Abdüllatif Efendi (Pamuk Kadı) Kimdir Hayatı

Abdüllatif Efendi (Pamuk Kadı) Anadolu’da yetişen İslâm âlimlerinden ve büyük velîlerdendir Kastamonu ilinden biri olduğu bilinip doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. 1532 senesi Ramazân ayında, Kadir gecesi Edirne’de vefât etti

Abdüllatîf Efendi, zamânındaki âlimlerden okuyup ilk tahsîlini tamamladıktan sonra, Mevlânâ Muslihuddîn Yârhisârî ve Anadolu kadıaskeri olan İmâm Şeyh Mahmûd’un sohbet ve hizmetlerine girdi. İlim öğrenmekteki gayret ve isteğinin çokluğu sebebiyle, kısa zamanda yetişerek kemâle geldi ve medreselerde ders verecek, talebe yetiştirecek seviyeye ulaştı.Evvelâ Dimetoka Medresesinde müderris oldu.Bundan sonra; Edirne’de Ali Bey, İstanbul’da Eski İbrâhim Paşa, Kalenderhâne, Ebû Eyyûb-i Ensârî ve Mahmûd Paşa, Edirne’de Üçşerefeli,Manisa’da Manisa medreselerinde müderrislik yaptı. Bu medreselerde tam bir hakimiyet ile vazîfe yaptıktan sonra, Sekiz Cennet ünvânıyla tanınan Sahn-ı semân medreselerinden birinde öğretmen oldu. Bundan sonra, Edirne’de Sultan Bâyezîd Hân Medresesine öğretmen oldu.Burada da bir müddet vazîfe yaptıktan sonra, kâdılık yapması uygun bulunup, yine Edirne kadısı oldu.

Bu vazîfesi sırasında Pamuk Kâdı nâmıyla meşhur olan Abdüllatîf Efendi, haram ve şüphelilerden çok sakınan, zühd ve takvâ sâhibi, çok ibâdet eden, duâsı makbûl bir zât idi. Temizliğe çok dikkat ederdi. Allahü tealâya olan muhabbeti ve bu muhabbetin elden çıkmak endişesinden meydana gelen korkusu pek fazla idi. Bu muhabbet ve korku ile, tam bir tevâzu ve gönül kırıklığı içerisinde ibâdet ederdi.Gâyet yumuşak huylu, hoş tabiatlı, pek latîf, hoş ve her yönden temiz, ince rûhlu bir kimse idi.Zamanının ilimlerinde ihtisas yapmış, söz sahibi olmuştu.Ayrıca “ilm-i ledün” denilen, hikmet ve muhabbet-i ilâhiyeye âit yüksek ilimde de çok ileriydi. Zamânının tamâmını ilim ve ibâdete ayırmıştı.Vaktinin hiçbir ânını zâyi etmez, evinde bulunduğu müddetçe zikir ve tâat ile meşgûl olur, kitap mütâlaa ederdi.Beş vakit namazda câmiye gider, bâzı zamanlarda da câmide îtikâf hâlinde bulunurdu.

Abdüllatif Efendi vefât ettiği senenin Ramazân-ı şerîf ayının ortasında, o aya aid olan ücreti kendisine verildiğinde; “İnşâallah biz, bu Kadir gecesi vefât etsek gerektir.Vakfın hakkı üzerimizde kalmasın.” diyerek, üç günlük ücreti geri verdi. Bunu duyanlar, hayret ve üzüntüye kapıldılar.Pamuk Kâdı, bildirdiği şekilde, Kadir gecesinde vefât edip, Kasım Paşa Câmiinin avlusunda defnedildi.

Abdüllatif Efendi (Pamuk Kadı) Kimdir Abdüllatif Efendi (Pamuk Kadı) Kimdir Abdüllatif Efendi (Pamuk Kadı) Abdüllatif Efendi (Pamuk Kadı) Kimdir Abdüllatif Efendi (Pamuk Kadı) Anadolu’da yetişen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir