Maya Uygarlığı Nasıl Çökmüştür

Maya Uygarlığı Nasıl Çökmüştür Kısa Özet Hakkında , Maya Uygarlığı Nasıl Çökmüştür Kısa Özet , Maya Uygarlığı Nasıl Çökmüştür Kısa Özet İle İlgili Bilgiler

İnsan tasarımlarının dağıtılması işte böyle oldu insanlar devrildiler, yerlerde sürtündüler Yüzleri ve ağızları paramparça edildi POPOL VUH, 16 YÜZYIL

Mezoamerika’nın eski Mayalar’ı, bütün Amerikan uygarlıklarının en gösterişlisi ve uzun ömürlüsüydü Bir zamanlar mütevazı köy çiftçileri olan Mayalar tropik ülkelerini güçlü lordlar tarafından yönetilen site-devletlere dönüştürmüşlerdi

İsa’dan önceki son birkaç yüzyılla 900 yılı arasında Maya uygarlığı Meksika’nın güney ovaları ile Guatemala ve Honduras’ta gelişmişti Copan, Palenque ve Tikal gibi saldırgan site-devletler büyük hanedanların yönetimindeydi ve bunlar yönetici ve şaman, insanlar, atalar ve tanrılar arasında aracılar olarak hüküm sürüyorlardı Bu insanlar kendilerini Dünya Ağaçları, insanların manevi dünya ile iletişim kurabildiği araçlar olarak görmekteydiler

Bir Maya lordu laik bir hükümdardan çok daha fazla bir şeydi Ailesine ve küçüklü büyüklü topluluklara krallık kutsal bağıyla ve onun atalara soy bağlarıyla bağlı olan Maya yaşamıydı Mayalar için talihsiz olan, benimsedikleri bu krallık türünün çevre koşulları göze alındığında sürdürülemez olan bir tarımsal ekonomiye dayanıyor olmasıydı

800 yılı civarında Güney Maya Uygarlığı aniden çöküverdi Bölgenin büyük tören merkezleri terk edildi, çok geniş bir alan bir daha asla dönülmemek üzere boşaltıldı 25000 ile 80000 nüfuslu (tahminler farklıdır) bir kent olan Tikal bu rakamın üçte birine düştü Sağ kalanlar büyük piramitlerin ve sarayların yıkıntıları arasına sığınıp eski yaşantılarının hiç olmazsa bir derece benzerini sürdürmeye çalıştılar Ancak aradan birkaç kuşak geçince bunlar da gittiler

Araştırmacılar Maya uygarlığının çöküşü konusunda çok uzun zamandır kafa yormakta ve bunu ekolojik değişim, toplumsal karışıklık, siyasal devrim ve savaş gibi nedenlere bağlamaya çalışmaktadırlar Son zamanların palaeoklimatik bulgular, baş nedenlerden birinin kuraklık olduğunu ortaya çıkarmışsa da, bu geçmişin en büyük muammalarından biri olarak kalmakta devam etmektedir

Maya çöküşünü araştırmış olan herkes bunun ekolojik, siyasal ve toplumsal unsurların birleşiminden kaynaklandığını kabul etmektedir 800 yılına gelindiğinde güney ovalarının nüfus sıklığı kilometre kare başına 200 kişi gibi öyle bir rakama erişmişti ki, aç çiftçilerin gidebilecekleri boş arazi kalmamıştı Çöküş geldiğinde Maya tarımsal üretimi artık sınırlarına varmış, insanları kuraklıktan ağır zarar görecek bir halde bırakmıştı Yeni bir kuramlar kuşağı, suçu kısa vadeli iklim değişikliğine bağlamaktadır

Tikal, Maya site-devletlerinin en büyüğü olup stratejik ticaret yollarının ortasında yer alıyordu Bu güçlü tören merkezi 800 yılından sonra hızla gerilemiştir

MAYA TARIMCILIĞI

Maya ovaları verimli Nil Vadisi’ne de, Peru’daki yoğun bir sulamaya sahip Moche Ülkesi’ne benzemez Peten-Yukatan yarımadası drenajı zayıf ve pek az sürekli akarsuyu olan kireçtaşından büyük bir kıta sahanlığıdır Sıcak ve rutubetli ovalarda yağmurlar düzensizdir, eski çağlardan bu yana var olan sık ormanlar Mayalar tarafından kesilerek tarım arazisi açılmıştır

Bugün görülen yeşillik yeniden ağaçlandırılmış alanlardır Bu acımasız çevre koşullarında toprak verimsizdir ve ancak ormanlar yakılarak tarım yapılabilir Milpa adı verilen bu temizlenmiş arazi iki yıllık verime sahipti ve yedi yıl nadasa bırakılırdı Bu tarlalar değil bir kenti, bir köyler topluluğunu bile beslemeyeceğinden Mayalar bataklıkları kurutmuşlar, tarım açısından işe yaramaz toprakları çok üretken tarlalara dönüştürmüşlerdi

Ama ancak bol miktarda yeraltı suyu olduğu sürece bu tarım devam edebiliyordu Ayrıca tepe yamaçlarında teraslar kurmuşlar, her karış topraktan mümkün olan en çok verimi elde etmeye çalışmışlardı

Çöküşten çok önce Mayalar’ın tarımsal üretimi sınır noktalarına varmak üzereydi Kısa vadede bu yoğun tarımcılık giderek genişleyen yönetici ve soylu sınıfın üretim ve mahsulü vergi yoluyla yakından kontrol ettikleri dönemde yerel düzeyde başarılı olmuştu Ama büyük çaplı sulama işletmelerinin standardizasyonu mümkün kıldığı Mısırlılar ya da Mocheler gibi, geniş alanlarda tarımsal üretimi standart bir hale getirememişlerdi

Maya ekolojisi çok değişikti, hassas ve çok çabuk tükenen tropik topraklara ve düzensiz yağışlara sahipti Toprağın verimim kaybettiği ve tufanı andıran yağmurların açılmış arazinin üst tabakasını alıp götürdüğü bir dönemde çiftçiler, efendilerinin giderek artan ürün talepleriyle karşı karşıyaydılar Büyük bir kuraklık döngüsü son darbeyi indirecekti

Tulum’daki bu küçük Maya kenti Kuzey Yukatan’daki Karayip kıyılarında alçak bir tepe üzerine kurulmuştur Maya uygarlığı İspanyol fethine kadar kuzey ovalarında ayakta kalmış, hatta gelişmiştir

KURAKLIKLAR

Bölgenin göllerinin dibinde biriken tortu tabakalarından değişen iklim koşullan kesin olarak tespit edilmektedir Yukatan’da Chichancanab Gölü ilk olarak İÖ 6200 yılı civarında, Karayipler deniz düzeyi ve yerel yeraltı suları yükseldiği zaman dolmuştu

Gölün tortularından alınan örnekler koşulların İÖ 1000 yılına kadar nisbeten yağışlı devam ettiğini, iklimin ondan sonra kurumaya başladığını göstermektedir Kuruma devam ederek 800 ile 1000 yılları arasında doruk noktasına -yani Maya çöküşü zamanına- erişmiştir, iki yüzyıllık bu dönem son 8000 yılın en kurak geçen iki yüzyılıydı

Quintana Roo bölgesinde Punta Laguna Gölü tortu tabakalarını öyle hızlı biriktirmiştir ki, delgiyle alınan örnekler yağışlı ve kurak yılları bir ağaç halkası kadar hassas olarak vermektedir 585 yılında sık ve şiddetli kuraklık dönemleri olmuştur ve bu Andlar’da Quelccaya buzuluyla belirlenen ve Moche Uygarlığı’nı etkileyen büyük kuraklığın zamanına denk düşmektedir

Bu kuraklık Maya yaşamında bazı aksaklıklara neden olmuş, ama ardından iki yüzyıllık bol yağmurla hızlı bir büyüme yaşanmıştır Sonra 725 ile 1020 yılları arasında bölge yine uzun bir kuraklık dönemine girilmiş, bu da 862 ile 986 yılları arasında doruk noktasına erişmiştir Kuraklık 1020 yılında aniden sona ermiştir Ve göl yüz yıl içinde 8000 yılın en yağışlı koşullarını yaşamıştır

(Solda) Mayalar üstün zanaatkarlar ve sanatkârlardı Bu yeşim taşından, Mısır Tanrısı’nın başını taşıyan vazo, Tikal’da Geç Klasik dönem bir mezardan çıkarılmıştır (Sağda) Popol Vuh’ta kayıtlı olduğuna göre Kahraman İkiz Hunaphu, Maya yaratılış efsanelerinde yer alır Babası Mısır Tanrısı’nın hiyeroglifi, bir çanağın çevresinde görülüyor Maya efsanelerine göre insan mısırdan yaratılmıştı ve mısır Mayalılar için çok önemliydi

MAYA UYGARLIĞININ ÇÖKÜŞÜ

8 ve 9 yüzyıl kuraklıkları başladığında Maya Uygarlığı zaten giderek artan bir baskı altındaydı Hızla büyüyen kentlerde soyluların sayısı çok fazlaydı ve bunlar ayrı hiziplere bölünüp parçalanmışlardı Çok uzaklardan gıda maddeleri ithal ediliyordu

Askeri üstünlük ve prestij rekabeti halk üzerinde büyük baskılar yaratmaktaydı Kuraklıklar artık bardağı taşıran son damla oldu Ürün azaldıkça gelirler de hızla düşmeye başladı Güçlü lordlar huzursuz ve aç toplum karşısında dünyevi ve manevi güçlerinin azaldığını görmeye başladılar

Kuraklık ve bunun çevre koşullarında yarattığı hasarla hiçbir hükümdar başa çıkamazdı Binlerce kişi açlıktan ölürken, kalanlar büyük kentleri terk ederek küçük yerleşim birimlerine dağıldılar Copan kenti hinterlandında yapılan araştırmalar bu nüfus azalmasını göstermektedir

700 ile 850 yılları arasında kentte ya da kent yakınlarında 20 ile 25000 kişi yaşıyordu ve nüfus her 80-100 yılda bir kat artıyordu 850 yılından sonra kent, nüfusunun yarısını kaybederken, kırsal nüfus yaklaşık yüzde 20 arttı 1150’den sonra ise Copan Vadisi’nin nüfusu yalnızca 2000-5000’di

Çöküş sıkıntısız ve savaşsız olmadı Bir örnek vermek gerekirse, 645 yılında günümüz Kuzey Guatemala’sındaki Dos Pilas hükümdarları topraklarını genişletmek için askeri harekâta geçtiler Dos Pilas, 761 yılına kadar zengin bir ticaret merkezi oldu Ancak bu tarih geldiğinde hükümdarlar artık aşırıya kaçmaya başlamışlardı

Yakınlardaki Tamarinditolar bir zamanların bu güçlü komşusuna saldırarak hükümdarını öldürdüler Kalan soylular kaçıp Aguateca tepesinde gayet iyi tahkim edilmiş bir merkez kurdular Burada sürekli saldırılara rağmen yarım yüzyıl daha direndiler ama sonra yoğun savaşlar sonunda oradan çeşitli yerlere dağıldılar

Yine savunma önlemleri aldıkları bu yerlerde işleyecek yalnızca kurak topraklan olduğundan elde edilen ürün de sürekli düşüş göstermiş olmalıydı Sağ kalan Aguatecalılar son bir direnişle Petexbatun Gölü’ndeki yarımadada üç derin hendek kazarak kendilerine bir ada kale yaptılar Ancak burası da 800’lerin kuraklığı sırasında terk edildi

Uzun kuraklık dönemlerinin etkileri Maya dünyasına dalga dalga yayıldı Güney ovaları uygarlığı hemen hemen tümüyle çöktü ve Maya yaşamının merkezi yeraltı sularının yüzeye daha yakın olduğu Kuzey Yucatân’a kaydı Güneyde kuraklık ve isyancı halk nedeniyle krallık sendeledi Maya site-devletlerinin o karmaşık yapısı birkaç kuşak içinde iskambil kâğıdından yapılmış gibi yıkıldı

Günümüz Honduras’ında Mayalar’ın Copan kentinin Tatiana Proskouriakoff tarafından canlandırılmış resmi Arkeologlar mekânın mimari tarihini çözebilmişler ve kent ile çevresinde yapılan araştırmalar, nüfusun 8 ila 9 yüzyıllarda çöküşünü belgelemiştir

Maya Uygarlıgı Hakkında Bilgiler
Maya Uygarlığı

 

Maya Uygarlığı Nasıl Çökmüştür Kısa Özet Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir