İslahiye hakkında bilgi

Gaziantep İslahiye ilçesi hakkında bilgi, İslahiye nerede coğrafi özellikleri

İslâhiye, Akdeniz Bölgesi’nde, Gaziantep iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzöl­çümü 1.513 km2 (1989) olan İslâhiye ilçesi kuzeyde Nurdağı, doğuda Kilis ilçeleri, gü­neyde Suriye, güney ve güneybatıda Hatay, batıda da Adana illeriyle çevrilidir.

Gaziantep ilinin batı kesiminde yer alan ilçe topraklarının doğu ve batı kesimleri engebeli, ortası ise düzlüktür. Batıda Ama­nos (Nur) Dağlarının doğu uzantıları, doğu­da ise doruğu Şehitkamil ilçesi sınırları içinde kalan Sof (Kartal) Dağı ilçedeki baş­lıca yükseltilerdir. Tektonik kökenli İslâhi­ye Ovası bu dağların arasında güneybatı- kuzeydoğu doğrultusunda uzanır. Kahramanmaraş-Hatay Çöküntü 0luğunda yer alan ve bir mikroklima oluşturan ovanın alüvyonlu toprakları verimli bir tarım alanı oluşturur. Amanos ve Sof dağlarının uzantı­larından doğan çok sayıda küçük çay ve dere ovayı suladıktan sonra ilçe sınırları dışında Asi Irmağına katılır. Bunlardan en önemlisi bazı kesimlerde Karasu adıyla da anılan Karaçay’dır. Bu çayın ilçe sınırları içindeki kesiminde sulama ve taşkın önleme amaçlı Tahtaköprü Barajı kurulmuştur. İlçe topraklarının doğal bitki örtüsü, delice adıy­la üretim yapan ilçesiydi. Bunlardan başka üzüm, arpa, baklagiller, zeytin, sarmısak ile az miktarda mısır ve antepfıstığı yetiştirilir; akarsu boylarında yaygın biçimde sebzecilik yapılır. Dağlık kesimlerin ana geçim kaynağı hayvancılık ve ormancılıktır. En çok besle­nen hayvanlar koyun ve kıl keçisidir. Öte­den beri göçebe aşiretlerin yolları üzerinde­ki konaklama alanlarından biri olan İslâhiye yöresi, daha küçük çapta olmakla birlikte bu işlevini sürdürmektedir. Sanayi, orman ürünleriyle metal eşya ve makine üretimine dayanır. İlçe topraklarında boksit ve dolo­mit yatakları vardır.

İslâhiye yöresi, doğal yapısının elverişliliği ve konumu nedeniyle çok eski bir yerleşim alanıdır. İslâhiye Övasındaki çeşitli höyük­lerde ve yerleşmelerde yapılan araştırmalar, Gaziantep yöresinin tarihine de büyük ölçü­de ışık tutmuştur. Tilmen ve Zincirli’deki höyüklerde yapılan ve bazıları hâlâ sürmek­te olan kazılar da, buradaki yerleşimin tarihinin Erken Kalkolitik Çağa (İÖ 5500­5000) uzandığını gösterir.

Geç Hitit dönemi yerleşmelerinden Samal (bugün Zincirli) kalıntıları ilçe sınırları için­dedir. İÖ 1400’lerde Luvilerin ve Hititle- rin yerleştiği Samal, İÖ 10. yüzyılda Arami- lerin eline geçti. İÖ 8. yüzyıl sonlarına doğru Asur egemenliğine girdi ve İÖ 680’de Asurlar tarafından yıkıldı. İslâhiye kenti­nin bulunduğu yerde İÖ 10. yüzyılda kuru­lan ve daha sonra yıkılan kale, İÖ 6. yüzyılda yeniden inşa edildi. İskender’in İÖ 333’te burada kurduğu kente, Romalı ko­mutan Pompeius, Nikopolis adını verdi. Roma’mn Suriye Eyaleti’ne bağlı olan ve Partlarm yağmasına uğrayan Nikopolis, Bi­zans döneminde giderek önemini yitirdi. 1516’da I. Selim (Yavuz) tarafından Osman­lı topraklarına katıldı. Çukurova çevresin­deki dağlık yörelerde çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla 1865’te oluşturulan Fırka-i Islahiye’nin etkinlikleri sırasında in­şa edilen ve İslâhiye adını alan bugünkü kent, 19. yüzyıl sonlarında Adana vilayeti­nin Cebelibereket (Osmaniye) sancağına bağlı bir kaza merkeziydi. 1933’te Cebelibereket ili kaldırılınca Gaziantep’e bağlandı.

İlçenin orta kesiminde yer alan ve içinden Kahramanmaraş-Antakya karayolu ile Bağ­dat Demiryolu’nun geçtiği İslâhiye kenti, karayoluyla il merkezi Gaziantep’e 92 km uzaklıktadır.

İlçede bulunan çok sayıdaki höyükte yapı­lan kazılarda eski çağlara ait tarihsel yapı kalıntıları, heykeller ye aletler ele geçiril­miş, antik Nikopolis (İslâhiye) kenti kalıntı­ları ile akropolis surlarının bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. Tilmen Höyüğü ve Zincirli Höyüğü tarihsel yerleşmelerinde yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda ele geçen buluntular yörenin çok eski bir yerle­şim alanı olduğunu ortaya koymuştur. İslâ­hiye kentinin güneydoğusundaki Yesemek köyü yakınlarında bir taşocağı ve heykel atölyesi bulunmuştur.

İslâhiye Belediyesi 1894’te kurulmuştur.  İslahiye hakkında bilgiler verdik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir