Rüyada Ölüm Görmek

 

Rüyada Ölüm Görmek Anlamı :

İbni şirin (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Ömer ibni Sabih anlatıyor: Rüyamda Abdülaziz ibni Süleyman’ı gördüm, üzerinde yeşil bir elbise, ba­şında inciden taç vardı. Ona “Ey Muhammed’in babası! Bizi terk ettikten sonra nasılsın, ölümü nasıl tattın? Oradaki işler nasıl?” diye sordum. O “ölümün zorluğundan ve sıkıntısından sorma. Ancak Allah yardım etti de ayıplarımızı örttü ve onun fazlı ile nimetlere nail olduk” dedi.
Üstad Ebu Sa’d şöyle demiştir; rüyada ölüm görmek büyük bir işten dolayı pişmanlık duymaya delalettir. Rüyada öldükten sonra tekrar yaşadı­ğını gören kimse, bir günah işler sonra o günahından tövbe eder. Zira ayeti kerimede şöyle buyrulur. (Diyecekler ki, “Ya rab! Bizi iki öldürdün, iki de dirilttin. Şimdi günahlarımızı anladık. Fakat var mı çıkmaya bir yol?”)
Rüyada bir hastalığı olmadan ve ölü kimsenin hali üzerinde olmadan öldüğünü gören kimsenin ömrü uzun olur. Rüyada ölmediğini gören kimse­nin eceli yakın olur. Ölümsüz olduğunu gören kimse Allah yolunda şehit olur.
Rüyada öldüğünü ve ölüsüne insanların matem yaptıklarını, yıkadıkla­rını ve kefenlediklerini gören kimsenin dünyası iyi dini bozuk olur. İmamın öldüğünü görmek, beldenin harap olmasına, beldenin harap olduğunu gör­mek de imamın ölmesine delalet eder.
Tanıdığı ölmüş bir kimsenin rüyada tekrar öldüğünü ve insanların ölü­nün üzerine ağıt yakmadan ve bağırmadan ağladıklarını görmek, o ölünün peşine bir kimsenin evlenmesine, ağlamanın ise ailenin rahata kavuşmasına delalet eder.
Bir tabirde, ölü bir kimsenin yeniden öldüğünü görmek, o ölünün pe­şinden ailesinden birisinin ölmesine delalet eder ki sanki rüyada ölen kimse ikinci kez tekrar ölür. Rüyada öldüğünü ancak ölen kimselerin şekillerini ve cenaze işlerini görmemek, evinden bir odanın ya da duvarın yıkılmasına delalet eder. Bu hal üzere defin edildiğini ve üzerine ağlanmadığını ve ce­nazesine kimsenin katılmadığını görmek, evinden yıkılan yerin tekrar ya­pılmamasına ancak başka bir kimsenin eline geçmesi ile tamir edilmesine delalet eder. Bir yerde toplu ölüm olduğunu görmek, orada yangın çıkma­sına delalet eder.
Rüyada toprak üzerinde çıplak olarak ölmüş olduğunu görmek, fakir­leşmeye, halı üzerinde ölmek, dünyanın önüne serilmesine, döşek üzerinde ölü olarak yattığını görmek, mertebe kazanmaya, yatak üzerinde olduğunu görmek, ailesinden hayır görmeye delalet eder. Ölü bulduğunu gören kimse mal bulur. Ölüm haberinin geldiğini görmek, o kimsenin dininin bozulduğu, dünyasının düzeldiği haberi gelir.
Rüyada oğlunun öldüğünü görmek, düşmanından kurtulmasına, kızının öldüğünü görmek, kurtuluştan ümidini kesmeye, bir adamın başka bir adama “falan kimse aniden öldü” dediğini duymak, haber verilen kimsenin ani bir üzüntüye düşmesine, bazen de üzüntüden ölmesine delalet eder. Hamile bir kadının öldüğünü ve insanların ağıt ve ses çıkarmadan ağlayıp onu taşıdıklarını görmek, erkek çocuk doğurup onunla sevinmesine delalet eder.
Bazı tabirciler: Bekâr kimsenin rüyada öldüğünü görmesi, evlenme­sine, evli kimsenin öldüğünü görmek, boşanmasına delalet eder. Zira ölüm ayrılıktır. Aynı şekilde, ortaklardan birinin öldüğünü görmekte ortakların ayrılmasına delalet eder.
Valinin öldüğünü ve insanların ağıt yapmadan cenazenin arkasından ağladıklarını görmek, halkın o validen memnun olduklarına delalet eder. Valinin öldüğünü ve insanların onu hayırla andıklarını görmek, yönetiminde başarılı olduğuna delalet eder. Ölülerin arasında olduğunu görmek, münafık kimselerin arasında olduğuna, onlara iyiliği tavsiye ettiği halde bu tavsiye­lerine uymadıklarına delalet eder. Zira ayeti kerimede şöyle buyrulur: (Çünkü sen ölülere işittiremezsin, o daveti sağırlara da işittiremez-sin.)485
Rüyada ölü kimselerle beraber ölü olarak kaldığını görmek, bidat üzere ölmesine ya da dönmeyeceği bir yolculuğa çıkmasına delalet eder. Ölü kimselere karıştığını ya da ölülerin kendisine dokunduğunu görmek, rezil kimseler tarafından o kimseye bir kötülük dokunmasına delalet eder. Sırtında bir ölüyü taşıdığını gören kimse çokça hayra ve mala nail olur. Yö­netici kimsenin öldüğünü görmek, görevinden alınmasına delalet eder. Ölüm sarhoşluğu görmekte hayır yoktur. Rüyada ölü kimsenin kendisini yı­kadığını görmek, ölünün çocuklarının üzüntülerinden kurtulmasına ve mal­larının artmasına delalet eder. Ölüyü başka bir insanın yıkadığını görmek, o insanın vasıtasıyla günahkâr bir kimsenin tövbe etmesine delalet eder. Rü­yada kendisini teneşirin üstünde olduğunu görmek, üzüntülerinden kurtul­masına ve işinde faydalı olmasına delalet eder.
Ölülerin, elbiselerinin yıkanmasını istediklerini görmek, dua ve sada­kaya muhtaç olduklarına ya da borçlarının ödenmesini ya da hasmının razı edilmesini ya da vasiyetinin yerine getirilmesini istediğine delalet eder. Bir ölünün elbiselerini yıkadığını görmek, yıkayan kimseden ölüye hayır ulaş­masına delalet eder.
Tanımadığı insanların kendisini süslediklerini ve herhangi bir sebep olmaksızın güzel elbiseler giydirip tek başına bir evde bıraktıklarını gör­mek, rüya sahibinin ölümüne ve ecelinin geldiğine delalet eder. Ölü kimse­nin üzerine kâfur gibi güzel kokular saçıldığını görmek, günahkâr kimse için tövbeye, üzüntülü kimsenin rahata çıkmasına ve güzel övgülere delalet eder. Rüyada cenazesinin taşındığını gören kimsenin makamı yükselir ve malı çoğalır. Cenaze sedyesinin üstünde olduğunu gören kimse, Allah yo­lunda kardeşler edinir. Zira ayeti kerimede şöyle buyrulur: (sinelerindeki kinleri soymuşuz da kardeşler olarak sedirler üstünde otururlar.)
Ölüyü kabristana taşıdığını gören kimse doğrulukla çalışır. Ölüyü çarşıya taşıdığını gören kimse bir ihtiyacını giderir ve ticaretinde kazanç sağlar. Ölünün üzerine namaz kıldığını görmek, dua ve istiğfarın çokluğuna delalet eder.
Cenaze namazında kendisinin namaz kıldırdığını görmesi, münafık bir sultan tarafında yetki almasına delalet eder. Bir imamın arkasında ölü üze­rine namaz kıldığını görmek, ölülere dua edilen bir mecliste bulunmasına delalet eder. Ölü bir kimsenin diri olduğunu görmek, rüya sahibinin işleri­nin bozulmasından sonra düzelmesine, zorluktan sonra kolaylığa delalet eder. Diri bir kimseyi rüyada ölü olduğunu görmek, hiç beklemediği bir yerden zorluk görmesine delalet eder. Zira hayat kolaylığa ölüm ise zorluğa delalet eder. Ölülerin kendisini müjdelediklerini görmesi, rüya sahibinin Allah katında halinin güzelliğine delalet eder. Ölülerin kendisinden yüz çevirdiklerini ve asık suratla onu karşıladıklarını görmesi Allah katında du­rumunun kötülüğüne delalet eder. Zira Resulullah efendimiz şöyle buyur­muştur: “Birinize rüyasında vaaz edilmesi yeterlidir.”
Ölü bir kimsenin rüyada kendisinin ölmediğini söylediğini görmek, ölünün ahiretteki halinin güzelliğine delalettir. Zira ayeti kerimede şöyle buyrulur: (Ve sakın Allah yolunda öldürülenleri ölmüşler sanma! Hayır, hep hayattadırlar. Rablerinin yanında yaşarlar.)487 Ölünün başında taç ya da yüzükler ya da bir döşek üzerinde görmek de bu tevildedir. Ölünün üze­rinde yeşil elbiseler görmek, rüya sahibinin ahiretteki halinin güzelliğine delalet ettiği gibi şehadet üzere öldüğüne, ölünün güldüğünü görmek ise affedilmiş olduğuna delalet eder. Zira ayetti kerimede şöyle buyrulur: (Yüzler vardır, o gün ışılar. Güler, sevinir.)488 Ölünün güleç yüzlü oldu­ğunu ancak kendisine dokunmadığını ve konuşmadığını görmek, rüya sahi­binin onun adına yaptığı bir iyilikten dolayı ondan razı olduğuna delalet eder. Ölünün kendisinden yüz çevirdiğini veya onunla çekiştiğini ya da vur­duğunu görmek, rüya sahibinin günah işlediğine delalet eder.
Bir ölünün kendisine vurduğunu gören kimse, ona olan borcunu öde­mesine delalet eder. Ölünün, hayatta iken sahip olduğu zenginlikten daha fazla bir zenginliğe sahip olduğunu görmek, ahiretteki halinin güzelliğine delalet eder. Ölüyü fakir bir halde görmek, sevaba ihtiyaç duyduğuna, ölüyü çıplak halde görmek, onun dünyadan hayırlardan soyunmuş bir şe­kilde göçtüğüne delalet eder.
Bir tabirde ölü kimseyi çıplak görmek, onun rahatta olduğuna delalet eder denilmiştir. Tanıdığı ölmüş kimselerin yeni elbiseler giyinmiş oldukları halde sevinçle yerlerinden kalktıklarını görmek, rüya sahibinin onların adla­rını yaşattığına ve evlatları için iş sahası açıp onlara gelecek kazandırdığına delalet eder. Eğer bu kimseler üzüntü içindeyse ve kirli elbiseler giyinmiş iseler evlatlarının muhtaç düştüklerine ve günah işlediklerine delalet eder. Tanıdığı bir kabristandan ölülerin kalktığını görmek, orada oturan kimsele­rin zor durumda kalmalarına ve içlerinde münafık kimselerin çıkmasına delalet eder.
Kâfir olan bir ölüyü çok güzel bir halde görmek, o kimselerin Allah ka­tındaki halinin güzelliğine değil, geride bıraktığı kimselerin makamlarının yükselmesine delalet eder.
Ölü bir kimsenin önce güldüğünü sonra ağladığını görmek onun müslüman olarak ölmediğine delalet eder. Aynı şekilde ölünün yüzünün siyah olarak görmekte bu tevildedir. Zira ayeti kerimede şöyle buyrulur “O vakit o yüzleri kara çıkanlara şöyle denecek: Ya, imanınızdan sonra küf­rettiniz, ha? O halde tadın azabı, ettiğiniz nankörlüğün cezasını.”489 Ölünün üzerinde kirli elbiseler olduğunu ya da onun hasta olduğunu gör­mek, onun kul haklarının dışında, Allah Teala ile arasındaki dini sorumlu­luklarından sorulduğuna delalet eder. Ölüyü bir şeyle meşgul olduğunu görmek, oradaki meşgul olduğu işine delalet eder. Annesinin ya da babası­nın yaşadığını görmek, içinde bulunduğu üzüntüsünden kurtulmasına dela­let eder. Ancak babasını görmek, tevilde daha kuvvetlidir. Ölmüş oğlunun yaşadığını görmek, hiç beklemediği bir yerden düşmanının çıkmasına, öl­müş kardeşinin yaşadığını görmek, zayıflıktan sonra güçlenmeye delalet eder. Zira ayeti kerimede şöyle buyrulur: “Kardeşim Harun’u onunla sır­tımı pek et.” 490
Ölmüş kız kardeşinin yaşadığını görmek, gurbette olan yakının dönme­sine ve sevince delalet eder. Zira ayeti kerimde şöyle buyrulur: “Onun kız kardeşine, izini takip et demişti. Oda uzaktan gözetti, onlar farkında değillerdi.”491
Dayısının ya da teyzesinin yaşadıklarını görmek, elinden çıkmış olan bir şeyin tekrar eline geçmesine delalet eder. Bir ölüyü dirilttiğini gören kimse, onun sebebi ile bir sebebi ile bir kâfirin müslüman olmasına ya da günahkâr bir kimsenin tövbe etmesine delalet eder. Rüyada mahallesindeki ölmüş kadınların dirildiklerini görmek, kadınların güzelliği ve elbiselerin güzelliğine göre, rüya sahibi için ve o kadınların evlatlarının işlerine delalet eder. Eğer kadınların elbiseleri beyaz ise onların dini işleri olur. Kadınların elbiseleri kırmızı ise, işleri eğlencede olur. Elbiseleri siyah ise, işleri yöne­ticilikte ve zenginlikte olur. Elbiseleri eski ise, işleri fakirlik ve üzüntü içinde olur. Elbiseleri kirli ise, günah işlemelerine delalet eder.
Ölmüş bir kimseyi rüyada uyurken görmek, onun ahiretteki rahatına delalet eder. Ölü bir kimseyle bir yatakta uyuduklarım görmek, ömrünün uzamasına delalet eder. Ölü bir kimseyi hayatta iken namaz kıldığı yerin dışında başka bir yerde namaz kıldığını görmek, hayatta iken işlediği amellerinin ya da vakfettiği vakfının sevaplarının ulaştığına delalet eder. Eğer bu kimse yönetici ise, çocuklarının da kendisi gibi yetki sahibi olmala­rına delalet eder. Ölüyü hayatta iken namaz kıldığı yerde namaz kıldığını görmek, kendisinden sonra dini yaşamlarındaki doğruluklarına delalet eder. Çünkü ölü kimsenin, kendisi için amel yapması kesilmiştir. Ölü bir kimsenin canlı kimselere namaz kıldırdığını görmek, o kimselerin ömürlerinin kısal­masına delalet eder. Zira onlar ölünün peşinden gitmişlerdir.
Rüyada bir ölüyü takip ettiğini ve onun girip çıktığı yerlere girip çıktı­ğını görmek, iyi veya kötü o ölünün yaptığı işlere tabi olmaya delalet eder. Bir ölünün mescitte olduğunu görmek, onun azaptan emniyette olduğuna delalettir. Zira mescid emin bir yerdir..
Ölmüş bir kimsenin rüyada başından şikâyetçi olduğunu görmek, anne, babasının reisine karşı yaptığı kusurlarından dolayı sorguya çekildiğine, boynundan şikâyetçi olması malını zayi etmesinden ve hanımının mihrini vermemekten dolayı sorulduğuna, elinden şikâyetçi olduğunu görmek, er­kek kardeşi, kız kardeşi ortağı veya yalan yere ettiği yeminden dolayı sor­guya çekildiğine, yanından şikâyetçi olması, hanımından dolayı sorguya çekildiğine, karnından şikâyetçi olduğunu görmek, babasının ve akrabaları­nın haklarından ve malından dolayı sorguya çekildiğine, ayağından şikayetçi olması malını Allah Tealanın razı olmadığı şekilde harcamış olmasından sorguya çekilmesine, uyluğundan şikayetçi olması, sıla-i rahmi kestiğinden ve sülalesinden dolayı sorguya çekilmesine, baldırından şikayetçi olması, hayatını batıl işlerde geçirmesinden dolayı sorguya çekilmesine delalet eder.
Bir ölünün kendisini çağırdığını ve ona cevap verip kendisini engelle­mediği bir şekilde onunla yürüdüğünü görmek, o kimsenin ölümüne sebep olan hastalıktan dolayı ölmesine, ya da yıkıntı altında kalmak veya boğulma gibi ölünün ölüm sebeplerinden bir sebeple ölmesine delalet eder.
Bir ölü ile birlikte bilmediği bir eve girdiğini ve bir daha çıkmadığını görmek, rüya sahibinin ölümüne delalet eder. Ölünün kendisine “sen şu vakitte öleceksin” demesi doğrudur. Çünkü o hakikat evinde olduğundan yalan söylemez. Bir ölünün peşinden gittiğini ancak onunla birlikte eve girmediğini ya da girdikten sonra çıktığını görmesi, ölüm tehlikesi geçirip kurtulmasına delalet eder.
Ölü ile birlikte yolculuk yaptığını görmek, işlerinin karışmasına delalet eder. Ölünün kendisine sevdiği bir şeyi verdiğini görmek, beklemediği bir yerden bir hayra nail olmasına delalet eder. Ölünün kendisine yeni veya temiz bir gömlek verdiğini görmesi, o ölünün yaşadığı günlerdeki yaşamı gibi bir geçime nail olmasına delalettir. Ölünün kendisine erkeklerin başına örttüğü örtüden verdiğini görmek, rüya sahibinin o ölünün makamına ve şerefine nail olmasına delalet eder. Ölü, eski bir elbise verirse, rüya sahibi fakirleşir. Kirli bir elbise verirse, rüya sahibi haramlar işler. Yiyecek verdi­ğini görmek, hiç ummadığı yerden ganimet elde etmeye, karpuz verdiğini görmek, beklemediği bir üzüntüye düşmesine delalet eder. Ölünün kendi­sine nasihat ettiğini ya da ilim öğrettiğini görmek, bu miktarca dinde doğ­ruluk kazanmaya, ölünün kendisine açmadığı ya da giymediği bir elbise verdiğini görmek, malında zarar etmesine ya da şifa bulacağı bir hastalığa delalet eder. Ölü bir kimsenin rüya sahibinin elbisesini çekip çıkarttığını ve kendisinin elbiseyi giydiğini ve onun mülkünden çıkarttığını görmesi, rüya sahibinin ölmesine delalet eder. Ancak elbiseyi dikmek için ya da bir iş yapmak için aldığını ve rüya sahibinin mülkünden çıkarmadığını görmek de zarar yoktur.
Rüyada ölüye bir şey vermek, iyi sayılmamıştır. Ancak, ölüye karpuz verdiğini görmek, hiç beklemediği bir zamanda üzüntüsünün gitmesine veya ölmüş amcası ya da halasına bir şey verdiğini görmek, nafaka almasına de­lalet eder.
Bir ölünün kendisine selam verdiğini görmek, Allah katında halinin gü­zel olduğuna delalet eder. Ölünün rüya sahibinin elini tuttuğunu görmesi, ümidini kestiği bir yerden eline mal geçmesine delalet eder. Ölünün kendi­sini sevgi ile kucakladığını görmesi, uzun ömre delalet eder. Tartışmadan dolayı veya tutmak için sarıldığını görmek, hayra alamet değildir. Ölüyle konuştuğunu gören kimse, uzun bir hayat yaşar. Bu rüya, sahibinin bir ka­vimle tartışmasından sonra barışmasına delalettir. Tanımadığı bir ölüyü öptüğünü gören kimse, beklemediği bir yerden mal elde eder. Tanıdığı bir ölüyü öptüğünü görmek, onun malından veya ilminden faydalanmasına de­lalet eder. Tanıdığı bir ölünün kendisini öptüğünü görmek, onun çocukla­rından hayır görmeye delalettir. Tanımadığı bir ölünün kendisini öptüğünü görmek, hiç beklemediği bir yerden kendisine gelecek hayrı kabul etmesine delalet eder. Bir ölünün yiyecek satın aldığını görmek, o yiyecek çeşidinin azalmasına ve fiyatının yükselmesine delalet eder. Ölülerin yiyecek ya da bir eşya sattıklarını görmek, o yiyecek veya eşyanın değerini kaybetmesine delalet eder. Rüyada yiyecek ve eşyaların arasında ölmüş bir insan veya ölmüş fare veya ölmüş bir binek hayvanı olduğunu görmek, o yiyecek ve eşyanın bozulmasına delalet eder. Tanımadığı bir ölü ile cima yaptığını gören kimse, zina eder. Zina esnasında kendisinden meni geldiğini görmek, şerli ve münafık bir adamla dostluk kurmasına ve onun sebebi ile malında zarar etmesine delalet eder. Tanıdığı bir ölü ile cima yaptığını görmek, ümidini kestiği bir ihtiyacını karşılamasına delalet eder. Doğru sözlü bir ölü ile cima yaptığını görmek, o ölünün çocuklarının rüya sahibinden hayır görmesine delalet eder. Eğer cima yaptığı ölü, kendisinin düşmanı ise, rüya sahibi, ölünün çocuklarına üstün gelir. Rüyada mahremi olan bir ölü ile cima yaptığını görmek, rüya sahibinin o ölü adına sadaka verdiğine ya da dua ettiğine, ya da ölünün çocuklarına bir iyilik yaptığına delalet eder. Bir tabirde ise, rüya sahibi bir günah işler denilmiştir. Tanıdığı bir ölünün ken­disine cima yaptığını görmek, o ölünün malından ya da işinden faydalanma­sına delalet eder. Ölü bir kadının canlandığını ve onunla cima ettiğini gör­mek, rüya sahibini bir ihtiyacını karşılamak için gönül hoşnutluğu ile malın­dan harcamasına, yetki elde etmesine ve karlı bir ticaret yapmasına dela­let eder.
Rüyada ölü bir kadınla evlendiğini, onun canlı olduğunu ve evine taşı­dığını görmek, pişman olacağı bir iş yapmaya delalet eder. Onunla birlikte olduğunu ve suyunun kendisine bulaştığını görmek, zarar ettiği bir işinden dolayı pişmanlık içinde olduğuna, ancak işin sonunda suyun bulaştığı miktarda hayra nail olmasına delalet eder. Rüyada evlendiği ölü kadını canlı olduğunu, onu evine getirdiğini ancak dokunmadığını görmek, rüya sahibi­nin ölümüne delalet eder. Kadın konusunda yapılan bu teviller, erkek için de geçerlidir.
Üstad Ebu sa’d (rahimehullah) şöyle demiştir: Rüyada ölü bir kimsenin güzel bir iş yaptığını görmek, rüya sahibini hayra teşvik etmesine, kötü bir iş yaptığını görmek, rüya sahibini o işi yapmaktan alıkoymak istediğine de­lalet eder.
Bir ölünün kabrini açtığını gören kimse, o ölünün dini ve dünyevi ya­şantısını öğrenip onun gibi yaşamak istediğine delalet eder. Bir ölüyü meza­rında canlı olarak görmek, helal mal ve hikmete nail olmaya delalet eder. Ölü olarak görmek ise, mala delalet etmez.
Bazı tabirciler: rüyada bir kabristandaki mezarları açtığını ve kabir­lerde ölü ve dirilerin olduğunu görmek, o beldede toplu ölümlerin olmasına delalet eder.
Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada ağlanarak, ağıt yakıla­rak insanların omuzlarında tabutta taşınan bir ölü görmek, gömülmediği sürece dinde noksanlık ve bozulmaya, dünya da ise şerefinin artmasına delalet eder. Bu rüya sahibinin tebaası, cenazesine katılanlar kadar olur. Ve rüya sahibinin onlara üstün olup emri altına almasına delalet eder. Eğer ölü toprağa gömülürse, dünyalık hayrında kendisinden çekildiğine delalet eder. Rüyada öldüğünü, ancak ağlamak, bağırmak, yıkamak, kefenlemek ve tabutta taşınmak gibi ölüye yapılan hizmetlerin yapılmadığını görmek, evi­nin yıkılmasına ya da evindeki bir sütunun kırılmasına delalet eder. Bir ta­birde ise; rüya sahibinin dininin zayıflamasına ve gözünün kör olmasıyla birlikte ömrünün uzun olmasına delalet eder. Ölüye yapılan gusül ve kefen gibi hizmetlerin kendisine yapıldığını görmek, dinin zayıflamasına delalet eder. Ağlama ve ağıt yakma ne derece fazla olursa, dünyadaki şanının art­ması da o derece olur.
Bir tabirde rüyada ölüm görmek, yolculuğa, diğer bir tabire göre ise fakirliğe delalet eder denilmiştir. Rüyada öldüğünü ve defin edildiğini gör­mek, tövbe etmeden ölmeye delalet eder. Defin edildikten sonra kabirden çıktığını görürse tövbe eder. Rüyada ölmek, genellikle evlenmeye delalet eder. Zira evlenen kimse, yıkanıp kokulandığı gibi, ölen kimse de yıkanır ve kokulanır.
Rüyada insanların omuzlarında taşındığını ancak, defin edilmediğini gören kimse, düşmanlarına üstün gelir. Öldükten sonra tekrar yaşadığını gören kimse, fakirlikten sonra tekrar zenginleşir ya da günahından tövbe eder. Eğer rüya sahibi yolcu ise, sağ salim evine döner.
Tanımadığı bir kadının ölmesi, yağmurların kesilmesine delalet eder. Eğer öldükten sonra tekrar canlanırsa, Allah Teâlâ yağmur indirmekle yer­yüzünü tekrar canlandırır.
Kadınların öldüğünü görmek, çocukların ölmesine, çocukların ölümle­rini görmek, kadınların ölmesine delalet eder. Zira bu iki sınıf din ve akıl noksanlığında birbirlerine benzerler. Bir ölünün kendisinin ölmediğini söy­lediğini görmek, onun nimetler içinde olduğuna ve şehitlerin makamında olduğuna delalet eder.
Bir ölüyü taşıdığını gören kimse, dinsiz bir adamın işlerini yapar. Bir ölüyü, ölünün taşınma şeklinin dışında bir şekille taşıdığını görmek, haram mal elde etmeye, ölü taşıma şekline göre taşımak, hükümdara hizmetçi olmaya delalet eder. Ölülerin kabirlerinden çıktıklarını ve insanların yiye­ceklerini yediklerini ve geriye hiçbir şey bırakmadıklarını görmek, yiyecek fiyatlarının artmasına delalet eder. Ölülerin tatlı su kuyulanndaki suları içtiklerini görmek, büyük bir veba salgınına delalet eder. Tanıdığı ölü bir kimsenin rüyada öldüğünü ve insanların ağlayıp bağırdıklarını görmek, o ölünün çocuklarından veya ailesinden birisinin ölmesine delalet eder.
Ölünün rüyada kendisi ya da bir başkası hakkında verdiği haberler doğrudur. Zira o yalanların evi olan dünyadan çıkmış, hak ve doğruların diyarı olan ahirete göçmüştür. Ölünün olmayan bir şeyden haber verdiğini görmek, itibar edilmeyen rüyalardandır. Ölünün hasta olduğunu görmek, günahlarından dolayı sorguya çekildiğine delalettir.
Ölü üzerine cenaze namazı kıldığını görmek, onlara çokça rahmet okuduğunu ve kabilesini ziyaret ettiğine delalet eder. Bazen de rüya sahi­binin yolcuları ağırladığına ve fakirlere yardım ettiğine de delalet eder. Bir tabirde ise, ölü bir kimse üzerine cenaze namazı kıldığını görmek, anlayış­sız bir insana ya da dünyalık emellerinin azaldığı bir adama nasihat etmeye delalet eder.
Bir ölünün izinde yürüdüğünü görmek, din ve dünya konusunda o kim­senin peşinden gitmesine delalet eder. Kendisini can çekişirken görmek, nefsine ya da başkasına zulüm ettiğine delalettir.
Rüyada öldüğünü ve gömüldüğünü gören kimse, köle ise âzad edilir. Kendisine bir şey emanet edilmiş ise, o emanet elinden alınır. Evli değilse evlenir. Hasta olan kimsenin rüyada evlendiğini görmek, ölmesine delalet eder. Evli olan kimsenin rüyada öldüğünü ve kabire gömüldüğünü görmesi, hanımından veya ortağından veya kardeşlerinden veya arkadaşlarından ayrılmasına delalet eder. Bazen bu rüya yolculuğa ve gurbete çıkmalarına, yolcu ise evine dönmesine delalet eder. Korkuda ya da üzüntüde olan kim­senin rüyada ölüm görmesi, hayra alamettir. Hasta olan kimsenin öldüğünü görmesi, iyileşmesine, kardeşinin öldüğünü görmek, düşmanlarının ölme­sine ve beklenen bir zarardan kurtulmaya delalet eder.
Ölü bir kimsenin canlı olduğunu görmek, onun ölmüş bir işinin tekrar canlanmasına delalet eder. Eğer rüya sahibi zorlukta ise hiç beklemediği bir yerden kolaylık gelir. Ölü bir kimseyi dirilttiğini görmek, onun sebebi ile yahudi veya hıristiyan bir kimsenin müslüman olmasına ya da bidat ehli olan bir kimsenin hidayete ermesine delalet eder.
Ölü bir kimsenin, ikinci bir sefer tekrar öldüğünü görmek, o ölünün adaşının ölmesine delalet eder.
Bir kimsenin rüyada bir ölüye vurduğunu ve ölünün o kimseye ses çı­karmadığını görmek, rüya sahibinin dininin kuvvetine ve o ölünün adına sadaka verdiğine, vasiyeti yerine getirdiğine ve dua ettiğine delalet eder. Ölünün kendisine vurduğunu görmek, yolculuğunda hayra nail olmasına, elinden çıkan bir şeyin ona dönmesine ve borcunu ödemesine delalet eder. Yaşayan bir kimseyi ölüler arasında görmek o kimsenin uzak bir yolculuğa çıkmasına ve dininin fesadına delalet eder.
Rüyada müşrik olarak ölen bir ölünün hikmetli sözler söylediğini takva ve doğru sözlerle konuştuğunu görülen rüyaya itibar edilmez. Zira şeytan o kimsenin kılığına girip onun dili ile şirki yaymaya çalışmasına delalet eder.
Kâfir olarak ölen bir kimseyi rüyada eski elbiseler giydiğini görmek, ahiretteki durumunun kötülüğüne delalet eder. Yahudi hıristiyan yada mecusi olan bir kimsenin, rüyasında ölülerinden birisinin taht üzerinde, başında taç, üstünde yeşil elbiseler olduğunu görmesi, o ölünün geride bı­raktığı çocuklarının izzet ve makama nail olmalarına ve dünyada hayra se­vince ve şöhrete kavuşmalarına delalet eder. Bir ölünün rüyada yaşayan bir kimsenin kendisinin yanına geleceğini söylediğinin görülmesinde, gün ay ile ay yıl ile yıl ise on yıl ile tabir edilir.
Rüyada annesinin öldüğünü görmek, dünyevi geçiminin daralmasına ve durumunun bozulmasına delalet eder. Eğer rüya sahibi ahiret için çalışan bir kimse ise ibadetlerinde gevşeklik olur. Kardeşinin öldüğünü gören kimse hasta ise kendi ölümüne delalet eder. Hasta değil ise rüya sahibinin kardeş edindiği kimsenin yada kendisinden yardım aldığı kişinin ölümüne delalet eder.
Eğer rüya sahibinin kardeşi yok ise, bu rüya onun ölümüne ya da malı­nın gitmesine, rüya sahibi fakir ise iki gününden birisine ya da iki elinden birisinin bir musibete maruz kalmasına delalet eder.
Rüyada bir ölünün bir yerde yönetici olduğunu görmek, o yerin halkı­nın o kimsenin yaşam tarzına göre yaşadıklarına ya da o ölünün çocukların­dan veya sülalesinden ya da kavminden ya da kendisi gibi olan bir kimsenin veya akranı ya da adaşı olan bir kimsenin o yerde yönetici olmasına delalet eder. Ölmüş bir âlimin salih bir kimsenin ya da dinde fakih olmuş bir kişinin rüyada bir yerde olduğunun görülmesi o yer halkı savaşta, kıtlıkta veya korkuda ise bu sıkıntılarının gitmesine ve kendilerini yöneten kimsenin ha­linin iyileşmesine ve halkına karşı iyi davranmasına delalet eder. Bazı mısır firavunlarının bir şehirde olduğunu görmek o yerde zulmün baş gösterme­sine delalet eder.
Rüyada bir cenazeyi bilinen şeklinde taşıdığını ya da sırtında veya bir kap içinde taşıdığını gören kimse hükümdara ya da saltanat sahibi bir kim­seye tabi olur. Bir ölünün, denize daldığını görmek rüya sahibinin hatalara battığına delalet eder. Ölülerin kabirlerinden çıktıklarını ve evlerine git­tiklerini görmek, mahkûmların hapisten çıkmalarına ya da yeryüzünün ku­raklığından sonra tekrar canlanmasına delalet eder.
Rüyada ölüm görmek, mümin kimse için keramete, bazen de insanlar­dan uzaklaşıp uzlete çekilmeye delalet eder.
Peygamberlerin öldüğünü görmek, dinin zayıfladığına yaşadıklarını görmek, dinin kuvvetlenmesine delalettir. Hükümdarın öldüğünü görmek, askerin zayıflamasıdır. Âlim kimsenin ölmesi, rüya sahibinin delilinin iptal edilmesidir. Bazen âlim kimsenin öldüğünü görmek, bidatin ortaya çıkma­sına delalet eder.
İbadet eden kimsenin öldüğünü görmek, rüya sahibinin ibadetten yüz çevirmesidir. Sanayici kimsenin öldüğünü görmek, mesleğinin kesada uğra­masına delalettir. Anne ve babasının öldüğünü görmek, geçim darlığına delalettir. Hanımın ölmesi dünyalığın elden gitmesidir. Ölü bir kimsenin başka bir ölünün cenaze namazını kıldığını görmek, batıl amellere delalet­tir. Zira ölülerin amelleri geçerli değildir. Bazen bu rüya ölünün borcu ol­duğuna ya da şefaat etme hakkına sahip olmayan bir kimseden şefaat iste­mesine delalet eder.
Ölüden hayra delalet eden bir şey almak rızka ve bolluğa delalet eder. Ölünün yanında bir yahudi veya hıristiyanın olduğunu görmek, ölünün kendisini cehennemden kurtaracak bir ameline delalet eder. Zira haberde varid olduğuna gören “Her Müslümana bir yahudi veya hıristiyan verilerek, “Bu senin cehennemden azad olmanın bedelidir” denilecektir.” Müşriklerin ölülerini görmek, düşmanlara, ehli kitabın ölülerini görmek, dinde aşırılığa, üzüntü ve kederlerin tazelenmesine delalet eder.

Rüyanızda Ölüm Gördüyseniz , Rüyanızı Nasıl Gördüğünüzü Aşağıdaki Yorum Kutucuğu Aracılığıyla Bizimle Hemen Paylaşın . Yorumlansın …___________________________________________

Rüyada Ölüm Görmek Ne Anlama Gelir , Rüyada Ölüm Görmenin Anlamı Manası, Rüyada Ölüm Görmek Yorumu Açıklaması Neye İşarettir , Rüyada Görülen Ölüm Rüya Tabiri , Rüyamda Ölüm Gördüm Ne Demektir İyimidir Kötümüdür rüya tabirleri

One thought on “Rüyada Ölüm Görmek

  • 28/01/2012 tarihinde, saat 11:55
    Permalink

    Abdullah Gül’ün ölüm haberini duydum Abim kalk kalk abdullah gül öldü diyerek cenaze namazına gideceğiz dedi ve uyandım

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir