Raymond Cattell Kimdir

Raymond Cattell  Kimdir,Raymond Cattell Hayatı ve Biyografi

İngiliz, psikolog. İnsanın kişilik yapısına ilişkin çalışmalarıyla tanınmıştır.

16 yaşında Londra Üniversitesi’ne girdi. Fizik ve kimya dallarında eğitim gördü. Bu sırada psikolojiye ilgi duyarak Urıiversity College Laboratuvarında Spearman’la birlikte beş yıl araştırmacı olarak çalıştı. 1929’da King’s College’dan doktora derecesini aldı. Daha sonra Exeter Üniversitesi’nde ders vermeye başladı. Leicester kentindeki okullara psikolojik hiz­met sağlamaya yönelik çalışmaları yönetti. Bir yıl boyunca ABD’deki Columbia Üniversitesinde Edward L.Thorndike ile birlikte laboratuvar araştırma­cısı olarak çalıştı. Clark ve Harvard üniversitelerinde ders verdi. II.Dünya Savaşı sırasında ABD ordusun­da, personel seçimine yardımcı olacak çalışmalar yaptı. Savaştan sonra Illinois Üniversitesinde araştır­ma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Burada Kişilik ve Grup Analizi Laboratuvarı’nı kurdu.

Cattell, insan kişiliğini nesnel ölçütlere dayana­rak açıklamaya çalışmıştır. İngiliz Psikoloji Okulundan etkilenen Cattell, davranışı etkileyen biyolojik öğelere ağırlık tanımıştır. Ona göre, insan davranışları henüz tanımlanmamış bir yapıya sahip olmakla bir­likte doğal olarak organik bir nitelik taşır. İnsan davranışlarının karmaşıklığı çok-nedenselliğin araştırılmasına olanak tanıyan bir yöntemi gerekli kılmak­tadır. Cattell kişiliğin temel özelliklerinin belirlenme­sine yönelik olarak Spearman’ın faktör analizi yönte­mini kullanmış, kişilik yapısının incelenmesinde, subjektif unsuru azaltmaya çalışmıştır.

Cattell’e göre, insan kişiliğine ait temel özellikler evrenseldir; bunlar, kültürler arası ve insanlığın kök­leşmiş özellikleridir. Ona göre, farklı toplumlarda, kişilik özelliklerini tanımlayan öğeler arasındaki kar­şılıklı ilişkiler değişmemektedir.

Cattell’in önerdiği yöntemsel yenilikler, Davra­nışçı Okul sosyal bilimcileri tarafından yeterli bir matematiksel yetkinliğe ulaşmadığı savıyla eleştiril­miştir.

  • Eserleri (başlıca): An Introduction to Personalıty Study, 1950, (“Kişilik Araştırmasına Giriş”); Personality: A Systematic Theoretical and Factual Study, 1950, (“Kişi­lik: Teorik ve Olgusal Bir Sistematik Araştırma”); Hand- book of Multivariate Experimental Psychology, 1966, (“Çok Değişkenli Deneysel Psikoloji El Kitabı”); The Scientific Use of Factor Analysis, 1978, (“Faktör Analizinin Bilimsel Kullanımı”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir