Ahmed Bin İbrahim El-Vasıti Kimdir Hayatı

AHMED BİN İBRÂHİM EL-VÂSITÎ

Ahmed Bin İbrahim El-Vasıti hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerinden. İsmi, Ahmed bin İbrâhim bin Abdurrahmân bin Mes’ûd bin Ömer el-Vâsıtîdir. 1258 (H.657) senesinde Vâsıt şehrinin doğusunda bulunan Fânus köyünde doğdu. 1311 (H.711)’de Dımeşk’da (Şam) vefât etti. Kâsiyûn Dağının eteğinde defnedildi. Şeyh-ül-Hızâmiyye el-Vâsıtî diye meşhur oldu. İlim öğrenmek için pekçok şehri dolaştı. Birçok defâ Mekke-i mükerremeye gidip hac yaptı. Bu yolculukları esnâsında fıkıh, hadîs ve siyer âlimlerinden birçok zât ile karşılaştı. Onlardan ilim öğrendi. Mısır’a sonra da Şam’a gitti.

Ahmed Bin İbrahim El-Vasıti, tasavvufu öğrenmek ve bu yola bağlanmak isteyenlerin en çok faydalandığı kimselerden birisi olup, eserleri de çok faydalıydı. Tasavvuf ve hadîs ehlinden çok kimseler, ondan faydalanmışlardı. Hattâ bid’at ehlinden, Peygamber efendimiz ve Eshâbının yolundan ayrılan birçok kimseler, bunun eserlerini okuyarak bozuk îtikâdlarından ayrılmışlardı.

Ahmed Bin İbrahim El-Vasıti Eserleri;
1. İrşâd-ül-Müslimîn li Tarîkati Şeyh-il-Müttekîn: Basılmış bir eserdir.
2. Şerhu Menâzil-is-Sâirîn: Tamamlayamamıştır.
3. El-Belâga Vel-İknâ fî Halli Şühbeti Mes’elet-is-Simâ’ Fil-Fıkh: Kâfî kitabının muhtasarıdır.
4. Medhalü Ehl-il-Fıkhı vel-Lisâni ilâ Meydan-il-Muhabbeti vel-İrfân.
5. Miftâhu Tarîk-ıl-Muhibbîn ve Bâb-ül-Ünsi bi-Rabbil-âlemîn.

Ahmed Bin İbrahim El-Vasıti Ahmed Bin İbrahim El-Vasıti Kimdir Ahmed Bin İbrahim El-Vasıti Hayatı AHMED BİN İBRÂHİM EL-VÂSITÎ Ahmed Bin İbrahim El-Vasıti hanbelî mezhebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir