Ahmed Derdiri Hayatı

Ahmed Derdiri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi ve Halvetiyye yolunun büyüklerinden birisidir. Gerçek adı Ahmed bin Muhammed bin Ahmed bin Ebî Hamid Advî Halvetî olup, dedesinin mensub olduğu kabîleden dolayı, Derdîrî lakabıyla meşhûr oldu. Künyesi Ebü’l-Berekât’tır. 1715 (H.1127) senesinde, Mısır’da doğdu. 1786 (H.1201) senesi Rebîulevvel ayının altısında Kâhire’de vefât etti.Ezher Câmiinde büyük bir kalabalık tarafından cenâze namazı kılınıp, Seyyidî Yahyâ bin Akab’ın kabri civârındaki, kendisinin yaptırdığı dergâhın bahçesine defnedildi.

Ahmed Derdiri eserleri

Ahmed Derdîrî çok eser yazdı. Bunlardan bâzıları şunlardır:
1) Akrab-ül-Mesâlik ilâ Mezheb-i Mâlik,
2) Tuhfet-ül-İhvan fî Âdâbı Ehl-il-İrfân (tasavvufa dâir),
3) Et-Teveccüh-ül-Esmâ,
4) El-Harîdet-ül-Behiyye,
5) Risâle fî Müteşâbihât-i Âyât-il-Kur’ân,
6) Risâle fil Me’ânî vel-Beyân,
7) Şerhu Âdâb-il-Bahs,
8) Şerhu Risâlet-üt-Tevhîd min Kelâmi Demirtâş,
9) Şerhu Risâlet-ül-Kâdî Abdullah Tâtâr fil-Âyât-il-Kur’âniyye,
10) Şerhu Salevât es-Seyyid Ahmed Bedevî,
11) Şerhu Virdü Kerîmüddîn Halvetî,
12) El-Mevrid-ül-Bârik fis-Salât alâ Efdâl-il-Halâik.

 Ahmed Derdiri Kimdir Ahmed Derdiri hayatı Ahmed Derdiri eserleri Ahmed Derdiri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi ve Halvetiyye yolunun büyüklerinden. İsmi, Ahmed bin Muhammed

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir