Abdülkadir Berzenci Hayderi Biyografisi

Abdülkadir Berzenci Hayderi büyük İslâm âlimi ve evliyâ Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin öğrencilerindendir.İsmi Abdülkâdir olup Berzencî ve Hayderî nisbeleriyle meşhûr olmuştur.Hazret-i Hüseyin’in soyundan olup seyyiddir. Kaynaklarda hayâtı hakkında yeterli bilgi mevcut değildir.On dokuzuncu yüzyılda Irak’ta yaşamıştır.

Abdülkadir Berzenci Hayderi zamânının usûlüne göre ilim öğrendikten sonra Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin sohbetleriyle şereflendi. Onun kalplere şifâ olan sohbetlerinde ve hizmetinde bulundu.Tasavvuf yolunda ilerleyip evliyâlık makamına ulaştı. Mevlanâ Hâlid hazretlerinin talebeleri arasında önemli bir yere sâhib oldu.Hocası ona irşâd yâni insanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatmak husûsunda hilâfet ve icâzet verdi.Kendine verilen vazîfeyi lâyıkıyla yerine getiren Abdülkâdir Berzencî Hayderî ömrü boyunca insanların dünyâ ve ahirette kurtuluşlarına vesîle olmak için çalıştı.

Abdülkâdir Berzencî Hayderî ilmiyle amel eden biri idi. Güzel ahlâk sâhibi olup mütevâzî ve alçak gönüllü idi.Allahü teâlâya kulluk ve O’nun yarattıklarına hizmet onun ayrılmaz özelliklerindendi. Hocası Mevlâna Hâlid hazretlerine çok bağlı idi.Onun emir ve istekleri doğrultusunda hareket ederdi.Tasavvufta “fenâ” makâmına ulaşmıştı.Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretleri de ona iltifât ve ihsânlarda bulunurdu.

 Abdülkadir Berzenci Hayderi Kimdir Abdülkadir Berzenci Hayderi Kimdir Abdülkadir Berzenci Hayderi Abdülkadir Berzenci Hayderi Kimdir Abdülkadir Berzenci Hayderi büyük İslâm âlimi ve evliyâ Mevlânâ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir