan soyu tükenmeye başlamıştır.
Yağışlardaki asit oranının da belli bir ölçüsü vardır. Bu dengenin bozulması aynı şekilde çevrenin kirlenmesine yol açmaktadır. Ancak havadaki nem oranının artmasının çevreyi kirleten bir unsur olduğu söylenemez. Buna benzer şekilde mantık yürüterek doğru cevaba ulaşmak mümkündür.
Örnek 2:
Akdeniz Bölgesi’nin genelde engebeli olmasının
aşağıdakilerden hangisi üzerinde en az etkili Olduğu
söylenebilir?
A) Nüfus dağılışı
B) Kara ulaşımı
C) Bitki örtüsü
D) Turizm olanaklarının çeşitliliği
E) Sanayi ürünü çeşitliliği
Engebeli bir arazi nüfus dağılımı üzerinde rol oynar. Kara ulaşımını da birinci dereceden etkiler. Bitki örtüsü de aynı şekilde engebeli araziden etkilenen bir unsurdur. Arazinin engebeli olması turizm imkanlarının daha çeşitli olmasına neden olur. Örneğin bölgenin bir köşesinde deniz sporlan yapılırken, bir başka köşesinde dağ sporları yapılabilmektedir. Ancak sanayi ürününün çeşitliliği ile arazinin engebeli olması doğrudan ilişkili sayılamaz. Dolayısıyla diğer güçlü seçeneklerin yanında bu seçeneğin çok zayıf kaldığı görülmektedir.
Örnek 3:
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede sanayinin gelişmekte olduğunun göstergelerinden biri değildir?
A) Hammaddeye duyulan gereksinimin artması
B) Tarımsal üretimin azalması
C) Enerji tüketiminin artması
D) Teknoloji kullanımının artması
E) Çalışan nüfus içinde niteliksiz işçi payının azalması
Fabrika sistemine geçilmesi ve endüstriyel üretimin ortaya çıkmasıyla birlikte bir ülkede hammadde gereksinimi artar. Bu da o ülkede sanayinin gelişmekte olduğunu gösterir. Enerji tüketiminin artışı gayrisafi milli hasılanın artmasına ve hızlı ekonomik büyümeye yoi açacağı için bu da ülkede sanayinin geliştiğini ifade eder. Sosyal yaşamda teknoloji kullanımının artması ekonomik sıkıntıların hafiflediğine işarettir ki bu da o ülkenin eko
nomik olarak gelişmekte olduğunu vurgular. Ancak tarımsal üretimin azalması o ülkenin sanayisinin gelişmekte olduğunun bir göstergesi değildir. Çünkü tarımsal üretiminin artışıyla sanayinin gelişimi birbiriyle doğrudan bağlantılı değildir; ikisinin gelişimi farklı değişkenlere bağlıdır, dolayısıyla birinin gelişimi diğerini etkilemez ve bunlardan birinin gelişiminin diğerine olumlu ya da olumsuz bir şekilde yansıması gerekmez.
Görüldüğü gibi, bu tarz sorularda adım adım yorumda bulunarak doğru cevaba ulaşmak mümkündür.

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.