Rachel Samuel Kimdir

Rachel Samuel Kimdir, Rachel Samuel Hayatı Biyografi

Alman, hukukçu. Devletler hukukunda pozitivist akımın öncülerindendir.

Schleswig-Holstein bölgesinde doğdu, 1691’de öldü. Rostock, Jena ve Leipzig üniversitelerinde öğrenim gördü. 1658’de Helmstedt Üniversitesi’nde ahlak felsefesi profesörü oldu. 1665’de Kiel Üniversite- si’nin kuruluşundan sonra buradaki doğal hukuk ve devletler hukuku kürsüsüne geçti. 1678’den ölümüne değin Schleswig-Holstein-Gottorp dükünün danış­manlığım yaptı.

Rachel’in akademik yaşamına başladığı yıllarda hukuk alanında skolastik yaklaşımdan ve Roma hukukunun etkisinden uzaklaşma, bilimselliğe ve Alman ulusunun özelliklerinin yansıtılmasına ağırlık verme eğilimi önem kazanmaya başlamıştı. Rachel, devletler hukukunda pozitivist yaklaşımın öncüsü olarak tanınmasına yol açan ilk önemli kitabı De jure naturae et gentium dissertatiorıes’de (“Doğal Hukuk ve Devletler Hukukunun Açıklanması”) devletler huku­kunu doğal hukuktan bağımsız bir sistem olarak ele aldı. Devletler hukukunun kurallarının antlaşmalarla saptan­dığını, bu kurallar arasında uygar devletlerin çoğu tarafından benimsenen genel kurallarla, sınırlı sayıdaki ülkeler grubu arasındaki antlaşmalarla saptanmış özel kuralların yer aldığını söyledi. Devletler hukukunun ilkelerine deneysel olarak ulaşıldığını, bu ilkelerin spekülatif nitelikte akıl yürütmeyle saptanan kurallarla çelişeceğini ileri sürdü. Devletler hukuku oluşturulur­ken doğal hukuktan model olarak yararlanılabileceğini, ancak devletler hukukunun dinsel ve ahlaksal yaklaşımlardan bağımsızlaştınlması gerektiğini savundu. Bu görüşleriyle 18. ve 19.yy’da önem kazanan pozitivist devletler hukuku görüşünün öncüsü oldu.

  • Eserleri (başlıca): De jure naturae et gentium disserta- tiones, 1676, (“Doğal Hukuk ve Devletler Hukukunun Açıklanması”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir