Konstantin Petrovic Pobedonostsev Kimdir

Konstantin Petrovic Pobedonostsev Kimdir, Konstantin Petrovic Pobedonostsev Hayatı Biyografi

Rus siyaset adamı. Milliyetçi ve muhafazakar görüşleri doğrultusunda Rusya’da mutlakiyetçi düzenin güç­lenmesi için çalışmıştır.

21 Mayıs 1827’de Moskova’da doğdu, 23 Mart 1907’de St. Petersburg’da (bugün Leningrad) öldü. 1841-1846 arasında St.Petersburg’da Oldenburg Hu­kuk Okulu’nda öğrenim gördükten sonra çeşitli devlet görevlerinde bulundu. Rus medeni hukukunun ve kurumlarının tarihi üzerine yazdığı yazılarının beğenilmesi üzerine 1859’da medeni hukuk dersleri vermek üzere Moskova Üniversitesi’ne çağrıldı. Bilgi­si ve çalışmalarıyla çar II. Aleksandr’ın ilgisini çeke­rek çarın oğullarına özel öğretmenlik yapmakla görevlendirildi. 1865’de Moskova Üniversitesindeki gö­revini bırakarak St. Petersburg’a gitti ve çarın oğulla­rının sürekli öğretmenliğini üstlendi. 1868’de Senato, 1872’de de devlet konseyi üyeliğine atandı. 1880-1905 arasında Ortodoks Kilisesi Yüksek Ruhani Meclisinin başkanlığını yaptı.

Öğretmenliğini yaptığı büyük dük Aleksandr Aleksandroviç’in 1881’de III. Aleksandr adıyla tahta çıkmasından sonra, ona danışmanlık yaparak milli­yetçi ve mutlakiyetçi görüşleri doğrultusunda yönet­imsel ve siyasi kararları etkiledi. Çarın Loris-Meiikov tarafından hazırlanan yönetsel reform programını reddetmesinde ve ulusal azınlıklarla liberal görüşlü kişilere karşı baskıcı önlemler almasında önemli rol oynadı.

Koyu bir Ortodoks olan Pobedonostsev, dinin toplum düzeni açısından büyük önemi olduğunu vurgulayarak, Ortodoksluk’un devlet dini olarak daha da güçlendirilmesini, Protestanlar’a, Katolikler’e ve Museviler’e karşı mücadele etmek gerektiğini savundu. Ulusal azınlıkların Ruslaştırılması için çalış­tı. Yüksek öğrenim olanaklarının yalnızca toplumun en üst sınıflarından gelenlerle ve üstün bir yeteneğe sahip kişilerle sınırlı tutulması gerektiğini vurguladı. Batı’da gelişen demokratik ve anayasal yönetim dü­şüncelerinin ülkeye girmesine engel olunması gerekti­ğini savundu.

III. Aleksandr’ın ölümünden sonra tahta çıkan II.Nikolay’ın iktidarı sırasında Pobedonostsev’in yö­netimdeki etkisi giderek azaldı. Bu dönemde yayınla­dığı Moskovski sbornik (“Moskova Derlemesi”) adlı kitabında siyaset felsefesini sergiledi. Batı demokrasi­sinin ve parlamenter yönetim biçiminin ahlaki bir çöküşe ve yozlaşmaya neden olduğunu ileri sürerek Batı uygarlığını sert bir dille eleştirdi. İnsanın doğası gereği zayıf, kötü, değersiz ve isyankar olduğu inancından hareket ederek insanın ve toplumun mü­kemmel olabilirliğini savunan Aydınlanma felsefesine karşı çıktı. Ancak baskıcı ve otoriter bir yönetimin düzeni sağlayabileceğini ileri sürdü. Aklın değil duy­gu ve imanın insanlığı mutlak gerçeğe ulaştıracağını savundu.

Rus hukuk tarihi üzerine önemli çalışmalar yapan Pobedonostsev, 1896’da yayımladığı Kurgrazdanskago prava’da (“Medeni Hukuk İncelemesi”) tarihsel ve karşılaştırmalı bir yöntem izleyerek, hukukun iktisadi ve toplumsal ilişkilerden doğduğuna ve yasamanın, bu ilişkilere biçim vermek ve yasaların uygulanmasını sağlamakla yükümlü olduğunu savun­du. Benimsediği siyaset felsefesine koşut olarak, hukukun çarlık otokrasisinin mutlak iradesine bağımlı olması gerektiğini vurguladı.

  • Eserleri (başlıca): Moskovski sbornik, 1896, (“Mos­kova Derlemesi”); Kursgrazdanskago prava, 3 cilt, 1896, (“Medeni Hukuk İncelemesi”); K.P. Pobedonostsev i ego korrespondenti: pisma i zapiski (ö.s.), 2 cilt, 1923, (“Po­bedonostsev ve Yazışmaları: Mektuplar ve Notlar”); Pisma Pobedonostseva k Aleksandru III (ö.s.), 2 cilt, 1925, (“Po­bedonostsev’in III. Aleksandr’a Mektupları”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir