3-9 Eylül 2012 Öğretmen Ataması Kontenjanlar ve Atama Sayısı Açıklandı

30 bin yeni öğretmen atanacak

3-9 Eylül 2012 Öğretmen Atama Kontenjanları ve Kılavuzu Açıklandı

Aslan Payını Türkçe , Okul Öncesi, İlk Mat ile Fen ve Teknoloji Aldı 

Milli Eğitim Bakanlığı 2012-2 öğretmenliğe başvuru ve atama kılavuzunu yayımladı. En çok merak edilen konu hangi branşa kaç öğretmen alınacağıydı. Kontenjan dağılımları Türkçe öğretmenliği 4 bin 634, Okul Öncesi Öğretmenliği 4 bin 377, Fen ve Teknoloji 3 bin 322 olarak sıralanıyor.

Öğretmen atamaları 

Milli Eğitim Bakanlığı 2012-2 Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Kılavuzunu yayımladı.

3-9 Eylül 2012 Öğretmen Atama Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayın

2012 Ağustos Öğretmen Ataması , 40 Bin Öğretmen Ataması

. 2012 Ağustos ayı öğretmen atamaları ile ilgili gelişmeler , taban puanlar ve kontenjanlar ile ilgili bilgileri bu sayfadan takip edebilirsiniz. Sayfamız sürekli olarak güncellenecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Bu Kılavuz, öğretmenliğe atamalarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuru, tercihler, atama, göreve başlama iş ve işlemlerine ilişkin açıklama ve bunlara ilişkin eklerden oluşmaktadır.

2. Öğretmen atamalarında aşağıdaki mevzuat esas alınmaktadır:

 

S 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

S 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname, S 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

S Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

S Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm

Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, U

S Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel

Yönetmelik.

 

Yukarıda belirtilen mevzuata http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 

S Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı.

Bu Karar ve eklerine http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19 adresinden ulaşılabilir.

3. Bir önceki atama dönemine ait başvuruların geçerlilik süresi, bu Kılavuzda belirtilen ilk başvuru tarihi itibarıyla sona erecektir.

4. Başvuru tarihi itibarıyla askere sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adaylarıbaşvuruda bulunabileceklerdir. Bu adaylar öğretmenliğe atanmaları halinde hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belgeyi dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler, terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlamak üzere başvurduklarında görevebaşlatılacaklardır.

5. Başvuruda adaylardan; sağlık, askerlik, adli sicil ve başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olanlardan emekli olmadıklarına dair belge istenilmeyecek, adaylar bu durumlarını Elektronik Başvuru Formunda beyan edeceklerdir.

6. Öğretmenliğe atananların atandıkları yerde ne kadar süre görev yapacakları ile özür durumundan yer değiştirmelere ilişkin esas ve usuller Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile düzenlenmiş olup öğretmenlerin yer değişiklikleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

7. Millî Sporcu belgesi almış olan beden eğitimi öğretmenliği bölümü mezunu öğretmen adayları, KPSS şartı aranmaksızın başvuru yapabileceklerdir. Bu kapsamdaki başvurular, 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesinin taranarak eklenmesi kaydıyla elektronik ortamda alınacaktır. Yapılan başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel Müdürlüğü) ile Bakanlıkça elektronik ortamda onaylandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır. Başvuruların son günlere bırakılmaması hususu, adayların yararına olacağından özellikle, başvuru ve onay süresine azami özen gösterilecektir.

8. Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ile Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu bazı öğretmen adaylarının, Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Programı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Programlarının birbirine eş değer olduğu yönündeki 08/07/2004 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararını ibraz ederek Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmenliği alanına başvurdukları tespit edilmiştir. Ancak, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08/07/2004 tarihli kararı, yine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazıları ile iptal edildiğinden eş değerliğe ilişkin bu tür belgelerin geçerliliği bulunmadığından bu tür başvurular onaylanmayacaktır.

9. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararının Geçici 7. maddesi gereğince; zihin engelliler sınıfı öğretmeni kontenjanının karar eki Çizelgede zihin engelliler sınıfı öğretmenliğine kaynak teşkil eden yükseköğretim programları mezunlarından taban puan aranmaksızın başvuruda bulunanların tamamı atandığı halde kontenjanın doldurulamaması durumunda üniversitelerin;

 

a) Görme engelliler sınıfı öğretmenliği, işitme engelliler sınıfı öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği bölümleri,

b) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayan çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü,

c) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü/anabilim dalı

 

mezunları için üniversitelerin eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümlerince açılan 1500 kişi kontenjanlı ve 540 saat süreli zihin engelliler sınıfı öğretmenliği sertifika programını bitirenlerin zihin engelliler sınıfı öğretmenliğine başvuruları alınacaktır. Bu başvurular, zihin engelliler sınıfı öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun olanların tamamının ataması yapıldıktan sonra değerlendirilecektir.

10. Hâlen, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar (askerlik ve doğum nedeniyle sözleşmesi feshedilenler dâhil), gerekli şartları taşımaları kaydıyla ilk atama kapsamında kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir.

11. Bu Kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamalara yönelik açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

 

B. ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Mezun olduğu yükseköğretim programının, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atanacağı alana uygun olmak,

5. Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adli sicil kaydı bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme Komisyonunca atanması uygun bulunmak,

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesinde belirtilen görevinden isteğiyle çekilenlerde 6 aylık, görevden çekilmiş sayılanlarda bir yıllık bekleme süresini başvuruların son günü itibarıyla doldurmuş olmak,

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesine göre istekleriyle iki defadan fazla Devlet memurluğundan çekilmemiş olmak.

8. Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlarda, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

9. Öğretmenliğe atanacaklarda, 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda KPSSP10 puan türünden atanmak istediği alan için belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak,

 

(2011 ve 2012 yıllarında yapılan KPSS sınavlarının her ikisine de katılan adayların yüksek olan KPSSP10 puanları Elektronik Başvuru Formu’na otomatik olarak yansıtılacaktır. Lisans düzeyindeki öğrenimlerinin son sınıfından önce “ara sınıf öğrencisi” iken KPSS’ye girenlerin sınav sonucu geçersizdir. Ara sınıf öğrencisi iken alınan ve yüksek olması nedeniyle otomatik olarak Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılan puanlar ise adaylar tarafından Başvuru Formundaki “KPSSP10 Puanı” başlıklı seçenek üzerinden geçerli sınav puanları ile değiştirilecektir. Bu düzeltmeyi yapmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak, geçersiz puana dayalı olarak atanmış olsalar bile atamaları iptal edilecektir.)

10. Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, pedagojik formasyon, ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası ve İngilizce öğretmenliğine kaynak program mezunları için İngilizce öğretmenliği sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak,

11. Pedagojik formasyon ya da ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi olmayan adaylarda, atanacağı alanın taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSSP10) 75 ve daha üzeri puan almış olmak, M m M

12. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, yükseköğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

13. Sağlık yönünden, Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hâli olmamak,

14. Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından, başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak,

 

Ancak;

 

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az 1 (bir) yıl fiilen görev yaptıktan sonra, mesleki eğitimde başarılı olup ayrılanlarda,

– Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçen ve hâlen görev yapanlarda,

 

– Adaylığı kaldırıldıktan sonra öğretmenlikten ayrılmış olanlarda,

 

– Devlet üniversitelerinde en az 2 yıl süre ile öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak hâlen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda çalıştıktan sonra ayrılmış olanlarda

 

40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz (40 yaşından gün almış adaylar emekli olmadıklarını belgelendirmek zorundadırlar).

 

15. Adaylık dönemi içinde (sağlık durumu hariç) görevine son verilenlerden, görevden ayrıldığı

tarihten başlamak üzere son başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmiş olmak,

16. Askerliğini yapmış, muaf, tecilli veya hâlen askerde olmak,

C. ATANMAK ÜZERE BAŞVURABİLECEKLER

Öğretmenliğe atama için aranan genel ve özel şartları taşıyanların başvuruları kabul edilecektir. 1. Öğretmenliğe atama başvurusunda bulunabilecekler 1.1. İlk Atama

Kamu Personel Seçme Sınavı’nda alanlara göre belirlenen taban puan ve üzerinde puan

almış olmak şartıyla; M ^^^^^^^^

a) Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar,

b) Özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,

c) Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday veya asıl Devlet memuru olarak görev yapanlar ile öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan veya adaylığı kaldırıldıktan sonra kendi istekleriyle ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında (399 sayılı KHK dâhil) sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar,

e) Diğer personel kanunlarına ve özel kanunlara tabi olarak çalışanlar,

 

ilk atama kapsamında başvuruda bulunacaklardır.

 

1.2. Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla atanma hakkı bulunanlardan (bu kılavuzla Danıştay kararı gereği başvuru hakkı verilenler dâhil) bu hakkı kullanmak istemeyenler, KPSS’ye girmiş olmaları ve atanacakları alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla ilk atama kapsamında da başvuruda bulunabileceklerdir. Ancak bu kapsamdakiler KPSS’ye dayalı ve hizmet sürelerine dayalı başvuru haklarından yalnızca birini kullanabilirler.

1.3. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında hâlen asıl memur olarak görev yapanlar ile adaylığı kaldırıldıktan sonra görevlerinden ayrılanlar (Danıştay kararı gereği başvuru hakkı verilenler dâhil) istemeleri halinde KPSS’den atanacakları alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almaları kaydıyla bu kapsamda başvuruda bulunabilirler. Bu kapsamda başvuran adayların, hizmet sürelerine dayalı başvuruları kabul edilmez.

1.4. Hâlen Devlet memuru olarak çalışmakta olanların kurumlarından alacakları muvafakatlarında, EK-4/a’daki yazı örneği ibraz edilmek suretiyle EK-4/b belgenin ilgili bölümünün görevli bulunulan kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanması gerekmektedir. Kurumlarınca muvafakatı onaylanmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı personelinden öğretmenliğe atanmak üzere başvuru yapacaklarda muvafakat şartı aranmayacaktır.

1.5. Öğrenimi birden fazla alana kaynak olanlardan Bakanlıkça en son düzenlenen kararnamelerinde “iki alan” yazılı olanlar, bu alanlardan yalnız öğrenimi itibarıyla atanabileceği alana başvuruda bulunabileceklerdir.

 

2. Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama ^^^^^^^^P^^r

2.1. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda adaylığı kaldırıldıktan sonra görevlerinden ayrılanlar ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçen ve halen öğretmen veya başka unvanda görev yapanlar hizmet sürelerine göre atanmak üzere bu kapsamda başvuruda bulunacaklardır.

2.2. Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak hâlen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda aynı sürelerde çalışmış olup da bu görevlerinden ayrılmış olanlar da hizmet sürelerine göre atanmak üzere bu kapsamda başvuruda bulunabileceklerdir.

 

2.3 Atamalarda esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında; Bakanlığımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler, eğitim kurumlarında asker öğretmen olarak geçirilen süreler, resmî görevle yurt dışına gönderilenlerin ve eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalarda görev alanlardan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu kapsamında aylıksız izinli sayılanların bu süreleri ile yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışılan süreler dikkate alınacaktır. Yurt dışında geçirilen süreler ile askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.

2.4. Vakıf üniversitelerinde, özel öğretim kurumlarında ve 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte, kadrosuz usta öğreticilikte ve kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler hizmet süresi hesabında dikkate alınmayacaktır.

2.5. Öğretmenlikten ayrılmış olanlar, ayrıldıkları alana başvuruda bulunabileceklerdir. Ancak, öğretmenlikten ayrılanlardan daha önce görev yaptıkları alanları kaldırılanlar, öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alana başvurabileceklerdir. Başvurularda, Bakanlıkça düzenlenmiş “en son atama kararnamesi”nin bir örneği istenecektir. Kararname düzenlenmeyen “okul öncesi öğretmenliği/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri” için Bakanlıkça düzenlenen atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi istenecektir.

2.6. Bu kapsamda başvuruda bulunacaklarda; 40 yaşından gün almamış olmak, KPSS sınavına katılmak ve pedagojik formasyon belgesine sahip olmak şartları aranmayacaktır.

 

3. Danıştay İkinci Dairesinin 08/06/2012 tarihli ve E: 2012/1316 sayılı ile 11/07/2012 tarihli

ve E: 2012/3460 sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereğince Açıktan Atama ve Kurumlara Arası Yeniden Atama ile Açıktan İlk Atama, Kurum İçi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama

3.1. 2012 Şubat Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu hükümleri çerçevesinde 17.000 kadroya atama yapılmak üzere sadece KPSSP10 sonucuna göre “ilk atama” yoluyla başvuru alınmıştı.

3.2. Danıştay İkinci Dairesinin 08/06/2012 tarihli ve E: 2012/1316 sayılı ile 11/07/2012 tarihli ve E: 2012/3460 sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereğince; 2012 Şubat ayında ilk atama kapsamında atama yapılan 17.000 kadronun; % 7’si olan 1.190 kontenjan Açıktan Atama ve Kurumlar Arası Yeniden Atama, % 3’ü olan 510 kontenjan da Açıktan İlk Atama, Kurum İçi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama yoluyla kullanılmak üzere toplam 1.700 kadroya bu kılavuzun ilgili bölümlerinde belirtilen kurallar çerçevesinde, EK-2 çizelgede gösterilen alanlardan, 2012 Şubat Öğretmen Atama Döneminde başvuru yapabilecek durumda olanların başvuruları bu Kılavuzda belirtilen başvuru tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden kabul edilecektir.

 

3.3. Danıştay kararı gereği, Açıktan Atama ve Kurumlar Arası Yeniden Atamaya bu Kılavuzun C. ATANMAK ÜZERE BAŞVURABİLECEKLER bölümünün 2. Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama maddesinde sayılanlar, bu Kılavuzun B. ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR bölümünde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla Kılavuzda belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet süresi esas alınarak atanmak üzere kılavuz ekinde

gösterilen kontenjanlara atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

 

3.4. Danıştay kararı gereği Açıktan İlk Atama, Kurum İçi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atamaya bu Kılavuzun B. ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL VE ÖZEL

Ş ARTLAR bölümünde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında hâlen asıl Devlet memuru olarak görev yapanlar ile Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlar memuriyetteki hizmet süreleri esas alınarak atanmak üzere kılavuz ekinde gösterilen kontenjanlara başvuruda bulunabileceklerdir. Hizmet sürelerinin hesabında, Bakanlığımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen Devlet memuru olarak geçirilen hizmet süreleri esas alınacaktır. Askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçen hizmet süreleri dikkate alınmayacaktır.

 

Kurum içi ilk atama çeşidiyle başvuru yapacak Bakanlığımız personelinden muvafakat alma şartı aranmayacak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar başvurularında bu kılavuz ekindeki görevli bulundukları kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanmış muvafakat belgesini ibraz edeceklerdir.

 

4. Millî sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atanması

 

4.1. Aşağıda belirtilen uluslararası yarışmalardan;

a) Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunları”nda ferdi ve takım müsabakalarında “ilk üç derece”ye girenler,

b) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde; Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan “Dünya ve Avrupa Şampiyonaları”nda, “ilk üç derece”ye girenler,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az “on kez” ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olanlar

 

öğrenim ve diğer şartları taşımaları kaydıyla KPSS puanı şartı aranmaksızın beden eğitimi öğretmenliği için başvuruda bulunabileceklerdir.

 

4.2. Millî sporcuların başvuruları, http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adresindeki millî sporcu başvuru ekranından alınacaktır. Başvuru onayı, öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünde onay yetkisi verilmiş bulunan birimce, adayın millî sporculuğu kontrol edilerek elektronik ortamda yapılacaktır.

 

Uygun bulunarak elektronik ortamda onaylanan başvurular, Elektronik Başvuru Formu’nda aday tarafından seçilmiş olan il millî eğitim müdürlüğündeki onay bürosunun onay ekranına yansıyacaktır. Adaylar ya da vekâlet verilen kişi gerekli belgeler ile birlikte başvuru onayı için tercih edilen il milli eğitim müdürlüğüne başvuracaktır. İl millî eğitim müdürlüğü, belge kontrolünden sonra öğretmenliğe atama şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin başvurularını elektronik ortamda onayladıktan sonra başvurular geçerlilik kazanacaktır.

Ç. ÖĞRETMENLİĞE ATANMAYA KAYNAK PROGRAMLAR 1. Yurt İçi Programlar

1.1. Yükseköğretim kurumlarının hangi programlarından mezun olanların hangi alan

öğretmenliğine atanabilecekleri, http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19 internet adresinden ulaşılabilen Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Başvuru yapacak adayların, atanabilecekleri öğretmenlik alanını öğrenebilmeleri bakımından bu çizelgeyi dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

 

1.2. Ayrıca, Talim ve Terbiye Kurulunun verdiği görüşlere dayalı olarak aşağıda belirtilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar, bu alanlara kaynak olarak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile birlikte değerlendirilmek üzere aynı öncelikte başvuruda bulunabileceklerdir.

 

Buna göre;

 

a) Beden Eğitimi Öğretmenliğine;

 

– Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan 21/05/1999 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarih itibarıyla kayıtlı olup mezun olanlar,

 

– Yurt içindeki tüm üniversitelerin “beden eğitimi ve spor yüksekokullarından” 08/12/1999 tarihinden önce mezun olanlar ile belirtilen tarih itibarıyla söz konusu okullarda kayıtlı olup daha sonra mezun olanlardan pedagojik formasyonu bulunanlar başvuruda bulunabileceklerdir.

 

b) Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine; 14/07/2005 tarihli ve 192 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılan iş eğitimi (iş ve teknik eğitimi, ev ekonomisi, ticaret) alan öğretmenliğine, 12.7.2004 tarihli ve 119 sayılı Kurul kararı eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarında 2009- 2010 öğretim yılı ve daha önceki öğretim yıllarında öğrenim görmekte olup bu programlardan mezun olanlar teknoloji ve tasarım öğretmenliğine başvurabilecekler, bunlar kaynak program mezunları ile aynı öncelikte değerlendirilecektir.

2. Yurt Dışı Programlar

 

2.1. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yükseköğreniminin ve/veya

pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmektedir.

2.2. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (kanunla kurulup yurt içi üniversite olarak değerlendirildiklerinden) mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.

2.3. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına başvuru yapabileceklerdir.

2.4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.02.2012 tarihli ve 2012.5 nolu kararı doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

 

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2016 2017 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da yüksek öğrenimlerinin geçerli olduğuna dair yazı alacaklardır. Bu adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabileceklerdir. Belge ibraz edemeyenler başvuruda bulunamayacaktır.

b) 2016 2017 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek, ancak mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları yüksek öğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.

 

2.5 Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavına katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar, bu belgelerini ibraz etmeleri hâlinde birinci öncelikli, belge ibraz edemeyenler ise alanlarında belirlenen taban puanın üzerinde ve KPSSP10’dan 75 ve üzerinde puan almaları kaydıyla ikinci öncelikli olarak değerlendirilmek üzere başvuru yapabileceklerdir.

2.6 İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

D. PEDAGOJİK FORMASYON

1. Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı: Bakanlıkça veya Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programlardır.

2. Başvurularda geçerli kabul edilecek Pedagojik Formasyon belgeleri:

 

a) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

b) Pedagojik Formasyon Sertifikası (21 kredilik) (1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),

c) İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

ç) İngilizce öğretmenliğine atanacak İngilizce öğretmenliğine kaynak program mezunları için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası (Yakın Doğu Üniversitesi dâhil),

d) Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesi.

 

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası, sınıf öğretmenliği hariç mezun olunan alan öğretmenliği başvurularında geçerli kabul edilecektir.

3. Yakın Doğu Üniversitesince İngilizce öğretmenliği için verilen İngilizce Öğretmenliği Sertifikası hariç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışı üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır.

4. Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı ile başvuru yapabileceklerdir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, aldıkları bu yazının tarih ve sayısını gireceklerdir.

5. Eğitim fakültesi mezunları ile resmî eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlardan ve üniversitelerde (vakıf üniversiteleri hariç) en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan Pedagojik Formasyon belgesi istenmeyecektir.

 

E. BAŞVURU, TERCİHLER VE ONAY İŞLEMLERİ

 

1. Başvurular

1.1. Öğretmen adayları başvurularını, EK-1 Atama Takvimi’nde belirtilen tarihler arasında http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik Başvuru Formunu kullanarak yapacaklardır.

1.2. Adaylar başvurularını, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulan Başvuru Onay Bürolarında şahsen veya noter aracılığıyla vekâlet vereceği kişi vasıtasıyla onaylatacaklardır. Adaylar Elektronik Başvuru Formunun çıktısını da aynı anda onaylatacaklardır.

 

1.3. Başvuruda adaylardan, “Başvuruda İstenecek Belgeler”in aslı ya da noter veya üniversitelerce onaylı birer örneği istenecektir. Bu belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanıp teslim alınarak asılları adaylara geri verilecektir.

 

1.4. Başvuruların, başvurunun yapıldığı gün ya da en geç bir sonraki gün mesai saatleri içinde başvuru onay bürolarına onaylatılması zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu durumdaki adayların, başvuru süresi içerisinde başvurularını onaylatmaları gerekecektir.

 

1.5. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır. Bu nedenle Kılavuz ve ekleri dikkatli bir şekilde okunduktan sonra Elektronik Başvuru Formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuru ve onay süresi sona erdikten sonra adayların bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

 

1.6. Elektronik Başvuru Formuna, adayların kimlik bilgileri ile KPSSP10 puanları yansıtılmıştır. Adaylar Elektronik Başvuru Formu’na; atama biçimlerini, alanlarını, mezun oldukları yükseköğretim programlarını, başvuruyu onaylatacağı il/ilçeyi, adres bilgileri ile tercihlerini gireceklerdir.

1.7.

Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlar ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçen ve halen bu kurumlarda çalışanlar başvurularında Elektronik Başvuru Formuna; halen görevli oldukları kurumu, alanlarını, mezun oldukları yükseköğretim programlarını, başvuruyu onaylatacağı ili/ilçeyi, tercihlerini, adres bilgilerini, hizmet sürelerini ve hizmet belgelerindeki kadro derece ve kademelerini gireceklerdir. Hizmet sürelerini gerçeğe aykırı olarak girenlerin başvuruları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

1.8. Elektronik Başvuru Formunda aday tarafından girilmesi gereken kısımlar boş bırakıldığı takdirde sistem başvuruyu kaydetmeyecektir.

1.9. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar:

 

1. Elektronik Başvuru Formu dışında dilekçe ile yapılan,

2. EK-1 Atama Takviminde belirtilen tarihler dışında yapılan,

3. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Elektronik Başvuru Formu onaylanmamış,

4. Ara sınıf öğrencisi iken alınan KPSS puanı ya da geçersiz KPSSP10 puanı ile yapılan,

5. Atama alanını yanlış seçerek yapılan, Atama önceliğini etkileyecek şekilde mezun olduğu yükseköğretim programını yanlış seçerek yapılan,

 

başvurular geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

1.10. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde; gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Geçersiz başvuruya dayalı olarak yapılan atamalar iptal edilerek suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

2. Başvuruda İstenecek Belgeler

2.1 Başvuruda adaylardan;

a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi

ç) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji, aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

d) Beden eğitimi ve spor yüksekokulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan mezun olanlardan, programa kayıt tarihini gösteren belge (Mezuniyet belgesinde kayıt tarihi yazılı olanlardan bu belge ayrıca istenmeyecektir.),

e) Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday ya da asıl devlet memuru olarak çalışanlardan “muvafakat belgesi” ve hizmet belgesi,

f) Hâlen Devlet memuru olarak görev yapanlar ile Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan KPSSP10 puanına göre ilk atama yoluyla başvuracaklar için ayrıldıkları kurumca onaylı hizmet belgesi, (Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),

 

g) Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçenler ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan, kurumca onaylı hizmet belgesi ile Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararnamesinin bir örneği, (Daha önceki dönemlerde kararname düzenlenmeyen “okul öncesi öğretmenliği/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri” için Bakanlıkça düzenlenen atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi kabul edilecektir. Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.)

ğ) Sabıka sorgulama belgesinde adli sicil kaydı bulunanlardan buna ilişkin mahkeme kararı,

h) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi sertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilmiş belge,

ı) Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan “seviye tespit sınavı”na katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı olduğuna ilişkin belge,

i) Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandıkları halde belge düzenlenemeyenlerden, belgeyi almaya hak kazandıklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı,

j) Başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almış adayların Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları emekli olmadıklarına dair belge

 

istenecektir.

 

2.2. Öğretmenliğe atama başvurularında adaylarca yapılan kimlik, askerlik, adli sicil durumlarına ilişkin beyanların teyidinin ilgili kamu kurumlarından elektronik ortamda alınarak Elektronik Başvuru Formuna yansıtılması hâlinde bu durumlara ilişkin belgeler adaylardan ayrıca istenmeyecektir. Elektronik Başvuru Formuna yansıtılamayan belgeler başvuruda adaylardan istenecektir. Adayın beyanı ile Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılan belgeler arasında çelişki olduğu tespit edilenlerin durumu değerlendirildikten sonra, başvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilecektir.

3. Tercihler

3.1. Öğretmenliğe atama başvurusunda bulunacaklar, Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak olan eğitim kurumları arasından en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

 

3.2. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

a) “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

b) “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”

 

seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

 

Tercihlerine atanamayan adaylardan, tercih dışı seçenek olarak (a) seçeneğini işaretleyenler, boş kalan eğitim kurumları için tekrar değerlendirmeye alınmayacaklardır. (b) seçeneğini işaretleyenler ise kontenjan ilan edilen ve boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaklardır.

3.3.

Bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.

3.4. İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği mezunları, ilkokul ve ortaokulları tercih

edebileceklerdir.

3.5. Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, yalnızca bir alana atanmak üzere başvuruda bulunacaklardır.

3.6. Sözleşmeli öğretmenler, görevli bulundukları ilde alanlarında kontenjan bulunması halinde bulundukları eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Söz konusu eğitim kurumları sadece sözleşmeli öğretmenlerin tercihine sunulacak ve sözleşmeli öğretmenler görevli oldukları eğitim kurumlarını 25 kurum tercihi arasından istedikleri sırada tercih edebileceklerdir. Hâlen sözleşmeli öğretmenlerin görev yaptığı eğitim kurumlarına, birden fazla ihtiyaç bulunması üzerine il milli eğitim müdürlüğü tarafından kontenjan verilmiş ise bu eğitim kurumları diğer adaylar tarafından da tercih edilebilecektir.

3.7. Başvuruların onaylanmasından sonra tercihler kesinlikle değiştirilemeyecektir.

4. Elektronik Başvuru Formunun Doldurulması

4.1. İnternet bağlantısı bulunan herhangi bir bilgisayardan http://mebbis.meb.gov.tr ve

http://ikgm.meb.gov.tr internet adresine girilecektir.

4.2. Sayfada, İlk Atama Başvuru İşlemleri ve Millî Sporcu Başvuru İşlemleri linklerinden uygun olan seçilecektir.

4.3. Karşınıza Elektronik Başvuru Formu giriş ekranı gelecektir. Giriş ekranındaki uyarıları dikkatli bir şekilde okuyup T.C. Kimlik Numaranızı ilgili kutuya yazdıktan sonra atanmak istediğiniz “alan”ı seçerek Giriş tuşuna tıklayınız. Resimli “Elektronik Başvuru Formu” ekranı gelecektir. İlk atama başvuru ekranında bulunan KPSSP10 puanlarından yüksek olanı otomatik olarak ÖSYM’den elektronik ortamda alınarak sisteme yansıtılacaktır. Başvuru ekranlarındaki kimlik bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır.

4.4. Başvuru ekranında; “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında girilen T.C. Kimlik Numarasına ait kayıt bulunmuyor!” uyarısı gelenler ile nüfus cüzdanındaki T.C. Kimlik Numarasını doğru girmesine rağmen farklı kişiye ait kimlik bilgileri görüntülenen adaylar, nüfus müdürlüklerine başvurarak “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanından gerekli düzeltmeyi yaptıracaklardır.

4.5. KKTC vatandaşları, başvuru girişi sırasında ekranda “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında, girilen T.C. Kimlik Numarasına ait kayıt bulunmuyor!” uyarısı ile karşılaşacaktır. Bu adayların İçişleri Bakanlığı veri tabanında kayıtları bulunmaması nedeniyle Elektronik Başvuru Ekranına kimlik bilgileri yansıtılamamıştır. Bilgilerin güncellenmesi için; EK-3 dilekçe örneğinin doldurularak, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına faks ile (0 312 418 03 81) gönderilmesi gerekmektedir. Adaylar, yapılacak düzeltme işlemi sonrasında, ÖSYM’ce verilen on basamaklı rakam dizisinin başına 9 (dokuz) yazmak suretiyle başvuru ekranına ulaşabileceklerdir.

4.6. İlk Atama başvuru ekranında; “KPSSP10 puanınız seçmiş olduğunuz alan için belirlenen taban puanın altında!” uyarısı gelen adayların seçilen alana başvuru hakları bulunmayacaktır.

 

 

4.7. İlk Atama başvuru ekranında; “Bakanlıkça ilan edilen yıllara ait KPSSP10 puanı bulunmuyor!” uyarısı gelen adayların, KPSS sonuç belgelerindeki diğer puan türleri, öğretmenlik için geçersiz olduğundan öğretmenliğe başvuru hakları bulunmayacaktır.

ÖSYM başvuru formunda (KPSS) T.C. Kimlik Numarasını hatalı kodlayan adayların giriş ekranında da aynı uyarı mesajı gelecektir. Bu adaylar ile KPSS Sonuç Belgesi’ndeki bilgilerinde yanlışlık bulunan adaylar, ÖSYM’ye başvurarak yaptıracağı düzeltme işleminden sonra düzenlenen yeni belge ile birlikte EK-3 dilekçe örneği doldurularak İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına bizzat veya vekâlet verdikleri kişiler aracılığıyla başvuracaklardır.

4.8. Başvuru ekranında;

a) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Kayıtlarda son (bir) yıllık süre içerisinde atandığınız tespit edilmiştir!)”,

b) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(657 sayılı Kanunda belirtilen 1 yıllık bekleme süresini doldurmadığınız tespit edilmiştir!)”

c) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!( 657 sayılı Kanunda belirtilen 6 aylık bekleme süresini doldurmadığınız tespit edilmiştir!)”

ç) Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarına daha önce ilk atama biçimi dışında atandığınız tespit edilmiştir!)”,

d) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarında adaylığınızın kaldırıldığı tespit edilmiştir!)”,

e) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarından diğer kamu kurumlarına naklen atandığınız tespit edilmiştir!)”,

f) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarında hâlen kadrolu olarak çalışmakta olduğunuz tespit edilmiştir!)”,

 

uyarıları ile karşılaşılabilir.

 

Bu tür uyarı gelen ve uyarının yanlış olduğunu iddia eden adayların, başvuru ekranına yansıyan uyarının incelenebilmesi ve başvuru ekranının aktif hâle getirilebilmesi için, EK-3 dilekçe örneğini doldurarak bu dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına faks ya da “e-posta” yoluyla göndermeleri halinde gereken işlem yapılacaktır.

 

4.9. Geçerli KPSSP10 puanının alındığı sınav yılı, adaylarca başvuru ekranında tercih edilerek belirtilecektir. Lisans öğrenimlerinin son sınıfından önce “ara sınıf” öğrencisi iken girdikleri sınav sonucu Başvuru Formuna yansımış olan adayların, bu sınav sonucu geçersiz sayıldığından, geçerli sonucun yılına dikkat ederek geçerli puanı tercih etmeleri gerekecektir. Aksi hâlde başvuruları değerlendirmeye alınmayacak, atanmış olsalar bile atamaları geçersiz sayılarak iptal edilecektir.

Lisans öğreniminin son sınıfında sınava girenlerden, sınava girdiği dönemde mezun olamayıp daha sonraki dönemlerde mezun olanların başvuruları kabul edilecektir. Ancak, mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alınacak, içeriğinde “KPSS’ye katıldığı

…… /……. eğitim-öğretim yılında lisans öğreniminin son sınıfında öğrenim

görmüştür.” ifadesinin bulunduğu belgenin onay bürosuna teslim edilmesi gerekecektir.

4.10. Elektronik Başvuru Formu’nda mezun olduğunuz yükseköğretim programı, seçmiş olduğunuz alan karşılığında, Talim ve Terbiye Kurulunun 80 sayılı karar eki Çizelgede yer verilen bölümlere uygun olarak Bakanlığımız veri tabanında kayıtlı bulunan bilgilere göre listelenmektedir. Üniversitelerin mezuniyet belgelerinde, mezun olunan programlara ilişkin yıllar itibarıyla farklı isimler kullanmaları, listede benzer isimde birçok program adının yer almasına neden olmuştur. Listede yer alan okullardan mezuniyet belgenize uygun olanını seçmeniz gerekmektedir.

 

Adayların mezun olduğu yükseköğretim programı, atanacağı alana kaynak olduğu hâlde, listelenen programlar arasında yer almıyor ise adaylar, “diploma / mezuniyet belgesi örneği” ile birlikte “EK-3 dilekçe örneği”ni doldurarak İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına faksla ya da “e­posta” iletişim adreslerine göndereceklerdir. Gönderilen belgenin yapılan inceleme sonucu Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı karar eki Çizelgede yer verilen bölümlere uygunluğunun tespit edilmesi hâlinde bu bölüm “Alanlara Kaynak Olan Yükseköğretim Programları” listesine ilave edilecektir.

 

Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan yeniden başvuruda bulunacak adayların Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı, seçmiş olduğu alana artık kaynak teşkil etmiyor ise mevcut listede yer almayacaktır. Bu adaylar, listeden “Diğer Program Girişi”ni seçtiklerinde açılacak olan ilgili “kutu”ya, mezun olduğu yükseköğretim programının “tam adı “nı yazacaklardır.

 

Yurt dışı üniversitelerden mezun olup mezuniyetleri öğretmenliğe kaynak olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmişse, Elektronik Başvuru Formu’nda mezuniyet bölümüne denklik belgesinde yer alan denklikle ilgili ifade yazılacaktır.

4.11. Elektronik Başvuru Formuna, “mezun olunan yükseköğretim kurumu”ndan alınmış mezuniyet belgesinde yer alan “mezuniyet tarihi” ile Beden Eğitimi, Teknoloji ve Tasarım alanlarından öğretmenliğe atanma başvurusu yapacaklar için “üniversiteye kayıt tarihi”nin de girilmesi zorunludur.

4.12. Eğitim fakültesi dışındaki okullardan mezun olmuş ve lisans diplomalarının arkasında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin “tarih” ve “sayı”sını Elektronik Başvuru Formuna girmeleri zorunludur. Alacakları belgede, “sayı alanı” boş olan adayların, ekranda ilgili alana “0 (sıfır)” girmeleri gerekmektedir.

Pedagojik formasyon şartı aranan yükseköğretim programlarından mezun adayların başvuru sayfasında, “Pedagojik formasyon belgesi var” kutusu bulunacaktır. Belgesi bulunanların, bu bölümü işaretledikten sonra, ilgili kısımlara belgenin “tarih” ve “sayı”sını girmeleri, belgesi bulunmayanların ise bu “kutu”yu boş bırakarak başvurularını kaydetmeleri gereklidir. Bu aşamadan sonra pedagojik formasyonu bulunmayan adayların atama önceliği belirlenecektir.

4.13. Başvurunuzu sadece “Başvuruyu Onaylatacağınız İl” alanında seçmiş olduğunuz ilin başvuru onay bürolarında onaylatabilirsiniz. Başvurunuzu farklı bir ilde onaylatmak isterseniz, başvuru süresi içinde Elektronik Başvuru Formunda Onay İlini değiştirmeniz gerekecektir.

4.14. Atama tebligatının yapılacağı e-posta adresinizin Elektronik Başvuru Formu’na mutlaka girilmesi gerekmektedir. Bu adresin girilmediği formlar onaylanmayacaktır. Adaylar ayrıca ikametgah adreslerini forma ayrıntılı olarak gireceklerdir.

4.15. Hâlen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ya da bu görevlerinden adaylıkları kaldırıldıktan sonra ayrılmış olanlardan, KPSSP10 puanıyla ilk atamaya başvuru yapacak adayların başvuru sayfasında yer alan “Hâlen bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmaktayım.” veya “Bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmakta iken ayrıldım.” bilgi başlıklarının beyan edilmesi, bu seçeneği beyan edenlere açılacak olan, “Çalıştığı Kurum ya da Kuruluşun Adı”, “Görevi/Unvanı” ile “Aylık Derece ve Kademesi” bilgi başlıklarının da beyan edilmesi gerekecektir.

4.16. Tercihte bulunurken önce “İller” sütunundaki başvuru alanınıza açık olan illerden biri seçilmelidir. Daha sonra “İlçe/Kurumlar” sütununda listelenen eğitim kurumlarından istediğiniz eğitim kurumunu seçebilirsiniz. Tercihlerinizin tümünü kontenjan ölçüsünde aynı ilden yapabileceğiniz gibi farklı illerden istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Bu şekilde toplam 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercih etme hakkına sahipsiniz (Kontenjanı 25 (yirmi

beş) sayısının altındaki alanlarda sadece kontenjan sayısı kadar tercih yapılabilecektir.).

 

4.17. Elektronik Başvuru Formundaki bilgilerinizi kontrol ettikten sonra “Kaydet” butonunu

tıklayarak Elektronik Başvuru Formunu doldurma işlemini tamamlamış olacaksınız. Ancak, Formda doldurulması zorunlu alanlarda eksiklik olması hâlinde, ekrana yansıyacak hatalarınıza ilişkin uyarı mesajlarını dikkate alarak Elektronik Başvuru Formundaki hatalı bilgileri düzeltmeniz gerekecektir.

4.18. Elektronik Başvuru Formunda fotoğrafları bulunmayan adayların fotoğrafları, başvuru bürolarında onaylama işlemi sırasında Başvuru Formuna yansıtılacaktır. Bu adayların fotoğraflarını tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere, disket / CD’ye aktararak başvuru bürolarına getirmeleri veya bu işlemin onay bürosunda yapılabilmesi için yanlarında fotoğraf bulundurmaları gerekecektir.

 

4.19. Elektronik Başvuru Formundaki bilgilerinizi başvuru bürolarına onaylatmadan önce istediğiniz şekilde düzeltme yapabilirsiniz. Onay işleminden sonra Elektronik Başvuru Formu üzerinde düzeltme yapılamaz. Belgeye dayalı eçerli bir mazeretle (tercih değişikliği hariç) Elektronik Başvuru Formunuzu onaylayan görevli personel tarafından başvurunuz iptal edilebilecektir. Bu takdirde başvurunuzu yeniden yapmanız ve onaylatmanız gerekecektir.

 

4.20. Beden eğitimi alanına sınavsız olarak atanacak olan millî sporcuların başvuruları; T.C. Kimlik No ve alan seçimi yapılarak girilecek ekranda diğer öğretmen adaylarının yaptığı işlemler yanında ayrıca, “Millî Sporcuların Başvuru Bilgileri” bölümünde yer alan “Uluslar Arası Yarışma”, “Olimpik Branş”, “Kategori”, “Müsabaka Türü”, “Derecesi” ve “Millî Oluş Sayısı” başlıklarının altındaki seçeneklerden durumlarına uygun bir seçenek tercih edilmek ve millî sporcu belgesinin/belgelerinin tarih ve sınıfı girilmek suretiyle tamamlanacaktır.

 

5. Başvuru Büroları

 

5.1. İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya

şube müdürünün başkanlığında; atama, özlük ve bilgi işlem bölümlerinde görevli ve öğretmen atama ve yer değiştirme mevzuatında yetkin personelden “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır. İl milli eğitim müdürlüğünce öğretmenlik başvurularının kabul edilmesi ve onaylanmasına yönelik işlemler için ilçe milli eğitim müdürlüklerinde de Başvuru Onay Komisyonları oluşturulabilecektir.

 

Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

5.2. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve bu kılavuzda yapılan açıklamalar çerçevesinde, öğretmen adaylarının başvuru iş ve işlemlerinde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumludur.

5.3. Beden eğitimi öğretmenliği için başvuran millî sporcuların, millîlik durumu Gençlik ve Spor

Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce, diğer şartlar ise il millî eğitim müdürlüklerince değerlendirilecektir.

 

5.4. Başvuru bürosuna gelen adaylar, durumlarına uygun onay masasına yönlendirilecektir. Başvurularda tereddüt edilen hususlar il milli eğitim müdürlüklerince çözümlenecektir. Çözümlenemeyen hususlar il milli eğitim müdürlüklerince Bakanlığa bildirilecektir.

 

6. Başvuru Bürolarında Yapılacak İş ve İşlemler

 

6.1. Adayın kimlik belgesi, vekâletname ile gelenlerin vekâletname ve kimlik belgesi, büro

görevlilerince kontrol edildikten sonra, Elektronik Başvuru Formunun onaylama işlemine ilişkin Onay Modülüne girilecektir. Adayın Başvuru Formunda beyan ettiği bilgiler ile ibraz edilen belgelerin uygunluğuna ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığına özellikle dikkat edilecektir. Bu bilgilerin uygunluğu hâlinde başvuru onay işlemine devam edilecektir.

6.2. Elektronik Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile Beden Eğitimi, Teknoloji ve Tasarım alanlarından ilk defa öğretmenliğe başvuru yapacaklar için ek olarak “üniversiteye kayıt tarihi”nin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.

6.3. Onay Modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından, uyarıların okunduğu anlamını taşır. Evrak incelemesi sırasında işaretlemiş olduğunuz uyarılara dikkat ediniz.

6.4. Adayların mezuniyet tarihleri ile ekrana yansıtılan KPSS tarihleri karşılaştırılacaktır. Sınava girdiği tarihten sonra mezun olan adayların, mezuniyet tarihi ile KPSS’ye girdiği tarih arasındaki çelişkinin giderilmesi bakımından mezun olduğu yükseköğretim kurumundan

alacağı “KPSS’ye katıldığı …………. /……. eğitim-öğretim yılında lisans öğreniminin son

sınıfında öğrenim görmüştür.” ifadesinin bulunduğu belgenin onay bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.

6.5. Adayın Elektronik Başvuru Formu’nda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranınıza “Pedagojik Formasyon Belgesi var mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin “tarih” ve “sayı”sını girmeleri zorunludur.

6.6. Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı ile başvuru yapabileceklerdir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, alacakları resmî yazının tarih ve sayısını gireceklerdir. Pedagojik Formasyon Belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik Formasyon Belgesi’ni ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.

6.7. Pedagojik Formasyon Belgesi’nde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına 0 (sıfır) girilecektir. Girmiş olduğunuz tarih ve sayı bilgileri ile adayın girdiği bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.

 

6.8. Kamu kurum ve kuruluşlarında aday ya da asıl devlet memuru olarak görev yapanlar için, muvafakat verildiğine ilişkin EK-4/b belge ile hizmet cetveli kontrol edilecektir.

 

6.9. Öğretmenlikten ya da memurluktan ayrılanlarda görevden ayrılış nedenine göre yasal 6 aylık veya 1 yıllık bekleme süresini doldurup doldurmadıklarına dikkat edilecektir. 2547 sayılı Kanun, diğer personel kanunları ve kanunlardaki özel hükümlere tabi olarak çalışmakta iken görevinden ayrılanlarda; 6 aylık veya 1 yıllık bekleme süresi aranmayacaktır.

6.10. Elektronik Başvuru Formu’nda fotoğrafı bulunmayan adayların, fotoğraflarının Başvuru Formu’na yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarının, tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde Forma aktarılması sağlanacaktır.

6.11. Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun üç adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalatılacaktır. Onaylanan Başvuru Formunun iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.

 

6.12. Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçen ve

hâlen görev yapanlar, çalıştıkları kurumlardan muvafakat aldıklarına dair imzalı ve onaylı EK-4/b belgeyi ibraz etmek zorundadır. Kurumunca muvafakat verilen adayların başvurusu onaylanacaktır. Muvafakat yerine geçen belge aslı onaylandıktan sonra diğer belge asıllarıyla birlikte adaya geri verilecektir. Fotokopileri yukarıda belirtildiği şekilde muhafaza edilecektir.

6.13. Onaylanmış Başvuru Formunu yanlış doldurduğunu (tercihleri hariç) sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların belgeleri yeniden incelenmek suretiyle isteklerinin uygunluğu hâlinde başvuruları reddedilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacak ve uygun başvurular onaylanacaktır.

7. Onay Sürecine İlişkin Uyarılar

7.1. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe millî eğitim müdürleri dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

7.2. Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, tarayıcıdan geçirilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

 

7.3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde sayılan suçlardan hükümlü olup daha sonra mahkeme kararıyla adli sicilinden bu cezası silinmiş olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

7.4. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu mezunu olup beden eğitimi öğretmenliğine başvuracak olanların 21/05/1999 tarihinden önce mezun olduklarına veya bu tarih itibarıyla kayıt yaptırmış olmalarına dikkat edilecektir.

 

Beden eğitimi ve spor yüksekokullarından mezun olanlarda, 08/12/1999 tarihinden önce mezun olup olmadığı ya da belirtilen tarih itibarıyla söz konusu okullara kayıt yaptırmış olduklarına dikkat edilecektir.

 

F. ATAMALAR 1. İlk Atama

1.1. Başvuruda bulunan adayların atamaları, alanlar bazında KPSSP10 puan üstünlüğü esasına göre adayların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.

1.2. İlk atamalarda alanlara ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda artan kontenjan ihtiyaç durumu dikkate alınarak diğer alanlara aktarılabilir.

1.3. Atamalarda öncelik, Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre mezuniyetleri itibariyle atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yükseköğretim programları mezunları ile kaynak yükseköğretim programlarından mezun olup pedagojik formasyona sahip adaylara verilecektir.

 

1.4. Atanacağı alana kaynak olmakla birlikte pedagojik formasyonu olmayan ancak KPSS’den 75 ve üzeri puan alan adaylar, atama önceliği esas alınarak KPSSP10 puan üstünlüğü esasına göre tercihleri doğrultusunda bilgisayar ortamında değerlendirilerek atanacaktır.

 

1.5. Adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde; sırasıyla eğitim bilimleri testindeki doğru cevap sayısı fazla olana, bunun da eşit olması durumunda KPSS’de sırasıyla genel kültür ve genel yetenek testlerindeki doğru cevap sayısı fazla olana öncelik verilir, eşitliğin devam etmesi durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

 

2. Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama

2.1. Atamalar, başvuruda bulunanların öğretmenlikteki veya yüksek öğretim kurumlarındaki hizmet süreleri fazla olana öncelik verilmek suretiyle memuriyetteki hizmet süreleri esas alınarak alanlar itibarıyla ayrılan kontenjan sınırlılığında tercihler de dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.

2.2. Atamalarda adayların hizmet sürelerinin eşit olması durumunda öğretmenliğe daha önce göreve başlayana öncelik verilir. Eşitliğin devamı halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

 

2.3 Açıktan ve kurumlar arası yeniden atamalarda alanlara ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda artan kontenjan diğer atama çeşitlerine ve alanlara aktarılabilir.

3. Danıştay İkinci Dairesinin 08/06/2012 tarihli ve E: 2012/1316 sayılı ile 11/07/2012 tarihli ve E: 2012/3460 sayılı kararları gereği atamalarAçıktan Atama ve Kurumlara Arası Yeniden Atama yoluyla atamalar, öğretmenlikteki veya yüksek öğretim kurumlarındaki hizmet süreleri fazla olana öncelik verilmek suretiyle memuriyetteki hizmet süreleri esas alınarak alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan sınırlılığında tercihleri de dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.

3.1. Açıktan İlk Atama, Kurum İçi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama yoluyla atamalar, memuriyetteki hizmet süreleri esas alınarak alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan sınırlılığında tercihleri de dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.

3.2. Yargı kararı gereği yapılacak atamalarda alanlara ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda artan kontenjan diğer atama çeşitlerine ve alanlara aktarılabilir.

4. Millî Sporcuların Atamaları

 

4.1. Millî sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atamaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 02/03/2010 tarihli ve GMT.430.00/399 sayılı yazısı eki listeye göre hazırlanan EK-5 Tablo’da belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır.

 

Söz konusu Tablo’da belirtilen öncelik sıralamasında eşitlik olması hâlinde, atanacak adayın seçiminde önce mezun olana, bunun da eşit olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

 

4.2. Atamalarda milli sporculara ayrılan kontenjanın dolmaması durumunda artan kontenjan

beden eğitimi öğretmenliğine ilk atamada kullanılabilir.

G. ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA

1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

2. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.

3. Tebligat yapılan sözleşmeli öğretmenler, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvurarak sözleşmelerinin feshini isteyeceklerdir. Sözleşme feshinin istenmesi hâlinde bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerince göreve başlama esnasında gerekli olan ve hâlen geçerliliği bulunan belgelerin birer örneği, ataması yapılan öğretmenlerin dosyalarında bırakılmak kaydıyla asılları öğretmene teslim edilecek, dosyaları da en kısa sürede atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

4. Ataması yapılan adaylar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine göreve başlama talebinde bulunacaklardır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

 

5. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, EK-1 Atama Takviminde belirtilen göreve başlama tarihinde, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir.

6. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler İl Millî Müdürlüklerince değerlendirilecektir. Göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacaktır. Göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

7. Sabıka sorgulama belgesinde Adli sicil kaydı vardır ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulan Sicil Kaydını İnceleme Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

8. Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan

etmekle birlikte göreve başlama esnasında sağlık durumunun, öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşması hâlinde aday göreve başlatılmayıp adaydan yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.

9.

Adaylar, Bakanlığımızca 12-16 Eylül 2012 tarihleri arasında uyum eğitimine alınacaklarından bu eğitim başlamadan önce göreve başlama hususunda gerekli özeni göstereceklerdir.

10. Göreve Başlamada İstenecek Belgeler:

 

10.1. Öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında;

a) Başvuru esnasında istenilen belgeler,

b) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

c) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir.), ç) Elektronik Başvuru Formu’nun onaylı örneği,

 

d) Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,

e) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi

istenecektir.

 

11. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

 

Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta adresine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atamaları 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddeleri kapsamında iptal edilecektir. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacaklardır.

EK-1 ATAMA TAKVİMİ

S ı ra No YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİH
1 Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci 03 – 09 Eylül 2012
2 Atamaların Yapılması ve Sonuçların Duyurulması 10 Eylül 2012
3 Atananların Göreve Başlamaları 11 Eylül 2012 Tarihinden İtibaren

EK-2 ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN ÇİZELGESİ

 

Alan Kodu Alan Adı Puan İlk Atama Açıktan ve Kurumlar Arası Atama Açıktan İlk, Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama Millî Sporcu Toplam
7028 Adalet 70 7 7
7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 70 7 7
2246 Almanca 70 3 3
7092 Arapça 55 62 3 1 66
4932 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 1 1
4933 Bahçecilik 55 4 4
2265 Beden Eğitimi 55 2.160 101 32 254 2.547
1119 Bilişim Teknolojileri 70 313 13 4 330
1123 Biyoloji 70 158 7 2 167
4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5 5
1963 Büro Yönetimi 20 1 21
1207 Coğrafya 70 423 18 6 447
4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 55 209 9 3 221
7033 Denizcilik/Gemi Elektroniği 55 1 1
7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 70 4 4
7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 55 18 1 19
7034 Denizcilik/Su Ürünleri 55 1 1
1245 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 70 2.819 118 38 2.975
4942 Eğlence Hizmetleri 1 1
7035 El San.Tek./El Sanatları 55 11 11
7036 El San.Tek./Nakış 55 13 1 14
7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 70 85 4 1 90
7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 70 78 3 1 82
7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 70 9 9
1371 Felsefe 70 154 6 2 162
1386 Fen ve Teknoloji 70 3.148 132 42 3.322
1390 Fizik 70 107 4 1 112
1417 Fransızca 55 1 1
1951 Gazetecilik 70 4 4
7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 70 4 4
7042 Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı 70 2 2
7041 Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı 1 1
7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 70 3 3
7044 Gıda Teknolojisi 55 28 1 29
4954 Giyim Üretim Teknolojisi 70 34 1 35
2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 32 1 33
1925 Görsel Sanatlar/Resim 55 679 28 9 716
7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 5 5
7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 70 43 2 1 46
4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 43 2 1 46
4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 70 17 1 18
7047 Harita-Tapu-Kadastro 23 1 24
4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 70 20 1 21
7048 Hayvan Sağlığı 8 8
1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 55 485 20 7 512
1715 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 70 3.674 153 49 3.876
1524 İngilizce 70 2.799 117 38 2.954
7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 5 5
7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 70 21 1 22
2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 21 1 22
7091 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 1 1
1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 70 145 6 2 153
4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 9 9
4968 Kuyumculuk Teknolojisi 55 5 5
7096 Laboratuvar Hizmetleri 5 5
7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 8 8
Alan Kodu Alan Adı Puan İlk Atama Açıktan ve Kurumlar Arası Atama Açıktan İlk, Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama Millî Sporcu Toplam
7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 34 1 35
1700 Matbaa 70 4 4
2353 Matematik 70 1021 43 14 1078
4972 Metal Teknolojisi 32 1 33
7095 Mobilya ve İ ç Mekan Tasarımı 70 39 2 1 42
4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 25 1 26
4976 Muhasebe ve Finansman 70 70 3 1 74
1822 Müzik 913 38 12 963
4439 Okul Öncesi Ö ğ retmenli ğ i 55 4.148 173 56 4.377
4978 Pazarlama ve Perakende 70 22 1 23
4979 Plastik Teknolojisi 70 3 3
2368 Psikoloji 70 7 7
2838 Radyo-Televizyon 70 10 10
7065 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis. İş letme 70 1 1
1894 Rehber Ö ğ retmen 2.893 121 39 3.053
4883 Rusça 70 1 1
4901 Sa ğ lık Bilgisi 43 2 1 46
7088 Sa ğ lık/Acil Sa ğ lık Hizmetleri 70 104 4 1 109
7067 Sa ğ lık/Çevre Sa ğ lı ğ ı 3 3
7073 Sa ğ lık/Di ş Protez 5 5
7074 Sa ğ lık/Hem ş irelik 55 227 10 3 240
7068 Sa ğ lık/Radyoloji 19 1 20
7089 Sa ğ lık/Sa ğ lık Hizmetleri Sekreterli ğ i. 19 1 20
7069 Sa ğ lı k/Tıbbi Laboratuvar 70 14 1 15
1959 Sanat Tarihi 2 2
7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 55 5 5
7075 Sanat ve Tasarım /İ ç Mekan Dekorasyon 70 2 2
7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 55 2 2
4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 70 6 6
2403 S ınıf Ö ğ retmenli ğ i 70 324 13 4 341
2510 Sosyal Bilgiler 70 2.012 87 28 2.127
7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 70 2 2
7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 55 4 4
7080 Tarım Tek./Tarım Makineleri 1 1
2036 Tarih 70 356 15 5 376
4900 Teknoloji ve Tasarım 663 28 9 700
7081 Tekstil Tek./Tekstil 70 2 2
7083 Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme 70 4 4
7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 70 4 4
7082 Tekstil Tek/Tekstil İ plik 70 2 2
4988 Tesisat Teknolojisi ve İ klimlendirme 70 39 2 1 42
1283 Türk Dili ve Edebiyatı 70 1.576 66 21 1.663
2143 Türkçe 70 4.385 186 64 4.635
7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 4 4
7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroni ğ i 70 1 1
4991 Ula ş tırma Hizmetleri 55 12 1 13
4992 Yiyecek İ çecek Hizmetleri 70 35 1 36
2632 Zihin Engelliler Sınıfı Ö ğ retmenli ğ i 763 32 10 805
TOPLAM 37.809 1.591 510 254 40.164

NOT:

1-Toplam kadronun olan 401 kontenjan ile Danıştay kararı gereği Şubat 2012 atama döneminde ilan edilen 17.000 kadronun %7’si olan 1.190 kontenjan olmak üzere toplam 1.591 kadro Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama çeşidine ayrılmıştır.

2-Danıştay kararı gereği Şubat 2012 atama döneminde ilan edilen 17.000 kadronun %3’ü olan 510’u Açıktan İlk, Kurum İçi İlk ve Kurumlar Arası İlk Atama çeşidine ayrılmıştır.

3- Beden Eğitimi alanına ayrılan kontenjanın %10’u olan 254’ü millî sporculara ayrılmıştır.

Ağustos 2012 Öğretmen Ataması Yapılacak,MEB Öğretmen Ataması Ağustos 2012 Kontenjanları Ne Kadar Atama Yapılacak,2012 Ağustos Ayı Öğretmen Ataması Başvuru Tarihleri,2012 Ağustos Ayı Hangi Branştan Kaç Öğretmen Atanacak,Ağustos Öğretmen Ataması Ne Zaman Yapılacak 2012, Öğretmen Ataması Başvuruları Tarihleri Ne Zaman – Gibi soruların cevabını bu sayfadan öğrenebilirsiniz.

 

Eokulegitim.com ( 2012 Ağustos Öğretmen Ataması )

2.347 thoughts on “3-9 Eylül 2012 Öğretmen Ataması Kontenjanlar ve Atama Sayısı Açıklandı

 • 04/09/2012 tarihinde, saat 14:27
  Permalink

  atama bekleyen tümöğretmen arkadaşlarım haklarında hayrlsı olsun inşallah.ilköğretim matciyim 3674 kişi alcaklar benimsıram 3775.benim atamam 26 yı açmama mı bağlı.

  Yanıtla
 • 03/09/2012 tarihinde, saat 19:24
  Permalink

  Arkadaşlar lütfen ücretli öğretmenlik yapmayın 15.000 ücretli öğretmen alınacakmış pişkin pişkin söylüyorlar emeğinizi onlara kullandırmayın lütfen birlik olaalım sossoyal medya üzerinden zaten bizlerin yerine veteriner sigortacı vb. mesleklerde olabiliyor böylece bize şahsiyet kazandırıyorlar ya lütlen kendinizi birikiminizi sömürmesinler .LÜTFEN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK YAPMAYIN EĞER AÇLIK SINIRINDA YAŞAMIYORSANIZ

  Yanıtla
 • 03/09/2012 tarihinde, saat 16:17
  Permalink

  bencede ücretli çalışmayalım birlik olalım

  Yanıtla
 • 03/09/2012 tarihinde, saat 16:14
  Permalink

  merhaba arkadaşlar yorumları okudum da gerçekten okul öncesi mezunlarının bi yerleri kalkmış.Havada karada atanırız diyorlardı. Yok adımızı yazsak atanırız.Onlar görcek nyayı konyayı bence seviyenizi düşürmeyin bunlar gibi

  Yanıtla
 • 03/09/2012 tarihinde, saat 16:02
  Permalink

  ben bu işe akıl erdiremiyorum. 85.6 puan almış bir sınıf öğretmeni adayı olarak sisteme küfürler yağdırıyorum. madem elinizde norm fazlası kalacaktı neden şubatta 5.000 sınıfçı alıp elinizde patlattınızda bizi şimdi 324 gibi bir rakamla perişan ettiniz ?

  Yanıtla
  • 03/09/2012 tarihinde, saat 17:03
   Permalink

   Sanki size öğretmen olun hepinizi atayacağım diye yalvaran oldu. Girmeseydiniz kardeşim eğitim fakültesine. Bu sistem 10 yıldan fazla zamandır var.Bile bile girip sonra atanamadık diye ortalığı ayağa kaldırıyosunuz. Üniversitelerin onlarca bölümü var sizden başka atamadık devlet bize iş versin diye ağlayan yok.Yeter ARTIK….

   Yanıtla
   • 04/09/2012 tarihinde, saat 11:32
    Permalink

    bu devlet atamayacak da o kadar öğretmen kontenjanını niye açtı o zaman.Yazık değil mi okuyanlara ne zorluklarla ne emeklerle okuyanlar var açıyorlar kontenjanı veriyorlar okuyana ümidi sonra ne yer yok atayamayız boşuna mı okudu o kadar eğitimci tabi ayağa kalkar millet. Sizi de biraz bilinçli olmaya davet ediyorum.

    Yanıtla
    • 04/09/2012 tarihinde, saat 16:40
     Permalink

     Atamayacaksa neden bu kadar üniversite açtı diyorlar. Üniversitenin her bölümününde mezun olanı atayacak diye bir kural mı var . Ozaman arkeologlarda, gazetecilerde, hemşirelerde herkes ayaklansın devlet bize iş versin diye. Ya baştan girme bu okula yada atanamayınca ağlama sürekli…

     Yanıtla
 • 03/09/2012 tarihinde, saat 14:39
  Permalink

  okulları nasıl görecem arkadaşlar

  Yanıtla
 • 03/09/2012 tarihinde, saat 12:05
  Permalink

  tercih yapılack okulların listesi açıklandımı acaba?

  Yanıtla
 • 03/09/2012 tarihinde, saat 10:54
  Permalink

  türkçe öğretmenlğiğnde sıralamam 4834 meb sıralamasında 500 kayma olur mu 26.tercihi verirsem atanma ihtimalim var mı puanım 80.75

  Yanıtla
 • 03/09/2012 tarihinde, saat 10:06
  Permalink

  pişmanım kızım.ilk önce senin öğretmen olmam için fikir verdiğim için.nereden aklıma gelirdi sistemin adil olmayacağını beni affet.bu şekilde öğretmen atayanlarıda allaha havale ediyorum .tüm öğretmen olupta atama bekleyenlerede sabırlar diliyorum

  Yanıtla
 • 03/09/2012 tarihinde, saat 07:14
  Permalink

  bazı yorumlar utanç verici.. bu yorumları yapan arkadaşların kişiliği tam oturmamış.. böyle insanların öğretmen olabileceğini hayal bile edemiyorum.. benim duam çocuklara örnek olabilecek öğretmen adayları inşaallah öğretmen olarak atanır…

  Yanıtla
 • 03/09/2012 tarihinde, saat 01:55
  Permalink

  Arkadaşlar şubatta atama olur mu sizce ?

  Yanıtla
 • 02/09/2012 tarihinde, saat 18:51
  Permalink

  40 binde 145 kimya…neyseki şubat atamsından fazla almışlar.. 17 bin atamasından az da alabilirlerdi???

  Yanıtla
 • 02/09/2012 tarihinde, saat 18:40
  Permalink

  sıralamada 1. yim …. hakkariye atanma şansım nedir…merak ediyorum

  Yanıtla
   • 02/09/2012 tarihinde, saat 23:30
    Permalink

    kamil gardaş boşluğu ben doldurayım ….beni öğretmen yapanın eline bir cisim vereyim onu senin …yok yok korkma senin dümbüklüğünü yapmayacağım…eline bir biber vereyim senin ağzına sürsün …çok ayıp öyle konuşulur mu

    Yanıtla
 • 02/09/2012 tarihinde, saat 18:39
  Permalink

  bu atama resmen 40 bin ilköğretim öğretmeni atamasıdır…ilköğretim 35 bin ….lise öğretmeni 5 bin … yuuh

  Yanıtla
 • 02/09/2012 tarihinde, saat 16:52
  Permalink

  arkadaşlar mrh. benim branş sıralamam 4.350 ve 4.385 kişi alacaklar atanma durumum ne olur, bir de ben askerim atanırsam ne yapmam gerekir.

  Yanıtla
  • 02/09/2012 tarihinde, saat 22:02
   Permalink

   atanma durumunla ilgili dicek şudur hayırlı uğurlu olsun askerliğin ocakta bitecek. ikinci dönemden başlıycan

   Yanıtla
 • 02/09/2012 tarihinde, saat 16:18
  Permalink

  tde mezunuyum ilk atamada türkçe öğretmenliğini seçebiliyor muyum

  Yanıtla
 • 02/09/2012 tarihinde, saat 16:03
  Permalink

  herkese merhaba. arkadaşlar fen ve teknoloji’den 3624. sıradayım 3148 kişi alınacak. umut varmı sizce?

  Yanıtla
 • 02/09/2012 tarihinde, saat 14:45
  Permalink

  ben bu nergiz denen züp penıin eline ne vercegimi iyi biliyorsunuz alsın kullansın boyle yazan kasarlar genelde atanmıs kısılerdır zevk alıyorlar.
  ben onun elıne verıp zevkını degıstırırım

  Yanıtla
 • 02/09/2012 tarihinde, saat 12:39
  Permalink

  Öncelikle atanacak olan arkadaşlara hayırlı olsun ve atanamayan diğer arkadaşlarımızın Allah yardımcısı olsun.
  Ben Emniyetin herhangi bir biriminde çalışan memurum eşim ne umutlarla sınıf öğetmenliği okuyordu bu senede son sınıfa geçti ve İstanbul ÜNV sinde ilk 5 tedir ama eğer sınıf öğretmeni olarak atanamasa ben yandım ayrıca yorum yazdığımı farkedince herifede küfür yaz diyor o herif malumatınız atamalarınızı gerçekleştiren kişi neyse inşallah yapılan yalnıştan dönülürde sınıf öğetmelere yapılan bu haksızlık en kısa sürede düzeltilir ayrıca öğretmen acığı var diyorsun şu iki gün çalışıp emekli ettiğiniz millet vekillerinin emekli maaşlarını kesin bakın kaç tane öğretmene kontenjan açığı çıkıyor yada o gemiciklere ödediğiniz uuz mazotun vergisini alında bakın kaç öğretmenimiz daha evine ekmek götürecek simitçilik çayçılık yapmayacak ben size oy veren elimi… dyorum başkada birşey demiyorum

  Yanıtla
 • 02/09/2012 tarihinde, saat 03:51
  Permalink

  nergis ışıl elevayları 40la atanıyodunuz ya şimdi 40 gün 40 gece ağlayın bakalım :) nerdesiniz foruma 2 kaşar atancak çabukk başvurun taban puan 40 haberiniz olsun hadi sizi bekliyoruz nerelerdesiniz :)

  Yanıtla
  • 02/09/2012 tarihinde, saat 15:34
   Permalink

   slm puanım 68,828 mebde 726 ösymde 616 sizde umut varmı

   Yanıtla
  • 03/09/2012 tarihinde, saat 03:33
   Permalink

   boşuna arama onları kapak yediler… arkalarına bakmadan kaçıyorlar :p 21.yüzyılın kapağı ama :p

   Yanıtla
 • 02/09/2012 tarihinde, saat 02:56
  Permalink

  resimci arkadaşlardan 2012 puanı 68.912 olan varsa sıralamasını yazarsa sevinirim.

  Yanıtla
  • 02/09/2012 tarihinde, saat 15:35
   Permalink

   slm puanım 68,828 mebde 726 ösymde 616 sizde umut varmı..

   Yanıtla
 • 02/09/2012 tarihinde, saat 00:49
  Permalink

  abicim her sistem degisikligin de belli bir gurup mağdur olmak zorunda mi? Neden yani bu olay. bide adalet ve kalkınma partisiymış hanı adaletınız böyle saçma atama yaparsanız kalkınamazsinız da

  Yanıtla
 • 02/09/2012 tarihinde, saat 00:27
  Permalink

  Boşuna konuşuyorsunuz. Adamın formasyonu yok ama 75 almış neden girmesin. eğitim bilimi sorularını zaten çözmüş ve kazanmış veya borçlu girmiş. Siz 1 yıl da çalışsanız formasyon aldığınız halde 75 alamadığınız için siniriniz bozuluyor. Formasyon açılmayan bi sürü bölüm vardı. 2 yıl verdiler hemen formasyon programı iptal edildi. Formasyon alıp hem ders çalışan hem de şehirler arası gidip gelen bir sürü insan var ve kazanmış bir sürü aday. Çalışan kapasitesi olan adam kazanıyor bu kadar basit. 80 90 puan alıp halen öğretmenliğe giricem diye uğraşmayın arkadaş gidin ptt memuru olun başka bir yere girin sanki çok seçme şansı varmış gibi.

  Yanıtla
 • 01/09/2012 tarihinde, saat 23:44
  Permalink

  dalga gecer gıbı dağılım yapmışlar bu ne böyle ya.olan bize ve sınıfçılara olmuş gördüğüm kadarıyla.sadece 40binden 21 kişi işitme engelliler öğretmenliğine ayrılmış.

  Yanıtla
 • 01/09/2012 tarihinde, saat 22:08
  Permalink

  Hani yıllardır formasyonu yok diye atamıyordunuz fen edebiyatlıları?Ne oldu şimdi?Zaten belirlediğin taban puanlar hep 70 lerde.80 alıp formasyonu olmayan adam 79 alıp formasyonu olan adamın önüne mi geçecek şimdi?Bu nasıl bir ikiyüzlülük,nasıl bir çifte standart,nasıl bir işine geldiğine peşkeş çekme mantığıdır ya?

  Yanıtla
 • 01/09/2012 tarihinde, saat 22:01
  Permalink

  Bütün fen edebiyat fakültelerini ezip geçtiler.Yayınlanan kılavuzda 75 puan üstü alanların pedagojik formasyon belgesi olmasa da sınav puanı üstünlüğü esasına dayanarak atanacağı yazıyor.İnsaf be!Madem formasyonsuz atayacaktın niye bu sene o kadar üniversiteye formasyon kursu açtırıp özel üniversitelerin cebini doldurdunuz?Niye bu kadar insan oturup bir yıl KPSS ye çalışmak varken Türkiye nin öbür ucu demeyip gidip pedagojik formasyon derslerini alıp maddi manevi heder oldu?Bu nasıl adalet,bu nasıl hakkaniyet arkadaş ya?Bütün fen Edebiyat mezunlarıyla dalga geçtiler resmen.

  Yanıtla
 • 01/09/2012 tarihinde, saat 21:52
  Permalink

  Yahu yeter bütün forum şu Nergis denen şahsiyetin saçmalıkları ve bu saçmalıkları ciddiye alıp ona çakma derdine düşen insanların çakmalara doyamamasıyla doldu taştı.Madem bu kadar çakmaya heveslisiniz arkadaşlar biraz da meb e çaksanız diyorum.Hepimiz kazığı yedik oturuyoruz burda sinirden kaskatı…

  Yanıtla
 • 01/09/2012 tarihinde, saat 20:33
  Permalink

  almancacı arkadaşlarım sizinle aynı kaderi paylaşıyorum fransızca öğretmenliği mezunuyum olmaz olaydım hep kandırıldık 2.yabancı dil yalanlarıyla bizden sadece 1 kişi alıyolar yazık günah hepimize ya almıcaz boşuna uğraşmayın desinler yada atasınlar artık bizi 40 binde 200 kişi ayıramadılar bize ne işi yarıyo peki bu devlet hep bi kesim mutlu olurken diğerleri mutsuz mu olcak bir an önce kendine gelsin ve binlerce atanamayan öğretmenleri atamak için çözümler üretsin bahaneler yada yalanlar değil…atanacak herkese başarılar diliyorum çalışan herkes hakediyo çünkü…

  Yanıtla
 • 01/09/2012 tarihinde, saat 19:37
  Permalink

  merhaba ben bu yıl din kültürü öğretmenliğini kazandm atama hakkında iyi diye duydum ama bilen biri varsa söyler mi 4 yıl sonrada böyle olur mu?şu an atamaları iyi mi kadroları doldurup doldurup bize bırakmazlar mı

  Yanıtla
  • 01/09/2012 tarihinde, saat 23:00
   Permalink

   okul oncesi 55 e düşmez ama 58 civari kapatir 2012 subat atmasında alım 2077 54.102 sıralamasına bakın 3449 arada 1372 kayma var aynı sekilde 2011 agustos atamasindada 700 kusur kayma olmuş yani MEB sıralaması sizi yanıltmasın tercihlerinizi yapin

   Yanıtla
 • 01/09/2012 tarihinde, saat 19:04
  Permalink

  Arkadaslar taban puanin altindayim tetcih yapablirmiym yardimci olursznin sevinirim

  Yanıtla
  • 02/09/2012 tarihinde, saat 01:28
   Permalink

   Taban puanın altında tercih yapamazsın sistem kabul etmez adı üstünde en düşük puan yani benim tabandan 5 fazla korkuyorum siz tercih yapar miyı
   diyorsunuz pes yani

   Yanıtla
  • 02/09/2012 tarihinde, saat 03:33
   Permalink

   kesinlikle tercih yap 26 yı açmayı unutma

   Yanıtla
 • 01/09/2012 tarihinde, saat 18:54
  Permalink

  Ya arkadaşlar Beden Eğitiminden 2160 kişi alıyorlar ben de 2164. olmuşum.26′ yı işaretleyim mi? Şubatta atama yapılır mı şubatı bekleyeyim mi?
  Lütfen düşüncelerinizi yazınız.

  Yanıtla
  • 01/09/2012 tarihinde, saat 20:33
   Permalink

   şubatta atama olacağını düşünüyorum zaten tercih etsende geleceğini sanmam dene istersen

   Yanıtla
  • 02/09/2012 tarihinde, saat 03:34
   Permalink

   atanma şansın yüksek kayma oluyo dinleme başkalarını yap tercihlerini 26 yı da işaretle

   Yanıtla
 • 01/09/2012 tarihinde, saat 18:13
  Permalink

  Lütfen yorum yazarken seviyenizi bu kadar düşürmeyin,birer eğitimci olarak ,kaliteli düşünce ve davranış içinde olalım,herşey gönlünüzce olsun,hak eden herkes atansın

  Yanıtla
 • 01/09/2012 tarihinde, saat 17:10
  Permalink

  Sınıf öğretmenlerine üzüldüm açıkçası.Branşlar bir şekilde özel sektörde olsun dersanede olsun iş bulabiliyor asgari ücretle de olsa ama sınıf öğretmenliği diploması öğretmenlik harici para etmiyor maalesef bu yüzden de devlet plan programını çok iyi yapmalı kimseyi mağdur etmemeli yazık herkes ana baba evladı ne zorluklarla okuyor insanlar başka şehirlerde ve kutsal bir mesleği icra edecek olmanın aşkıyla yanıp tutuşan gencecik insanları mahvettiniz umutlarını kırdınız yazık çok yazık atanamayan çaresiz öğretmenlerim sizi çok sewiyorum.Allah yardımcınız olsun

  Yanıtla
  • 02/09/2012 tarihinde, saat 03:35
   Permalink

   ağzımıza ettiler yemin ederim yarım dönemde bakalım kamuoyu baskısı karşısında ne yapacaklar yazık oldu sınıfçılara

   Yanıtla
 • 01/09/2012 tarihinde, saat 16:50
  Permalink

  mantık nerede hak nerede burda ilk ondaki almanca yazılı metinle bilgilendiriyosunuz ya gençleri tercihlerinde öğretmenlikte seçin diye 3 kişi için mi. vay vay helal olsun nasıl dağılımdır bu ya REZALET!

  Yanıtla
 • 01/09/2012 tarihinde, saat 16:47
  Permalink

  bu nedir ya ne saçmalıktır 3 kişi rezalet eğitime bak ya ilk on da diyosun sen kendın bilimsel açıklamalarla araştırmalarla duyuruyosun uyarıyosun almancayı seçın diyosun ve 3 kişi atıyosun kim sana çık konuş dedi söyledin hani,ben hala şoktayım atanmayı beklerken 3 nedir ya

  Yanıtla
 • 01/09/2012 tarihinde, saat 16:06
  Permalink

  Sevgili bakan en çok beden eğitimi,türkçe ve okul öncesi diyordu.beden eğitimine çokk vermişş gerçekten allah bildiği yapsın onları daha bişey demiyorum.Ayaklanınn besyo kadromuzu çaldılar yinee din kültürüne ona buna dağıttılar.Reva mı bu ya hemde 11 bin açıkkk varkenn allahh çıkarsınnnnnnnnnnn……..bu arada sınıfçılara da çok ayıp ettiklerinin farkındalardır herhalde.

  Yanıtla
 • 01/09/2012 tarihinde, saat 15:15
  Permalink

  meb 105 coğrafya istanbla atanma sansım nedir:(istanbula atanır mıyım lütfen bilen biri yardımcı olabilir mi

  Yanıtla
  • 01/09/2012 tarihinde, saat 16:02
   Permalink

   puanın ve sıralaman önemli ama istanbulun ihtiyacı da önemli..

   Yanıtla
 • 01/09/2012 tarihinde, saat 15:01
  Permalink

  NERGİZ NERELERDE??
  nergiz şişti galiba arkadaşlar.. dün sabah 600 resim alır mı yazmıştım ve bana yok size kadro madro hadi naş demişti; kendi naştı galiba:) nergiz atanıyorum ben, haberin olsun:) sen 40ına güveniyordun sanırım ama 55 barajı görünce siteye giremiyorsun kayıplara karıştın.. ışıl da görünmüyor çok garip.. yoksa ışılın dediği gibi annen mi çağırdı, ‘ÇABIK’

  Yanıtla
  • 01/09/2012 tarihinde, saat 15:07
   Permalink

   ‘çabık’mış.. sen önce nasıl dilimizi öğren de sonra 40la atanıyorum diye hava at. herkesin moralini bozdun günlerdir ve insanlar heyecanla atanmayı bekliyorken! Allahın sopası yok tabi. sen milletin moralini bozmaya çalışırken, insanlara git boyacılık yap diye nasihat verirken ilahi adalet yine yerini buldu ve şu an morali bozuk olan sensin.. umutla bekleyen insanların ahını aldın ve sonuç.. zaten 50yi zor görürsün,boyacılığı sen yap artık.. hadi git annenin dizine, ‘ANNEN ÇAĞIRIYORMUŞ SENİ ‘ÇABIK” :)))

   Yanıtla
 • 01/09/2012 tarihinde, saat 14:59
  Permalink

  bırakın şu nergizle yalakasını artık arkadaşlar suratlarına yedikleri tükürükten gözleri kör oldu:) aptal nergiz ve yalakası ışıl her türlü küfrü hakareti işittiniz rahatladınızmı embesiller..

  Yanıtla
 • 01/09/2012 tarihinde, saat 14:29
  Permalink

  akp miş….. alın size ak parti adaleti….. allah belanızı versin.

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir