Jerome Bruner Kimdir

Jerome Bruner Kimdir, Jerome Bruner Hayatı Biyografi

ABD’li psikolog ve eğitimci. Zihinsel kavrama alanında yaptığı çalışmalar­la tanınmıştır.

1 Ekim 1915’de New York’ta doğdu. Ailesi Alman Yahudisiydi. Saat imalatçısı olan babası, Bruner 12 yaşında iken öldü. 1937’de Duke Üniversitesini bitirdi. Master ve doktora çalışmalarını Harvard Üniversitesinde tamamladı. II. Dünya Savaşında Fransa’da ordu istihbaratında çalıştı. Daha sonra Harvard Üniversitesine döndü ve burada 1952’de psikoloji profesörü oldu. 1961-1972 arasında Kavrama Araştırmaları Merkezinin yöneticisi oldu. 1964- 1965 yıllarında Amerikan Psikoloji Derneğinin baş­kanıydı. 1972’de İngiltere’deki Oxford Üniversite­sinde psikoloji profesörü idi.

Bruner psikolojinin birçok alanı ile ilgilenmiştir. Onun asıl ilgi alanı deneysel psikolojidir. Bruner algılama ve düşünme konularında çalışmalar yapmış, II. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan “Algılama­ya Yeni Bakış” hareketinin öncüsü olmuştur. Ona göre algılama sürecinde birey, duyu verilerinin pasif bir kaydedicisi değil, sürecin etkin bir ögesidir. Algılayan kimsenin kişiliği ve toplumsal konumu, onun görme biçimini etkilemektedir.

Bruner’in bu konudaki araştırmalarından en önemlisi algısal savunmaya ilişkindir. Bruner denek­lere kısa aralıklarla bazı kelimeler iletmiştir. Bu kelimelerin bir kısmı sıradan ya da yansız, diğerleri ise insanı rahatsız eden, tabu niteliğindeki kelimeler­dir. Bruner, deneklerin, tabu olan kelimeleri yansız kelimelere oranla daha uzun zamanda kavradıklarını ortaya çıkarmıştır. Denekler bilinçsizce, tabu saydık­ları kelimenin olumsuz duyusal içeriğini algılamış ve bunun bilince dönüşmesini engellemeye çalışmışlar­dır. Bruner’in algısal savunma düşüncesi davranışçı­lıktan çok psikanalize yakındır.

Bruner’in üzerinde durduğu diğer bir konu kavramların oluşumuyla ilgilidir. Bruner kavramların oluşmasını, zihnin pasif kaldığı bir süreç olarak görmemiş, bireylerin zihinlerinde kavramları oluştu­rurken kendilerini doğru kavramlaştırmalara götüre­cek belirli stratejiler ve karar işlemleri izlemekte olduklarını öne sürmüştür. Bruner’in kavramların oluşumuyla ilgili düşünceleri, davranışçılığa karşı bir eleştiri olma niteliğini taşımaktadır. Bruner, bu konu­da kendisininkine benzer görüşler ileri süren Fransız psikolog Piaget’nin düşüncelerinin ABD’de etkinlik kazanmasına yardımcı olmuştur.

Bruner’in bilginin nesnesinden çok zihinsel kav­ranışına ağırlık vermesi, pozitivist olmayan bir psiko­loji anlayışının gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Eserleri (başlıca): Mandate from the People, 1944, (“Halkın Emri”); Processes of Cognitive Gromth, 1968, (“Algısal Gelişme Süreçleri”)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir