Arınma Nedir – Dinsel Arınma Nasıl Yapılır

Arınma töreni, arınma nedir

Arınma, günah, murdar ya da mekruh sayılan şeylerden korunmak amacıyla uygu­lanan dinsel tören ya da görenek.

Birlik duygusu güçlü olan toplumlarda tabuları çiğneyen birey anndırılıncaya değin bütün toplum kendini tehlikede görür. Do­ğum, ergenliğe geçiş, evlilik, kan dökme ya da ölüm gibi evrelerde uygulanan arınma törenlerinin pek çok örneği vardır. Arınmayı gerektiren kirletici, totemleştirilmiş hayvanın eti, aşağı kasttan bir insan ya da âdet gören bir kadın olabilir; bazen de belli mekânlar kirli sayılır.

Dinlerin çoğunda rastlanan bir arınma biçimi bedenin tamamının ya da bir bölü­münün ya da giysi ve tören eşyaları gibi nesnelerin, temizlenme ya da kutsanma amacıyla belli kurallar çerçevesinde yıkan­masıdır. Bu törenlerde çoğu zaman su kullanılır. Bazı arınma törenlerinde, suyun içine tuz ya da başka bir maddenin katıldığı da olur. İslamda hem fiziksel kirlerden, hem de dinin kirlilik saydığı hükmi pisliklerden temizlenme taharet(*) kavramında toplanır. Taharetin başlıca iki biçimi olan abdest ve gusül su kullanılarak yapılır. Bazı eski dinlerde, kanla yıkama törenleri de görül­müştür. Hindistan’da, arınmak için kutsal ineğin idrarının kullanıldığı da bilinir. Her ayin öncesinde yıkanmak da bir çeşit arın­madır.

Bedeni bütünüyle suya sokmaktan, suyun simgesel olarak serpilmesine kadar değişen çeşitli vaftiz biçimleri, temelde aynı arınma anlamım taşır. Dinsel amaçlı yıkanma, giyinik ya da çıplak olarak bir tapınakta ya da herhangi bir yapı içinde, ırmak, çay ya da küçük bir gölde yapılabilir. Ama yıkan­ma ve yıkanılan yer, çoğu zaman birbirini pekiştiren simgesel anlamlar taşır. Kutsal bir ırmak ya da derede yapılan tipik Hindu hac banyosu tirthayatra {bak. tirtha) ya da bir Hintli gencin gurusunun önünde yaptığı yetişkinliğe geçiş töreni upanayana buna örnek gösterilebilir. Şinto inananları, tapı­nağa girmeden önce ellerini yıkar, ağızlarını suyla çalkalarlar. Budacı Theravada keşişle­ri, tefekküre dalmadan önce tapınak havu­zunda yıkanırlar. Yüksek kasttan Hindular, evlerinde sabah ibadetine (pııca) başlama­dan önce törenle banyo yapar. Yahudilikte, kadınların evlilikten önce ve her âdet sonra­sında bedenlerini suya daldırmaları kuralı vardır; bu kural dine yeni katılanlara da uygulanır. Sabah kalktıktan sonra ve ekmek yenen bütün yemeklerden önce ellerin yı­kanması da Yahudilikteki arınma örnekleri­ni oluşturur. Komünyon ayinini yöneten Katolik ve bazı Ortodoks papazlar ellerini özel bir kapta yıkayarak törene hazırlanır­lar. Rum Ortodoks kiliselerinde, yeni vaftiz edilenler, yedi gün sonra alınlarmdaki kut­sal yağın yıkandığı bir törene katılırlar. ABD’nin kırsal kesimlerindeki bazı mez­heplerde ayak yıkama töreni de yapılır.

Günümüzdeki dinlerde olduğu gibi ilkel dinlerde de tören banyoları, bazen bir şey elde etmek, bazen de bir şeyden korunmak ya da kurtulmak amacına yöneliktir. Örne­ğin Orta Afrika’da yaşayan Azandeler, yağ­mur yağdırmak için, yağmuru geciktirmek ya da engellemekle suçlanan kişinin üzerine su dökerlerdi. Bunun gibi, Yahudilerin mikve töreni öncesinde, belirlenmiş miktarda ve türde su kullanarak temizlen­mek zorunluydu. Hıristiyanlıkta alçakgönül­lülüğü simgeleyen ayak yıkama (pedilavium) töreni, geleneksel olarak Kutsal Per­şembe’de ilahiler eşliğinde yapılırdı.

Arınma, bu edimi yerine getirenler için çok değişik anlamlar taşıyabilir. İnananın dinsel bakımdan kirli olma duygusu, sağlığı­nı düşünen kişinin, gözle görülmeyen mik­ropların bulaşması korkusuna benzetilebi­lir. Temizlenme yalnızca ruhun istenen saflığa ulaşmasını simgeleyen bir hareket olarak da görülebilir. Cari Jung ve başka bilim adamlarının, dinsel simgeciliğin bi- linçdışı öğeleri üzerindeki incelemelerine göre, arınma töreninde nesnel ve öznel boyutlar iç içe geçmiştir. Arınma nasıl yapılır, arınma ne demek ..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir