Görev Kavramının Tanımı

Sevgili eokulegitim takipçileri bu makalemizde özellikle hukuk fakültesi öğrencilerinin ilgi alanına giren , görev nedir konusunu irdeleyeceğiz. Görevin tanımı yaparak başlıyoruz. Görev, kamu makamlarınca görülen iş anlamına gelir. Yargı ve idare alanlarında değişik anlamlar içerir.

anlatici

Hukukta görev kavramı, mahkemeler açı­sından uyuşmazlıkları çözerek hükme bağ­lamayı, idare makamları açısından ise, hu­kuk kurallarınca öngörülen uğraşları yerine getirmeyi kapsar. Yargılama hukukunda görev, bir yerdeki aynı yargı türünden genel mahkemelerden hangisinin davaya bakması gerektiğini belirten kuraldır. Buna madde bakımından yetki de denir. Ceza yargılama­sında görev, son soruşturmayı yapacak mahkemeler arasında, yargılanması istenen eylemlerin ceza yasasının hangi maddelerini ihlal ettikleri göz önünde tutularak yapılan bir sınıflandırmayla belirlenir. Adliye mah­kemelerinde görev bölüşümü, hukuk işle­rinde sulh hukuk ve asliye hukuk, ceza işlerinde ise sulh ceza, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri arasında yapılır. Asıl görevli olan asliye mahkemesidir. Öteki mahkemelerin görevleri yasalarda özel ola­rak belirtilir. Yargıya ilişkin görev kuralları kamu düzenine ilişkin olduğundan, mahke­meler görev sorununu davanın ilk oturu­munda, tarafların ileri sürmesine gerek kalmaksızın kendiliğinden araştırmak zo­rundadır. Bundan başka bir mahkeme dava­nın her evresinde kendiliğinden ya da tarafların itirazı üzerine görevsizlik kararı verebilir.

İdari yargıda görev kavramı ve idari yargı mercilerinin görevli olup olmadıklarını araştırmaları daha geniş kapsamlı bir sorun oluşturur. Bir idari yargı mercii, önüne getirilen bir davada önce dava konusunun adli yargının mı, askeri idare yargısının mı yoksa idari yargının mı görev alanına girdi­ğini kendiliğinden araştırmak zorundadır. Dava konusunun idari yargının görev alanı­na girmesi durumunda da, idare mahkeme­sinin mi, vergi mahkemesinin mi yoksa Danıştay’ın mı görevli olduğu sorununun araştırılması ve karara bağlanması gerekir. İdare makamlarının görevleri ise yasaların ve yasalara dayanılarak hazırlanan tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici işlemlerin bu makamlarca yerine getirilmesini öngördüğü işlerden oluşur. İdarenin görevi, onun işle­vinden daha dar, ödevinden ise daha geniş bir kavramdır. İdare makamı yasanın öngör­düğü görevi belli koşullara bağlı kalarak ve kendisine tanınan takdir yetkisini de kulla­narak yerine getirir. Oysa ödev, idare maka­mının yükümlerini içerir. Bu nedenle ödev kavramı, görev kavramından daha çok ke­sinlik taşıyan bir kavramdır.

eokulegitim.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir