MEB Yeni Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 2011 2012

Başlığımız yeni atama ve yer değiştirme yönetmeliği ancak, burada yer verilen haber 14 Eylül 2011 Çarşamba günü Resmî Gazetede yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamedir. Bu KHK , atama ve yer değiştirme yönetmeliğine doğrudan etki eden maddeler içermektedir. Yönetmelikler kanunlara aykırı olamayacağından bu maddeler doğrultusunda yönetmelikte de değişiklikler yapılacaktır. Özellikle öğretmenlerin özür durumundan yer değiştirmeleri yılda sadece 1 kez, yaz tatillerinde yapılabilecek. İşte o kararlar ve önemli değişiklikler:

Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat kanunu tümüyle değişti. Konuya ilişkin 652 sayılı KHK, 14 Eylül 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yayımlanan yeni KHK’de bir çokyeni değişiklik göze çarmaktadır. KHK’nın geçici maddesine göre, şube müdürü ve il müdürleri dahil olmak üzere tüm üst düzey personelin görevleri sona erdi. Bunların büyük bir kısmı müşavir kadrosuna atandı. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan idari personele ek ödeme geldi, öğretmen dışındaki personelin ek ders ücreti alması uygulaması kaldırıldı, eğitim müfettişleri, illere denetmen yapıldı. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Aşağıda kırmızı ve büyük harfle gösterilen bölümler memurlar.net’in yorumunu; diğer kısımlar ile KHK’daki hükümleri göstermektedir.

OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADI ALTINDA BİRLEŞTİRİLDİ

ERKEK, KIZ VE TİCARET VE TEKNİK GENEL MÜDÜRLÜKLERİ “MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ” ADI ALTINDA BİRLEŞTİRİLDİ.

MADDE 6 – (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü.
c) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü.
ç) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü.
d) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
e) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü.
f) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü.
g) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.
ğ) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
h) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

MİLLİ EĞİTİM DENETÇİLERİNİN İSTEDİĞİ HER TÜRLÜ GİZLİ BELGE VERİLECEK

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

MADDE 17 – (1) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır:

 

(2) Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. Millî Eğitim Denetçileri, görevleri meb sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

 

TALİM VE TERBİYE KURULUNA EN AZ 10 YIL ÖĞRETMENLİK YAPMIŞ OLANLAR DA ATANABİLECEK

TALİM VE TERBİYE KURULUNA HİZMET SÜRESİ ŞARTI OLMAKSIZIN ÖĞRETİM ÜYELERİ VE KAMU GÖREVLİLERİ DE ATANABİLECEK

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

MADDE 28 – (1) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın bilimsel danışma ve karar organıdır.

(2) Kurul, eğitim sisteminin tüm kademelerini temsil edecek nitelikte bir Başkan ile on üyeden oluşur. Kurul Başkan ve üyeleri dört yıllık süreyle atanır. Bu süre her defasında bir yıl olmak üzere en fazla üç defa uzatılabilir. Kurul Başkanı ve üyeleri, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş, eğitim alanında yaptığı çalışma ve yayınlarla temayüz etmiş;

a) Eğitim ile ilgili alanlarda öğretim üyeleri,

b) En az on yıl süreyle öğretmenlik veya okul yöneticiliği yapmış olanlar,

c) Kamu görevlileri,

arasından seçilir.

 

EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ, EĞİTİM DENETMENİ OLDU

Taşra teşkilatı

MADDE 30 –

(3) İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde, millî eğitim müdürüne bağlı olarak Eğitim Denetmenleri Başkanlığı oluşturulur.

MADDE 41 – (1) İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Eğitim Denetmenleri Başkanlığında İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları istihdam edilir. İl eğitim denetmen yardımcıları, en az dört yıllık yüksek öğrenimi ve öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunan öğretmenler arasından yarışma sınavı ile mesleğe alınırlar. Bu görevde üç yıllık yetişme dönemini takiben yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar il eğitim denetmeni kadrolarına atanır.

GEÇİCİ MADDE 3 –
(5) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Eğitim Müfettişi ve Eğitim Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, İl Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarına, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bunların Eğitim Müfettişi ve Eğitim Müfettiş Yardımcısı olarak geçirdikleri süreler, İl Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak geçmiş sayılır.

 

 

 

ÖZÜR GRUBU YER DEĞİŞTİRMELERİ YAZ TATİLLERİNDE YAPILACAK

 

MADDE 37 –

(3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.

ROTASYON KANUNA GİRDİ. İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ DE YER DEĞİŞTİRECEK, YÖNETMELİKLE BELİRLENECEK

 

MADDE 37 –
(7) İl millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, okul ve kurum müdürü olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılır. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

OKUL MÜDÜRLERİNE YİNE SÖZLÜ SINAV İHTİMALİ. BELİRLEME YÖNETMELİKLE YAPILACAK

MADDE 37 –
(8) Okul ve kurum müdürleri; yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

 

MİLLİ EĞİTİM UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI KADROSU OLUŞTURULDU

MÜFETTİŞLER DENETÇİ YAPILDI

Uzman ve Denetçi istihdamı

MADDE 40 – (1) Bakanlık merkez teşkilatında; Millî Eğitim Uzmanları ve Uzman Yardımcıları ile Millî Eğitim Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları istihdam edilir.

(2) Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

GEÇİCİ MADDE 3 –
(6) Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, Rehberlik ve Denetim Başkanlığında ilgisine göre Millî Eğitim Başdenetçisi, Denetçisi ve Denetçi Yardımcısı kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bunların Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığında Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarında geçirdikleri süreler Rehberlik ve Denetim Başkanlığında Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcısı olarak geçmiş sayılır.

 

 

ÜST YÖNETİME KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ MAAŞI VERİLECEK, BU DÜZENLEME BAŞBAKANLIK VE BAĞLI KURULUŞLARINDA BULUNUYORDU

MADDE 42 – (1) Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi, Genel Müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Millî Eğitim Uzmanı, Hukuk Müşaviri ve Millî Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.

ÜST YÖNETİM İLE DENETÇİ YAPILAN MÜFETTİŞLERE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VERİLECEK

ÖDEME MİKTARINI BAKANLIK BELİRLEYECEK

EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI: 9500* MAAŞ KATSAYISI (0,06446)= 612 TL’DİR. AŞAĞIDA YER ALAN ORANLAR EN ÜST ORANLARDIR, NE KADAR OLACAĞINA BAKANLIK KARAR VERECEK

MADDE 42 –
(2) Birinci fıkrada belirtilen kadrolarda fiilen çalışanlar ile Millî Eğitim Başdenetçileri, Denetçileri ve Denetçi Yardımcılarına, 657 sayılı Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil);

a) 9 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara % 25’ini,

b) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara % 30’unu,

c) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara % 35’ini,

geçmemek üzere Bakanlıkça tespit edilecek usûl ve esaslar çerçevesinde her ay aylıkla birlikte peşin olarak damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi olmaksızın fazla çalışma ücreti ödenir. Fazla çalışma ücretinin usûl ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

 

MEB MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞAN PERSONELE EK ÖDEME VERİLECEK

YÜZDE 200 ÖDEME; 9500*MAAŞ KATSAYISI*2=1.200 LİRA ANLAMINA GELMEKTEDİR. HANGİ PERSONELE NE KADAR VERİLECEĞİNE BAKAN KARAR VERECEK

EK ÖDEMEYİ ALANLARA 375 SAYILI KHK’YA GÖRE VERİLEN DENGE TAZMİNATI ÖDEMESİ VERİLMEYECEK

MADDE 42 –
(3) Kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile öğretmen kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personele en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilir. Bakanlık merkez teşkilatı ile il il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen ve ek ders ücreti almayan öğretmenler de bu ek ödemeden yararlanır. Ek ödemenin oranı ile usûl ve esasları; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usûlü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele malî haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dâhil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakan tarafından belirlenir. Bu ödemelerde 657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Bu fıkrada belirtilen ek ödemeden yararlananlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.

 

EK DERS ÜCRETİ SADECE ÖĞRETMENLERE VERİLECEK

BU DÜZENLEME GEREĞİNCE, EK DERS ESASLARI DEĞİŞECEK… ŞEF, ŞUBE MÜDÜRÜ, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ, MÜSTEŞAR GİBİ UNVANLARDA YER ALAN PERSONELE VERİLEN EK DERS ÜCRETİ KALDIRILACAK

MADDE 42 –
(4) Öğretmen kadrolarında bulunan ve fiilen öğretmenlik yapanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen yöneticilik yapanlar dâhil) haricindeki Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödenmez

TÜM ÜST DÜZEY PERSONEL GÖREVDEN ALINDI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, DAİRE BAŞKANI, ŞUBE MÜDÜRÜ VE İL MÜDÜRLERİ ŞAHSA BAĞLI HALE GETİRİLDİ

DİĞER ÜST DÜZEY KADRODA BULUNANLAR MÜŞAVİR YAPILDI

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve Üyesi, Genel Müdür, Teftiş Kurulu Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı (anahizmet ve yardımcı hizmet birimi), Daire Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Şube Müdürü kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı (anahizmet ve yardımcı hizmet birimi), Daire Başkanı, Şube Müdürü ve İl Müdürü kadrosunda bulunanlar ilgisine göre ekli (3) sayılı listede şahıslarına bağlı olarak ihdas edilen Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü ve İl Müdürü kadrolarına, diğerleri ise aynı listede ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bu fıkra ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadroları ile şahsa bağlı kadroların herhangi bir sebeple boşalması hâlinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

MEB ÇOK SAYIDA MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI VE İL EĞİTİM DENETMEN YARDIMCISI ALACAK

GEÇİCİ MADDE 5 –

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle Millî Eğitim Uzman Yardımcısı, Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarına yapılacak açıktan atamalar, yılı merkezî yönetim bütçe kanunlarında yer alan açıktan atama sayı sınırlamasına tâbi değildir.

14 Eylül 2011 – MEB

6 thoughts on “MEB Yeni Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 2011 2012

 • 05/09/2012 tarihinde, saat 08:33
  Permalink

  Sayın Bakanım birde Meb de Çalışan Şefleri düşünün aldıkları üçrete bir bakın tüm sorumluluk onlarada daha dün belediyelerde Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen işçilerin maaşlarına bakın birde ikramyeleri var bunların çoğu okur yazar ve ilkokul mezunu çoğuda torpili olduğu için masa başında oturuyor ve hiç bir işede yaramıyorlar yane kısacası sallabaşını al maaşını ayda ortalama üçbin üçbinbeşyüz lira arasında maaş alıyorlar hiç hak ettmedikleri halde sizden rica ediyoruz sayın bakanım bu hakksızlığı biran önce düzelttin

  Yanıtla
 • 11/06/2012 tarihinde, saat 12:34
  Permalink

  2012 yaz dönemi sağlık özrü atamaları yapılmayabilirmiş.Böyle bir duyum aldım.Bu konuda bilgisi olan var mı?Yoksa sağlık özrüne bir sınırlama getirilip sadece eş ve çocukları kapsayacak şekilde yeni bir düzenlemeye mi gidilecek bilgisi olan var mı?Paylaşırsanız sevinirim.

  Yanıtla
 • 10/01/2012 tarihinde, saat 23:56
  Permalink

  sayın bakanımızdan sağlık özrü atama döneminde sınırlama getirmemesini rica ediyorum. sağlık insanın kendi elinde olmuyor. Allah kimsenin başına vermesin. insanın sevdiği canı gittimi insanın tadı tuzu kalmıyor. sonra istediği yere versenizde verim alamazsınız.

  Yanıtla
 • 10/10/2011 tarihinde, saat 21:08
  Permalink

  Gerçekten zor durumda olan sağlık özrünü kullanması gerekenler ne olacak? Babamın % 87 özrü var ve başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez raporu olduğu halde, ben nasıl yazı bekleyebilirim? Yolum 150 km, sabah 6 da kalkıp, akşam 17:00 da ev girebiliyorum.Adalet mi şimdi? En kısa zamanda bu duruma çözüm getirilmeli,mağduriyetimiz söz konusudur.Saygılarımla..

  Yanıtla
 • 22/09/2011 tarihinde, saat 21:12
  Permalink

  ınsallah ozur gurubu ataalarına daha dıkkat ederek ve dusunerek yapar sayın bakan
  cunku ailler parcalanıyor

  Yanıtla
 • 17/09/2011 tarihinde, saat 09:41
  Permalink

  Uzman yardımcısı ve Denetmen yardımcısı olarak bu durumda memurlar da atanabilecek sınav sonuçlarına göre anlaşılan
  İnşallah buna da öğretmen olma kısıtlaması getirmezler

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir