Abdülvahid Bin Muhammed Biyografisi

Abdülvahid Bin Muhammed kerâmetler sâhibi hikmetli sözler söyleyen, güzel ve tesirli vâz ve nasîhatlarıyla meşhûr evliyâ bir zâttır. Ayrıca Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerinden olup-;tefsîr, hadîs ve usûl-i fıkıh ilimlerinde meşhûr âlimdir.Harran’da dünyaya gelmiş olup doğum târihi bilinmemektedir. 1093 senesinde Şam’da vefât etmiştir.
Bâb-üs-Sagîr mezarlığına defnedildi. Kabri bilinip ziyâret edilmektedir.

Abdülvahid Bin Muhammed ilim öğrenmek için çok gayret gösterdi.Tahsil maksadıyla uzun seyahatler yaptı. Bağdat’ta zamanının en büyük âlimlerinden Hanbeli fıkhının ince bilgilerini öğrenmiş ve büyük fıkıh âlimi olmuştur. Ebû Ya’lâ’nın derslerinde fıkıh ilmi ile ilgili devamlı notlar alıp kitap hâline getirmiş ve onun yazmış olduğu kitapları genişletmiştir.

Abdülvahid Bin Muhammed Bağdat’tan Şam’a gitti orada Ebü’l-Hasan Simsar’dan Ebû Osman Sâbûnî’den hadîs-i şerîf dinledi hadîs ilmini öğrendi.Diğer âlimlerden de ilim öğrendi.Kudüs’te bir müddet ikâmet etti. Ehl-i sünnet îtikâdını ve Peygamber efendimizden nakledilen din bilgilerini bildiren dört hak mezhebden biri olan Hanbelî mezhebini yaydı. Sonra Şam’a geldi. Kendine muhalif ve karşı kimselerle yaptığı ilmî münâzaralarda kuvvetli deliller getirerek sözlerinin doğruluğunu isbât etti ve üstünlüğünü kabûl ettirdi. Kendisinden de birçok kimse ilim öğrenip sohbetinde bulundu. Burada vâzlarıyla meşhûr oldu.

Abdülvahid Bin Muhammed Şam’da zamânın en büyük âlimlerindendi.İlmiyle amel eden,güzel huylu, herkesle iyi geçinen, güler yüzlü, ihsânı bol, Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem sünnetine uyan, çok ibâdet eden, haramlardan kaçınan, şüphelilerden uzaklaşan, ârif ve kerâmetler sâhibi, duâsı makbûl olan Allahü teâlânın sevgili bir kuluydu. Hızır aleyhisselâm ile görüşmüş onunla sohbetler yapmıştır.

Abdülvahid Bin Muhammed bir çok eser yazmıştır bazıları şunlardır:

1) El-Cevâhirü fî Tefsîr-ül-Kur’ân: Otuz ciltlik tefsîr kitabıdır. Kızı Ümmü Zeynüddîn- bu tefsîr kitabını ezberlemiştir. 2) El-Müntehab
3) El-İzâh-ül-Mebhec (Hanbeli fıkhına dâirdir.)
4) El-Burhân fî Usûliddîn
5) Muhtasar fîl-Hudûd
6) Et-Tebsîrâtü fî Usûliddîn
7) Mesâil-ül-İmtihân

Abdülvahid Bin Muhammed Kimdir Abdülvahid Bin Muhammed Kimdir Abdülvahid Bin Muhammed ABDÜLVÂHİD BİN MUHAMMED Abdülvahid Bin Muhammed kerâmetler sâhibi hikmetli sözler söyleyen, güzel ve

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir