Cemal Reşit Rey Kimdir

Cemal Reşit Rey Kimdir, Cemal Reşit Rey Hayatı Biyografi

Türk, besteci. Türk Beşleri adıyla anılan grubun üyelerinden biridir.

25 Eylül 1904’te Kudüs’te doğdu. O sırada Kudüs mu­tasarrıfı olan babası Ahmed Reşit Bey (1870-1956), aynı zamanda Edebiyat-ı Cedide akımının yazarlarındandı.

1913’de dahiliye nazırıyken Babıali Baskını’ndan sonra ülke dışında yaşamak zorunda kalıp, ailesiyle Paris’e yer­leşti. Cemal Reşit Rey, Paris Konservatuvarı’nda Margu- erite Long’dan (1874-1966) piyano dersi almaya başla­dı. Ancak ertesi yıl I.Dünya Savaşı çıkınca, ailece İsviç­re’ye gittiler. Cemal Reşit Rey bu kez Cenevre Konser­vatuvarı’na girdi. 1919’da Paris’e dönerek, başta G.Fa- ure olmak üzere ünlü eğitmenlerden kompozisyon, mü­zik estetiği ve şeflik dersleri aldı. 1923’de on dokuz ya­şındayken İstanbul’da kurulmakta olan Darülelhan’m (sonra Belediye Konservatuvarı) kompozisyon ve piyano öğretmenliğine getirildi. 1926’da Uluslararası Besteciler Birliği’ne seçildi. 1943’de İstanbul’da ilk yaylı çalgılar or­kestrasını kurdu. 1945’de İstanbul Şehir Orkestrası’na dö­nüşen bu topluluğu,İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası adını aldığı 1970’de değin yönetti. 1946’da İstanbul Fi­larmoni Derneği’nin kurulmasına önayak oldu. Bu ara­da, 1938-1940 arasında Ankara Radyosu’nun müzik ya­yınları yöneticiliğini, 1949’da bir yıl kadar İstanbul Rad­yosu’nun müzik danışmanlığını yaptı, çeşitli program­lar hazırladı. 1949’dan sonra yurt dışında birçok orkest­rayı konuk şef olarak yönetti. 1985’de Mimar Sinan Üni­versitesi Devlet Konservatuvarı “sanatçı profesörlüğü­ne atandı.

Cemal Reşit Rey, Türk Beşleri adıyla anılan besteci­lerden biridir. Cumhuriyet döneminde başlatılan, Batı müziğinin yaygınlaştırılması ve kurumlaştırılması çalış­malarına katkıda bulunanların başında gelir. Yapıtlarında genellikle Fransız İzlenimciliği’nin (Empresyonizm) et­kisi görülür. 1923’ten sonra Türk halk müziğini Batı mü­ziği formları içinde ele almış, 1930’lardan başlayarak aynı anlayışla tasavvuf ve Divan müziğine yönelmiştir. Bes­telerinde melodiyi ön planda tutmuş, yeni akımların et­kisinde kalmamaya çalışmıştır. 1930’da, özellikle İs­tanbul’da büyük ilgi gören operetlerin ilk bestecisi odur. Bunların metinlerini de ağabeysi Ekrem Reşit Rey (1900-1959) yazmıştır.

Eserleri (başlıca): Senfonik Şiir: Karagöz, 1930; Çağrılış, 1950; Fatih, 1953. Opera: Sultan Cem, 1923; Zeybek, 1926; Çelebi, 1943. Müzikli Oyun: Üç Saat, 1932; Lüküs Hayat, 1933; Deli-Dolu, 1934; Hava-Civa, 1937. Çeşitli: 12 Chants d’Anatolie, 1925, (12 Anadolu Türküsü); lnstantanes, 1931; Senfoni, 1941; Piyano Konçertosu, 1946; Colloque instrumen- tal, 1957, (Çalgıların Söyleşisi); Eski Bir İstanbul Türküsü Üze­rine Çeşitlemeler, 1961;İkinci Senfoni, 1963.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir