Johann Jakob Bachofen Hayatı

Johann Jakob Bachofen Kimdir, Johann Jakob Bachofen Hayatı Biyografi

İsviçreli antropolog ve kültür tarihçi­si. İlkel toplumlardaki aile yapıları konusundaki çalışmalarıyla sosyal antropolojiye katkıda bulunmuştur.

22 Aralık 1815’de Basel’de doğdu. Basel, Berlin, Oxford, Cambridge ve Paris üniversitelerinde hukuk ve hukuk tarihi öğrenimi gördü ve Alman hukukçu Savigny’den büyük ölçüde etkilendi. 1841’de Basel Üniversitesi’ndeki Roma hukuku kürsüsüne profesör olarak atandı ve bu görevini 1845 yılına değin sürdürdü. 1842-1866 arasında Basel’de ceza mahke­mesi yargıçlığı yaptı. Bir süre Roma Medeni Hukuku üzerinde çalıştıktan sonra italya ve Yunanistan’a geziler yaptı ve kültür tarihi ile ilgilenmeye başladı. Bu dönemde, eski mezarlardaki sembolleri inceleye­rek ilkel toplumların hukuksal ve dinsel özelliklerini araştırdı. 25 Kasım 1887’de Basel’de öldü.

Bachofen’i üne kavuşturan çalışması, 1861’de yayımlanan Das Mutterrecht, (“Analık Hukuku”) adlı kitabıdır. Bachofen’in aileyi toplumsal bir kurum olarak tarihsel gelişimi içinde bilimsel bir yaklaşımla incelediği bu kitabı, sosyal antropolojiye temel bir katkı olarak değerlendirilir. Bachofen’e göre, analık hukuku tarihte babalık hukukundan önce var olmuş; insanlık önce annenin toplumsal konumunun belirle­yici olduğu bir dönem yaşamıştır. Bu dönemde ad ve mülkiyet anne tarafından kuşaktan kuşağa geçmekte­dir. Bachofen’den önce de, tarihte bir dönem analık hukukunun varlığına ilişkin belirtiler görüldüğünü kabul eden bazı görüşler ortaya atılmış; ancak bunlar, toplumsal normlardan sapmalar olarak değerlendiril­miştir. Bachofen ise, bu belirtilerin babalık hukukuna dayalı bir toplumsal yapıdan sapmalar olarak nitelendirilemeyeceğini ve bütün ilkel toplumların belirli bir aşamasında egemen olan bir döneme işaret ettiğini öne sürmüştür.

  • Eserleri (başlıca): Ausgewaeblte Lehren des Römisc- hen Civürechts, 1848, (“Roma Medeni Hukukunun Temel Öğretileri”); Das Mutterrecbt, 1861, (“Analık Hukuku”); Antiquarische Briefe, Vornehmlich Zur Kenntnis der Aeltesten Verwandtschaftsbegriffe, 1880-1886,(“İlkel Top­lumlardaki Akrabalık Kavramlarına İlişkin Eski Mek­tuplar”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir