Pasinler Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Pasinler Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Hakkında , Pasinler Savaşı Nedenleri ve Sonuçları , Pasinler Savaşı Nedenleri ve Sonuçları İle İlgili Bilgiler

Bizans ve Gürcü kuvvetleri Pasinler çevresinde akınlarda bulunan Musa Yabgunun oğlu Hasan Bey komutasındaki Selçuklu birliklerini pusuya düşürdüler Zap Suyu yöresindeki savaşta Hasan şehit oldu (1047/8) Hasanın intikamını almak için İbrahim Yınal ve Kutalmışı görevlendirdi İki komutan Erzuruma doğru ilerlediler Gürcü Kralı Liparit tutsak alındıPasinler Savaşı düzenli Selçuklu ordularının Anadoluda kazandığı ilk büyük cenk olması için önemlidir Daha önceki devrede mücadele vur kaç taktiği güden Türkmenler tarafından gerçekleştirilirken, bu savaşta Selçuklu hanedanına mensup kişilerin komutasındaki ordu kullanılmıştır Nitekim Bizans yenilgiyi kabul ederek Selçuklu devletiyle sulh anlaşması yapar Bu barışa göre Bizans imparatoru, IX yüzyılda yapılan yalnız sonraları yıkılan İstanbuldaki camiyi onarım etmeyi ve burada Tuğrul Bey adına hutbe okutmayı kabul eder yalnız vergi vermeyi reddederTuğrul Beyin Anadolu Seferi: Vergi ödemeyi reddeden imparatorun Doğu Anadoluya ordu sevk etmesi üzerine Tuğrul Bey bizzat sefere çıkar (1054) Erciş, Bayburt, Kemah ve Erzincan ele geçirilir
Tuğrul Bey bu duruma epey üzüldü Bizans, Gürcü ve Ermenilerden oluşan düşmanı Pasinler Ovasında karşılayan Selçuklular büyük 1 zafer kazandılar (1048)
Malazgirti kuşatan Tuğrul Bey, kışın yaklaşması üzerine ordusunu geri çekerek, Reye döner Bu seferden sonraları Anadolunun fethi için Çağrı Beyin oğlu Yakutî görevlendirilir (1057) Yakutî Yakutî Sivası alır ve Kayseriye kadar ilerler Öte yandan Kars ve Ani kuşatılır Dinar Beye bağlantılı birlikler de Malatya civarına inerler Bu akınlar Alp Arslan zamanına kadar sürek etmiştir

Anadoluya yapılan bu ilk Türk akınları görünüşte kalabalık Türkmen kitleleri tarafından gerçekleştirilen, düzensiz ve yağmayı amaçlayan hareketlerdir Türkmen başbuğları komutasındaki Türkmen kuvvetleri, belirli 1 plân çerçevesinde, disiplin içinde devinim etmişlerdir böylelikle bölgedeki Bizans savunma gücüne ağır darbeler vurulmuştur Bu akınlar, arkasından gerçekleşecek olan fetih ve yerleşme hareketlerine elverişli 1 zemin hazırlanması açısından hayli önemlidir
Halbuki bu hakikat değildir Anadolunun içlerine kadar yapılan akınlarda, Bizans ordularının ikmal yolları üzerindeki kentler erek bi şekilde seçilmiştir
Alp Arslanın Büyük Selçuklu tahtına geçmesiyle ile, Anadoluya yapılan akınlar tekrar sürat kazanmıştır Nitekim Alp Arslan 1064 yılında büyük 1 orduyla Azerbaycana gelir Gürcistanı bütünüyle fetheder Doğu Anadolu sınırlarındaki Bizans idaresini kabul etmiş birtakım Gürcü ve Ermeni prensliklerini kendine bağlar Devrin en kuvvetli surlarına sahip olduğu için fethedilemez denilen Ani Şehrini ele geçirir (Ağustos 1064) buna ilave olarak Kars ve Van da Türkler tarafından alınır1066 yılından itibaren Gümüştegin, Afşin, Emir Sanduk gibi ünlü Türk komutanları Anadoluya akınlar düzenler Bu akınlarda Türk kuvvetleri Orta ve Güney Anadoluyu baştan başa geçer ve birçok şehri ele geçirirBizansın Karşı Tedbirleri: Bu sırada Bizans iç karışıklıklar ve taht mücadeleleri birlikte karşı karşıya idi Türk akınları karşısında âciz kalan Bizans, Anadolunun elden gitmekte olduğunu görüyordu Bu kötü gidişe dur demek için dul imparatoriçe, Kayserili 1 general olan Romanos Diogenes birlikte evlenmek zorunda kaldı böylelikle Romanos Diogenes (Roman Diyojen) Bizansın yepyeni imparatoru oldu (Ocak 1068) İmparator Anadoluya geçerek, Selçuklulara karşı büyük 1 ordu hazırlamaya başladı Daha önce de Anadoludaki birçok Bizans kaleleri yenilenmiş ve ordunun ihtiyaçları için zahire ve mühimmat toplanmıştı Nihayet imparator Anadoluya birbiri ardına 2 sefer düzenledi yalnız Emir Afşin başta olmak üzere diğer Selçuklu komutanları, bu kalabalık ordu seferdeyken, Ege kıyılarına kadar birçok akınlar yapmakta , Konya, Afyon, Denizli gibi şehirleri tahrip etmekteydiler(1068-69) İmparator yaklaşan kış için İstanbula geri dönmek zorunda kaldı

İmparator Diogenes, Türklere son ve kesin 1 darbe vurmak istiyordu Bu sebeble 200 1000 karakter büyük 1 ordu hazırladı Bu ordu da Ermeni, Gürcü ve ücretli Frank, Norman, Rus kıtalarının yanı dizi, Türk soyundan Uz ve Peçenek kuvvetleri de bulunmaktaydı Nihayet Bizans ordusu doğuya doğru sefere çıktı Bu sırada Alp Arslan, Mısır seferine çıkmıştı Henüz Halep kuşatmasında bulunuyordu Bizans ordusunun ilerleyişini duyunca süratle geri dönmeye karar verdi ihtiyar ve yorgun askerlerini bırakarak emrindeki dinç kuvvetlerle Ahlata geldi Birkaç defa sulh teklif ettiyse de bunu Alparslanın korkusuna yorumlayan Romanos Diogenes, barışı reddettiDevrin kaynaklarına göre Bizansın 200 binlik ordusuna karşı, Selçuklu kuvvetleri 50 1000 kadardı Bizans ordusundaki Peçenek ve Uz askerleri, karşılarındakinin Türk olduğunu görünce Selçuklu tarafına geçmişlerdi İki ordu Malazgirt Ovasında mevzilendi İslâm ülkelerinin bütün köşesinde, Alp Arslanın zafer kazanması için hutbe okunuyor, yakarış ediliyordu Nihayet Alp Arslan ordusu birlikte cuma namazını kıldıktan sonraları askerini hayli etkileyen, coşkulu 1 konferans yaptı; şehit düşerse üstündeki ak elbisenin kefeni olduğunu, onunla gömülmesini vasiyet etti sonraları eski Türk geleneğine uyarak atının kuyruğunu bağladı ve ordusunun başına geçti (26 Ağustos 1071)Alp Arslan sayıca epey üstün olan Bizans kuvvetlerine karşı Türk cenk taktiği olan „Turan taktiğini başarıyla uyguladı Askerlerin 1 kısmı cenk alanının 2 yanındaki tepelerde pusuya yattı Diğer güçler düşmana saldırdı ve kaçar gibi yaparak geri çekildiler (sahte ricat) Türklerin bozguna uğradığını zanneden Bizans kuvvetleri disiplinsiz 1 biçimde Selçuklu kuvvetlerini takibe başladı ve merkezden bayağı ayrıldılar
bundan sonra cenk kaçınılmazdı
Pusuya doğru çekilen Bizans ordusu, bu tuzağı geç fark etti Geri çekilmeye çalıştıkları sırada Ermeniler ve yedek güçler cenk alanından kaçtılar bütün anlamıyla çembere alınan Bizans ordusu, akşama kadar süren Türk hücumlarıyla âdeta yok edildi İmparator yaralı bi şekilde ele geçirildi (26 Ağustos 1071)Alp Arslan, imparatorun umduğunun aksine, ona epey iyi muamele etti; saygı gösterdi Aralarında yapılan anlaşmaya göre, imparator kurtuluş akçası (fidye) karşılığında serbest bırakılacaktı buna ilave olarak Bizansın elindeki her Müslüman tutsaklar salıverilecek ve Selçuklulara yıllık vergi ödenecekti yalnız Türk askerlerinin eşliğinde memleketine gönderilen Romanos Diogenes tahtından indirildi Gözlerine mil çekilerek hapse atıldı Bunun üzerine Türk komutanlara Anadolunun fethinin tamamlanması emri verildi
Yerine geçenler bu anlaşmayı tanımadılar
Malazgirt Zaferi sonuçları itibarıyla hem Türk tarihi, hem de dünya tarihi bakımından epey büyük 1 ehemmiyet taşımaktadır Malazgirt Zaferi sonucunda Anadolunun kapıları kesin bi şekilde Türklere açılmış oluyordu Zaferden sonraları Anadoluda irili ufaklı birçok Türk devleti kurulmuş, Türkiye Cumhuriyetine kadar uzanan Türkiye tarihi başlamıştır Bu zaferle, Türklerin İslâm dünyasındaki prestiji ve liderliği daha da güçlenmiştir
böylelikle Anadolunun, Türklerin ebedî vatanı olması için en büyük adım atılmıştır Malazgirt Zaferi, Avrupada da derin izler bırakmıştır
Bizansın yenilmesi üzerine birbirini de tehlikede gören Hristiyan Avrupa, Türklere karşı ittifaklar oluşturmuşlardır Haçlı ittifakı aslında bu zafere 1 tepki bi şekilde doğmuştur Haçlı Seferleriyle Türk ilerleyişi durdurulmak istenmiştir Malazgirt Zaferi birlikte Anadolunun kapıları ardına kadar açılmış idi böylelikle Anadolunun Türkleşmesi safhası başlamış ve dar süre zarfında Türkler Anadoluda çoğunluğu sağlamışlardır Anadolunun muhtelif yerlerinde irili ufaklı Türk devletleri ortaya çıkmıştır

Pasinler Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Hakkında Bilgi,
Pasinler Savaşı Nedenleri ve Sonuçları,
Pasinler Savaşı Nedenleri ve Sonuçları nasıldır,
Pasinler Savaşı Nedenleri nelerdir,

 

Pasinler Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir