Petrus Ramus Hayatı

Petrus Ramus Kimdir, Petrus Ramus Hayatı Biyografi

Fransız, filozof. Aristotelesçi Skolas­tiğe karşı Cicero ve Quintilianus’ un görüşlerine dayalı bir mantık ge­liştirmiştir.

Cuth’de doğdu, 26 Ağustos 1572’de Paris’te Saint- Barthelemy kıyımında öldürüldü. Yoksul bir ailenin ço­cuğu olduğundan, küçük yaşta gündüzleri Navarre Ko- leji’nde hizmetçilik ederek geçimini sağlamaya çalıştı, ge­celeri de öğrenimini sürdürdü. 1527’de Paris Akademi- si’ne girdi,oradaüç buçuk yıl felsefeci Hennuyer’nin, son­ra papaz Lisiaux’nun derslerini izledi. Önceleri Aristo­teles mantığı üzerinde çalıştı, bu mantığı bilim ve felse­fe sorunlarının çözümünde yeterli bulmadığından Pla- ton’un yapıtlarını incelemeye koyuldu. Birkaç yıl deği­şik okullarda felsefe ve mantık okuttu. Aristoteles man­tığının geçersizliğini, bilimsel sorunları çözmede yeter­sizliğini, özellikle tanrı bilim konusunda yanıltıcı oldu­ğunu içeren kitapları yüzünden suçlandı, yargılanarak ki­tapları yasaklandı. Bir süre sonra College de France’ta fel­sefe okutmaya başladı, 1561’de Katoliklik’ten ayrılıp Pro­testan oldu, isviçre’ye, oradan Almanya’ya geçerek Hei­delberg Üniversitesi’nde görev aldı.

Ramus felsefe ve tanrı bilim dışında yazın ve matema­tik konularında da çalışmalarını sürdürmüş, felsefe so­runlarının açıklanışında matematik yöntemden yararlan­ma gereğini ileri sürmüştür. Ona göre yalnız felsefede değil dil bilgisi, doğa bilimleri ve retorikte de eski gele­neği bırakmak, yeni bir yöntem geliştirmek gereklidir. Bu bilim dallarının hepsinde uygulanacak yöntem diya­lektik olmalıdır. Ramus, kendi geliştirdiği, bu diyalek­tiği olumsuz ve yadsıyıcı ile olumlu ve onaylayın diye ikiye ayırır. Bunlardan birincisi Aristoteles mantığı ile Skolastik felsefeye yöneliktir. İkincisinin konusu ise dü­şünme ve retoriktir. Bunun da yaratma ve yargı gibi iki görevi vardır.

Eserleri (başlıca): Dialecticae, 1543, (“Diyalektikler”); Aristotelicae Animadversiones, 1543, (“Aristoteles’in Görüş­leri”); Dialecticae Instutiones, 1552, (“Düşüncelerin Diya­lektikleri”); Dialectices LibriDuo, 1556, (“İki Diyalektik Ki­tap”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir