Havariler Nedir

Havariler Kimlerdir, Havariler Nedir

Havariler, resuller olarak da bilinir, Hz. İsa’nın seçtiği 12 yardımcı. Luka İncili’nde, İsa’nın, öğrencileri arasından seçtiği 12 kişi­ye bu adı (Yunanca apostolos: “gönderilen kişi”) verdiği anlatılır (6:13). Markos İnci­li’nde ise, Hz. İsa’nın vaaz vermek ve hastaları iyileştirmekle görevlendirdiği 12 kişi gene bu adla anılır (6:30). Markos (3: 16-19), Matta (10: 2-4) ve Luka (6: 14-16) İncil’lerinde bazı farklarla Havarilerin adla­rı şöyle sıralanır.

Petrus, Zebedi’nin oğulla­rı Yakup ile Yuhanna, Petrus’un kardeşi Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matta, Tomas, Âlfeus’un oğlu Yakup, Yakup’un oğlu Yahuda ya da Taddeus, Gayyur Simun ve Yahuda İskariyot. Havarilerin ayrıcalığı, her zaman İsa’nın yanında olmaları ve onun özel eğitiminden yararlanmalarıydı. En az bir kez, Tanrı’nın Krallığı’nın yakında olduğunu duyurmak gibi çok özel bir görevle ikişer ikişer halk arasına gönderilmişlerdi (Markos 6; Matta 10; Luka 9). Petrus, Yakup ve Yuhanna, Hz. İsa’nın yakın çevresini oluşturuyordu. Yairus’un kızının diriltilmesi (Markos 5:37; Luka 8:51), İsa’nın nura bürünüşü (Markos 9, Matta 17, Luka 9) ve İsa’nın Getsemani Bahçesi’nde acı çekmesi (Markos 14:33; Matta 26:37) gibi olaylara yalnızca onların tanık olmasına izin verilmişti. Bazı araştırmacılar 12 sayısının özel bir önem taşıdığı, bir olasılıkla İsrail’in 12 kabilesinden kaynaklandığı görüşündedir. İsa’yı ele veren Yahuda İskariyot’un ölme­sinden sonra doğan boşluğu doldurmak üzere Mattias seçilmiştir (Resullerin İşleri 1). Resullerin İşleri’nde Havari adı Mattias’ m da katıldığı 12 kişiyi belirtir. Aziz Paulus, dirildikten sonra İsa’yı gördü­ğü ve doğrudan onun tarafından görevlendi­rildiği için kendisini de Havari olarak anar. Resullerin İşleri’nde, yeni seçilecek bir ha­varinin İsa’nın Dirilişi’ne gözüyle tanıklık edebilmesi koşulunun yer alması Paulus’un savıyla çakışır. İlk Hıristiyan yazarlarının bazı yapıtlarına göre Yeni Ahit döneminden sonra da Havari adıyla anılanlar olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir