Ahmed İbni Kemal Kimdir

Ahmed İbni Kemal Osmanlı âlim ve velîlerinin en iyi ve en sadık meşhûrlarından birisidir.. Büyük devlet ve ilim adamı. Asıl ismi Ahmed Şemseddîn’dir. Dedesi Kemâl Paşaya nisbetle “İbn-i Kemâl” veya “Kemâl Paşazâde” diye tanınmıştır.

Ahmed Şemseddîn 1468 (H.873) yılında Tokat’ta doğdu. Bâzı kaynaklarda ise Edirne’de doğduğu rivâyet edilmektedir. Babası Süleymân Çelebi, devrinin tanınmış kumandanlarındandı. Amasya ve Tokat sancakbeyliklerinde bulunan Süleymân Çelebi 1530 yılında İstanbul’da vefât etti. Annesi ise Fâtih Sultan Mehmed devri âlimlerinden İbn-i Küpeli’nin kızıdır. Ayrıca annesi büyük âlim Yûsuf Sinânüddîn Efendi ile de akrabâdır.Baba tarafından asker, anne tarafından ise ilim ile meşgûl olan bir âileye mensup bulunan İbn-i Kemâl, küçük yaştan îtibâren âilesinin nezâretinde iyi bir tahsil ve terbiye gördü. Daha sonra baba mesleği olan askerlik yolunu seçti. Altı-bölük sipahisi olarak Sultan İkinci Bâyezîd Hanın seferlerine katıldı.

İbn-i Kemâl hazretleri durmadan geceli gündüzlü devlet-i ebed müddet için çalıştı. Din için, devlet için, halk için gayret etti. Eşsiz ve sayısız ilmî eserler verdi. Nihâyet 16 Nisan 1534 (H.2 Şevval 940)’te kendi deyimi ile son sefer olan âhiret yolculuğuna çıktı.

Ahmed İbn-i Kemal hazretlerinin herkese öğüt ve nasîhat niteliğinde darb-ı mesel hâlini almış kıt’a ve beyitleri vardır.

“Kısmetindir gezdiren yer yer seni,

Arş’a çıksan, âkıbet yer yer seni.

Her ki gayrın yolunda kazdı kuyu,

Kendi düştü kuyuya yüzü koyu.”

“Hemişe çok yanılır söyleyen çok

Ki söyler bulduğun dilde kemik yok.”

“Kıl iyilik suya at, bile balık

Balık bilmezse bilir anı Halık.”

“Ululuk kişiye Hak’tan atadur,

Küçük görmek uluları hatâdur.”

“Sakla kurt enciğin derin oysun,

Besle kargayı gözlerin oysun.”

“Kişinün kadri eldeyken bilinmez,

Yerinde gevhere rağbet kılınmaz.”

“Kuru yaş ile âdem baş olmaz,

Kişiden iş sorulur yaş sorulmaz.”

bunlardan bazılarıdır.

Aşagıdaki dörtlüğü ise tövbe husûsunda söylenmiştir.

Duyup savt-i ilâhîden sehergâh

Sadâ-yı âyet-i tûlû ilâllah

Uyup bilmezleriyle nefs-i şâma

Hatâlar itmişüz estagfirullah

Ahmed İbni Kemal Kimdir Ahmed İbni Kemal hayatı Ahmed İbni Kemal beyitleri Ahmed İbni Kemal Osmanlı âlim ve velîlerinin en meşhûrlarından. Büyük devlet ve

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir