Göle nerenin ilçesi – Göle hakkında bilgi

Ardahan Göle nereye bağlı, Göle ilçe tarihçesi

Göle, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ardahan iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçümü 1.420 km2 olan Göle ilçesi kuzeyde Merkez ilçe, doğuda Kars, güney­de gene Kars ve Erzurum, batıda da gene Erzurum ve Artvin illeriyle çevrilidir.

Göle nerede, Göle ilçesinin özellikleri

İlin batı kesiminde yer alan Göle ilçesi çok dağlık ve yüksek bir platodan oluşur. İlçe­nin kuzey kesimi, Erzurum-Kars Platosu­nun kuzeydoğu uzantısı durumundaki vol­kanik tabanlı Ardahan Platosu üzerindedir. Güney kesimini ise Allahuekber Dağları engebelendirir; bu dağlar Kars iliyle doğal sınır oluşturur. Plato alanında yer yer yükselen dağ kütleleri Kabak Dağında 3.054 m’ye ulaşır. Kuzeydeki Uğurlu Dağı da (2.806 m) Merkez ilçeyle doğal sınır oluşturur. Dağların özellikle kuzeye bakan yamaçlan yer yer tahrip edilmiş sarı çam ormanlarıyla, plato düzlükleri ise çayırlarla kaplıdır. Göle topraklanmn sulannı Allahu­ekber Dağlarından kaynaklanarak Kura Ir­mağını oluşturan akarsular toplar. İlçe top­raklarının ortasında yer alan Göle Ovası (Düzü) 2.000 m yüksekliğindedir ve 150 km2‘ye yakın bir alan kaplar. Karlar eriyin­ce bataklığa dönüşen ovanın doğusunda oluşan su birikintileri yörede Sarıgöller adıyla anılır. Türkiye’nin en soğuk yörele­rinden olan Göle Ovası bitkisel üretime elverişli değildir. Ovanın gür otlarla kaplı çayırları önemli bir hayvancılık alanıdır.

Bütün Kars ilinde olduğu gibi Göle ilçe­sinde de temel ekonomik etkinlik hayvancı­lıktır. İlçenin geniş otlaklarında çok sayıda sığır beslenir. Göle Tanm İşletmesi inekha- nesinde, sığır ırklarını ıslah çalışmaları yürü­tülmektedir. Yörede Göle soyu adıyla bili­nen iri yapılı, güçlü, soğuğa ve açlığa dayanıklı sığır soyu, il düzeyinde egemen soy olan Doğu Anadolu kırmızısının kay- naklanndandır. Koyun yetiştiriciliği de önemli düzeydedir.

İlçe dışına çok miktarda hayvan satıldığı gibi Göle’den ihracat da yapılır. Süt Endüs­trisi Kurumu’na (SEK) bağlı bir süt toplama merkezinin bulunduğu ilçede üretilen kaşar ve gravyer peyniri ilçe dışına satılır. Yerle­şik mandıraların ve süt işleme merkezleri­nin sayısı oldukça fazladır. Aynca yaylalar­da, yörede zavod adıyla anılan geçici mandı­ralar da kurulur. Teknolojik donanım açı­sından köylü işletmesi ile modern işletme arasında yer alan zavodların peynir, kay­mak ve tereyağı üretimindeki payı önemli­dir. Az miktarda arpa, buğday ve patates üretiminin de yapıldığı ilçe topraklarında madensuyu kaynakları vardır.

Eski adı Merdinik olan Göle ve yöresi 16. yüzyılda Osmanlı topraklanna katıldı. Kalesi I. Süleyman’ın (Kanuni) emriyle 1549’da onanm gördü. Göle 19. yüzyıl sonlarında Erzurum vilayetinin Ardahan kazasına bağlı bir nahiyeydi. 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyıl başlarında birkaç kez Rus işgali altında kalan nahiye, 30 Eylül 1920’de Kâzım Karabekir kuvvetlerince yö­rede denetim kurmaya çalışan Gürcü ve Ermenilerden kurtarıldı. Cumhuriyet’ten sonra kaza (ilçe) haline getirilen Göle, 1992’de yapılan bir yönetsel düzenlemeyle kurulan Ardahan iline bağlandı. İl merkezi Ardahan’a 50 km uzaklıktaki Göle kasaba­sında bir devlet hastanesi vardır.

Göle Belediyesi 1926’da kurulmuştur.

Soruegitim.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir