Julius Plücker Kimdir

Julius Plücker Kimdir, Julius Plücker Hayatı Biyografi

Alman matematik ve fizik bilgini. Analitik geometriye katkıları ve ka­tot ışınlarının manyetik alandaki davranışlarına ilişkin buluşlarıyla ta­nınmıştır.

16 Haziran 1801’de Elberfeld’de doğdu, 22 Mayıs 1868’de Bonn’da öldü.Bonn, Heidelberg, Berlin ve Paris üniversitelerinde öğrenim gördü. 1824’de, Marburg Üniversitesinden doktorasını aldı. Ertesi yıl ücretsiz okutman olarak çalışmaya başladığı Bonn Üniversitesinde 1828’de öğretim görevliliğine atandı. Bir yıl da Berlin Üniversitesinde aynı unvanla çalış­tıktan sonra 1834’de Halle Üniversitesinde matematik profesörlüğüne getirildi. İki yıl sonra aynı görevle Bonn Üniversitesi’ne geçen ve 1847’de de bu üniversitenin fizik kürsüsüne atanan Plücker, yaşamının son yılında, fizik bilimine katkılarım değerlendiren Royal Society’nin Copley Madalyası’yla ödüllendirilmiştir.

Bilimsel yaşamı ilki matematiğe, ikincisi fiziğe adanmış iki döneme ayrılan Plücker 1846’ya değin süren ilk dönemde analitik geometriye, ikinci dönem- deyse deneysel fiziğin çeşitli alanlarına önemli katkı­larda bulundu. Yaşamının son yıllarında bir kez daha matematiğe döndü ve uzay geometrisi konusunda önemli bir araştırma daha gerçekleştirdi.

Plücker analitik geometriyle ilgili ilk önemli yapıtı olan Analytisch-geometrische Entwicklungen’m (“Analitik Geometrinin Gelişimi”) 1828’de yayınla­dığı ilk cildinde, doğru, çember ve konik kesitlerin analitik geometrisini büyük bir açıklıkla özetlemiş, 1831’de yayımladığı ikinci cildindeyse, bugün “Plüc­ker koordinatları” olarak anılan homojen doğru koordinatlarını tanıtmıştı. Analitik geometrinin temel öğesinin nokta yerine doğru olarak seçilebileceği düşüncesinin ürünü olan Plücker koordinatları, veri­len doğrunun taşıdığı herhangi bir kayan vektörün koordinat eksenleri üzerindeki bileşenleriyle, bu ek­senlere göre momentlerinden oluşur ve ikinci derece­den, homojen bir bağıntıyı doğrular.

Aynı yapıtın son bölümünde “ikililik ilkesi”ni ortaya atan Plücker, 1839’da yayımladığı Theorie der algebraischen Kur- ven’âe (“Cebirsel Eğriler Kuramı”) cebirsel eğrilerin, sonsuza giden noktalarının komşuluğundaki özellik­lerini, asim totlarını ve birden fazla teğete sahip noktalarını, bir başka deyişle tekilliklerini inceledi ve tekil noktalarının sayısını veren “Plücker formülleri” ni tanıttı. Yaşamının son yıllarında gerçekleştirdiği ve ölümüyle yarım kalan çalışmalarını içeren Neue Geometrie des Raumes’de (“Yeni Uzay Geometrisi”) temel öğesi doğru olan geometri kavramını genişletti ve sonraki yıllarda birçok önemli araştırmaya kay­naklık edecek olan doğru geometrisinin temellerini attı.

Plücker’in fizik alanındaki çalışmalarında Faraday’ın etkisi belirgindir. 1847’de kristallerin manyetik alandaki davranışlarını incelemeye başlamış, katot ışınlarının manyetik alanda saptığını gösteren deney­ler gerçekleştirerek atom fiziği ve elektroniğe katkıda bulunmuştur. Spektro skopiye (tayf ölçümü) ilişkin deneyleri sırasında her kimyasal maddenin ayrı bir tayf verdiğini göstererek kimyasal analizde spektro kopiden yararlanacak olan R.Bunsen’e ve üç çizgili hidrojen tayfını saptayarak, gök cisimlerinin kimyasal yapısını belirleme çalışmalarında G.R.Kirchhoff’a ön­cülük etmiştir.

  • Eserleri (başlıca): Analytisch-seometrische Entıvick- lungen, 2 cilt, 1828-1831, (“Analitik Geometrinin Gelişi­mi”); System der Analytischen Geometrie, 1835, (“Anali­tik Geometri Sistemi”), Theorie der algebraischen Kurven, 1839, (“Cebirsel Eğriler Kuramı”); Nene Geometrie des Raumes, gegriindet auf die Betrachtung der geraden Linie als Raumelement, 1868, (“Uzayın Temel Öğesi Olarak Doğruların Kabulüne Davalı Yeni Uzay Geometrisi”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir