Hasar Nedir – Hukuki Anlamda Hasarın Tanımı

Hukuki Anlamda Hasar Ne Demek

Hasar, bir malın, ilgililerin iradesi dışında uğradığı zarardır. Bu zararı ilgililerden hangisi­nin karşılayacağı sorunu, çeşitli hukuk alan­larında farklı kurallarla düzenlenmiştir. Borçlar hukukunda satış sözleşmesi tamam­landıktan sonra malın hasarı alıcıya aittir. Trampa sözleşmesinde de aynı kural geçerli­dir. Bununla birlikte söz konusu kural tamamlayıcı nitelikte olduğu için, sözleşme­de tersi de kararlaştırılabilir. Ayrıca bu kuralın geçerli olabilmesi için sözleşme ko­nusu malın tümüyle belirlenmiş ve ayırt edilmiş olması gerekir.

Hasarın alıcıya ait olması kuralının iki istisnası vardır:

1) Mal teslimine ilişkin erteleyici koşula bağlı sözleşmelerde, mal teslim edilse de edilmese de alacaklının kusuru olmaksızın mala gelen hasar borçlu­ya aittir. Çünkü bu tür sözleşmelerde malın mülkiyeti, teslime karşın alıcıya geçmez.

2) Borçlu direnim (temerrük) durumundaysa, direnimin kendi kusurundan ileri gelme­diğini kanıtlamadıkça mala gelen hasardan sorumludur. Eser sözleşmesinde sözleşmenin konusu olan mal teslimden pnce hasara uğrarsa bu hasar yükleniciye aittir. Kira sözleşmesinde ise kiralayan kiraladığı şeyin hasara uğrayarak ortadan kalkması duru­munda kiralananı kiracıya teslim etme bor­cundan kurtulur. Türk Ticaret Kanunu’na göre fob ve cif satışlarında satılan mal, geminin küpeştesini geçtiği andan başlaya­rak alıcıya aittir. Bunun dışında kalan du­rumlarda malın hasarlı olduğu teslim sıra­sında açıkça belliyse alıcının iki gün içinde durumu satıcıya bildirmesi koşuluyla hasar satıcıya ait olur. Hasar açıkça belli değilse bildirim süresi sekiz gündür.

Sigorta sözleşmesinde, sigortacının tazmin borcunun doğması için gerçekleşmesi öngö­rülmüş olan olay gerçekleştiği ve bundan bir hasar doğduğu takdirde, sigortacı sigortalı malın değeri ile hasardan kurtarılan kısmı­nın değeri arasındaki farkı ödemek zorun­dadır.

Hasar Nedir, Hasarın Tanımı Anlamı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir