Saruhanoğulları Beyliği Hakkında Bilgi

Saruhanoğulları Beyliği Hakkında Bilgi Hakkında , Saruhanoğulları Beyliği Hakkında Bilgi , Saruhanoğulları Beyliği Hakkında Bilgi İle İlgili Bilgiler

Selçukîler tarafından Bizans yakınlarında Gediz Nehri va*disi Lidya’da (Hermon) kurulmuş olan Beyliğin adıdır, Saru-han Bey tarafından kurulmuştur. Beyliğin kurucusu olan Sa-ruhan Bey Selçuklu devleti padişah Alaüddin Keykubad’m hizmetini kabul ettiği Saruhan Bey’in torunlarından olması kuvvetle muhtemeldir.

Alaşehir civarındaki Horzom adlı köy ki, esası Harezm’dir adı, yukarıdaki ihtimali arttırmaktadır. Germiyanoğulları ku*rucularının da Harezm Türkmenlerinden olmaları gözden ırak tutulmalıdır.

Bu faraziye; Saruhan Bey’inde Aydınoğullan gibi Geımi-yanoğullan ile münasebetleri varlığı tabiidir. Bütün Türk Bey*likleri, doğudan batıya geçişlerinin rastladığı 1275’lerden sonra genişlemeyi aynı istikamette sürdürmüşler ve hristiyan topraklarına mâlik olmaya başlamışlardır.

Tabii ki hiç biri, bu hususda Osmanlı devletince ileri gide-memişse de, bölgenin islâmla tanışmasına ve Türklerin mer*dane davranışlarına vesile olmuşlardır. İşte bu fetihlerden biri Saruhan Bey tarafından, 1313’de Sipi! Manisa’sı denilen şimdiki Manisa’mızı elde etmiş olmasını gösterebiliriz. Peşin*den; Güzelhisar (Menemen), Akhisar, Tarhanyat, Marmara. Gördek, Gördes, Kayacık, Atala, Demirci, Nif, İlıca, Turgutlu. Karacalar ve Foça, Saruhan Beyliğinin hududları içine gir*miştir.

Sultan Orhan Gâzi’nin küçük oğlu şehzade Halil’i kaçıran Ceneviz korsanları, ki biz bu hususda geniş bir yazıyı Sultan Orhan Gazi bölümünün sonuna okuma parçası olarak koy*duk. İşte bu şehzadeyi kurtarmaya uğraşan Bizans imparato*ru, Foçalılara karşı Saruhan Beyden yardım istemiştir. Pale-oloğ donanmasıyla Foça’ya gitmiştir. Foça’liiarın müttefiki olan Saruhan Bey’in oğlu İlyas bey’i yaptığı vaad ve verdiği hediyelerle kendine yakınlaştırmışti. Kendisine bu kadar ya*kın davranan imparatorun yakalanmasında isteyipde alacağı fidyeyi düşünen İlyas Bey, düşündüğü tuzağa, dilini tutama*yıp sırrını söylemesinin cezasını kendi oyuna gelerek impa*ratorun gemisinde o esir olmuş, fidye almayı kurarken, hanı*mının getirdiği fidye ile kurtulmaya işi kalmıştır.. İlyas Bey, sonunda serbest kalmakla beraber 766/1364’de ölmüş ve yerine, oğullarından Muzaferüddin İshak Bey geçmiştir. Bu İshak Bey hakkında fazla bilgi olmayıp 790/1388’de öldüğü biliniyor. Yerine oğlu Orhan geçmiş diğer oğlu Hızırşah sırası*nı beklemeyi tercih etmiştir. Kosova savaşı sonrasında Yıldı*rım Bayezid, beyliklere bir görünmek icâb ettiğine karar ver*miş şöyle bir dolaşmıştır. Germiyan, Aydın ve Saruhan bey*likleri üzerine yürüdüğünde Orhan Bey kaçmıştır. Karesi ve Saruhan Beylikleri, Yıldırım’ın oğlu Ertuğrul’a verilmiştir. Ancak; Ankara savaşı sonrasında bütün eski bey*lere verilen makam ve toprakları gibi Orhan Bey’ede iadeyi yapmışlardır. Daha sonra sıra beklemeden vaz geçen Hızır*şah, Orhan Beyle girdiği mücadelede ağabeyini kaçırtmış vede onun Osmanlıya ilticasına sebeb olduğu rivayet olunur.

Hızırşah, fetretin hengâmesinde, İsa Çelebi taraftan olmuş vede Aydınoğlu Cüneyd Beyle aynı gayede olmuşlardır. Fet*reti sona erdirmeye muvaffak olan Çelebi Mehmed, hem Cüneyd’i hem de Hızırşah’ı yaptığı tek hamlede öldürtmüş 813/1410’da Saruhanli Beyliği inkıraza uğramış oluyordu.

Saruhanoğulları Çizelgesi

Alpagi – Ali Paşa Saruhan Bey – Çuga Bey – İdris Devlet-han Timurhan Fahreddin İlyas Orhan Süleyman – Muzafe*rüddin ishak Atmazhan – Hızırşah Orhan

 

Saruhanoğulları Beyliği Hakkında Bilgi Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir