2. Göktürk Kutluk Devleti Özellikleri Hakkında Bilgi Kısaca

Kutluk Devleti 2. Göktürk devletinin özellikleri, 2. Göktürk (Kutluk) devletinin kurucusu kimdir

II. GÖKTÜRK (KUTLUK) DEVLETİ (682-745)

■ Bir süre dağınık halde ve Çin hâkimiyeti altında yaşayan Göktürkler Ilteriş Kutluk Kağan tarafından yeniden örgütlendi. Bu nedenle bu devlete Kutluk Devleti denir. Türk tarihinin ilk büyük bağımsızlık sava­şını vererek milletini Çin egemenliğinden kurtaran Kutluk Kağan Ötüken’de devleti kurmuş. Kutluk’a derleyip toparlayan ma­nasında “İlterlş” unvanı verilmiştir. Türkler Kutluk Kağan zamanında Çin’e kırk altı ba­şarılı sefer yapmışlardır. Ayrıca Kutluk Ilte­riş Kağan devletin merkezini Karakurum’a taşımıştır.

■ ilterişten sonra yerine Kapkan Kağan geç­ti. Kapkan Kağan döneminde Türk boyla­rının çoğu Göktürk hakimiyetine girmiş Türk birliği büyük ölçüde sağlanmıştır. Bir taraftan da Çin ile yapılan savaşlar devam etmiştir.

■ Kapkan Kağan’dan sonra devletin başına Bilge Kağan geçti. Bilge Kağan, devleti kardeşi Kül Tiğin ve vezir Tonyukuk’un yardımıyla yönetti. Devletin en parlak za­manı bu devirde yaşandı. Bilge Kağan Çinliler ile savaşın bir yarar sağlayamaya­cağını anlayınca onlarla barış yapmıştır. Bilge Kağan’ın ölümünden sonra hanedan üyeleri arasında anlaşmazlıklar başlamış­tır. Bunun sonucunda Basmil, Karluk, ve Uygurlar birleşerek II. Göktürk Devleti’ne son vermişlerdir.

Göktürklerin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

  • • Göktürkler Türk adıyla kurulan ilk devlettir. Türk adını kullanmaları milliyetçi bir yapı­ya sahip olduklarını gösterir.
  • • İlk Türk alfabesi olan Orhun alfabesini oluşturmuşlardır. Bu da edebiyatta ileri bir topluluk olduğunu gösterir.

•Devleti Doğu-Batı diye ikili teşkilat şek­linde yönetmeleri devletin kısa sürede yı­kılmasına neden olmuştur.

  • • islamiyet’ten önceki Türk devletleri içinde en geniş sınırlara sahip ve en güçlü ola­nıdır.
  • • Batı Türkistan’ın Türkleşmesini sağlamış­lardır.
  • • On iki Hayvanlı Türk Takvim kullanmış­lardır.
  • • Orta Asya daki Türklerin Bizans ile iliş­kileri Göktürkler zamanında başlamıştır.

•Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan’ın ölü­münden sonra adlarına dikilen Orhun Yazıtları Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı eserleridir.

  • • Kendinden sonraki Türk devletlerine ba­ğımsızlık bilinci vermişlerdir.

•Tarihte bütün Türklerin bir bayrak altında toplandıkları ikinci dönem Göktürkler dö­nemidir.

II. Göktürk devleti özellikleri, Kutluk devleti nerede kurulmuştur kurucusu kimdir

4 thoughts on “2. Göktürk Kutluk Devleti Özellikleri Hakkında Bilgi Kısaca

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir