Rüyada Muhammed (s.a.v) Görmek

 

Rüyada Muhammed (s.a.v) Görmek Anlamı :

 

İbni şirin (rahmetullahi aleyh)’ in tabiri: Ebu Hüreyre (radıyallahu anh): “Rasulullah efendimizin şöyle buyurduğunu işittim” dedi. “Rüyada beni gören gerçekte beni görmüş gibidir. Zira şeytan benim suretime gire­mez.432 Enes bin Malik (radıyallahu anh): “Rasulullah efendimiz şöyle bu­yurdu dedi. “Rüyada beni gören asla ateşe girmez.”433 Ebu Katade (radıyallahu anh): “Rasulullah efendimiz şöyle buyurdu dedi. “Rüyada beni gören gerçekten görmüştür.”434

Ebu Sa’d (rahmetullahi aleyh) şöyle dedi: Allah teâlâ Muhammed (sallalahu aleyhi vesellem)i âlemlere rahmet olarak göndermiştir. Hayatında onu görüp ona tabi olana müjdeler olsun. Onu rüyasında görene de müjdeler olsun. Borçlu olan bir kimse onu rüyasında görürse Allah Teala onun borcunu öder. Hasta kimse görürse Allah Teala ona şifa verir. Savaşta olan kimse görürse Allah Teala ona nusret verir. Hacca gitmemiş olan kimse görürse, hacca gider. Kıtlık olan bir yerde görülürse orada bolluk olur. Zul­mün yaygın olduğu bir yerde görülürse adalet gelir. Korku olan yerde görü­lürse orada emniyet ve güvenlik olur. Tüm bu teviller onu kendi şekli üze­rine görüldüğü durumdadır. Rasulullah (sallalahu aleyhi vesellem) efendi­mizin renginin soluk olduğunu ve bazı azalarının eksik olduğunu görmek, o yerde dinin zayıflamasına ve bidatin ortaya çıkmasına delalet eder. Onu kötü elbiselerle görmenin tevili de böyledir. Ona sevgisinden dolayı gizli bir yerde kanını içtiğini gören kimse savaşta şehit olur. Aşikâr bir yerde onun kanını içtiğini görmek, münafıklığa, Ehli beyt’in kanına girmeye ve onlara zulüm edenlere yardım etmeye delalet eder.

Rüyada efendimiz (sallalahu aleyhi vesellem)in hasta olduğunu ve hastalığından iyileştiğini görmek o yerin halkının bozulmasından sonra doğru yolu bulmalarına delalet eder. Onu binek üstünde olduğunu gören kimse, binek üstünde kabrini ziyarete gider. Yayan olduğunu gören kimse yaya olarak ziyaret eder. Ayakta olduğunu görmek o zamanın liderinin işle­rinin dosdoğru olduğuna delalet eder. Harabe olmuş bir yerde onun ezan okuduğunu görmek o yerin imar edilmesine, kendisiyle birlikte yemek yedi­ğini görmek zekâtını vermesi için emretmesine delalet eder. Rüyada Rasulullah efendimizin (sallalahu aleyhi vesellem) vefat ettiğini görmek, neslinden birisinin ölmesine delalettir.

Cenazesinin bir yerde olduğunu görmek o yerde büyük bir bela olmasına delalettir. Cenazesine katıldığını ve kabrine kadar götürdüğünü gören kimse bid’ata meyilli olur. Kabrini zi­yaret ettiğini gören kimse büyük bir mal elde eder. Onun neslinden olma­dığı halde onun oğlu olduğunu görmek imanını kurtarmaya delalet eder. Kendisini onun babası olduğunu görmek, rüya sahibinin dinin ve imanının zayıflığına delalet eder. Rüyada bir kimsenin Rasulullah efendimizi (sallalahu aleyhi vesellem) görmesi, sadece ona değil bütün müslümanlara şamil olur.

Rüyada Rasulullah efendimizin (sallalahu aleyhi vesellem) kendisine dünya mallarından giyecek ve içeceklerinden güzel bir şey verdiğini gören kimse o şeyin miktarınca hayra nail olur. Verilen şey değersiz bir madde ise rüya sahibinin eziyet ve yorgunluk çektikten sonra büyük bir işten kurtul­masına delalet eder. Rasulullah efendimizin (sallalahu aleyhi vesellem) bir azasının yanında olduğunu ve onu sahiplendiğini gören kimse müslüman-ların uymadığı ve islam dininde olmayan bir bidat işlediğine delalet eder.

Sahabeden bir kadın “Ya Rasulallah! Rüyamda bedeninizin bir kısmının evimde olduğunu gördüm” dedi. Rasulullah efendimiz “Fatıma bir erkek çocuk dünyaya getirecek sende onu emzireceksin” dedi. Çok geçmeden Hüseyin (radıyallahu anh) doğdu ve o kadın sahabe onu emzirdi.435

Kur’an-ı kerim tilaveti yapanlardan Ebu-l vefa el-herevi anlatıyor: 360 senesinde Rasulullah efendimizi (sallalahu aleyhi vesellem)i rüyamda gör­düm o sıralarda ben sultanın huzurunda Kur’an-ı kerim okuyordum ancak onlar Kur’an-ı dinlemiyor aralarında konuşuyorlardı. Yine böyle bir günde üzüntülü bir şekilde evime döndüm ve uyudum. Rüyamda Rasulullah efen­dimizin (sallalahu aleyhi vesellem) yüzünün renginin değişmiş olduğunu gördüm. Bana “Yüce Allah’ın Kur’an-ı kerimini dinlemeyen, aralarında ko­nuşan bir takım insanların yanında mı okuyorsun! Bundan sonra Allah Teala dilemedikçe okumayacaksın” buyurdu. Rüyamdan uyandığımda dilim tutul­muştu. Tam dört ay boyunca isteklerimi kâğıda yazarak ifade ediyordum. Fıkıh ve hadis ehli işin sonunda benim tekrar konuşacağımı söylüyorlardı. Zira Rasulullah efendimiz (sallalahu aleyhi vesellem) “Allah dilemedikçe” buyurmuştu. Dört ay sonra ilk uyuduğum yerde uyumuştum. Rüyamda Nebi Zişan efendimizi gördüm. Yüzü parlıyordu bana: “Tövbe ettin değil mi?” buyurdu. Bende: “Evet ya Rasulallah” dedim. O da “Kim Allah’a tövbe ederse Allah’ta onu affeder. Dilini çıkar!” dedi. İşaret parmağıyla dilime dokundu. Sonra “Bir topluluğun içinde Kur’an okuduğunda konuşuluyorsa okumanı kes! Tâki Allah Teâlânın kelamını insanlar dinleyinceye kadar” buyurdu. Uyandığımda Allah telaya hamdü senalar olsun ki dilim açılmıştı.

Rivayet edilir ki zenginlerden bir adam hastalandı. Rüyasında Rasulullah efendimizi (sallalahu aleyhi vesellem) gördü. Ona “Eğer iyileş­mek istiyorsan la ve la’yı kullan” buyurdu. Uyandığında devrin büyük âlim­lerinden Süfyan-ı sevri’ye fakirlere dağıtması için on bin dirhem gönderdi ve rüyanın tabirini sordu. Süfyan-ı sevri “La ve La’dan murat zeytindir. Çünkü Allah Teâlâ onu kitabında “La şergıyyetün ve La ğarbiyyetün” olarak vasfetmiştir” dedi. Zengin adam zeytinle tedavi olarak iyileşti.
Basralı tanınmış bir adam anlatıyor: Bir gün “Ahvez” kabilesinin valile­rinden birisinin evinde gecelemiştim. Zaman zaman alışveriş için onun evine giderdim. O gün Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer (radıyallahu anhumaya) ya sövdü. Makamının vermiş olduğu heybetinden dolayı cevap veremedim. Üzüntülü bir şekilde uyudum. Rüyamda Rasulullah efendimizi (sallalahu aleyhi vesellem) gördüm. “Ya Rasulallah falan kimse Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer’e sövdü” dedim. “Onu bana getir” buyurdu. Getir­dim “Yatır!” dedi. Yatırdım. “Onu boğazla!” dedi. Onu boğazlamak gö­zümde çok büyüdü. Üç kez “Onu boğazla!” diye tekrarladı. Sonunda bıçağı onun boğazına götürdüm ve boğazladım. Sabah olduğunda rüyada gördükle­rimi valiye anlatıp nasihat almasını isteyecektim. Yattığı yere ulaştığımda odanın kapısında çığlıklar duydum. Vali o gece ölmüştü.

Dini yaşantısında zayıf olmayan bir adam îbni Sirin’e gelerek “Rü­yamda ayağımı Rasulullah (sallalahu aleyhi vesellem) efendimizin yüzüne koyduğumu gördüm” dedi. îbni şirin “Bu gece mestlerini çıkarmadan mı yattın? Dedi. Adam “Evet” dedi. İbni şirin adamdan mestlerini çıkarmasını istedi. Adam mestlerini çıkarınca mestin içinde üzerinde “Allah’ın Rasulü Muhammed” yazılı bir para çıktı.

Abdullah el-halla şöyle dedi. Medineye girdim ve Rasulullah (sallalahu aleyhi vesellem) efendimizin kabrine gittim ona ve iki arkadaşına selam verdim ve “Ya Rasulallah çok açım ve sana misafirliğe geldim” dedim. Sonra bir köşeye çekildim ve uyuya kalmışım. Rüyamda Rasulullah (sallalahu aleyhi vesellem) efendimizin bana doğru geldiğini gördüm ve hemen ayağa kalktım. Bana taze bir ekmek verdi. Ekmeğin bir kısmını ye­dim. Uyandığımda elimde ekmeğin geri kalanı vardı.

Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Sahih hadiste varid olduğuna göre Rasulullah efendimiz şöyle buyurdu: “rüyasında beni gören gerçektede beni görecektir. Zira şeytan benim suretime giremez”436 Diğer bir rivayette “rüyasında beni gören gerçekten görmüştür”437 buyurdu. Enes (radıyallahu anh)dan bir rivayette “Rüyada beni gören asla cehenneme girmez” buyrul-muştur.438

Âlimler hadislerin manalarında ihtilaf etmiştir. Bazıları “hadisin ma­nası; olduğu şekil üzere görmektir” demişlerdir. Bazıları da “irtihal ettiği zamandaki sureti üzere görmektir” demişlerdir. İbni şirin (rahmetullahi aleyh)te bu görüşte olanlardandır. Zira o rüyasında Rasulullah efendimizi gördüğünü anlatan kişiye, “bana onu vasıflandır” der. Rüya sahibi bilinen halinin dışındaki vasıflarda anlatırsa, “hayır onu görmemişsin” derdi. Bu görüşü destekleyen hâkimin rivayetinde, kuvvetli bir senet ile Asım b. Küleyb’in rivayetine göre o şöyle demiştir: “Rüyamda Rasulullah efendimizi gördüm. İbni Abbas (radıyallahu anh)a rüyamı anlattım. O ” onu bana va­sıflandır” dedi. Bende ona Hasan bin Ali’ye benzeterek anlattım. Bana “evet görmüşsün” dedi. 439 İbni adiyyin rivayet ettiği “Rüyada beni gören gerçek­ten beni görmüştür. Zira ben her surette görülürüm”440 hadisi zayıf olduğu için buna itiraz olamaz.

Muhyiddin Arabi’ninde içinde olduğu bazı âlimlere göre ” Rasulullah efendimizi bilinen sureti üzere olduğunu görmek hakikatini idrak, başka bir suret üzere görmek misalini idraktir. Toprak nebilerin bedenlerini çürüt­mediğinden onların zatını görmek hakikat, sıfatlarını idrak, misalini idraktir. Yine bu görüşte olan kadı İyaz şöyle demiştir: ” Rasulullah efendi­mizi hayattaki sureti üzere olduğunu görmek hakikat, başka bir suret üzere olduğunu görmek tevildir.” Ancak imam Nevevi ” Rasulullah efendimizi ol­duğu suret üzere veya başka bir suret üzere görmek arasında fark yoktur, gören kişi gerçekten onu görmüştür” diyerek bu görüşü eleştirmiştir. İmam nevevinin bu eleştirisine cevap olarak “kadı İyazın bu görüşü Neveviye ters değildir. Bilakis onun söylemek istediği şudur; her iki durumdada onu gör­mek hakikattir. Ancak olduğu suret üzere görmenin tabire ihtiyacı yoktur, değişik surette görmenin ise tabire ihtiyacı vardır.”denilmiştir.

İmam Bakillâni’nin “Rasulullah efendimizi başka bir suret üzere oldu­ğunu görmek tevili yapılmayan saçma rüyalardandır” sözü yanlıştır, kabul edilemez. Zira Rasulullah efendimizi her ne kadar dünyadaki suretinin dı­şında da olsa ona layık bir surette görmek olağandır. Üstelik şeytanın onu temsilen rüyada görülmesi, “şeytan benim suretime giremez” hadisinin ge­nel anlamına aykırıdır. Bu durumda doğru olan görüş ne şekilde olursa olsun onu görmek gerçekten onu görmektir. Zira başka surette de olsa, suretlendiren Allah Tealadır.

Rasulullah efendimizi gerçek hali üzere, genç iken, yetişkin iken, yaşlı iken veya ömrünün sonunda iken görmenin tevile ihtiyacı yoktur. Gerçek halinin dışında görmekte ise tabire ihtiyacı vardır. Bundan dolayı bazı âlimler: “onu yaşlı görmek barışın yayılmasına, genç görmek savaşın yayıl­masına, tebessüm halinde görmek rüya sahibinin sünneti yaşadığına delalet eder” demişlerdir. Bazı âlimlerde “onu olduğu hal üzere görmek rüya sahi­binin doğruluk üzere olduğuna, başka bir hal üzere yüzü asık olarak gör­mekte, rüya sahibinin kötü hal üzere olduğuna delalet eder” demişlerdir.

İbn-i Ebi Hamza şöyle demiştir. “Rasulallah (sallallahü aleyhi vessellem)i güzel bir surette görmek kişinin dinindeki güzelliğe delalet eder. Onu noksan bir halde görmekte rüya sahibinin dindeki kötü durumuna delalet eder. Zira Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem) ayna gibidir. Ay­nanın karşısında olan ise aynada göründüğü gibidir. Rasulullah efendimizi görmekte en büyük fayda budur. Zira bununla rüyayı gören kişinin manevi hali bilinir. Bu görüşü ibn-i Hacer el-heytemi “Şemaili Tirmizi”nin şerhinde zikretmiştir. Diğer peygamberleri görmekte böyledir. Çünkü şeytan Allah Tealanın, onun ayetlerinin, peygamberlerinin ve meleklerinin suretine gi­remez.

Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem)i rüyada gören kişi sıkıntılı ise sıkıntısından kurtulur. Hapiste ise hapisten çıkar. O yerde pahalılık varsa pahalılık kalkar ucuzluk gelir. Zulüm altında ise yardım görür. Korkuda ise emniyet içinde olur. Onu görmek gören için dini ve dünyevi cihetten güzel akıbetler görmekle ilgili müjdeye delalet eder. Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem)in kendisine yöneldiğini, namazda kendisine imam olduğunu, kendisine güzel bir şeyler yedirdiğini ya da güzel bir elbise giydirdiğini, bir şey vaad ettiğini veya hayırla dua ettiğini gören kişi, yetki almaya ehil bir kimse ise iyilikle emreder kötülükten kaçındırır ve adaletli davranır. Rüya sahibi âlim ise bildiğiyle amel eder. Kâfir ise hidayete erer. Abid ise kera­met ehlinin makamlarına nail olur. İsyankâr ise tövbe eder. Zira ayeti keri­mede “Allah’a ve Nebi ve ümmi olan rasulüne iman edin” buyrulmuştur.441

Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem)i görmek delilleri açığa çıkart­maya, doğru söylemeye ve vaadinde durmaya delalet eder. Bazende Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem)i görmek ailede ve akrabalarda ki­şiye karşı düşmanlık, haset ve nefret oluşmasına delalet eder. Bazen onu görmek aileden ayrılmaya, vatanı terk edip başka bir yere yerleşmeye, bazen ana babadan yetim kalmaya delalet eder. Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem) ‘i görmek bazen kerameti göstermeye delalet eder. Zira geyik ona selam vermiş, deve ayaklarını öpmüş, semaya yükseltilmiş, kızar­tılmış hayvanın kemiği onunla konuşmuş, ağaçlarda onun çağrısına icabet ederek gelmiştir. Rüyayı gören kişi göz doktoru ise mesleğinde son noktaya ulaşır. Çünkü Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem) Katade’nin gözünü geri koymuş iyileştirmiştir.

Rüya sahibi yolculukta ise ve insanlar susuzluk çekiyorsa yağmurun yağmasına delalet eder. Zira onun parmaklarından sular fışkırmıştır. İnsan­lar kıtlıkta ve darlıkta iseler hiç beklemedikleri bir yerden bolluğa ve bere­kete nail olmalarına delalet eder.

Bir kadının rüyada Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem)i görmesi büyük bir mertebeye, iyi bir şöhrete, iffete ve emanete nail olmasına de­lalet eder. Bazende üzerine kuma gelmesine ve salih evlatlara sahip olma­sına delalet eder. Kadın mal sahibi ise malını Allah Teala yolunda infak eder. Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem)i görmek eziyetlere karşı sab­retmeye delalet eder. Yetim veya garip bir kimse onu görürse büyük bir mertebe elde eder. Doktor görürse mesleğinde insanlara faydalı bir doktor olur. Bazende müminlerin zafer kazanmasına ve kâfirlerin hezimete uğra­masına delalet eder. Onu borçlu biri görürse borcunu öder. Hacca gitmeyen kimse onu görürse hacca gider. Onu zayıf, azaları eksik veya elbisesi kirli olarak görmek o yerde dinin zayıfladığına ve bidatlerin ortaya çıktığına delalet eder. Ona olan sevgisinden dolayı gizli olarak kanını içtiğini görmek cihatta şehit olarak ölmeye, alenen onun kanını içmek içindeki nifaka ve ehli beytten birisinin öldürülmesinde yardımcı olmaya delalet eder. Bir yerde namaz kıldırdığını görmek o yerde müminlerin bir araya gelmesine delalet eder. Hasta olan kimse onu görürse şifa bulur. Harpte savaşan kişi görürse Allah Teala o kişiye yardım eder. Kurak bir yerde olduğunu görü­lürse o yer verimli bir hale gelir. Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem) ‘in cenazesini görmek o yerde büyük bir musibetin gelmesine delalet eder.

Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem)in kendisine kızdığını ve kendi­siyle mücadele ettiğini gören kişi, dinde birçok bid’at icat eder. Rasulullah efendimizin bir yerde vefat ettiğini görmek rüya sahibinin o sene içinde o yerde ölmesine delalet eder.

Rasulallah (sallallahü aleyhi vessellem)in cenazesine eşlik ettiğini gö­ren kişi, bidate meyi eder. Onun kabrini ziyaret ettiğini gören kişi, büyük bir mala nail olur. Rüyada Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem)in oğlu olduğu görmek iman ve yakin sağlamlığına delalet eder. Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem) efendimizin suretine girdiğini gören kişi, mülke nail olmak isteyen biri ise nail olur. Zillet içinde olan biri ise Allah Teala onu yüceltir. İlim talebesi ise ilim elde eder. Fakir ise zenginleşir. Bekâr ise evlenir.

Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem) harap bir yerde görülürse o yer onun bereketi ile mamur hale gelir. Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem)in bir yerde ezan okuması o yerde bolluğun ve insanların çok olmasına delalet eder. Rasulallah (sallallahü aleyhi vessellem)i hamile ka­dının ya da kocasının görmesi, çocuğun erkek olmasına delalet eder. Onu güzel bir surette görmek gören kişinin dindarlığının artmasına delalet eder. Sakallarını siyah olarak gören kişi sevince ve berekete nail olur. Onu yaşlı olarak görmek kişinin kuvvetine ve düşmanlarına üstün gelmesine, oldu­ğundan daha büyük bedenli olduğunu görmek müslümanların liderinin gü­cünün artmasına, göğsünün olduğundan geniş görmek hükümdarın halkına karşı cömert davranmasına ve askere ihsanda bulunmasına, karnının boş olduğunu görmek, devletin hazinesinin boşaldığına, sağ elinin kapalı oldu­ğunu görmek, hükümdarın halkına vermediğine rüya sahibinin hacca ve cihada gitmediğine ve ailesine bakmadığına, sol elinin kapalı olduğunu görmek hükümdarın askerin iaşesini vermediğine, cihat ve sadaka mallarını sakladığına, rüya sahibinin de zekatı vermediğine ve dilenciye yardım et­mediğine delalet eder. Ellerinin açık olduğunu görmek hükümdarın verdi­ğine ve rüya sahibinin de hacca ve cihada gittiğine sadaka ve zekâtını ver­diğine delalet eder. Boynunu kalın olarak görmek devlet reisinin müslümanların haklarına riayet etmesine delalet eder. Uyluğunun olduğun­dan daha büyük daha kıllı ve daha güzel olduğunu görmek rüya sahibinin kabilesinin çoğalmasına, ayak bileklerinin uzun olduğunu görmek hükümda­rın ömrünün uzamasına delalet eder.

Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem) ‘in üzerinde silah olduğu halde asker içinde olduğunu, askerinde sevinçli olduğunu ve kendilerini beğen­diklerini görmek islam ordularının hezimete uğramasına delalet eder. Saçı ve sakalını taradığını görmek sıkıntının gitmesine delalet eder. Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem) in kabrini gören kişi tüccar ise ticaretinde kâr eder. Rüyada Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem)in babası olduğunu gören kişinin dini fesada gider ve imanı zayıflar. Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem) ‘in arkasından yürüdüğünü gören kişi, sünneti seniyyeye ittibaa eder. Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem)i ayakkabısız olarak gören kişi cemaati terk eder.

Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem)in ashabını birbirine kardeş yaptığını gören kişi, ilme ve fıkha nail olur. Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem)i mestlerini giyerken görmek, Allah Teala yolunda cihada çıkmak için emir almaya delalet eder. Kanının Rasulallah (sallallahü aleyhi ve ssellem) efendimizin kanının kendisine karıştığını görmek şeref sahibi biri ile hısımlık kurmaya delalet eder. Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem)in tek başın yemek yediğini gören kişi dilenciye bir şey vermez ve malından bir şey tasadduk etmez. Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem)i efendimi­zin eşlerinden birinin, annesi olduğunu gören kişinin imanı artar.

Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem) ‘in kendisine hurma ve bal gibi güzel şeyler verdiğini gören kişi, aldığı miktarda Kuran ezberler ve ilme nail olur. Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem) ‘i uzun boylu bir genç suretinde görmek, insanlar arasında fitne ve çatışma meydana gelmesine delalet eder. Yaşlı olarak görmek, insanların afiyet içinde olmasına delalet eder. Onu esmer olarak görmek tövbe etmeyi istemeye beyaz tenli olarak görmek Allah Tealaya tövbeye ve güzel amele delalet eder.

Rüyanızda Muhammed (s.a.v) Gördüyseniz , Rüyanızı Nasıl Gördüğünüzü Aşağıdaki Yorum Kutucuğu Aracılığıyla Bizimle Hemen Paylaşın . Yorumlansın …___________________________________________

Rüyada Muhammed (s.a.v) Görmek Ne Anlama Gelir , Rüyada Muhammed (s.a.v) Görmenin Anlamı Manası, Rüyada Muhammed (s.a.v) Görmek Yorumu Açıklaması Neye İşarettir , Rüyada Görülen Muhammed (s.a.v) Rüya Tabiri , Rüyamda Muhammed (s.a.v) Gördüm Ne Demektir İyimidir Kötümüdür rüya tabirleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir