YGS Polislik Baraj Taban Puanı Kaç?

Perşembe, 29 Kasım 2018, 11:05 | Genel | 97 Comments
by admin

Polis Akademisi Başkanlığı, 2010 yılı Polis Meslek Yüksekokulu öğrenci adaylarında aranacak  YGS puan şartını 300 puandan 280 puana düşürdü. Polis Akademisine başvurmak için YGS 280 puan yeterli oluyor.
Polis Akademisi Başkanlığının internet sayfasındaki duyuruda, polis adaylarında aranacak şartlar arasında YGS’den daha önce 300 puan almış olma şartının 280’e indirildiği belirtildi. Polis adaylarının YGS puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) en az 280 puan alması gerekiyor.
Ön başvuru ve başvuru kabul işlemleri 18 Mayısa kadar yapılabilecek.

2011 YILI POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARI GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU ŞARTLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. BU ŞARTLARIN BİRÇOĞU 2012 YILINDA DA GEÇERLİ OLACAKTIR : 

2011 YILI POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARI GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU ŞARTLARI

Polis Meslek Yüksekokulları; Emniyet Teşkilatının “polis memuru” ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde, eğitim öğretim ve uygulama yapan, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yüksek öğretim kurumlarıdır. Polis Meslek Yüksekokulların amacı; öğrencilere Atatürk îlke ve İnkılâpları doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliği, Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti İlkelerine bağlı hizmet bilinci ile mesleki değerlerinin kazandırılması, milli kültürümüz, örf, adetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirmek ve öğrencilere milli birlik ile beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırmak, polis olmanın şeref, gurur ve şuurunda olan, polis üniformasının gerektirdiği saygınlığı taşıyabilen, beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından dengeli, sağlıklı, çağdaş, bilimsel ve teknolojik düzeyde eğitim öğretim gören polis memurları yetiştirmektedir.

I- EĞİTİM-ÖĞRETİM BİLGİLERİ İntibak Eğitimi

Polis Meslek Yüksek Okuluna giriş sınavını kazanan adaylar okula başlamasına müteakip en az iki haftalık intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu intibak eğitiminde adayların okulu tanımaları, genel davranış kurallarını ve genel mesleki kavramları öğrenmeleri, polislik mesleğini tanımaları ve Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olmak için sağlıklı bir şekilde karar almalarını sağlayacak gerekli bilgileri edinmeleri sağlanır. Ayrıca intibak eğitiminde sağlık raporlarının alınması ile ilgili işlemler yerine getirilir ve yanaşık düzen eğitimi verilir. İntibak süresince Yüksek Okuldan ayrılmak isteyen öğrencilerin yerine yeni adaylar planlanır.

Eğitim-Öğretim Süresi ve Dersler

Yüksekokullarda eğitim-öğretim sınıf geçmeye dayalı yarıyıl esasına göre yapılır. Eğitim-öğretim süresi 2 yıl (4 dönem) halinde verilmekte olup, her bir dönem en az 14 haftadan oluşmaktadır, eğitim programları haftada 26 saat olup, dersler katsayılı ve kredili olarak görülmektedir. Öğrenimlerini bu süre içinde tamamlayamayanlara bir yıl ek süre tanınır.

Staj Eğitimi

Yüksekokulların birinci sınıfını bitiren öğrenciler görmüş oldukları eğitimlerin uygulamalarını ve yapılan işlemleri öğrenmek, memurluk vasıflarını kazanmalarını sağlamak maksadıyla aşağıda belirtilen birimlerde Uygulamalı Mesleki Eğitim (Staj) yaptırılmaktadır. a) Bilgi İşlem ve Muhabere Şube Hizmetleri

b)   Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Hizmetleri

c)  Polis Merkezleri / Karakol Hizmetleri

d)   Asayiş Şube Hizmetleri

e)  Trafik Şube Hizmetleri

f)   Çevik Kuvvet Şube Hizmetleri

Mezuniyet ve Sonrası

İki yıllık eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayamayanlar ile sağlık ve disiplin yönünden polis olamayacağına yetkili kurullarca karar verilenlerin okulla ilişiği kesilir. İki yıllık eğitim-öğretim dönemini ve staj eğitimini başarıyla tamamlayıp sağlık ve disiplin yönünden polis olabileceği yetkili kurullarca karar verilenlerin Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerince polis memuru olarak kadrolarına atamaları yapılır.

II- 2011 YILI POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA

BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,

c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

ç) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2011 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (300.000) puan almış olmak,

d)   Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2011 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş sınavından, (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140.000) puan almış olmak,

e)     18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2011) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak, (Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1988 – 01 Ekim 1993 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1986-01 Ekim 1993 tarihleri arasında doğmuş olmak)

f)    Bayanlar için 165 cm. erkekler için 167 cm.’den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

g)     Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, (EK-1)

ğ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, videobant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fillerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,

h)    Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,

1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,

2-  Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

3-  Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ı) (ğ) ve (h) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır,

i)     Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

m) Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,

n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, şartları aranır.

NOT: Geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından Sağlık Şartları nedeniyle çıkarılanlar ile mülakat sınavına girmiş ve kaybetmiş adaylar, diğer şartları taşıması halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.

NOT : PMYO Giriş Yönetmeliği ile Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliklerinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların eğitim-öğretim esnasında dahi olsa PMYO’ dan ilişikleri kesilir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN

İSTENİLECEK BELGELER

İnternet Üzerinden Ön Başvuru

Polis Meslek Yüksek Okullarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar YGS sonuçları açıklandıktan sonra http://pmyo.pa.edu.tr. adresinden 02-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında

ön başvuru yapabileceklerdir.

Şahsen Başvuru ve Evrak Teslimi

İnternetten ön başvuru yapan ve 2011 Yükseköğretim Geçiş Sınavından (YGS) 300 puan ve üzerinde alan adaylar 02-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında Ek-2’de bulunan 2011 yılı ikamet illerine göre başvuru, seçme ve değerlendirme sınav merkezlerine bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden ön başvurusunu yapan, ancak Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen şartları taşımayan ve 02-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında başvuru merkezlerine şahsen başvuru ve evrak teslimi için gelmeyen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. (İnternet üzerinden ön başvuru müracaat sayılmaz.)

Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler:

1- Sınav Başvuru dilekçesi, ( http://pmyo.pa.edu.tr. İnternet adresinden alınacaktır)

2- Aday Tanıma Bilgi Formu ( http://pmyo.pa.edu.tr. İnternet adresinden alınacaktır)

3- Başvuru ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu, 4- Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar, (Üzerinde TC Kimlik Numarası olmayan Nüfus Cüzdanı kabul edilmeyecektir.)

5-    Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya tasdikli örneği [Lise 4. Sınıfta öğrenim gören öğrenciler okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesi’ndeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır.] (Yüksek Okul mezunu veya Yüksek Okulda öğrenim görenler Lise Diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak, bu adaylar yazılı sınavında başarılı olmaları halinde PMYO’ya kayıt esnasında Lise Diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.

6-   Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. ve 10. maddelerinde belirtilen hususlara uygun olarak son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Ad ve Soyadı yazılacak ve zarf içerisinde teslim edilecektir.)

7-  Adli Sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararını,

8-  Yaş tashihi yaptıran adaylar yaş tashihi ile ilgili mahkeme kararını ibraz edeceklerdir,

9-  Askerlik hizmetini yapmış adaylardan, başvuru esnasında “Askerlik Terhis Belgesi”,

10-    Askerlik hizmetini yapmamış iki yıllık Yüksekokul veya dört yıllık Fakülte mezunu adayların 1111 sayılı Askerlik Kanunu

gereğince Tecil Belgesi,

11-     Evli ise Evlenme Cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, Ayrıca, Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş ve Çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’ndan alınan “Şehitlik veya Vazife Malullük Belgesi” istenir. (Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)

DİKKAT : 29/06/2009 tarih ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/07/2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15169 karar sayılı “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği 2016 2017 yılı PMYO Başvurularında adaylardan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,YGS sonuç belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Adli Sicil belgesi ve İkametgah belgesi istenmeyecektir.

DİKKAT : Ön başvurusunu yapıp da evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen, başvurusunu yapmayan veya yapamayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen/giremeyen/sınava alınmayan/sınavdan çıkarılan/mülakat ve yazılı sınavda başarısız olan/ sınavı geçersiz sayılan/ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran/sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların yatırmış oldukları sınav ücreti geri ödenmez. Hiçbir surette sınav ücreti iade edilmeyeceğinden, adayların mağdur olmamaları için başvuru şartlarını çok iyi inceleyerek, şartları taşımaları halinde sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

BAŞVURU YERLERİ: Ankara, Bolu ve Düzce’de ikamet eden adaylar Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı kampüsüne; diğer illerde ikamet eden adaylar EK-2’de bulunan Polis Meslek Yüksekokullarına müracaat edeceklerdir.

İNTERNETTEN ÖN BAŞVURU TARİHLERİ : YGS sonuçları açıklandıktan sonra http://pmyo.pa.edu.tr. adresinden 02-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında ön başvuruda

bulanabileceklerdir.

BAŞVURU ÜCRETİ : 40 TL (Kırk Türk Lirası).

BAŞVURU ÜCRETİ İÇİN HESAP NUMARASI : Halk Bankası Gölbaşı Şubesi TR530001200938500080000015 nolu Hesap

BAŞVURU MERKEZLERİNE ŞAHSEN BAŞVURU TARİHLERİ : 02-13 Mayıs 2011

tarihleri arası (Pazar Günleri Hariç)

MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ : 23 Mayıs-09 Haziran 2011 tarihleri arası

PMYO YAZILI SINAV ÜCRETİ : 40 TL (Kırk Türk Lirası) bu ücreti yalnızca PMYO yazılı sınavına girmeye hak kazanan adaylar yatıracaklardır.

YAZILI SINAV TARİHİ VE MERKEZLERİ : Sınav ÖSYM Başkanlığınca 03 Temmuz 2011 Pazar günü Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Niğde, Samsun, Sivas, Trabzon, Van, Zonguldak olmak üzere toplam 20 sınav merkezinde yapılacaktır. Sınav saat 9:30 da

başlayacak ve 2 saat sürecektir.

YAZILI SINAVIN İÇERİĞİ : Yazılı sınavda adaylara ortaöğretim düzeyinde Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümlerinden oluşan 120 soruluk bir test uygulanacaktır. Test, beş

seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. Testteki konular ve ağırlıkları; Genel Yetenek : Türkçe (%30), Matematik (%30), Genel Kültür : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10), Türkiye ve Dünya Coğrafyası (%10), Temel Yurttaşlık Bilgisi (%10), Güncel ve Kültürel Konular (%10) şeklinde olacaktır.

YAZILI SINAV DEĞERLENDİRME VE İTİRAZ: Cevap kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirmede doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın almış olduğu ham puan bulunacaktır. Başarı puanı tespit edilirken ham

puan 100/120 ile çarpılacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden başarı puanı hesaplanacaktır. Başarı sırası belirlenirken; başarı puanlarının eşit olması durumunda yıl, ay, gün yaşı küçük olan adaya öncelik verilecektir. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazları, sonuçların internette açıklanma tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ÖSYM Başkanlığına yapabileceklerdir. ÖSYM Başkanlığı süresi içinde yapılan itirazlar inceleyerek, sonuçlarını adaylara 20 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İRTİBAT ADRESİ : Polis Akademisi Başkanlığı PMYO Şube Müdürlüğü

Gölbaşı/ANKARA

WEB ADRESLERİ : http://pmyo.pa.edu.tr, www.pa.edu.tr ve www.egm.gov.tr E-POSTA ADRESİ : bilgiedinme@egm.gov.tr TELEFON : (0312) 412 54 00 pbx

EK-1

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ Polis Meslek Yüksek Okuluna Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartları

Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki EK-3 A Dilimi I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR

1)   Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sitemlere ait konjenital anomalisi bulananlar öğrenciliğe kabul edilmezler. Ancak;

a)   Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,

b)   Talesemi taşıyıcılığı olanlar (Talesemi minör),

c)   Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler,

d)    Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları,

e)  Komplikasyonsuz apandektomi operasyonları,

f)   Tam şifa bulmuş göbek fıtığı operasyonları,

g)   Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,

h)   Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları, öğrenciliğe engel değildir.

2)   Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan HBV DNA’sı Pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir.

3)   Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA’sı (-) negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA’sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler.

4)   PPD Pozitif olanlarda Aktif TBC hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Bu belgenin verem savaş dispanserlerince düzenlenmesi gerekir.

5)    Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm olacaktır.

6)    Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

II-   SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir. Ayrıca;

1)   İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozuklukluğu olanlar,

2)   İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıkları olanlar, öğrenciliğe kabul edilir.

III-   KULAK, BURUN, BOĞAZ, AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI

Tam ve sağlam olacaktır. Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı

bulunmayacaktır. İşlevsel konuşma bozukluğu olmayacaktır.

Ancak;

1)   Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm ye kadar olan alt çene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri (prognatileri) ve 6 mm den fazla olan, open-bite vakaları öğrenciliğe kabul edilmez. Ancak ortodontik tedaviye başlamış ve tedavisi devam edenler öğrenciliğe kabul edilir.

2)    Diş eksiklikleri sabit protezle rehabilite edilmiş olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Dental implant uygulananlarda, implantın 8 mm den uzun kemik desteği olmalı ve mobilitesi olmamalıdır. Kapanış ve ark dizisi normal olan ön dişlerden birinin eksikliği kabul edilir.

3)   Eksiklikleri sabit protez ya da dental implant uygulaması ile rehabilite edilmemiş olgularda ise ön grup dışındaki 5 ten az diş eksiklikleri öğrenciliğe kabul edilir. 5 ve 5 ten fazla diş eksikleri kabul edilmez. Üçüncü büyük azı dişlerin yokluğu eksiklik olarak değerlendirilmez, Okluzyonda (Kapanış) ve fonksiyonda olmayan gömülü dişler ile tedavi edilmemiş mevcut diş kökleri eksik diş kabul edilir.

4)   Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı olanlar,

5)  Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları, öğrenciliğe kabul edilir.

IV-    GÖZ HASTALIKLARI

Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez.

1)  Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

2)     İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır.

3)   Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır.

4)   Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır.

5)     Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik)-1 Diyopri ve hipermetroplarda + 1 Diyopriyi geçemez. Mixk astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce ve/veya sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. Refraktif cerrahi ile yapılan her türlü düzeltme girişe engel teşkil eder.

V-   ÜROGENİTAL SİSTEM VE KADIN HASTALIKLARI

Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sistemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Gebelik hali öğrenciliğe engeldir. Ayrıca;

1)   Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla çıkarılmış olanlar,

2)    Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerde sezaryen operasyonu geçirmiş olanlar,

3)   İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,

4)    İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner, (her türlü üriner sistemdeki taş ameliyatları hariç) ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)

5)   Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla üreter taşı olanlar, öğrenciliğe kabul edilirler

VI-    KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI

Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır.

Ancak;

1)    Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir. (Eklem içine yapılan artroskopik girişim öğrenciliğe kabul edilmez).

2)  Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar öğrenciliğe kabul edilir (Skolyoz mevcudiyetinde öğrenciliğe kabul edilmez)

3)  Hareket ve fonksiyonlarına mani olmayan flexıbl pesplanuslar öğrenciliğe kabul edilir.

VII-    SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayan ve mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir.

VIII-    RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi, kekemelik ve kişilik bozukluğu olmayacaktır. Ayrıca onikofaji (tırnak yeme), trikotilomani (saç, kirpik, kaş vb yolma) gibi durumların mevcudiyetinde daha ayrıntılı değerlendirilerek A dilimi kapsamında olup olmadığına karar verilir.

IX-    CİLT HASTALIKLARI

Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır. Vücudun neresinde olursa olsun her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe girişe engel teşkil eder.

Ancak;

1)  Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer bening tümöral oluşumları,

2)   Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,

3)  Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 3 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi, olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

X-    ONKOLOJİ

Tam ve sağlam olacaktır.” şartları aranır.

Polis Meslek Yüksek Okuluna alınmaya engel olmadığı yukarıda belirtilen operasyonların, sağlık kurulu raporundan önce geçirilmiş olması gerekmektedir. Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş ve Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların eğitim-öğretim esnasında dahi olsa Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişiği kesilir.

PMYO GİRİŞ BAŞVURU MERKEZLERİ

eokulegitim.com 2012

97 yorum yazılmış, sizde hemen aşağıdan yorum yazabilirsiniz "YGS Polislik Baraj Taban Puanı Kaç?"

 1. havva nur esra dedi ki:

  bızde gırmek ıstıyoruzzzzz ınsallah hepımızın ( yanı burdakı yorum yapan arkadaşlar ) kazanırız :D

 2. Muhammet Demir dedi ki:

  Bende pislis olmak istiyorum ….:-)

 3. ayşe dedi ki:

  ygs den girdiğimizde kaç yıllık kazanırız

 4. ceylan dedi ki:

  Ya bende polisolmak istiyorum ama kolumda kilo vermekten catlak oldu sorun olurmu cevap yazarsaniz cok sevinirim

 5. erdal dedi ki:

  endüstrü meslek lisesi öğrencileride başvurabilirmi

 6. Bayram Akbulutlar dedi ki:

  PUANIN DÜŞMESİ GÜZEL OLDU AMA BAŞKA NE GİBİ ŞSRTLAR VAR POLİS OLMAK İÇİN ONLARI DA PAYLAŞIRSANIZ MEMNUN KALIRIZ

 7. kubra dedi ki:

  benim boynumda ameliyat izi var bu sorun oluyor mu acaba? Bilgili olan birisi varsa yardımcı olsun lütfennn.

 8. Fethi Ahmet TORUN dedi ki:

  ALLAH sonumuzu heyrede:))

 9. ferah dedi ki:

  benmde hayalim polis olmak :) şuan lise 4 öğrencisiyim, inş taban puanını geçip polis olurz .d Allah’ın izniyle :))

 10. kadir dedi ki:

  ya millet hbv var bende ama taşıyıcıyım bide normal düzeyde hiç bir sıkıntım yok ALLAH a şükür polislik için engel mi diğer şartların hepsi olumlu bende sıkıntı yok tek hepatit b

 11. dilara dedi ki:

  arkadaşlar ben 8. sınıfım bu sene ilk defa sbs ye gircem kaç puan almam gerekir????(lütfen yardım edinn)

 12. aliye dedi ki:

  ay qherizqhekalılar yha nhe bhoyle yorum yhapıyorsnuz haaaa ?

 13. özcan dedi ki:

  ya arkadaşlar benimde kafam kazan gibi olduğu için sınava patlıcanla giricim :) çok fenayım ortalığı birbirine katar mülakatta öğrenci bırakmam ateşli kızlar benimle mülakata gelin :P :)

 14. meryem dedi ki:

  arıkadaşlar bende polis olmak istiyorum bu sene baraj kaç puan olacak ? hem sedanın yorumunuda silmeyin :(

 15. derya dedi ki:

  ya polisler çok yakışıklı :P
  oguz seda size katılıyorum benimde gözüm 0,75 derece bozuk napıcazz :/

 16. seda dedi ki:

  baraj düşsün diyen arkadaşlar sizin aklınız yerinde mi ?
  zaten yeterince düşük bir sınır var herkes mülakatta eleniyor artık baraj düşerse her elini kolunu sallayan mülakata gider buda diğer arkadaşların işini zorlaştırır baraj 300 olmalı ayrıca oğuz arkadaşım canım benim sana katılıyorum ;)

 17. oğuz dedi ki:

  her şey iyi güzelde bu göz olayı ne hiç bir şey anlamadım benim gözüm 1,5 dereec bozuk şimdi polis olamayacakmıyım..?

 18. halil dedi ki:

  polis olmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum inşşallah hayalerime kavuşurum allah yardımcınız olsun

 19. dilara dedi ki:

  inşşallah hepimiz çok yüksek puan çekeriz ve polis oluruz allah yardımcımız olsun

 20. RABİA dedi ki:

  HAYATIMDA TEK ISTEDIGIM POLIISLIK KALBIM O MESLEK IÇIN ÇARPIYO EGER ALLAH NASIP EYLERSE VATANIMA MILLETIME IYI BIR GENÇ OLMAYI ISTIYORUM ALLAH
  YARDIMCIMIZ OLSUN

 21. manolya dedi ki:

  bende polis olmak istiyorum gurur verici bir meslek arkadaşlar inşallah hepiniz hayallerinize kavuşursunuz

 22. Merve dedi ki:

  ben polis olmayı çook istiyorum .d

 23. hanife dedi ki:

  arkadaşlar ben güzel sanatlarda müzik bölümü okuyorum lise 3.sınıf öğrencisiyim bende çok istiyorum polis olmayı olabilir miyim ?

 24. ilayda dedi ki:

  polis olmak beni gururlandırır ve vatanı korumaktır

 25. vatha dedi ki:

  bende polis olmak istiyorum Ama puanını nasıl
  öğrenirim

 26. kronik dedi ki:

  ya gerçekten biraz agır maddeler inş herks olur

 27. ezel nur dedi ki:

  yetkılılere seslenıyorum sıze yalvarıyorum ne olursunuzzz şu puanı bırazcık dusurundeyıllarımın hayalerıne kavusayım ya yalvarırımmm ne olursunuzzz ya lutfennn …

 28. şenol dedi ki:

  ben ilk okul 3.sınıftan beri polis olmak istiyorum bu yıl 3.kez sınava gireceğim en çok polis olmayı istiyom…

 29. poyraz dedi ki:

  ben polıs olmak cok ıstıyorum keske öyle bısey olsaydı benı polıs yapsınlar maas ıstemıyorum ınsallah allahın ıznıyle polıs olucam bu vatanı koruycam cANIM feda bu vatan ıcın

 30. sedat dedi ki:

  allah hepimize nasip etsin

 31. songül dedi ki:

  ben songül ygs den 280 çektigimde işalah polis olcam

 32. songül dedi ki:

  bende polis olmak istiyorum işallah tüm sınavlardan iyi puan çekerimde polis olurum ya

 33. dilek dedi ki:

  ben polis olmayı isterim

 34. ömer dedi ki:

  benim tüm haylim polis olmak….

 35. Namiye dedi ki:

  Bende bu yıl sınavlara gireceğim inşllh önce kendi okulumun taban puanını geçip daha snrada 280 tban puanını geçmek durumundayım tek hayalim çevik kuvvet polisi olmak inşllah olurum ve inşllah Allah hepimize hayalini gerçekleştirmek için bir şans verir …

 36. erkan dedi ki:

  arkadaşlar bende polis olmak istiyorum inş herkes istediği gibi polis olur

 37. saniye dedi ki:

  arkadaşlarr geçen sene ben sınava girdim gerçekten çok istiyodum Allahın izniyle bu sene 2. sınıfa geçtm Allah herkeze nasip etsin çok güzel bir meslek ..

 38. zekiye dedi ki:

  inşa bende olurun haaaah

 39. zekiye dedi ki:

  inşa bende3 olurun haaaaaa ihi

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.