Walter Bagehot Kimdir

Walter Bagehot Kimdir, Walter Bagehot Hayatı Biyografi

İngiliz sosyal bilimci, yazar. İngilte­re’de sosyal psikoloji ve siyaset psiko­lojisinin gelişmesine katkıda bulun­muştur.

3 Şubat 1826’da Langport’ta doğdu, 24 Mart 1877’de aynı yerde öldü. Babası bankacı, annesi ise büyük bir bankacının kız kardeşi idi. Yüksek öğreni­mini yaptığı Bristol College’da, 1839-1842 arasında birlikte çalıştığı etnolog J.C.Prichard’dan etkilendi. 1848’de Londra’daki University College’dan master derecesi aldı. 1851’de Paris’te, “Letters of the French Coup d’Etat” (“Fransız Hükumet Darbesi’nin Mek­tupları”) başlığı altında Napoleon darbesine ilişkin makalelerini yayımladı. Daha sonra ingiltere’ye dö­nerek babasının bankasında çalışmaya başladı. Bu yıllarda İngiliz edebiyatçıları üzerine denemeler yaz­dı. 1858’de Economist dergisinin sahibinin kızıyla evlendi. 1860’ta baba Wilson’m ölümünden sonra, derginin yönetimini eline aldı ve bu işi ölümüne değin sürdürdü.

Bagehot, 1867’de yayımlanan The Englısh Constitution (“İngiliz Anayasası”) adlı kitabında ülkenin kurumsal yapısındaki gerçek ve biçimsel iktidar odaklan ayrımını ve somut siyasal kurumların işleyi­şini incelemiştir. Kitlelerin yönetilmesi gerektiğini düşünen Bagehot, “güçler ayrılığı” ilkesinden çok “güçler birliği” ilkesini savunmuş, yasama ve yürütme organlarını birleştiren bir bağ olarak “kabine hükü­meti” kuramını ortaya atmıştır. Bagehot, sistemin etkin işleyişi açısından, Krallık ve Lordlar Kamarası gibi geleneksel siyasal biçimlerden yararlanmanın önemini vurgulamış ve İngiltere’deki siyasal kurumla­rın ulusal bir siyasal psikolojinin oluşumu ile olan ilişkisini ortaya koymuştur.

Bagehot, 1872’de yayımlanan Physics and Politıcs (“Fizik ve Politika”) adlı kitabında özgün bir yakla­şımla, Darwin’in evrim kuramı ile Tylor veLubbock’ un yeni etnografik çalışmalarının sonuçlarını siyaset alanına uygulamıştır. Önemli bir sosyal psikoloji yapıtı olarak değerlendirilen bu çalışmasında, evrim ve doğal ayıklanma gibi antropolojik kavramlardan yola çıkarak, gelenek ve başkaldırı, yenilik ve taklit, çatışma ve tartışma gibi olguların insanlık tarihinin gelişimi açısından oynadığı rolü incelemiştir.

Bagehot, para ve bankacılık konularına ilişkin görüşlerini, 1873’de yayımlanan Lombar d Street (“Lombard Sokağı”) adlı kitabında ortaya koymuş­tur.

Eserleri (başlıca): The English Constıtution, 1867, (“ingiliz Anayasası”); Physics and Politıcs, 1872, (“Fizik ve Politika”); Lombard Street, 1873, (“Lombard Sokağı”); Economic Studies, (Ö.S.), 1880, (“Ekonomik Araştır­malar”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir