Homeros Kimdir

Homeros Kimdir, Homeros Hayatı Biyografi

İyonyalı ozan. Eski Yunan edebiyatı­nın başlangıcı sayılan ve Batı edebiya­tının temel yapıtlarından olan Ilyada ve Odysseia destanlarının yaratıcı­sıdır.Yaşamıyla ilgili hiçbir kesin bilgi yoktur. Ancak İO 6.yy’dan bu,, yana onun İyonya’nın Smyrna (İzmir) yöresinde ya da Khios (Sakız) Adası’nda yaşadığı ve Ilyada ve Odysseia destanlarını yaratan bir şair olduğu kabul edilegelmiştir. Destanlarında, Eski Yunanca’nın İyonya lehçesinin egemen oluşu ve Ege yöresinin bazı coğrafya özelliklerine değinil­mesi, 20.yy’ın klasik filologlarını da onun İyonyalı olduğu görüşünde birleştirmektedir.

Destanların dil özelliklerinin incelenmesiyle, Ilyada’rarı büyük bir olasılıkla İO 8.yy ortalarında, Odysseia’mn ise aynı yüzyılın sonlarında biçimlenmiş olduğu»,.böylece Homeros’un 8.yy’da yaşamış olabileceği sonucuna varılmıştır. Ancak, Ilyada ve Odysseia arasında tür ve yapı bakımından görülen bazı ayrılıklar ikisinin aynı şairin yapıtı olmadığı yolunda kuşkulara neden ol­muştur. 18.yy’ın sonunda Alman klasik filologların­dan Frederic August Wolf, her iki destanın ayrı ayrı kısa şarkılardan oluştuğunu, birlik ve bütünlükten yoksun olduğunu, bu nedenle Ilyada ve Odysseia’nm Homeros diye birinin yapıtları olamayacağını ileri sürmüştür.

Bu görüş, “Homeros sorunu” olarak anılan uzun tartışmalara yol açmış ve ABD’li filolog Milman Parry’nin (1902-1935) Sırbistan’da Müslü­man ozanların sürdürdüğü sözlü şiir geleneği üzerin­de yaptığı araştırmaları yayımlamasına değin sürmüş­tür. Parry’nin bulgularının ışığında, Homeros destan­ları bir sözlü şiir geleneğinin ürünü olarak görülmeye başlanmış ve yaratılışları şöyle açıklanmaya çalışılmış­tır: Ilyada ve Odysseia’,da kullanılan üslup, büyük ölçüde “formül”lere (ezberlenerek ozandan ozana aktarılan kalıp deyimlere, Tanrı ve kahraman adlarına takılan kalıp sıfatlara, tekrarlanan dizelere, vb.) daya­nır. Ancak bunlar gelişigüzel bir biçimde değil, destanlarda uygulanan heksametron ölçüsünün (altılı ölçü) gerektirdiği yerlerde kullanılmıştır.

Formüllerin sayıca çok, konu bakımından da geniş kapsamlı oluşu, bunların tek bir şairin ürünü olmaktan çok, sözlü şiir geleneğinde gelişmiş bir birikim olarak değerlendiril­melerini gerektirir. Bu nedenle Homeros, kökü IO 900’den çok daha erken tarihlere giden bir sözlü gelenekte, şarkılarını “lir” ya da “kithara” eşliğinde söyleyen ve konularını özellikle Troya savaşlarına ilişkin söylencelerden seçerek sözlü şiiri bu alanda geliştirmiş olan şairlerin son kuşaklarından sayılır.

  • Eserleri (başlıca): İlyada Destanı; Odysseia Destanı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir