Raymond Carré de Malberg Kimdir

Raymond Carré de Malberg Kimdir,Raymond Carré de Malberg Haayatı ve Biyografi

(1861-1935)

Fransız, hukukçu. Devlet kuramını hukuksal bir temelden yola çıkarak açıklamıştır.

1 Kasım 1861’de Strasbourg’da doğdu, 1935’de aynı yerde öldü. Caen, Nancy ve Strasbourg üniversitelerinde ders verdi.

Carre de Malberg, 1920-1922 arasında iki cilt olarak yayımlanan Contribution a la theorie’ generale de l’Ûtat (“Genel Devlet Kuramına Katkı”) adlı kitabında pozitivist hukuk anlayışını geliştirmiştir. Ona göre, devletin hangi toplumsal ve siyasal koşulla­rın etkisiyle ortaya çıktığını araştırmak hukuk bilimi­nin görevi değildir. Hukuk, devletin hukuksal daya­nağını bulmaya çalışır. Toplum, önce temel bir örgütlenmeye ve bazı organlara sahip olmalıdır. Bu organlarla birlikte devlet oluşur. Toplumsal örgütlenmenin yazılı bir biçimde ifade edilip edilmemesi önemli değildir. Temel, olan topluluğun örgütlenme- sidir. Bu örgütlenme bireylerin yüksek bir otorite altında birleşmelerini, başka bir deyişle, hukuksal olarak devletin oluşmasını sağlar.

Devlet kendi hukuksal varlığının vazgeçilmez öğesi olan bireyi toplumda, birey ise kendi hukuksal kişiliğini devlette bulur. Öte yandan devlet ve ülke arasında organik bir bağ vardır. Ülke devletin hukuk­sal varlığı içindedir ve devletin oluşturucu öğelerin­den biridir.

Toplumsal egemenlik, toplum ancak bir bütün olarak ele alındığında söz konusudur. Bireyler ancak toplumu oluşturan öğeler olarak ele alındığında devlet gücüne katılırlar. Toplumdan ayrı düşünüldüğünde bireylerin devlet gücüne katılmaları son bulur.

Carre de Malberg, devletin üzerinde, onu hu­kuksal olarak sınırlayacak bir gücün bulunmadığım öne sürmüştür. Ona göre, devlet gücünün doğal hukuk tarafından sınırlandırılması görüşü hukuksal açıdan geçerli olamaz. Devletin kendi oluşturduğu hukuk kuralları ile kendi kendini sınırlandırması daha doğrudur. Devlet gücü hukuka bağlanmış bir iktidarı temsil eder. Hukuk kuralları bireyleri olduğu kadar devlet gücünü de sınırlandırır.

Carre de Malberg, devletin kişiliğini hukuksal bir temele oturtmuştur. Bireylerden oluşan toplum, in­sanların rastlantı sonucu bir araya geldiği bir yığın değildir. Toplum bireylerin tümünü bir bütün olarak temsil eden hukuksal bir kişiliğe sahiptir. Devletin kişiliği böyle bir hukuksal gerçekliğin ifadesidir. Hukuksal açıdan bir devlet iradesi vardır.

Carre de Malberg’e göre kamu hukukunun varlığı, devletin bir kişiliğe sahip olmasıyla mümkündür. Kamu hukuku, yönetenler ve yönetilenler olarak sadece bireyleri değil özellikle devletin oluşturduğu kolektif birliği de inceler. Kamu hukuku ile özel hukuk arasındaki ayrım gerçek kişilerle kolektif kişiliğin birbirinden ayrı olması gerçeğine dayanmak­tadır.

Carre de Malberg’in görüşleri devletin biçimci bir açıdan değerlendirilmesi çerçevesinde gelişmiştir.

Eserleri  (başlıca): Contribution â la Theorie Genera­le de l’Etat, 1920-1922, (“Genel Devlet Kuramına Katkı”); La Loi,Expression de la Volonte Generale, 1931, (“Kanun, Genel İradenin İfadesi”); Confrontation de la Theorie de la Formation du Droit par Degre et du Droit Positif Français, 1933, (“Hukukun Derece Derece Oluşumu Kuramı ile Fransız Pozitif Hukuku’nun Karşılaştırıl­ması”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir