Friedrich Karl Brugmann Kimdir

Friedrich Karl Brugmann Kimdir, Friedrich Karl Brugmann Hayatı Biyografi

Alman, dil bilimci. Yeni dil bilgiciler’in (Junggrammatiker) önde gelen temsilcilerindendir.

16 Mart 1849’da Wiesbaden’de doğdu. Yaşamı­nın 1887-1919 arasındaki uzun bir bölümü Leipzig Üniversitesinde mesleki çalışmalarla geçti. Burada Sanskritçe ve karşılaştırmalı dil bilim profesörü oldu. 29 Haziran 1919’da Leipzig’de öldü.

Brugmann’m dil bilim çalışmalarına başladığı yıl­larda Leipzig Üniversitesinde toplanmış bir grup dil bilimci, ses değişmelerinin düzenli olduğunu ve görünen aykırılıkların bazı yeni kurallarla açıklanabi­leceğini savunmaktaydı. Bunlara hevesli dilciler anla­mında ve yarı alaycı bir deyişle Yeni dil bilgiciler deniyordu. Gruba katılan Brugmann ile arkadaşı H. Osthoff’un 1878’de Morfolojik Araştırmalar adlı ayrı bir dergi çıkartmaları ve Yeni dil bilgiciler terimini kendileri için benimsemeleriyle, yeni akım bu adla tanındı.

Yeni dil bilgiciler’in genel tutumu grubun üyele­rinden Slav dilleri uzmanı August Leskien’in “ses kurallarında ayrıcalık yoktur” sözleriyle özetlenebi­lir. Yeni dil bilgiciler dil olgusunu bir bütün olarak ele alıp incelemiş ve ses değişimlerinin gelişigüzel değil, belli bazı kurallara göre tanımlanabileceğini kanıtla­mışlardır. Yalnız Yeni dil bilgiciler bu başarılarına karşın dili., mekanik bir biçimde incelemişler, dili konuşan insanı, bir otomat durumuna sokmuşlardır.

Yeni dil bilgiciler’in 19. yy dil bilim araştırmaları içinde önemli bir okul oluşturdukları kabul edilir. Amerikan Dil bilim Okulunun kurucularından L.Bloomfield, Leipzig’te bir ara Brugmannın öğren­cisi olmuş, Amerikan yerli dillerini incelerken Yeni­ dil bilgiciler’in yaklaşımından çok yararlanmıştır. Brugmann’m, arkadaşı Berthold Delbrück ile birlikte yazdığı ve ilk baskısı 1886’da çıkan ünlü Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen (“Hint-Avrupa Dilleri Karşılaştırmalı Dil- bilgisinin Ana Çizgileri”) adlı yapıtı uzun bir süre geçerliliğini korumuş, ancak bugün yerini gene Yeni- dil bilgici bir disiplin içinde yetişmiş olan Fransız dil bilimci Antoine Meillet’nin 1922 tarihli Introduction â l’etude comparative des langues indoeuropeennes (“Hint-Avrupa Dillerinin Karşılaştırmalı İncelen­mesine Giriş”) adlı yapıtına bırakmıştır.

  • Eserleri (başlıca): Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, 1886,(“Hint- Avrupa Dilleri Karşılaştırmalı’ Dilbilgisinin Ana Çizgile­ri”); Kurze vergleichende Grammatik der indogermanisc­hen Sprachen, (ö.s.), 1904, (“Kısa Hint-Avrupa Dilleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir