Abdülvehhab-I Şa’rani Biyografisi

Abdülvehhab-I Şa’rani Osmanlılar zamanında Mısır’da yeşeren ulemâ ve evliyânın en ileri gelen büyüklerinden biridir.İmâm-ı Şa’rânî ve Kutb-i Şa’rânî lakabıyla meşhur olup, Aliyy-ül-Havvâs’ın talebesidir.Nesebi; Abdülvehhâb bin Ahmed bin Ali bin Ahmed bin Muhammed bin Zerka bin Mûsâ bin Sultan Ahmed Tilmsânî Ensâri’dir. Mısır’ın Kalkaşend kasabasında, 1493 (H. 898)’de doğdu. Nesebi, silsile hâlinde Peygamber efendimize ulaşır. Dedesi, Tilmsân sultânı idi. Abdülvehhâb-ı Şa’rânî, Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. Hadîs-i şerifler üzerinde çok çalışarak, hadîs âlimi, aynı zamanda Aliyy-ül-Havvâs hazretlerinden tasavvufu öğrenerek, büyük velîlerden oldu. Pek çok kerâmetleri görüldü. Üç yüzden ziyâde eser yazdı. Zamanının kutbu olduğu bildirildi. 1565 (H. 973)’de Mısır’da vefât etti. Zahirî ve bâtını ilimlerde çok yüksek derecelere ulaştı. Kendisinden önceki İslâm âlimlerinin yazdıkları kıymetli kitapların hepsini okudu. Bunlardan bâzısını defalarca okuduğu gibi bir kısmını da ezberledi.

Abdülvehhâb’ı, babası küçük yaşında ilim tahsiline verdi. Henüz yedi yaşında Kur’ân-ı kerîmi ezberledi. Sekiz yaşında geceleri teheccüd namazlarını hiç terk etmez oldu. Bir işe başlayınca, en ince ayrıntılarına kadar iner ve eksiksiz yapardı. Çalışkanlığı ve anlayışı ile hocalarının kısa zamanda gönüllerini fethederdi. Hocalarından okuduğu kitapları kolayca ezberlerdi. Genç yaşında, hadîs ve fıkıh ilimlerinde üstâd oldu. Tasavvuf yolunda çalışarak, pek çok velînin feyz ve teveccühlerine kavuştu. Bunlardan en başta geleni Aliyy-ül-Havvâs hazretleridir. Ayrıca; Muhammed Mağribî, Muhammed bin Anân, Ebü’l-Abbâs Gamrî, Nûreddîn Hasenî, Şeyhülislâm Zekeriyyâ el-Ensârî, Ali Darîr, Ali bin Cemâl, Abdülkâdir bin Anân, Muhammed Adil, Muhammed bin Dâvûd, Muhammed Servî, Nûreddîn Mürsâfî, Tâcüddîn Zâkir ve Efdalüddîn gibi âlimler, feyz alıp sohbetleriyle şereflendiği hocalarıdır. Bunun yanında pek çok evliyânın teveccüh, feyz ve bereketlerine de kavuşan Abdülvehhâb-ı Şa’rânî hazretleri, binlerce talebe yetiştirdi. Etraftan akınlar hâlinde gelen talebeler medreseyi doldurur, onun eşsiz bir derya olan bilgilerinden istifâdeye çalışırlardı. Talebelerine zahirî ve bâtınî ilimleri öğretirdi.

Abdülvehhab-I Şa’rani eserleri:

1- Mîzân-ül-kübrâ,
2- Envâr-ül-kudsiyye,
3- Tabakât-ül-kübrâ,
4- Ahlâk-uz-zekiyye vel ulüm-ül-ledünniyye,
5- İrşâd-ül-mugfelîn,
6- Bahr-ul-mevrûd, 
7- Tenbîh-ül-agbiyâ, 
8- Cevahir ve dürer,
9- Cevher-ül-masûn ves-sırr-ül-merkum, 
10- Hukuku ihvet-ü-islâm,
11- Dürer-ül-Gavvâs fî fetâvâ Seyyidî Aliy-ül-Havvâs,
12- Sirâc-ül-münîr,
13- Feth-ul-mubîn,
14- Feth-ul-vehhâb,
15- Ferâ-id-ül-kalâid,
16- Kibrit-ül-ahmer,
17- Keşf-ül-gumme,
18- Letâif-ül-minen vel-ahlâk,
19- Levâhık-ul-envâr-il-kudsiyye,
20- Meâsır vel-mefâhir fî ulemâ-i karn-il-âşir,
21- Meşârık-ul-envâr-il-kudsiyye,
22- El-Yevâkit vel-cevâhir.

Abdülvehhab-I Şa’rani Kimdir Abdülvehhab-I Şa’rani Kimdir Abdülvehhab-I Şa’rani Abdülvehhab-I Şa’rani Kimdir Abdülvehhab-I Şa’rani Osmanlılar zamanında Mısır’da yetişen ulemâ ve evliyânın en büyüklerindendir.İmâm-ı Şa’rânî

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir