POMEM Sınav Konuları

Pomem sınav konuları nerelerden çıkacak müfredat kapsamı, POMEM Mülakat sınavı soruları hangi konulardan nerelerden çıkacak

Polis olmayı hedefleyen 3 bin 300 üniversiteli  ilginç sorular karşılaşacak. Yapılacak sınavda adaylara atasözü ve özdeyişlerin anlamının sorulacağı belirtiliyor. Fanatik taraftar bu sınavda elenerek polis olamayacak.

Bugün alınan bilgilere göre; Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü 13. dö­nem Po­lis Mes­lek Eği­tim Mer­kez­le­ri­’ne (PO­MEM) alı­na­cak 3 bin 170 er­kek ile 130 ba­yan ada­yın Ekim ayı için­de ya­pı­la­cak ele­me­ mü­la­kat so­ru­la­rı­nı ha­zır­lamış bulunuyor.Hazırlanan sorular üni­ver­si­te­li po­lis aday­la­rını terletecek. 80 so­ru için­de aday­la­ra çok sa­yı­da ata­sö­zü öz­de­yiş ve öz­lü sö­zün an­la­mı ve içe­ri­ğinin so­ru­la­cağı belirtildi.

Mülakatta Sorulacak Sorular

Aday­la­ra Av­ru­pa Bir­li­ği­’n­den, in­ter­ne­tin fay­da ve za­rar­la­rı­na, Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si­’nin ku­ru­luş ama­cın­dan, ak­tif din­le­me­ye, eko­lo­jik den­ge­den em­pa­ti­ye, çev­re kir­li­li­ğin­den ko­ru­yu­cu he­kim­li­ğe ka­dar bir­çok alandan soru sorulacağı bildirildi. Mü­la­kat­ta aday­la­ra ‘S­por­da fa­na­tik­lik hak­kın­da ne dü­şü­nü­yor­su­nu­z’ di­ye de so­ru­la­cak. Fa­na­tik ta­raf­tar ol­du­ğu­nu söy­le­yen­ler ele­ne­cek.

Deyim ve Atasözü Anlamları da Sorulacak

Adaylara sorulması beklenen bazı atasözleri ve özdeyişler şöyle:

*Açık yaraya tuz dökülmez

*Baş başa vermeyince ince taş yerinden kalkmaz

*Öfkeyle kalkan, zararla oturur

*Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır

*Aslan yattığı yerden belli olur

*Ayranım ekşidir diyen olmaz

*Altın yere düşmekle pul olmaz

POMEM Sınav Konuları Hakkında Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir