Frank Ramsey Kimdir

Frank Ramsey Kimdir, Frank Ramsey Hayatı Biyografi

İngiliz, filozof ve matematikçi. Ola­sılık mantığına tümevarım yöntemi­ni uygulamakla tanınmıştır.

22 Şubat 1903’de Cambridge’te doğdu, 19 Ocak 1930’da aynı kentte öldü. Asıl adı Ramsey Frank Plump- ton’dır. Cambridge Üniversitesi’nde matematik, man­tık ve felsefe öğrenimi gördü. Çok genç yaşta ölmesine karşın matematiksel mantık, felsefe ve iktisat konularında çalışanlara ışık tutacak nitelikte görüşler ortaya attı. B.Russell,Whitehead ve Wittgenstein görüşlerinden esin­lenerek mantık ve felsefe sorunlarına çözüm bulmaya ça­lıştı. Bu arada Guiseppe Peano’ya bağlı kalarak mate­matikle ilgisi bulunmayan eşsesli anlambilim (equivocal semantic) kavramlarının tutarsızlıklarını göstermeyi amaç­ladı. Yüklemsel görevler (predicative functionsj kavra­mını ortaya atarak indirgenebilirlik belitlerine gereksin­me duymadan, tutarsızlıktan kurtulma olanağının bu­lunduğunu gösterdi. Düşüncelerini “Theories” başlıklı yazısında sergiledi.

Ramsey, daha sonra, B.Russel ve Whitehead’ın ortak­laşa yazdıkları Principia Methematica’&i, kendi anlayı­şına göre, yetersiz saydığı özdeşlik kavramını geliştirme amacıyla, bireyler ve birleşik önermeler arasında tanım­lanması gerekmeyen, yalnız bağlaşımlar olarak görülen “geniş anlamlı önermeli görevler” kavramını ileri sür­dü. Bu yeni kurama göre özdeşlik kavramının daha açık seçik bir nitelik kazandığını savundu. Öte yandan, bi­limsel felsefe sorunlarının çözümünde, birtakım kuram­lara başvurmanın gerekmediğini ortaya attı. Olasılık kav­ramının açıklanışında da, dört aşamalı bir yöntem öner­di. Bu yönteme göre tanımlanmış bir önermeden yola çıkarak, öteki üç değişik durumdan en uygununu seçmek gerekir, m . önermesini onaylama olanağı yoksa ve P önermesi doğruysa, aşamalar dizisinde ona en yakın olan m ‘nin doğruluğunu, P yanlışsa, m ‘ün doğruluğunu onaylamak uygundur. Bu durumda P’nin P’ye uygun­luğu (m -m )/ (m-m ) oranlaması önermenin sonucunu belirler. Bu yöntem, birkaç olası durumdan, en uygun olanları yan yana getirerek, sorunu çözmeye yarar. Ram­sey, bu yöntemi, genel felsefe sorunlarına da uygulaya­rak, iki olası durumdan uygununu seçme gereğini öne sürer.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir