Abdülkadir Geylani Hayatı

Abdülkadir Geylani ileri gelen İslam alimlerinden ve evliyanın meşhurlarındandır.Peygamber efendimizin soyundan olup, hem seyyid hem şeriftir.İran’ın Geylan şehrinde doğdu, 1166 da Bağdat’ta vefat etti. Kabri Bağdat’tadır.

Abdülkadir Geylani önce doğduğu yer olan Geylan’da ilim öğrenmeye başladı. Küçük yaşta Kur’an-ı kerimi ezberledi. Daha sonra Bağdat’a gidip, zamanın meşhur alimlerinden ilim tahsiline devam etti.İlim tahsilini tamamladıktan sonra vaaz ve ders vermeye başladı. Derslerine devam edenler arasında pek çok alim ve salih yetişti.

Fıkıh ve hadis ilimlerinde müctehidlik derecesine yükseldi.Önceleri Şafii mezhebinde iken, Hanbeli mezhebinin ortadan kalkmak üzere olduğunu görerek Hanbeli mezhebine geçti.Böylece bu mezhep yayıldı.Bir ara vaaz ve ders vermeyi bırakıp, yalnızlığı tercih ederek, inzivaya çekildi.Bütün vakitlerini ibadet ve nefis mücadelesiyle geçirdi. Bir müddet bu hayata devam eden Abdülkadir Geylani, tekrar ders , vaz ve fetva vermeye başladı. İki mezhepte de fetva verirdi. Pekçok kimse onun sohbetleri ile olgunlaştı; beş yüz Yahudi ve Hıristiyan onun huzurunda Müslüman oldu.

Tam kırk sene on üç çeşit ilim ve fende ders verdi.Tasavvufta en yüksek dereceye ulaştı.Tasavvuftaki yoluna onun ismine kasten “Kadiriyye” adı verildi. Ondan ilim ve feyz alan binlerce talebesi çeşitli memleketlere giderek İslamiyeti anlattılar. Pekçok kerameti görülen Abdülkadir Geylani, Bağdat’ta vefat etti. Cenaze namazını kılmak üzere görülmemiş bir kalabalık toplandı. Cenaze namazını oğlu Abdülvehhab kıldırdı. Bağdat’ta defnedildi.

Abdülkadir Geylani eserlerinden bazıları
1) Günyet-üt-Talibin
2) Fütuh-ul-Gayb
3) Feth-ur- Rabbani
4) Füyuzat-ı Rabbaniyye
5) Hizb-ül-Besair
6) Cila-ül-Hatır
7) El-Mevahib-ur-Rahmaniyye
8) Yevakit-ül- Hikem
9) Melfuzat-ı Geylani
10) Divanu Gavsi’l A’zam

Abdülkadir Geylani sözleri

  • Allah’ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp işitir, ne de kulağına ayıp gider.
  • Müminin adeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür.
  • Kendine bir ağırlık veren kimsenin hiçbir ağırlığı yoktur.
  • Hüzünsüz bir neşe ve darlıksız bir bolluk olmaz.
  • İnsan Allah’a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder.
  • Kalp Kitab ve Sünnete göre amel ederse kurbiyet (yakınlık) kazanır. Bunu kazanınca da neyin kendi lehine ve aleyhine, neyin Allah için veya başkası için, neyin de hak ve batıl olduğunu bilir ve görür.
  • Tasavvuf yolu zâhirî ve bâtınî hükümlere riayet etmeyi ve her şeyden fânî olmayı gerektirir.
  • Yerini bilmeyene kader yerini öğretir.
  • Sahte rabler boyundan çıkarılıp atılmadıkça, sebeplerle ilişik kesilmedikçe, fayda ve zararı insanlardan bilmeyi terketmedikçe kurtuluş mümkün değildir.
  • Kur’an’dan, hakkında tartışarak değil, içindekilerle amel ederek faydalanın.

Abdülkadir Geylani Kimdir Abdülkadir Geylani Kimdir Abdülkadir Geylani sözleri Abdülkadir Geylani hayatı Abdülkadir Geylani eserleri Abdülkadir Geylani Kimdir Abdülkadir Geylani büyük İslam alimlerinden

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir