Reşid Rıza Kimdir

Reşid Rıza Kimdir, Reşid Rıza Hayatı Biyografi

Suriyeli din adamı. İslamcı reform akımının ve Arap milliyetçiliğinin önde gelen düşünürlerindendir.

Trablusşam yakınlarındaki Kalamun’da doğdu, Kahire’de öldü. Geleneksel din öğreniminin ardından Trab­lusşam’da resmi bir okula girdi. Daha sonra Hüseyin el Cisr’in okulunda doğa bilimleri okudu ve Fransızca öğ­rendi. Bu sarada Kahire’deki Lübnanlı gazetecilerin ya­zıları aracılığıyla Batı dünyasını tanıma olanağını buldu. İmam Gazali’ nin îhyal Ulûmi’d-Din kitabı, üzerinde de­rin bir etki bıraktı. Bir süre Nakşibendi tarikatı içinde yer aldıysa da sonradan İbn Teymiyye’nin öğretilerine ve Vehhabilik’e yakınlık duymaya başladı. Bütün sayıları­nı ancak 1892’de okuyabildiği Cemaleddin Afgani ile Mu­hammed Abduh’un el-Urvetü’l-Vuska dergisi görüşle­rinin biçimlenmesinde en önemli rolü oynadı. 1894’de Trablusşam’a ikinci kez gelen Abduh ile daha yakından tanışarak onun sadık bir izleyicisi oldu.

1897’de Kahire’ye giden Raşid Rıza ertesi yıl yayını­nı ölümüne kadar aralıksız sürdürdüğü el-Menar dergi­sini çıkarmaya başladı. Abduh’un görüşlerini yaymayı amaçlayan bu dergide dinsel konuların yanı sıra İslam dünyasının her yöresinden haberler verek dünya siyase­tiyle de ilgilendi. Yine bu dergide yayınlanan ünlü Ku­ran tefsirinde İslam esaslarının bilimsel düşünceye, top­lumsal vc teknolojik gelişmeye açık olduğunu göstermeye çalıştı. 1912’de din görevlilerini eğitmek amacıyla Darü’d-Da’ve ve’l-İrşad adlı bir okul kurdu.

Eserleri (başlıca): Muhaveratü’1-M.uslih ve’l Mukallid, 1906; el-Hilafe, 1923; el-Vehhabiyyun ve’l-Hicaz, 1925; Yusrü’l-îslam ve Usulü’t-Teşrii’l-Amm, 1928; Tarihu’l- Üstadül’l-lmam eş-Şeyh Muhammed Abduh, 1931; Nida ile ‘/- Cinsü’l-Latif, 1932; el-Sünne ve’ş-Şia, (ö.s.), 2 cilt, 1947; el-Vahyu’l-Muhammedî, (ö.s.), 1947.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir