Francis Bacon Kimdir

Francis Bacon Kimdir, Francis Bacon Hayatı Biyografi

İngiliz devlet adamı ve filozof, ingiliz deneyci felsefesinin ve mantıkta tü­me varım yönteminin kurucuların­dandır.

22 Ocak 1561’de Londra’da doğdu, Kamu yöne­timinde önemli yeri olan bir ailedendi. Babası Kraliçe Elizabeth’in yanında yüksek görevli bir memur amca­sı ise başbakandı. Annesi, hazine bakanı olan Lord William’ın yakınlarındandı. Bacon’m çocukluğu Sa­ray çevresinde, o dönemin soylu ve varlıklı kimseleri arasında geçti. İlk bilgilerini Yunanca bilen ve tanrıbi- limci olan annesinden edindi, sonra Cambridge’de Trinity College’da üç yıl süren öğrenim gördü. Cambridge Üniversitesi’nde yükseköğrenimini bitir­dikten sonra, 1576’da Paris’e gönderildi. 1579’da babasının ölümü üzerine, İngiltere’ye döndü. Mirasın büyük kısmının kardeşine kalması üzerine, geçimini sağlamak amacıyla yeni bir iş arama gereğini duydu. Hukuk öğrenimi görerek avukat oldu (1582). Mesle­ğinde kısa sürede yükseldi. 1584’de parlamentoya girdi. 1598’de bir borçla ilgili olarak, görevini kötüye kullanmakla suçlanıp yargılandı.

Daha sonra Kraliçe’ nin başkanlık ettiği kurulun avukatlığına getirilen Bacon, saygınlığını Kral I. James döneminde de korudu. 1613’de başsavcı, 1618’de ise adalet bakanı ve Verulam Baronu oldu. 1620-1621’de de St. Albans Vikontu unvanını aldı. Aynı yıl, rüşvet almakla suçlanarak yargılandı ve bir süre hapsedildi. Bağışlan­masından sonra, ölünceye değin toplumdan uzak, yalnızca bilim ve felsefeyle dolu bir yaşam sürdü. Felsefe tarihinde kendisine üstün bir yer ve saygınlık kazandıran yapıtlarım bu süre içinde verdi. 9 Nisan 1626’da Londra’da öldü.

Bacon, yaratılıştan doğaya yönelik, deneye eği­limli, sürekli araştırmayı seven, kesin bilgiye varınca­ya değin sorunları irdeleyen bir kişiliğe sahipti. Öğreniminin ilk yıllarında gün ışığına çıkan bu yeteneği nedeniyle, okuduğu kolejin verdiği bilgilerle yetinmemiş, Aristoteles mantığına dayanan bir dü­şünce yönteminin doyurucu olmadığı kanısına var­mıştı. Yüksek öğrenime başladığı yıllarda felsefeye yeni bir yöntem kazandırılması gereğini duymuş; doğanın araştırılmasıyla daha sağlam, daha tutarlı bilgilerin edinileceği sonucuna ulaşmıştı. İlk gençlik döneminde edindiği bu izlenimler, sonraki çalışmala­rının odağını oluşturmuştur.

Bacon felsefeye duyduğu ilgiyi, doğa olaylarının nedenlerini öğrenme eğilimini, seçtiği düşünme yön­temini De Interpretatione Naturae Proeminum adlı yapıtının girişinde ortaya koymuştur: “Kendimde gerçeği araştırma eğiliminin bulunduğunu anladım. Nesneler arasındaki varlık ilişkilerini kavramada ba­şarılı bir anlayış gücümün olduğunu gördüm. En ince ayrıntıları gözlemlemede, derin araştırmalara girişimin­de, kuşkulara kapılmada özel bir yetim, bir öz beğenim vardı, inceden inceye düşünmeyi, düşüncelerimi geliştirmede tutarlı olmayı, bütün nesnelerde gördü­ğüm düzeni kavramayı, yanıldığım oluncada onu açığa vurmayı seviyordum.” Bacon’ın, kuşkuya yer veren, yanılmayı göz önünde bulunduran bir anlayışla sorunlara yaklaşması erken başlamış ve bütün yaşamı boyunca süren bir çalışma yöntemi özelliği kazanmış­tır.

  • Eserleri: De Interpretatıone naturae proeminum, 1603, (“Doğanın Yorumuna Giriş Üstüne”); De dıgnıtate et augmentis scientıarum, 1605, (“Bilimlerin Değeri ve Çoğalıp Büyümeleri Üzerine”); De sapientia veterum, 1609,(“Eskilerin Bilgeliği Üstüne”); Redarguito pbilosop- hiarum, 1609, (“Bilgelerin Eleştirilmesi”); Novum orgu­num scientiarum, 1620, (Yeni Organon, 1948); Magna Instauratıo, 1620,(Büyük Yenileme); Nova Atlantis, 1624, (Yeni Atlantis, 1952); Essays, 1625, (Denemeler, 1974).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir