Girişimcilik Nedir

Girişimcilik; günlük yaşantıda kıtlık, bir malın piyasada az bulunması ya da hiç bulunamaması anlamına gelir. Örneğin, uygun olmayan hava koşulları nedeniyle tarım üretiminin yetersiz olması, bu ürünleri dış ülkelerden satın almak için yeterli dövizin bulunamaması gibi. Bir malın fiziki anlamda bulunamaması veya eskisine göre daha az bulunması, halk dilinde kıtlık olarak tanımlanırken ekonomi ilmiyle uğraşanlar bu ifadeyi kolay ya da güç elde edilebilen fakat bütün insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar bol olmayan mal ve hizmetler için kullanırlar. Yani istenilen malın bulunmasında herhangi bir zorluk olmasa dahi belli bir fi yattan satılıyor olması, o mal ya da hizmetin kıt olması anlamına gelir.

Girişimcilik nedir , Girişimcilik anlamı açıklaması

İnsanların elde etmek için bedel ödemek zorunda oldukları, fiyatı olan her mal kıt mal sayıldığı gibi bunlar ekonomik mallar olarak da adlandırılır. Bütün ihtiyaçlara yetecek kadar bol olan malların bir fi yatı olmaz. Bu tür mallara ise serbest mallar adı verilir. Örneğin; hava insan ihtiyacını karşılayan faydalı bir mal olmakla birlikte herkese yetecek kadar bol miktarda olduğu için fiyatı yoktur, yani serbest maldır.

Arz, üreticilerin bir malın belli bir zaman içinde (gün, hafta, ay vb.) farklı fi yatlarda, farklı miktarı üretme ve satma istek ve yetenekleri olarak tanımlanabilir. Talep ise satın alma gücü ile desteklenmiş istekler olarak ifade edilebilir. Burada önemli olan bireylerin mevcut istek ve ihtiyaçlarının yanında bu ihtiyaçların satın alma gücü ile desteklenmiş olmasıdır. Diğer bir anlatımla satın alma gücü ile desteklenmeyen talepler ekonomide talep olarak adlandırılamaz.

İnsanlar kıtlığın egemen olduğu bir dünyada yaşarken bunun etkisini azaltmak için sürekli bir uğraş içindedirler. Kaynakların sınırlı, ihtiyaçlarınsa sınırsız olması ve bu kaynakların farklı amaçlarla kullanılabilmesi, tercih yapma zorunluluğunu oluşturmaktadır. Örneğin çok şey satın almak isteyen bir kişi bütçesinin sınırlı olması durumunda bazı şeylerden fedakârlık yapmak
zorunda kalacak ya da haftada iki kere sinemaya gitmek istese bunu gerçekleştirmesi ekonomik açıdan zor olacağı için ayda bir defa gitmeye razı olacaktır.

Kıt kaynakların alternatif kullanımları konusunda bir tercih yapma zorunluluğu sadece zengin ya da fakir bireyler için değil; her büyük ya da küçük işletme hatta her gelişmiş ya da az gelişmiş ülke ekonomisi için söz konusudur. Sermayesini farklı şekillerde değerlendirmek isteyen iş adamı, tarlasına ekeceği ürünün hangisi olacağına karar verecek olan çiftçi, vergi gelirlerini yatırım amaçlı mı yoksa askerî amaçlı mı kullanacağına karar

vermek durumunda olan hükümet, ister istemez kıt kaynakların kullanımını etkileyen bir tercih kararı almak durumundadır. Bu açıklamalardan sonra ekonomiyi kıt kaynakların en yüksek faydayı sağlayacak şekilde kullanılmasını sağlamaya çalışan bir bilim dalı olarak tanımlamak mümkündür. Geniş anlamda tanımlamak gerekirse ekonomi; insanların ve toplumların para kullanarak ya da kullanmadan zaman içinde çeşitli mallar üretmek ve bunları bugün ve gelecekte tüketmek üzere, toplumdaki bireyler ya da gruplar arasında bölüştürmek için kıt üretim kaynakları kullanmak konusundaki tercihlerini inceleyen sosyal bir bilimdir.
Ekonomi sosyal bir bilimdir. İnsanlar yaşam boyu ekonomik olaylarla iç içedir, günlük yaşantıları da birçok ekonomik olay tarafından biçimlenir. Örneğin; çalışan her birey vergisini ödemekle yükümlüdür. Aynı zamanda ihtiyaçlarını karşılamak için harcama yapmak, geleceğini güvence altına almak içinse tasarruf yapmak zorundadır. Bunların her biri ekonomik bir
olaydır.

Ekonomi ilminde üretilen mal ve hizmetlere ürün veya çıktı, bunları üretmek için kullanılan kay naklara üretim faktörleri veya girdiler adı verilir. Başka bir deyişle; üretimi gerçekleştirebilmek için birtakım elemanların bulunması ve bunların birleştirilmesi ge rekir. Üretim yapabilmek için ihtiyaç duyulan bu ögelere üretim faktörleri denir.
Ekonomi kuramı açısından klasik üretim faktörleri; doğal kaynaklar, emek ve ser mayedir.
Daha sonraları girişimci de ekonomistler tarafından üretim faktörlerine eklenmiştir. Girişimci, diğer üre tim faktörleri (doğal kaynaklar , emek , sermaye ) sis temli bir şekilde bir araya getirerek mal veya hizmet üretimi ni sağlamak için giri şimde bulu nur. Herhangi bir üre tim faktörünün girişimci olmadan ekonomik anlamda ürüne dönüşmesi mümkün değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir