Psikanaliz Ve Sonrası

Psikanaliz Ve Sonrası,

Engin Geçtan
Psikanaliz ve Sonrası

Yayına Hazırlayan: Müge Gürsoy Sökmen
Kapak Tasarımı: Emine Bora

Kitabın Baskıları:
İlk Basım: 1988, Hür Yayınları
14. Basım: Ekim 2010
İnsanın görünür davranışlarının ardındaki duygusal dünyasının araştırılması, kuşkusuz Freud’la başlamadı. Ancak insanın kendini anlaması yönünde, tarihin çok eski dönemlerinde başlamış olan çabalara, yirminci yüzyılın başında yeni bir nitelik ve hız kazandırarak, bugün bile etkililiğini sürdüren psikanalitik düşüncenin yolunu açan Freud oldu. Yirminci yüzyıl boyunca psikanalizden hareket eden çeşitli ekoller oluştu; bu ekoller psikanalitik kuramı tartıştılar, irdelediler, yeni kavrayış tarzları ortaya koydular – bugün bir psikanaliz sonrasından söz edebiliyorsak, bunu böyle canlı bir tartışmayı hayata geçirebilen insanlara borçluyuz.
Diğer bir deyişle, psikanaliz Freud’la başlıyor başlamasına, ama onunla bitmiyor. Bu nedenle Engin Geçtan’ın, Freud’un ortaya koyduğu başlangıç ve temellerle, başta Adler, Jung, Rank, Horney ve Sullivan olmak üzere daha sonraki birçok kuramın sürekliliğini kuran bu kitabının, çok güzel ve anlaşılır yazılmış, temel bir giriş niteliği taşıdığını düşünüyoruz. Üstelik bugünün Türkiyeli okuru, Psikanaliz ve Sonrası’nın ilk kez yayımlandığı 1988 yılına göre çok daha şanslı; psikanaliz tarihinin o dönemde henüz Türkçede olmayan birçok temel yapıtının bugün çevirisi var. Bu girişi, bu heyecan verici okuma ve araştırmayı onlarla sürdürmek mümkün.

İÇİNDEKİLER

Önsöz
I Psikanalitik Kuramlar
Sigmund Freud ve Klasik Psikanaliz
Psikanaliz Öncesinde Freud; Psikanalizin İlk Yılları; Rüyaların
Yorumu; Topografik Kişilik Kuramı; İçgüdüler Kuramı;
Gelişim Kuramı; Yapısal Kişilik Kuramı; Anksiyete
Tedavi
Tartışma
Ego Psikolojisi
Ego Savunma Mekanizmaları; Egonun Uyum İşlevleri; İnsanın Sekiz Çağı
Obje İlişkileri Kuramı
“Self” Psikolojisi
II Alfred Adler ve Bireysel Psikoloji
Organ Eksikliği, Eksiklik (Aşağılık) Duygusu ve Üstünlük Çabası
Yaratıcı Güç, Toplumsal İlgi, Yüreklilik ve Sağduyu
Aile ve Kültürün Rolü
Yaşam Biçimi
Erkeksi Protesto
Normaldışı Davranışların Oluşumu
Tedavi
Klasik Psikanaliz ve Bireysel Psikolojinin Karşılaştırılması
Tartışma
III Carl Gustav Jung ve Analitik Psikoloji
Kişilik Yapısı
Psişe; Bilinç; Ego; Kişisel Bilinçdışı;
Kompleksler; Ortak (Kolektif) Bilinçdışı; Arketipler
Kişiliğin İşleyiş İlkeleri
Kişilik Bölümleri Arasındaki Etkileşimler; Psişenin Dinamiği; Değerler;
Eşdeğerlik ve Entropi İlkeleri; Ruhsal Enerjinin Gelişmesi ve Gerilemesi
Kişiliğin Gelişimi
Bireyleşme ve Bütünleşme; Toplumsal Etmenlerin Rolü; Yaşam Dönemleri
Rüyalar ve Simgeler
Tutumlar ve İşlevler
Psikolojik Tipler
Tedavi
Psikoterapinin İşleyiş Biçimi
Tedavi Uygulaması
Tartışma
IV Otto Rank
Doğum Sarsıntısı ve Ayrılma Anksiyetesi
Yaşam Korkusu ve Ölüm Korkusu
İstem ve Karşıt İstem
Kişilik Tipleri
Tedavi
V Karen Horney ve Bütüncü Yaklaşım
Horney Kuramının Ana Çizgileri
Karen Horney’in Anksiyete Kavramı
Anksiyeteye Karşı Geliştirilen Savunma Mekanizmaları
Tedavi
VI Harry S. Sullivan ve İlişkiler Kuramı
İlişkiler Kuramının Ayırıcı Özellikleri
Kişiliğin Yapısal Özellikleri
Kişiliğin İşleyiş Biçimi
Sullivan’ın Gelişim Kuramı
Normaldışı Davranışlar
Tedavi (Psikiyatrik Görüşme)
Psikiyatrik Görüşmenin Evreleri
Tartışma
VII Erich Fromm
Ek: Varoluşçu Psikiyatri
Tanım
Tarihçe
Varoluş Felsefesinin Diğer Öncüleri; Varoluşçu Psikiyatrinin Kurucuları;
Varoluşçu Psikiyatrinin Temel İlkeleri
Varoluşun Dinamiği
Tedavi (Daseinanalysis)
Bitirirken
Kaynakça

ÖNSÖZ

Genetik ve nörobiyoloji alanlarında son yıllarda giderek hızlanan gelişmelerin psikiyatrinin insanı ele alış biçimini önemli ölçüde etkilemesinin beklendiği günümüzde, davranışları bireyin çevresiyle etkileşiminin ürünü olarak ele alan kuramlar yine de güncelliğini ve çağdaş düşünce üzerindeki etkisini sürdürmektedir. Son gelişmelerin gelecekte biyolojik ve kalıtsal etmenlerin insan davranışlarının oluşumundaki payının bugün sandığımızdan daha büyük bir oranda olduğunu kanıtlayacağı düşünülse bile, toplumsal bir varlık olarak insanın, daha çok uzun bir süre psikiyatrinin ve bazı diğer disiplinlerin inceleme konusu olma niteliğini sürdüreceği kanısındayız.
Freud’un görüşlerinin çağdaş düşünceyi etkisi altına almaya başladığı günlerden bu yana yaklaşık doksan yıl geçmiş olmasına karşın, psikanaliz ve sonrasını yansıtan yapıtların çoğunun dilimize çevrilmemiş ve çevrilenlerin belirli bir sistematiği izleyerek seçilmemiş olması, konunun ülkemizde gereğince tanınmasına imkân vermemiştir.
Psikanaliz ve Sonrası bu boşluğu kısmen olsun gidermek amacıyla yazıldı ve içeriği psikanalizle başlayan düşünce akımının yüzyılımız boyunca geçirdiği evrimin tanıtılması ile sınırlandırıldı. Umarız bu amaç, kısmen de olsa gerçekleştirilebilmiş olsun….

 

————————————————————————————————————————————————————-

 

Psikanaliz Ve Sonrası Psikanaliz Ve Sonrası, Engin Geçtan Psikanaliz ve Sonrası Yayına Hazırlayan: Müge Gürsoy Sökmen Kapak Tasarımı: Emine Bora Kitabın Baskıları: İlk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir