Ebu Hayyan Kimdir

Ebu Hayyan Kimdir

Ebu Hayyan, tam adı ebu hayyan alî bin muhammed bîn el-abbas el-tevhîdi (d. 930, ? – ö. 1010, Bağdat), dinle felsefeyi uzlaştırmaya çalışmış iranlı filozoftur.

Yaşamına ilişkin ayrıntılı bilgi yoktur. Nişabur ya da Şiraz’da doğduğu sanılır. Bağdat’ta dönemin ünlü bilginlerinden öğ­renim görmüştür.

Din isteyenlerin felsefeye, felsefe isteyen­lerin dine başvurması gerektiğini savunan Ebu Hayyan’a göre, felsefenin konusunu Tanrı’nın varlığı ve birliği oluşturur. Felse­fenin akıl ile insanı bağdaştırarak bu sorun­ları çözümlemesi gerektiğini, Tanrı yardımı olmaksızın kesin gerçeğe ulaşılamayacağını, insan aklını yanılgıdan kurtarmanın yolu­nun Tanrı yardımıyla yetkinliğe ulaşmak olduğunu söylemiş, İslam dininin evrenle ilgili tüm görüşlerini benimsemiştir. Çağının bellibaşlı bütün düşünce sorunlarını incele­yerek, çözümü dinle felsefenin uzlaşmasın­da aramış ve nefs (ruh), akıl, doğa, Tanrı, tanrısal akıl, aklın etkinliği, edilginliği, Tanrı’nın bilinmezliği, bilme yeteneğinin sınırlan gibi sorunlar üzerinde durmuştur. Yirmiye yakın yapıtı arasında en önemlileri el-Mukabesat (ös ty), el-imta ve’l-Muanese Kitabü’s Sadaka ye’s-Sıddık, el-İşaretü’l- İlahiye, Riyazü’l-Ârifin, Risale fi Sufiye, Kitabü’l- Beşair ve’z-Zehair ile el-Muhaza- rat ve’l-Münazarat’tır. Ebu Hayyan Hayatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir