Pierre Laromiguière Kimdir

Pierre Laromiguière Kimdir, Pierre Laromiguière Hayatı Biyografi

Fransız, filozof. Seçmeci Tinselcilik’in savunucularındandır.

3 Kasım 1756’da Rouergue’deki Livignac’ta doğ­du, 12 Ağustos 1837’de Paris’te öldü. Kısa bir süre papazlık yaptıktan sonra sırasıyla Carcasonne, Tarbes, Toulouse ve Sorbonne üniversitelerinde felsefe profesörlüğü yaptı. V.Cousin ve T.Jouffroy’mn öğ­retmeni olan Laromiguiere özellikle mülkiyet konu­sundaki görüşleri nedeniyle 1789’dan sonra Devrimciler’in saygısını kazandıysa da, onların tutumlarını eleştirerek ilişkilerini gevşekleştirdi. Condillac’m öğ­rencisi ve İdeologlar’ın dostu olmakla birlikte onların görüşlerini de tam anlamıyla benimsemedi.

Laromiguiere’in en tanınmış yapıtı, Paris’te ver­diği dersleri kapsayan Leçons de philosophie’dir (“Fel­sefe Dersleri”). Burada eleştirdiği Condillac’m Duyumculuğu’na karşı seçmeci tinselci görüşleri savun­muştur. Ona göre, duyumların bilgiye dönüşmesi için dikkat, karşılaştırma ve uslamlama gibi, usun üç yetisine gerek vardır. Yoksa bakmak ve görmek arasında hiç ayrım olmaması gerekirdi. Duyum edil­gin, dikkat etkendir. Bu üç yeti, istencin, istek, seçme ve devinim özgürlüğü gibi üç edimiyle ilişkilidir. Laromiguiere, metafiziğin, düşüncelerin kökenini ir­delemesi gerektiğini de savunur.

  • Eserleri (başlıca) Elements de metaphysique, 1788, (“Metafiziğin Öğeleri”); Sur les paradoxes de Condillac, İ805, (“Condillac’m Paradoksları”); Leçons de philosop­hie, sur les principes del l’intelligence, 1815-1818,(“Anlığın İlkeleri Üstüne Felsefe Dersleri”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir